Bijlagen

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging

 

 

Programma bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
1 Bestuur -68 - -68
2 Openbare orde en veiligheid -34 -34
3 Sociaal domein -3.901 3.121 -780
4 Onderwijs -238 - -238
6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme -210 33 -177
7 Sport en bewegen -198 - -198
8 Ontwikkeling openbare ruimte -530 580 50
9 Beheer bestaande openbare ruimte -300 -66 -366
10 Economische zaken en grondzaken -209 75 -134
11 Duurzaamheid -806 650 -156
12 Burgerzaken -103 -50 -153
ALG Algemene dekkingsmiddelen 18 1.928 1.946
O Overhead -516 - -516
Totaal -7.097 6.271 -826
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Hieronder volgt een aanvullende toelichting op de begrotingswijziging:

Personeel
In deze bestuursrapportage is de financiële aanpassing in verband met de definitieve Cao toegelicht onder 'Overhead'. In de begrotingswijziging wordt de aanpassing verdeeld over alle programma's. 

Elektra 
Vooralsnog wordt er geen grote totale afwijking verwacht voor de kosten van elektra. Wel zien we afwijkingen binnen de programma's. In de begrotingswijziging is een verschuiving van onder andere sport, cultuur en stadhuis naar openbare verlichting verwerkt. 

Onderuitputting kapitaallasten
In deze bestuursrapportage is deze mutatie als één post toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'. In bovenstaande begrotingswijziging is deze post verder gespecificeerd waarbij de onderuitputting kapitaallasten terecht komt op het programma waar ze betrekking op hebben. 

Nieuwe taakvelden IV3 Sociaal domein
Voor het Sociaal domein zijn met ingang van 2023 nieuwe taakvelden IV3 vastgesteld. Hierdoor vindt een budgetneutrale administratieve wijziging plaats tussen de producten binnen programma 3.  

Verkeerseducatie
Verkeerseducatie wordt uitgevoerd onder coördinatie en penvoerderschap van de gemeente Midden-Drenthe.  Hier is sprake van een gemeentelijke en een provinciale bijdrage (50/50). De provinciale bijdrage werd rechtstreeks aan gemeente Midden-Drenthe betaald. Met ingang van 2023 wordt de provinciale bijdrage voor het Meppel-aandeel eerst aan de gemeente Meppel overgemaakt. Gemeente Meppel draagt de middelen vervolgens af aan de gemeente Midden-Drenthe voor de uitvoering van de verkeerseducatie. Hier wordt de begroting op aangepast. 

Daarnaast zijn er nog een tweetal administratieve wijzigingen:

1. Het activeringscentrum MensA is gehuisvest in de voormalige Rechterenschool. Er is € 24.000 benodigd voor enkele aanpassingen aan het gebouw om deze het komende jaar nog te blijven gebruiken. Dekking wordt gevonden in de bestaande begroting (budget re-integratie).

2. De gemeente Meppel kent al een aantal jaren een netwerk voor onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij diverse partijen als partners gecommitteerd zijn. Vanaf 2023 vindt de financiering plaats door middel van een subsidie (voorheen werden facturen verzonden). Het budget wordt hierop aangepast.