Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Verder bouwen aan een weerbaar Meppel

De uitdaging voor Meppel is om zo veel mogelijk zekerheid en stabiliteit te bieden en maximaal voorbereid te zijn op de toekomst, die slecht voorspelbaar en onzeker is. Daarom willen we verder bouwen aan een stevig fundament, zodat Meppel tegen een stootje kan – als samenleving, financieel en qua voorzieningenniveau. Flink inzetten op woningbouw en de verdere ontwikkeling van de gemeente Meppel. Optimaal verduurzamen, zo veel mogelijk in combinatie met andere ontwikkelingen. Een steuntje in de rug bieden voor hen die dat nodig hebben. Het brede aanbod aan voorzieningen kwalitatief op peil houden en brengen. En natuurlijk de samenhang en samenwerking in wijken en buurten bevorderen. 
Om dat te kunnen (blijven) realiseren, versterken we onze financiële positie en houden we onze organisatie sterk en dienstbaar. Dat is nodig, want de toekomst ziet er voor de gemeentelijke middelen niet gunstig uit. De miljardenkorting van het rijk op gemeenten blijft grotendeels overeind en de eerste geluiden van de nieuwe coalitie stellen ook niet gerust. Het woord ‘ombuigingen’ valt inmiddels. Op dit moment kunnen wij daaraan nog ontkomen en zijn we nog in staat om onze ambities en plannen overeind te houden. Dat doen we met realisme; dat wil zeggen zo sober en doelmatig mogelijk. Ook houden we rekening met de krappe arbeidsmarkt, waardoor we soms niet alle voornemens kúnnen realiseren. Gelijktijdig realiseren we ons dat het steeds moeilijker wordt de ambities voor de toekomst te blijven realiseren. Zonder koerscorrectie redden we het niet. Daarom bereiden we een discussie over taken voor, die we op basis van feiten willen voeren. Het inzicht uit het proces van Zero Based Budgetting (ZBB) moet ons daarbij helpen.

Kortom, we gaan met volle energie voort met onze prioritaire thema’s: Verstedelijking; Verduurzaming; Verbinding en Participatie; Maatschappelijke voorzieningen en Middelen en Bedrijfsvoering.
Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners, zowel andere overheden als maatschappelijke organisaties, bedrijven in de gemeente Meppel, in de regio Zwolle, in de provincie Drenthe, bij het rijk en waar dat nodig is. Op basis van wat al is bereikt, zijn we vol vertrouwen dat we meer voor Meppel kunnen realiseren. Denk aan: de woningbouw in Nieuwveense Landen; de ontwikkeling van de woonlocatie Noordpoort; het optimale gebruik van de regelingen rond armoede; de warmteplannen in de wijken; de samenwerking in wijken en dorpen; het ontwikkelde beleid voor onder meer participatie, cultuur, sport, klimaatadaptatie; de actieplannen voor de fiets en voor financiën; de resultaten in de bestrijding van ondermijning; en uiteraard de ‘normale’ dienstverlening in de openbare ruimte, de afvalinzameling (is er nog afval?), aan de balie, in de spreekkamers en via de telefoon – waar inwoners geholpen worden met van alles.

De lijn van de afgelopen jaren zetten we voort voor Meppel, om ervoor te zorgen dat Meppel weerbaar is om een ongewisse toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Die lijn bestaat uit een samenspel van investeringen voor de toekomst, ondersteunen wat kwetsbaar is en versterken van het fundament van voorzieningen en middelen (sparen voor later).

 

College van burgemeester en wethouders.