Prioritaire thema's

Verstedelijking

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Meppel heeft potentie door haar ligging op een knooppunt is het uitstekend bereikbaar. Als compacte stad kunnen hier woningen gebouwd worden op fietsafstand van het station. Dat willen we uitbuiten. Meppel wil groeiend kwaliteit toevoegen. We willen als Meppel groeien om een fijne woon, werk- en leefomgeving te creëren. Dus we gaan de komende jaren niet alleen woningen bouwen maar ook zorgen voor voldoende werkgelegenheid (Haven, Noord III en Noord IV), voldoende voorzieningen (scholen, maatschappelijke voorzieningen, sport) en voldoende groen en water om te recreëren en de klimaatverandering op te vangen.

Noordpoort en Noordelijke stadsentree
In Noordpoort willen wij de komende jaren veel nieuwe woningen realiseren. De toekenning van de Woningbouwimpuls (WBI) helpt ons om dit mogelijk te maken. 
De realisatie van de woningbouw in Noordpoort zal plaatsvinden via actief en faciliterend grondbeleid. Er zullen in totaal ongeveer 972 woningen worden gebouwd. De realisatie zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de eerste fase van het bouwrijp maken van het gebied gepland staat voor de periode 2023-2026. 
Onderdeel van de ontwikkelingen rond Noordpoort is het verbeteren van de (verkeers)infrastructuur, ook hiervoor zijn vanuit het rijk middelen toegekend. We ontwikkelen een nieuwe stadsentree door Noordpoort en passen daarna de Steenwijkerstraatweg aan tot aantrekkelijke fietsroute tussen Nijeveen, Nieuwveense Landen en de binnenstad.

Noord III
Het nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Noord III is vastgesteld. Als alles volgens plan verloopt, dan wordt dit nieuwe bedrijventerrein in 2024 bouwrijp gemaakt.
We stellen een uitgiftekader op, wat ons moet helpen met het selecteren van belanghebbenden voor de kavels, zodat die een invulling krijgen die het meeste bijdraagt aan de ontwikkeling van heel Meppel. 
Onderdeel van die invulling is de realisatie van een nieuw hoogspanningsstation om het overvolle energienet in Meppel en omgeving te helpen ontlasten.

Noord IV
Het Omgevingsprogramma Noord IV is in ontwikkeling. Voor de zomer wordt de raad betrokken zodat het mogelijk is om het programma voor 1 oktober vast te stellen. Dat moet vanwege het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 
Een kansrijke ontwikkeling is de mogelijke vestiging van een groot themapark met een internationale uitstraling. Afhankelijk van de uitkomst van de haalbaarheidsstudie landt dit in het Omgevingsprogramma Noord IV. Daarnaast moet de komende periode duidelijk worden hoe de daadwerkelijke inpassing er uit komt te zien. De go/no-go van ons college moet nog plaatsvinden. Bij een ‘go’ zal er een samenwerkingsovereenkomst gesloten moeten worden en zullen actief gronden verworven moeten worden. 

Omgevingsvisie/Omgevingswet
De Omgevingswet stelt Meppel in staat om de complexe opgaven van deze tijd (verduurzaming, verstedelijking etc.) in samenhang aan te pakken. De Omgevingsvisie is daarbij voor Meppel hét instrument om fysieke en sociale beleidsdoelstellingen een integrale afweging, basis en verankering te geven. Want, van alles is meer nodig (woningen, water, energie), maar in Meppel is de ruimte schaars. Er is enorm veel werk verzet om deze megatransitie per 1 januari 2024 vorm te geven. We zijn er bijna klaar voor. 

Port of Zwolle
Ons havenbedrijf Port of Zwolle is volop in ontwikkeling. De gemeenten hebben Port of Zwolle de ambitie meegegeven om een belangrijke schakel te vormen in de grote transities die op onze bedrijventerreinen afkomen. Denk hierbij aan energie, grondstoffen, transport en landbouw. Deze transities vragen om extra ruimte om te kunnen ondernemen. Daarvoor onderzoeken we de kansen voor intensiever ruimtegebruik van onze bedrijventerreinen langs het water. Het havenbedrijf heeft een ontwikkelplan gepresenteerd om verder te professionaliseren en te verzelfstandigen. Dit betekent dat de structurele bijdrage aan het havenbedrijf in deze planperiode naar verwachting gaat stijgen. Hier staat overigens tegenover dat door het overdragen van taken aan het havenbedrijf mogelijk schaal- en samenwerkingsvoordelen te behalen zijn.
Daarnaast loopt de huidige Regio Deal Regio Zwolle eind 2023 af. Voor een mogelijke nieuwe regiodeal zal ook cofinanciering vanuit de deelnemers nodig zijn. 

Samenwerking regio Zwolle
Regio Zwolle is bezig een nieuwe meerjarige agenda op te stellen. Deze agenda kent stevige ambities op zowel economisch als ruimtelijk vlak. Denk daarbij aan maatregelen rond de arbeidsmarkt (onder andere Ontwikkelfonds), Port of Zwolle en de NOVEX (waaronder wonen, mobiliteit, e.d.). De toenemende ambitie gaat gepaard met een voorgestelde verhoging van de bijdrage van partners, met name gemeenten en provincies. De klankbordgroep "Raden en Staten" is betrokken bij het proces van de vaststelling van de meerjarige agenda en de inwonerbijdrage. In overleg met de lokale vertegenwoordiging wordt de raad geïnformeerd.

Stationsgebied
Binnen de regio Zwolle participeert Meppel actief in het programma ‘Karakteristieke stations’. Dit is onderdeel van de regionale verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle.

Binnenstad
Onze binnenstad is het bruisende hart van Meppel. Om die positie te behouden in een snel veranderend winkellandschap zetten wij in op versterking van de samenwerking in de binnenstad en de realisatie van een aantrekkelijke omgeving. Dit najaar raadpleegt de Meppeler Handelsvereniging de winkeliers om de Bedrijven Investerings Zone voor de binnenstad van Meppel te verlengen. 
Daarnaast zijn er veel grotere en kleinere ontwikkelingen, van het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen tot de ontwikkelingen rond locaties als de Urzo, het Klokkehuis en het realiseren van sociale woningbouw op de voormalige locatie van het politiebureau. We blijven doorgaan met verkleuring van detailhandel. Tevens wordt er onverminderd ingezet op het mogelijk maken van herontwikkeling van de Swaenenborgh. De binnenstad blijft een plek voor evenementen.

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2024 2025 2026 2027
Lasten
Port of Zwolle -120 -120 -120 -120
Samenwerking regio Zwolle -95 -115 -135 -155
Woningbouw Noordpoort (incl. riolering) -10
Ontwikkelstrategie Stationsgebied -100
Formatie toezicht en handhaving -140 -140 -140 -140
Externe capaciteit tbv omgevingsplan -140 -140 -140 -140
Uitbreiding inzet Omgevingsplan -240 -240 -240 -240
Uitbreiding regelbeheerder en geospecialist -128
Investeringen civieltechnische kunstwerken -14 -25 -100
Onderhoud civieltechnische kunstwerken -138 -196 -104 -75
Areaalgroei openbare ruimte (groen en spelen) -130 -130 -130 -130
Investeringen riolering Broeklanden -13 -13 -13
uit exploitatie riolering 13 13 13
Herinrichting J. v. Goyenstraat en B. vd Helststraat -41 -75 -75
Totaal Verstedelijking -1.231 -1.136 -1.109 -1.185
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Verduurzaming

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Warmtetransitie (wijkaanpak)
De opdracht is een fossielvrije/ duurzame manier te vinden om de gebouwde omgeving van warmte te voorzien. Meer dan de helft van onze energiebehoefte bestaat uit warmte. De warmtetransitie is daarmee essentieel om de CO2 uitstoot fors terug te dringen. Onze inzet op dit thema is vastgelegd in het Programma Duurzaam en in de door de raad vastgestelde warmtetransitievisie. Met inwoners/ondernemers stellen we samen per wijk een warmteplan op. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de warmteplannen.  

Programma duurzaamheid
Het huidige en eerste programma duurzaamheid van de gemeente Meppel wordt in 2023 geactualiseerd. Het nieuwe programma zet koers naar realisatie. Het moet nu gaan gebeuren. De komende jaren zetten we sterk in op samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De duurzame thema’s worden verbonden met alle opgaven waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Duurzaamheid is één van de pijlers van het gemeentelijk handelen in zowel het fysieke als het sociale domein en in de eigen bedrijfsvoering.

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2024 2025 2026 2027
Lasten
Soortenmanagementplan -25 -25
Opstellen wijkuitv.plannen en inzet flexteam prov. -255 -230 -355 -330
Personele inzet klimaat- en energiebeleid -514 -514 -514 -514
Bijdrage van het rijk specifieke uitkering 651 657 657 657
Uitvoeringskosten milieutaken -50 -50 -50 -50
Totaal Verduurzaming -193 -162 -262 -237
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Verbinding & participatie

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Als overheid willen we midden in de samenleving staan. We willen er niet alleen zijn voor onze inwoners en bedrijven, maar ook met hen gelijkwaardig samenwerken. Dit behelst ook ruimte bieden voor participatie. Daartoe stellen we participatiebeleid op en gaan we dit uitvoeren. Dit doen we ook in de wijken en buurten met het wijk- en dorpsgericht werken. We brengen in beeld wat er speelt in de wijk en gaan met betrokkenen een agenda vormen. Hierbij benutten we de kracht en expertise van de samenleving, samenwerkingspartners en onze organisatie.  
Daarnaast zetten wij onze gemeentelijke instrumenten in om de gemeente leefbaar en veilig te houden en vermenging van onder- en bovenwereld terug te dringen. Dit doen wij onder andere door vergunningen te verlenen, toezicht te houden en handhavend op te treden wanneer nodig. Komende jaren verhogen wij de inzet van toezicht en handhaving en openbare orde & veiligheid. Dit is nodig vanwege veranderingen in de samenleving. Denk aan de polarisatie, het verhoogde aantal de demonstraties en de (gewelds)incidenten waar ook onze handhavers op straat mee geconfronteerd worden. Tel hierbij de maatschappelijke ontwikkelingen: de vluchtelingenstromen; de inherente jeugdproblematiek; anti-overheidssentiment; de vormen van criminaliteit, zoals cyber en online criminaliteit en radicalisering.  

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2024 2025 2026 2027
Lasten
Handhaving: uitbreiding formatie -135 -135 -135 -135
Openbare orde en veiligheid -70 -70
Formatie ervaringsdeskundigheid -79
Totaal Verbinding en participatie -284 -205 -135 -135
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Maatschappelijke voorzieningen

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Vernieuwbouw Ogterop
De raad heeft op 17 juni 2021 de wens voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie in Meppel uitgesproken en het college opgedragen om met voorstellen te komen voor een structurele oplossing. Er is geen duurzaam perspectief: het gebouw is ‘op’ na 50 jaar intensief gebruik. De geïnventariseerde knelpunten zijn in toenemende mate van negatieve invloed op de exploitatie van schouwburg Ogterop. Niet investeren in de noodzakelijke vernieuwbouw betekent vroeg of laat sluiting van de schouwburg.

Schouwburg Ogterop heeft een brede maatschappelijke functie in Meppel en omgeving. Daarnaast bereikt Ogterop een gevarieerd publiek via uiteenlopende maatschappelijke samenwerkingen. Weliswaar is de schouwburg een cruciale voorziening; er is op veel meer plekken in onze gemeente cultuur te beleven. De vernieuwbouw van Ogterop is een kans om het cultuurlandschap breder te versterken en maatschappelijke functies in het gebouw toe te voegen en het gebruik te optimaliseren.   

De schouwburg is ook een belangrijke vestigingsfactor. Mensen kijken of er een schouwburg is als ze een plek zoeken om te wonen. Bedrijven zien een topvoorziening als een schouwburg als een indicator voor het culturele klimaat in een gemeente. 

Jeugdzorg (en maatschappelijke ondersteuning)
De gemeente heeft ongeveer 20-30% invloed op de uitgaven jeugd. De meeste kosten worden gemaakt voor specialistische jeugdzorg binnen een stelsel dat op dit moment niet goed functioneert. Daar waar de gemeente wel invloed heeft wordt ingezet op meer preventie, afhandeling in het voorliggend veld, scherper (her)indiceren, uitbreiding van inzet praktijkondersteuner huisartsen, minder verwijzing door huisartsen naar zwaar specialistische zorg en sturen op het terugdringen van gestapelde zorg.

Gemeenschappelijke kredietbank (GKB)
De omzet van de GKB loopt terug. Om deze reden ligt er een voorgenomen besluit tot vervreemding van de activiteiten van de GKB (afbouw van de GR per uiterlijk 1 januari 2025). Echter gaat afbouwen van een GR gepaard met kosten van project- en frictiekosten waarvoor de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk zijn. In juni 2023 moet er een definitief besluit vallen in hoeverre de GKB in zijn geheel aanbesteed kan worden of dat de GKB verzelfstandigd wordt in een andere juridische vorm

Hogere aanvraag subsidies armoedepreventie
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Kindsupport ziet een toename in aanvragen. Dit wordt veroorzaakt door een post corona effect omdat zwemlessen in corona tijd niet konden doorgaan en worden ingehaald, en door de hoge inflatiekosten als gevolg van de energiecrisis.

Preventie
Samen met lokale partners, (sport)verenigingen, zorgpartners en het onderwijs geven wij uitvoering aan het lokaal preventieakkoord. Dit is gericht op vroegtijdig signaleren van jeugdigen en gezinnen met (beginnende) problematiek en door het netwerk van gezinnen te versterken. Tevens geven wij uitvoering aan de wettelijke taak met betrekking tot vroegsignalering betaalachterstanden via de aanpak ‘Vroeg Eropaf’.

Voorzieningen sport
SVN'69 wijkt uit naar Wanneperveen vanwege een capaciteitstekort qua velden. Voetbalclub SVN'69 beregent de sportvelden zelf. Met een automatische beregeningsinstallatie kan duurzamer en gerichter beregend worden. Op de sportparken Ezinge en Koedijkslanden is al zo'n beregeningsinstallatie aanwezig (harmonisatie).  Om op een duurzamere manier het gras te maaien bij de honk- en softbalvereniging is een robotmaaier een goede uitkomst. Tevens bespaart het onderhoudskosten. 

Onderwijsvoorzieningen 
Reestoeverschool 
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2035 is nieuwbouw/renovatie voorzien voor de Reestoeverschool. In de programmabegroting 2023 is een investeringskrediet van € 1.500.000 opgenomen. Deze raming en de onderliggende normvergoedingen zijn door inflatie en een toename van de gemiddelde nieuwbouwprijs, niet meer actueel. De meerkosten bedragen naar verwachting € 4.300.000 voor nieuwbouw inclusief een gymvoorziening.

School Nieuwveense Landen
In het IHP 2020-2035 is opgenomen dat in de uitbreidingswijk Nieuwveense Landen een nieuwe onderwijsvoorziening komt. In de programmabegroting 2023 is een investeringskrediet van € 5.362.000 opgenomen. Het geraamde bedrag is voor grondaankoop en de realisatie van de eerste fase. Deze raming is nu niet meer actueel. De versnelling in de woningbouw leidt er toe dat het aantal leerlingen behoorlijk groeit. Daardoor is gefaseerde bouw waar we in eerste instantie vanuit gingen, niet meer wenselijk. Op dit moment wordt de totale investering geraamd op afgerond € 12,7 miljoen voor 500 leerlingen (inclusief ruimte voor kinderopvang). Om het project te realiseren is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 7.308.000.

Zorgaanbod MBO
Een kleine groep jongeren loopt vast in het onderwijs. Met een gericht zorgaanbod kan hen een plek worden geboden waar zij weer kunnen opkrabbelen. En om jongeren, waar het al mis is gegaan, een plek te geven om weer terug te stromen het onderwijs in en/of richting werk. Preventief en curatief dus.
Preventief: leerlingen met bepaalde problematiek zijn gebaat bij een Re-start waarin het onderwijs doorgaat op een lager pitje, waardoor er tijd is om focus te leggen op de problemen die spelen in het leven van de jongere. Het beoogde aanbod wil hierin voorzien en voorkomt daarmee voortijdig schoolverlaten voor deze doelgroep. Daarnaast vormt het voortraject een preventief aanbod voor jongeren die zonder deze ondersteuning direct of op een later moment bijstand zullen aanvragen. 
Curatief: jongeren die voortijdig school hebben verlaten en een tijd geen onderwijs hebben gevolgd, hebben vaak na een bepaalde periode van rust of werken de wens om de stap terug naar het onderwijs te maken. Voor sommigen is dit geen probleem. Maar voor anderen geldt dat de terugkeer naar onderwijs misloopt door persoonlijke problematiek (o.a. schooltrauma's en psychische problematiek) en het volledig ontwend zijn aan school en alles wat dit met zich meebrengt (functioneren in een klas, stress van toetsen, etc). Het zorgaanbod voorziet ook in een curatieve aanpak.

 Ontwikkelagenda jeugd
De motie van de gemeenteraad: "gewenst voorzieningenniveau Jeugdhulp" is uitgevoerd. Er zijn informerende bijeenkomsten voor de gemeenteraad georganiseerd. Hieruit voortvloeiend is de “ontwikkelagenda jeugdhulp” door de gemeenteraad omarmd. 
De Meppeler ontwikkelagenda jeugdhulp kent 3 stappen/pijlers:
1.    Basis op orde
Doel: beter analyseren en meer zicht op de vraag en de uitgaven. 
2.    Toevoegen van lichte kortdurende ondersteuning aan de toegang (indicatieloos).
Doel: een verschuiving van zware intensieve en langdurige hulp naar lichtere en kortdurende hulp.
3.    Andere wijze van contracteren specialistische jeugdhulp/uitbannen perverse prikkel
Doel: betere sturing op de transformatiedoelstellingen en op het inzetten van de juiste en effectieve jeugdhulp. 

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2024 2025 2026 2027
Lasten
Aanleg kunstgrasveld SVN '69 -63 -63 -63
Aanpassing sporthal de Eendracht -28 -28 -28
Overname en onderhoud hockeyveld MHV -9 -34 -34 -34
Diverse voorzieningen sportvelden -21 -21 -21
Formatie maatschappelijke accommodaties -80 -80 -80 -80
Verhoging krediet nieuwbouw Reestoeverschool -8 -215 -215
Verhoging krediet onderwijsvz Nieuwveenselanden 20 -8 -365 -365
Vernieuwbouw Ogterop -8 -37 -126 -376
Vernieuwbouw Ogterop: projectkosten -200 -200 -150 -150
Premiestijging verzekeringen vastgoed en onderwijs -63 -63 -63 -73
Onderwijszorgaanbod MBO Meppel -50 -50 -50 -50
Ontwikkel- en hervormingsagenda jeugdhulp -100
Totaal Maatschappelijke voorzieningen -490 -592 -1.195 -1.455
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Middelen en bedrijfsvoering

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Dienstverlening
Onze dienstverlening bepaalt in belangrijke mate het beeld dat mensen hebben van de overheid. Hoe verstrekken we een paspoort, hoe voeren we het gesprek over het snoeien van groen in een buurt of over het aanvragen van huishoudelijke hulp. Dit willen we verder verbeteren. De digitale dienstverlening onder meer via de website, moet beter. Daarnaast is tijd nodig voor maatwerk en direct menselijk contact. 

Informatisering
Het komende jaar staat in het teken van het verder uitvoeren van het verbeterplan gezonde Informatisering en het implementeren van het sourcingbeleid. Verder zetten we een volgende stap in het inrichten van het informatie voorzieningsproces zodat we als organisatie nog beter in staat zijn om toekomstige veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkeling het hoofd te bieden en bestaande en nieuwe collega’s nog beter te ondersteunen in hun werk.

Herinrichting stadhuis en werf
Het stadhuis en de werf (werkplekgedeelten, overleg-, ontvangst- en vergaderruimten en raadszaal) van de gemeente Meppel voldoen om meerdere redenen niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo is de inrichting en indeling sterk verouderd (stadhuis 20 jaar en werf 30 jaar oud) en zijn er onder meer problemen ten aanzien van akoestiek, veiligheid, en werkplekconcept. Herinrichting is noodzakelijk om dit op te lossen: te zorgen voor een gastvrij en warm ontvangst van klanten, voor spreekkamers die de privacy bieden die wenselijk is en dat medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving. Het is van belang dat de werkplekomgeving aansluit bij de digitale en hybride werkwijze van deze tijd en medewerkers ondersteunt en faciliteert om uitvoering te geven aan het collegeprogramma en de overige uitdagingen die we hebben op te pakken. Nieuwe huisvesting draagt verder bij aan goed werkgeverschap en kan het verschil maken bij het binden, boeien en vasthouden van medewerkers.

Financiën
In het actieplan dat de raad in zijn vergadering van 25 mei heeft vastgesteld bouwt Meppel de komende jaren aan een solide financiële positie. Het financieel actieplan geeft de financiële kaders aan en geeft daarmee richting waarbinnen financieel verantwoorde investeringen mogen plaatsvinden. Het plan rust op drie uitgangspunten: weerbaarheid, stabiliteit en flexibiliteit. Door navolging van de opgenomen twaalf actiepunten wordt de reservepositie verstevigd, de schuldpositie beheersbaar en wordt een structureel begrotingsevenwicht gecreëerd. 

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2024 2025 2026 2027
Lasten
Contractmanager generieke contracten -86 -86 -86 -86
Inflatie ICT budgetten (>10%) -315 -330 -330 -330
Stijging licentiekosten -60 -60 -60 -60
Aanstelling gemeentearchivaris -25 -25 -25 -25
Sourcingsbeleid -20 -100 -170 -260
Vervanging mobiele telefoons -6 -11 -11
Schermen en werkplekhardware hybride werken -6 -34 -60
Vervanging centrale hardware cf sourcingsbeleid -110 -180 -225
Herinrichting stadhuis en kantoor gemeentewerf -13 -88 -423
Uitvoering visie en uitvoeringsplan dienstverlening -256 -256 -130 -130
Verbetering dienstverlening obv data -45 -25 -25 -25
Verbeteren kwaliteit en prof. digitale dienstverlening -105 -105 -105 -105
Realiseren nieuwe gemeentelijke website -145
Uitbreiding formatie dienstverlening/burgerzaken -130 -130 -130 -163
Totaal Middelen en bedrijfsvoering -1.187 -1.252 -1.374 -1.903
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)