Prioritaire thema's

Verstedelijking

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

•    Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie smelt maatschappelijke uitdagingen en de kenmerken van Meppel samen tot een samenhangend beeld voor de toekomst. Dit ruimtelijke beeld in ambities, diverse doelstellingen en ontwikkelprincipes biedt handvatten voor de ontwikkeling van onze gemeente voor de komende decennia. Daarnaast vraagt het om uitwerking en uitvoering in maatregelen. Alleen zetten we stappen in het behalen van onze doelstellingen en ambities in de toekomst.

 

•    Ruimtelijke ontwikkelingen Regio Zwolle en provincie Drenthe
In de regio Zwolle spelen diverse grote ruimtelijke ontwikkelingen die direct en indirect ook invloed gaan hebben op Meppel. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle, aanpassingen aan de spoorinfrastructuur maar ook de gezamenlijke zoektocht naar ruimte voor bedrijvigheid, waarvoor vanuit de Regio Zwolle samen met de provincies de Ruimtelijk-Economische Bouwsteen 2040 is opgesteld. 

Daarnaast hebben we met de provincie Drenthe een woondeal gemaakt over het aantal woningen dat we gaan realiseren in de gemeente Meppel. We zijn ook in gesprek met de provincie om een aantal grote infrastructurele projecten te realiseren.

Deze ontwikkelingen bieden kansen voor de gemeente Meppel maar vragen mogelijk op termijn ook om daarin mee te investeren. 

•    Noordpoort en Nieuwveense Landen
In Nieuwveense Landen wordt volop gebouwd aan woningen en voorzieningen. Naast de projectmatige bouw worden in 2025 ook de eerste 'Collectieve Particulier Opdrachtgeverschap-projecten' opgeleverd en worden vrije kavels uitgegeven.

We verwachten dat in 2025 de eerste nieuwe woningen in Noordpoort bewoond zullen zijn en dat gestart is met de werkzaamheden om de nieuwe stadsentree te realiseren. 


•    Bedrijventerreinen
Met de verkoop van een grote kavel om een hoogspanningsstation te bouwen krijgen de ontwikkeling van Noord III en de netcapaciteit in Meppel en omgeving een belangrijke impuls. De ontwikkeling van Noord IV temporiseren we; met andere woorden we nemen er wat langer de tijd voor. Dat is mogelijk en daardoor is het gehele pakket aan projecten beter behapbaar.

In samenwerking met onze partners in Port of Zwolle worden plannen gemaakt om bestaande bedrijventerreinen beter te benutten en daarmee toekomstbestendig te maken. We willen hier gezamenlijk middelen uit Den Haag en Europa voor aantrekken maar zullen op termijn hier zelf ook in moeten investeren. 

Op alle bedrijventerreinen is netcongestie een groot en groeiend probleem. Ons georganiseerd bedrijfsleven is hierin een belangrijke schakel tussen bedrijven, netbeheerders en overheden waar het gaat om het ontwikkelen van plannen en het aantrekken van (subsidie)gelden hiervoor. 

•    Stationsgebied
Kansen stapelen zich op voor het station en de sporen rond Meppel. Vanuit het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor een extra perronspoor en het oplossen van de ‘flessenhals’ Meppel. Daarnaast zet de Regio Zwolle vanuit het Novex Programma Karakteristieke Stationsomgevingen nu vaart om met een visie te komen. De komende jaren willen we de kansen rondom het station faciliteren en grijpen. Hierbij zal in eerste instantie gekeken worden naar de mobiliteitsopgave. De overige opgaven worden de komende jaren afgewogen wanneer deze aan de orde komen. Een bredere ontwikkelvisie voor het gebied moet het vliegwiel zijn voor verdere mogelijkheden.

•    Prinses Marijkestraat
Er zijn verschillende ontwikkelingen in het gebied rond de Prinses Marijkestraat. De vernieuwbouw van Ogterop is aanstaande, vanuit sport wordt gekeken naar de toekomst van de aanwezige sportzaal en er ligt een parkeervraagstuk in het gebied. Nu is het moment om integraal naar de ontwikkeling van dit gebied te kijken. Een goede integrale afweging en plan zijn nodig voor de toekomst van dit gebied. 

 

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2025 2026 2027 2028
Lasten
Kapitaallasten indexering krediet damwand Mallegat -20 -23 -25
Kapitaallasten actieplan Fiets -2 -19 -19
Kapitaallasten in bijdrage verkeersregelinstallatie Meppel Zuid -46 -48 -50
Vervangen asfaltdeklagen -200 -200 -200 -200
Extra capaciteit Omgevingswet/Wkb -150 -150 -150 -150
Verkenning en ontwikkeling station Meppel -200 -200 -200 -200
Totaal Verstedelijking -550 -618 -640 -644
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Toelichting
Bij het doen van investeringen worden de (jaarlijkse) kapitaallasten opgenomen in de begroting. Dit geldt voor het Mallegat, waar vervanging van de damwanden al jaren op de planning staat. Een recente, integrale raming leidt tot hogere kosten. Het actieplan Fiets wordt met concrete maatregelen gerealiseerd. De verkeersregelinstallatie Meppel Zuid moet worden vervangen, waarbij we contractueel verplicht zijn een gedeelte mee te betalen.

Van een aantal wegen moeten de asfaltdeklagen worden vervangen. We spreiden dit zo veel mogelijk. Nog meer uitstel is niet mogelijk omdat te late vervanging leidt tot véél hogere kosten. De Omgevingswet moet in al haar facetten worden uitgewerkt. Dat vraagt bergen werk de komende jaren. In 2032 moet het gehele bouwwerk van Omgevingsvisie-Omgevingsprogramma's-Omgevingsplannen-Omgevingsvergunningen gereed en werkend zijn. Op enkele specialismen vraagt dat extra capaciteit. Een strategische Ontwikkelvisie voor de stationsomgeving is nodig (zie tekst hierboven).

Verduurzaming

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

•    Programma Duurzaamheid
We zijn programmatisch aan de slag om het thema duurzaam in te bedden in alle werkzaamheden van de gemeente Meppel. Qua organisatie en beleid komen we op sterkte: onder andere met het opstellen en uitvoeren van het programma duurzaamheid zelf, omgevingsprogramma biodiversiteit, lokale energiestrategie (LES) en de lokale adaptatiestrategie (LAS).  
We zijn gericht op duurzaamheid in de uitvoering - duurzaam doen - waarbij we ook al een aantal successen kunnen vieren zoals de warmteplannen. Daarnaast krijgt de voorbeeldfunctie van de gemeente Meppel de aankomende jaren een centrale rol om op deze manier de samenleving mee te nemen in de transitie naar een duurzaam Meppel. 


•    Energietransitie
In verschillende wijken zijn de warmteplannen op stoom. Via goed bezochte participatiebijeenkomsten wordt de basis gelegd voor plannen met draagvlak. Regionaal wordt afgestemd over onderzoeken naar de beste locaties voor duurzame energie. Noord IV is in ieder geval in beeld. Daarnaast wordt zon op dak gestimuleerd, maar de congestie op het elektriciteitsnet hindert de voortgang.


•    Klimaatadaptatie
We voeren de LAS met bijbehorende uitvoeringsagenda uit waarbij we bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden met het extreme weer van de toekomst. De aankomende tijd wordt nader onderzocht op welke manier we klimaatadaptief gaan ontwikkelen. Daarnaast richten we ons op het betrekken van inwoners en ondernemers om privaat terrein ook klimaatadaptief te maken. 


•    Biodiversiteit
We willen een robuust en veerkrachtig ecosysteem in Meppel. Hiervoor stellen we een programma Biodiversiteit met uitvoeringsplan op. Daarnaast gaan we de aankomende jaren aan de slag met het uitvoeren van het soortenmanagementplan voor gebouwgebonden dieren om deze dieren te beschermen en hun leefomgeving te verbeteren .

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2025 2026 2027 2028
Lasten
Kapitaallasten omvormen conventionele armaturen naar LED armaturen -19 -38
Totaal Verduurzaming 0 0 -19 -38
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Toelichting
In het beheerplan openbare verlichting is een jaarlijks investeringsbedrag opgenomen voor het omvormen van openbare verlichting naar LED verlichting. De (jaarlijkse) kapitaallasten van deze investering worden opgenomen in de begroting.  

Verbinding & participatie

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

•    Wijk- en dorpsgericht werken
De verbindingen in wijken en dorpen worden aangehaald door de wijkregisseurs. In verschillende wijken/dorpen zijn concrete resultaten geboekt die de leefbaarheid vergroten. Ingezet wordt op wijkplannen die passen bij de kenmerken van en behoeften in elk afzonderlijke wijk of dorp. Deze plannen worden integraal (verschillende beleidsterreinen) en in samenhang met inwoners en partners opgesteld en uitgevoerd.


•    Participatie
Het participatiebeleid is vastgesteld. De komende tijd buigt een interne kerngroep zich op de implementatie van het participatiebeleid in de organisatie. Het doel is om ervaring op te doen, en aan de hand daarvan het participatiebeleid uit te rollen in de organisatie. Door middel van een evaluatie wordt vervolgens gekeken naar wat er nodig is om dit beleid verder te brengen zowel binnen als buiten de organisatie. 


•    Ondermijning
Het afgelopen jaar is veel bereikt en inzichtelijke geworden op het gebied van ondermijning. Het bewustzijn en de betrokkenheid zijn aanzienlijk verhoogd. Tegelijkertijd is er de noodzaak om te zorgen voor structurele aandacht. De maatschappelijke ontwikkelingen en de flexibiliteit van de onderwereld vragen om een dynamische aanpak. De verkregen inzichten in de structuren en mechanismen helpen ons in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Onderzoeken zijn integraal en veelal complex; aan ons blijft de taak om efficiënte, effectieve en slimme werkwijzen toe te passen. De aanpak van ondermijning is proactief, preventief, repressief en gericht op nazorg. 

Maatschappelijke voorzieningen

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

•   Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke accommodaties
Het komende halfjaar wordt een onderzoek verricht naar maatschappelijke accommodaties. In dit plan worden de vraagstukken die er zijn met betrekking tot de toekomst van de accommodaties en die in eigendom van de gemeente zijn in samenhang onderzocht.

•    Ogterop
Bij de vorige perspectiefnota is een krediet van € 19,5 miljoen voor vernieuwbouw Ogterop (prijspeil nov 2022) ingebracht. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2024-2027 in de raad van 9 november 2023 is dit krediet beschikbaar gesteld. Inclusief eerder beschikbare kredieten is daarmee € 20,9 miljoen (afgerond) beschikbaar. Aangezien hierbij het prijspeil van november 2022 is vermeld en de daadwerkelijke realisatie jaren later (2026-2027) plaatsvindt, is indexering noodzakelijk. De verwachting is dat de uiteindelijke investering per einde 2027 € 23,4 miljoen zal bedragen. Hierbij hanteren we de index voor de bouw. We koersen daarbij op een bijdrage van derden van € 1,1 miljoen.   

•    Onderwijs, sport, cultuur, welzijn

Onderwijs
De groei van het leerlingenaantal van het Greijdanus College leidt ertoe dat we moeten investeren in een permanente uitbreiding van deze school. Hiermee is een fors bedrag gemoeid.

De komende jaren tillen we het nieuwkomersonderwijs in de vorm van de Taalschool naar een hoger niveau met een regionale functie. Dat doen wij door samen met het onderwijs een langetermijnvisie te ontwikkelen op de integratie van NT2-leerlingen in het reguliere onderwijs. En ook door een gelijkmatige(re) spreiding van leerlingen met een ontwikkelingsachterstand over de verschillende scholen. Daarnaast hebben we in de wijk Haveltermade extra aandacht voor kansengelijkheid en experimenteren we ondersteund door rijkssubsidies met werkwijzen om kansengelijkheid te vergroten. Verder is het onderwijs bezig met een omslag naar inclusiever onderwijs en zijn we in gesprek over kansen die onderwijshuisvesting biedt om dit te versterken. Ook werken we aan een steeds effectievere samenwerking tussen zorg en onderwijs. Via onderwijsachterstandenbeleid hebben we tot en met 2026 extra aandacht voor de ondersteuning van geïndiceerde leerlingen in de vroegschool.

Sport
Voor sport geldt dat ook het laatste onderzoek waarmee de gemeenteraad in maart 2021 heeft ingestemd (gymzaal prinses Marijkestraat) is opgestart. In de 2e helft van 2024 beleggen we een themasessie voor de gemeenteraad waarin de dan beschikbare onderzoeksresultaten (waaronder ook het zwembad, het sportpark Ezinge en de sporthal De Eendracht) geagendeerd worden. 

Om de middelen vanuit het rijk voor Gezond en Actief Leven de komende jaren te garanderen, is gemeentelijke cofinanciering nodig. Daartoe zetten we in op een extra buurtsportcoach die tevens bijdraagt aan de verwezenlijking van de sportvisie.

Cultuur
De komende jaren werken we aan de uitvoering van de cultuurnota (2024).

•    Armoede en schulden
Het leven in armoede is een probleem voor een groeiende groep mensen in Nederland. Steeds meer inwoners doen een beroep op onze armoederegelingen. Wij verwachten dat deze groep de komende jaren, ook in Meppel, toeneemt. Wij staan voor de uitdagende taak om hier een bijdrage aan te leveren en inwoners met problematische schulden te helpen. Daarbij gaat het niet alleen om het aanpakken van schulden, maar ook op het voorkomen van armoede en schulden onder volwassenen en kinderen.

•    Preventie en jeugd, maatschappelijke ondersteuning
Ingezet wordt op preventieve maatregelen die daadwerkelijk de hoge kosten in het sociaal domein omlaag brengen. Ook is preventie van belang om te voorkomen dat problemen van mensen verergeren en steeds moeilijker zijn op te lossen. De Meppeler Ontwikkelagenda is onder meer hierop gericht; deze sluit aan bij de landelijke Hervormingsagenda Jeugd waarbij lichte ondersteuning door de gemeentelijke toegang geboden wordt. Deze ondersteuning wordt beschikkingsloos en zodanig gecontracteerd dat de perverse prikkel maximaal wordt uitgebannen. We onderzoeken welke schaalgrootte het best past bij deze contractering waarbij we als uitgangspunt hanteren dat we dit zo lokaal als mogelijk willen doen. Ook wordt de Doorbraakmethode gehanteerd om lastige problematiek op onorthodoxe wijze te doorbreken.

•    Samenwerkingsverbanden
Wij streven ernaar om de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank vorm te geven in een andere structuur, waarbij de huidige onrechtmatigheid wordt weggenomen en eventuele financiële risico’s beter beheersbaar zijn.

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2025 2026 2027 2028
Lasten
Kapitaallasten permanente uitbreiding Greijdanus -66 -74 -81
Kapitaallasten indexering krediet schouwburg Ogterop -141
Subsidie armoederegelingen -50 -50 -50 -50
Extra buurtsportcoach -80 -80 -80 -80
Totaal Maatschappelijke voorzieningen -130 -196 -204 -352
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Toelichting
Bij het doen van investeringen worden de (jaarlijkse) kapitaallasten opgenomen in de begroting. Dit geldt voor de permanente uitbreiding van Greijdanus en het indexeringskrediet voor Ogterop. Het jaarlijks beschikbare budget voor armoederegelingen is nu niet voldoende vanwege toenemende aanvragen. De extra buurtsportcoach is ter uitvoering van de sportvisie.  

Middelen en bedrijfsvoering

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

•    Dienstverlening

Met het Programma Dienstverlening werken we aan het realiseren van onze visie op dienstverlening. Met een aantal projecten zorgen we voor randvoorwaarden om de dienstverlening te verbeteren. Zoals een nieuwe, toegankelijke en duidelijke website, structurele klantmetingen, herijking van de servicenormen, een dashboard dienstverlening en klantreizen (de stappen die een klant moet zetten om een antwoord op een vraag of verzoek te krijgen). Ook legt het programma slimme verbindingen met Koers, BAM en participatie en levert het een nadrukkelijke, dienstverleningsgerichte bijdrage aan onder andere procesgericht werken en zaakgericht werken. De activiteiten zijn opgenomen in een meerjaren-uitvoeringsplan. 

•    Financiën 
Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Financiën op hoofdlijnen". 

  • Organisatie in ontwikkeling

Op de vraag hoe we als organisatie kunnen (blijven) inspelen op snelle en sterk veranderende vraagstukken vanuit de maatschappij en om goed om te (blijven) gaan met toenemende complexiteit van vraagstukken is Koers opgesteld. Koers brengt een beweging op gang. In 2024 wordt geëvalueerd. Enkele eerste signalen zijn dat we het enerzijds goed doen als organisatie en anderzijds dat we ons en onze cultuur nog verder kunnen en moeten ontwikkelen.

Hierbij zijn onze medewerkers bepalend en essentieel. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. De ontwikkelingen in de samenleving vragen extra inzet om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Ook dat vraagt om verdere ontwikkeling van ons als organisatie overeenkomstig de Koers-beweging. Onze ambities zijn geformuleerd. De implementatie zal de komende jaren zijn beslag krijgen.

 

Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid

Terug naar navigatie - Aanvragen nieuw beleid/uitzetting bestaand beleid
Product 2025 2026 2027 2028
Lasten
Kapitaallasten LED-armaturen gemeentelijk vastgoed -26 -43 -51
Kapitaallasten klimaatregeling en zonnepanelen stadhuis -22 -22 -32
Kapitaallasten projecten automatisering en informatisering -103
Totaal Middelen en bedrijfsvoering 0 -48 -65 -186
Bedragen x 1.000 (+ = voordeel)

Toelichting
Bij het doen van investeringen worden de (jaarlijkse) kapitaallasten opgenomen in de begroting. Voor het gemeentelijk vastgoed worden de armaturen en verlichting vervangen door LED-armaturen. Verder moet bij het stadhuis de klimaatregeling worden vervangen en het aantal zonnepanelen worden uitgebreid. Voor automatisering en informatisering is een jaarlijks investeringsbudget beschikbaar.