Programma's

Programma 1: Bestuur

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Regionale samenwerking
Regio Zwolle stelt een nieuwe agenda op. Dit voorjaar is aan de ambities in deze agenda een voorstel gekoppeld voor verhoging van de bijdrage van de deelnemende partijen, waaronder de gemeenten. Hiervoor wordt vanaf 2024 een ingroeimodel gehanteerd. 

Mondiale samenwerking
Gemeente Meppel heeft een bedrag van € 25.000 aan Giro555 gedoneerd om hulp te bieden aan de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben de wereld geschokt, zo ook het bestuur en de inwoners uit de gemeente Meppel. Als gemeente dragen wij op deze wijze een steentje bij aan het grote leed dat zich afspeelt in beide landen. Dit in lijn met het standpunt van de VNG waarbij we als gemeenten géén rol kunnen spelen in de fase van noodhulp maar wel overgaan tot het doen van een donatie. U bent hierover per memo geïnformeerd.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Bestuur Donatie aardbeving Turkije en Syrië -25 I
Totaal programma 1 -25
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën

Donatie aardbeving Turkije en Syrië
Gemeente Meppel heeft een bedrag van € 25.000 gedoneerd aan Giro555 om hulp te bieden aan de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. De dekking komt uit de post onvoorzien in programma Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Mensenhandel
De Drentse werkgroep Mensenhandel heeft een beleidsvoorstel opgesteld gericht op de aanpak van mensenhandel. Dit beleid dient lokaal vertaald te worden en verbonden te worden aan (handhavings)acties en bewustwording middels een expositie ‘open je ogen’ voor mensenhandel. 

Huisvesting arbeidsmigranten 
In Meppel kennen wij geen beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten. Hierop willen we inzet plegen door beleid te ontwikkelen en handvatten te bieden bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening, toezicht en handhaving, wijkregie en ondermijning. Komende periode willen hiervoor beleid ontwikkelen en controles uitoefenen. 

Programma 3: Sociaal domein

Wat valt er onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt er onder dit programma?
Product Portefeuille
Samenkracht en burgerparticipatie 10
Eigen kracht en individuele ondersteuning 11
Inkomensregelingen 12
Begeleide participatie 13
Onderdelen Arbeidsparticipatie 14 Bos
Maatwerkvoorzieningen 15 Van Ulzen
Maatwerkdienstverlening 18+ 16 De Vries
Maatwerkdienstverlening 18- 17
Geëscaleerde zorg 18+ 18
Geëscaleerde zorg 18- 19
Volksgezondheid 20

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Steunfonds
Op 10 november 2022 is door de raad een motie ingediend voor het instellen van een steunfonds. Dit steunfonds heeft tot doel verenigingen, stichtingen, maatschappelijke- en kerkelijke instellingen die door de hoge inflatie en energiekosten mogelijk in financiële problemen komen te ondersteunen. Dit omdat er geen andere regelingen zijn waarop zij beroep kunnen doen en waardoor (een deel van de) maatschappelijke doelen gewaarborgd blijven. Er is door de raad een subsidieplafond vastgesteld op € 250.000 (conform de motie), er is een regeling opgesteld en de gemeente is voortvarend met de uitvoering van deze regeling aan de slag gegaan. Er is meer dan het subsidieplafond aangevraagd. Daarom is er naar rato (76,3%) uitgekeerd.

Jeugdhulp
We zien  een verschuiving naar meer inzet van duurdere vormen van Jeugdhulp. Het gaat met name om de modules Verblijf en Specialistische GGZ. Meerdere factoren spelen hierbij een rol zoals verslechtering van de mentale gezondheid van jeugdigen, de veranderende maatschappij en de extra stressfactoren die dit voor gezinnen en/of jeugdigen met zich meebrengt. De declaraties van het eerste kwartaal van 2023 van de jeugdhulp zijn nog niet volledig binnen. Hierdoor kunnen we nu nog geen voorspelling doen over de effecten in 2023 en of deze trend van verschuiving naar duurdere vormen van hulp doorzet. We constateren wel dat de kostendekkendheid van de tarieven van zorgaanbieders onder druk staat. Dit kan een kostenverhogend effect tot gevolg hebben.

Wijziging Participatiewet
In 2023 wordt de Participatiewet gewijzigd. Het gaat om uitvoeringstechnische, financiële en juridische aanpassingen. Het uitvoeren is een wettelijke taak en de beleidsvrijheid van gemeenten is klein. De raad ontvangt de komende periode wijzigingen in de verordening Sociaal domein. In 2024 kan beter worden ingeschat welke financiële consequenties de uitvoering van deze wetswijziging heeft voor de inkomens- en participatieregelingen.

De doelen uit het coalitieakkoord van de gemeente sluiten aan bij het doel van het kabinet. De wijziging van de Participatiewet is een aanzienlijk pakket aan maatregelen, waarmee de eerste stappen worden gezet om menselijke maat en vertrouwen stevig te verankeren in de (uitvoering van de) Participatiewet. Een inzet die in lijn is met de kabinetsbrede inzet om de menselijke maat in en bij de toepassing van wetten en regels te bevorderen.

De versoepeling van de kostendelersnorm is daar een voorbeeld van. We anticiperen al langer op de landelijke besluitvorming. Zo hanteren we niet altijd de ‘wachttijd’ van 4 weken voor jongeren als ze een uitkering aanvragen. Dit doen we als de wachttijd niet in het belang van de jongere is. Op dit moment wijken we dan gemotiveerd af van de huidige wet.

Beëindiging en vervolg ICT product
De gemeente maakt voor de uitvoering van de Participatiewet en Wet SUWI gebruik van applicaties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  Het UWV-portaal bereikt het einde van zijn levensduur. Het UWV is bezig met modernisering van haar ICT-infrastructuur maar zal de applicaties vanaf 2026 niet meer beschikbaar stellen. In de komende jaren wordt het portaal geleidelijk afgeschaft. In een landelijk project Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens (VUM) worden nieuwe voorzieningen voorbereid. In de arbeidsmarktregio Zwolle zijn we alvast bezig met een onderzoek naar de impact voor gemeenten. Wanneer er aanbestedingen, aanschaf van nieuwe systemen en verdere implementatie noodzakelijk zijn is nu nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat hier in de aanloop naar 2026 adviezen en besluiten voor komen.

Wet hersteloperatie toeslagen
Tussen 2005 en 2019 is bij een groot aantal ouders de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet door de Belastingdienst. Daarbij is gezinnen ongekend onrecht aangedaan. Ouders die aanvrager waren van de kinderopvangtoeslag kunnen zich tot en met 31 december 2023 aanmelden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) als mogelijk gedupeerde. Zij mogen rekenen op begrip, erkenning en ondersteuning. Het rijksbrede herstelprogramma bestaat uit financiële compensatie, een schuldenaanpak en brede ondersteuning op vijf leefgebieden uit te voeren door gemeenten. De leefgebieden zijn: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. De ouder/kind heeft regie en keuzevrijheid bij deze ondersteuning. Brede ondersteuning is vrijblijvend en kan op ieder moment worden aangevraagd of stopgezet door de (mogelijk) gedupeerde ouder. Tot november 2022 werd aan gemeente gevraagd om aan de slag te gaan op basis van losse besluiten en regelingen. Sinds november 2022 is de Wet hersteloperatie toeslagen + kindregeling van kracht. Richting de zomer van 2023 wordt er een wijziging verwacht op de wet, zodat ook ex-toeslagpartners een beroep kunnen doen op de regelingen. De afspraken over de compensatie door het Rijk van de kosten die gemeenten in het kader van de hersteloperatie maken, zijn opgenomen in zogenaamde specifieke uitkeringen. Gemeenten moeten zich verantwoorden over deze uitgaven.

GGD
De GGD koerst verder op de afgesproken lijn. Door onder andere de invoering van de Wet Open Overheid (WOO) en de CAO-onderhandelingen wordt er een wijziging op de begroting  2023 van de GGD verwacht. De extra kosten worden opgevangen door het positieve resultaat 2022 van de GGD. 

Gemeentelijke kredietbank (GKB)
Duidelijk is dat de omzet van de GKB terugloopt. Met deze reden ligt er een voorgenomen besluit tot vervreemding van de activiteiten van de GKB (afbouw van de GR uiterlijk 1 januari 2025). Echter gaat afbouwen van een GR gepaard met kosten van bijvoorbeeld  project en frictiekosten, waar de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor zijn. In juni 2023 moet er een definitief besluit vallen in hoeverre de GKB in zijn geheel aanbesteed kan worden of dat de GKB verzelfstandigd wordt in een andere juridische vorm.

Beschermd wonen
Dit is de stand van zaken rond de voorbereiding van de regiosplitsing, doordecentralisatie en transformatie van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang:
1.    Besloten is om de regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te splitsen in een regio Zuidwest-Drenthe en een regio Noordmidden-Drenthe.  Dit gaat in vanaf het moment dat Wmo-begeleiding opnieuw moet zijn aanbesteed (per 1 januari 2026). Hoogeveen wordt dan centrumgemeente voor Zuidwest-Drenthe.
2.    Er zijn afzonderlijke aanjagers aangesteld voor de twee regio's voor het voorbereiden van de doordecentralisatie van beschermd wonen die start op 1 januari 2024 en de regiosplitsing per 1 januari 2026.
3.    Aanmeldingen en indicatiestellingen voor beschermd wonen worden vanaf 2023 door ons eigen Wmo-team aangenomen en uitgevoerd.
4.    In het ‘Weer Thuis uitstroomconvenant' zijn afspraken vastgelegd met corporaties over het beschikbaar stellen van voldoende woningen voor uitstroom uit maatschappelijke opvang, medisch verblijf en beschermd wonen. Deze zijn ook vastgelegd in de lokale prestatieafspraken met de corporaties.

Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Goede zorg, waar iedereen terecht kan en die betaalbaar is. Dat vinden we in Nederland belangrijk. Maar het is steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Er moeten acties worden ondernomen. Momenteel wordt een totaalbeweging gemaakt van gezondheid naar welzijn. Een beweging die als beleidsontwikkeling nog niet volledig bekend was bij het opstellen van de begroting 2023. Om deze beweging te organiseren en te faciliteren heeft het ministerie van VWS twee grote akkoorden met het werkveld afgesloten: het IZA en het GALA.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het akkoord bevat afspraken tussen 13 partijen over het toegankelijk en beheersbaar houden van de zorg. In de uitvoering richt het IZA zich op de regio. Dat is voor ons de provincie Drenthe via het VDG Gezondheid & Welzijn. Binnen het IZA zijn er transformatiemiddelen beschikbaar die je als regio moet aanvragen. Voor deze middelen is het verplicht te werken aan een gezamenlijk regioplan. In Drenthe is deze opdracht belegd bij de themagroep ‘Goede Bereikbare zorg’ van het Drents Zorglandschap met de gemeente Emmen als penvoerder. Gemeente Meppel is bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd in het Drents Zorglandschap.

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken rijk, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken over preventie, versterking van de sociale basis en sport & bewegen. Het IZA en het GALA hangen nauw met elkaar samen. Met het GALA proberen we de schotten te doorbreken en werken we waar mogelijk domeinoverstijgend vanuit samenhang om zo bij te dragen aan de beweging naar ‘de voorkant’. Een gezonde samenleving staat centraal. De urgentie is groot. Binnen het GALA worden vanaf 2023 verschillende bestaande regelingen gebundeld en aangevuld met nieuwe mogelijkheden tot één nieuwe regeling. Het gaat om vijftien regelingen/onderwerpen voor sport en bewegen, gezondheid en sociale basis.

Eigen kracht en individuele ondersteuning
In 2022 is gestart met het ontwikkelen van een dorpsagenda ‘Hoe inclusief worden mensen ouder in Nijeveen en welke voorzieningen horen daarbij?’. Op basis van deze agenda wordt in 2023 het proces ingericht om de samenwerking met Nijeveen te verbeteren en de gemeentelijke opgaves te koppelen aan de dorpsagenda.

In Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen) is de afgelopen 7 jaar ervaring opgedaan met Domein Overstijgende Samenwerking (DOS). Dit is vooruitlopend op de wetswijziging van 2024 waarbij de financiering over gaat naar de zorgkantoren. Het ministerie van VWS heeft de mogelijkheid geboden om in 2023 meer Drentse gemeenten te laten aansluiten en ervaring op te laten doen met de DOS werkwijze. Hiervoor is begin 2023 de Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) geopend. Gemeente Meppel doet mee in het Drentse project en de gezamenlijke aanvraag.

In 2022 zijn we met de Dorpsvereniging Nijeveen en Stichting Welzijn Ouderen het project ‘Goed ouder worden in Nijeveen’ gestart. Het doel is om inwoners met een hulpvraag op te vangen via het informele netwerk of binnen de Wmo. Gemeente Meppel zit in fase 1 van het project zoals het binnen de SPUK aanvraag DOS is beschreven. Dit betekent dat wij hiervoor geen SPUK ontvangen. Vanuit het project wordt wel gebruik gemaakt van scholing, monitoring en intervisie met de deelnemende gemeenten onder leiding van de aan te stellen provinciale projectleider.

Woonvoorzieningen
In 2022 zijn kamervragen gesteld naar aanleiding van een televisie-uitzending waaruit bleek dat trapliften vaak niet voldoen aan het bouwbesluit. Ook in Meppel ontvangen we signalen dat in een aantal gevallen niet conform bouwbesluit geplaatst kan worden. Dit kan betekenen dat we gebruik moeten maken van een andere leverancier (wanneer de gecontracteerde leverancier dit niet kan leveren) of dat een andere aanpassing van de woning noodzakelijk is. Op dit moment onderzoeken we de precieze gevolgen.

Beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Beleidsvoornemens

Armoedepreventiebudget
Er zijn hogere subsidie aanvragen ontvangen van bestaande subsidie partijen, dit loopt op tot € 35.000. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit op te vangen is binnen de bestaande begroting. 

Reden van de hogere aanvragen zijn tweeledig. Ze hebben te maken met na-ijl effecten van corona en met de huidige inflatie. Partijen konden vanwege corona de diensten niet leveren. Daarom is in 2022 een deel van de subsidie terugbetaald aan de gemeente. Nu wordt er in 2023 alsnog een inhaalslag gemaakt en worden er meer diensten afgenomen dan normaal het geval is. Bij andere partijen is de doelgroep onverwacht vergroot in 2023. Dit komt omdat gezinnen geconfronteerd worden met hogere uitgaven door de inflatie. Hierdoor wordt er meer financiële ondersteuning verstrekt aan gezinnen met kinderen die in voorgaande jaren nog voldoende eigen middelen hadden om de kosten te betalen.

Bijzondere bijstand/energietoeslag
In het voorjaar van 2022 kwam het verzoek aan gemeenten om alvast van start te gaan met een nieuwe maatregel van het Rijk, de energietoeslag. Gaandeweg het jaar zijn zowel de regeling als het beschikbaar gestelde budget steeds gewijzigd. De regeling van 2022 loopt door tot 1 juli 2023. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aanvulling op de energietoeslag 2022 te verstrekken, anticiperend op landelijke besluitvorming over 2023. Dit om de periode totdat de wetgeving voor de energietoeslag 2023 is gepubliceerd te overbruggen. Deze publicatie wordt in de zomer van 2023 verwacht. Voor zover bekend heeft de gemeente Meppel iedereen bereikt.

Mantelzorg
In 2022 is met de bijdrage van het ministerie van VWS (’Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen in uw gemeente’) een impuls gegeven aan het beter bereikbaar maken van informatie voor mantelzorgers op één digitale plek. Dit proces is iets vertraagd. De lancering van de nieuwe website is op 18 april 2023 geweest. 

Met dezelfde bijdrage van VWS starten we een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Meppel. Specifieke aandacht is er voor overbelaste mantelzorgers en mantelzorgers van zorgvragers met dementie. De opzet van het onderzoek zoals die uit het vooronderzoek naar voren kwam was niet voorzien bij het opstellen van de begroting. Het onderzoek start in mei 2023. Na afronding van het onderzoek zullen de aanbevelingen uitgevoerd worden.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie Wet inburgering -61 I
Inkomensregelingen Uitkeringen PW/IOAW/IOAZ -1.750 S
Inkomensregelingen Loonkostensubsidie -150 S
Inkomensregelingen Terugvordering Tozo -55 I
Begeleide participatie Sociale wervoorziening Reestmond -729 S
Arbeidsparticipatie Leer Werk Centrum 50 S
Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp 100 S
Maatwerkdienstverlening 18+ PGB Wmo 100 S
Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp -1.300 S
Maatwerkdienstverlening 18- PGB Jeugdhulp 100 S
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie Wet inburgering 61 I
Samenkracht en burgerparticipatie (Crisis) Noodopvang 195 I
Inkomensregelingen Gebundelde uitkering BUIG 1.500 S
Inkomensregelingen Terugvordering Tozo; dekking reserve corona 55 I
Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen 1.310 I
Totaal programma 3 -574
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën

Wet Inburgering
De voorlopige beschikking 2023 van de  specifieke uitkering voor de Wet Inburgering is € 61.000 hoger dan opgenomen in de begroting. 

Uitkeringen Participatiewet/IOAW/IOAZ
Vanwege de aanpassing van het wettelijk minimumloon is ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen gestegen. Op basis van het eerste kwartaal 2023 zorgt deze aanpassing dit jaar naar verwachting voor € 1,75 miljoen extra uitgaven. 
In de voorlopige beschikking van de gebundelde uitkering (BUIG) is de compensatie voor deze verhoging nog niet meegenomen. Dit zal verwerkt worden bij de vaststelling van het definitieve budget 2023 in september. Het ministerie van SZW heeft een inschatting gegeven van de effecten van de verhoging van het landelijke macrobudget. Voor Meppel geeft dit een positief effect van € 1,5 miljoen ten opzichte van de huidige begroting.  

Loonkostensubsidie
Bijstelling betreft een structureel effect van de jaarstukken 2022. De mensen die een uitkering ontvangen zijn steeds vaker mensen die voor 2015 arbeidsvermogen hadden én een WAJONG uitkering ontvingen van het UWV. Deze groep mensen ontvangt nu een bijstandsuitkering. Zij behoren vaak tot het doelgroepenregister (de banenafspraak) en gaan veelal met loonkostensubsidie aan het werk. Deze groep groeit steeds harder. Daarnaast is het vinden van werk met loonkostensubsidie in een periode van arbeidskrapte makkelijker dan voorheen.

Terugvordering Tozo
De start van de verplichte aflossing, voor alle bedrijfskredieten Tozo, werd via een versoepeling in de wet Tozo vastgesteld op 1 juli 2022.  De partij waaraan de invordering was uitbesteed bleek, na 1 juli 2022, niet te kunnen leveren wegens onder andere personeelstekort. Daarop is aan alle ondernemers uitstel tot terugbetalen verleend tot 1 januari 2023. Er is een partij gevonden die de terug- en invordering in samenwerking met de gemeente uitvoert per 1 januari 2023. De kosten voor invordering worden daarom gemaakt in 2023 in plaats van 2022. De kosten worden gedekt uit de reserve corona.

Sociale werkvoorziening Reestmond
De concept herziene begroting gemeenschappelijke regeling Reestmond 2023 in de gemeenteraden geweest voor een zienswijze. De reden voor de herziening is dat de (minimum) lonen zijn gestegen. Daarnaast zijn de energiekosten omhoog gegaan. Dit leidt tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. 

Leer Werk Centrum
Op het Leer Werk Centrum wordt meer ingezet op het werken in groepen. Er is gebleken dat dit een beter resultaat oplevert voor de kandidaten. De meer groepsgewijze aanpak zorgt voor minder benodigde capaciteit aan instructeurs. Er is bijvoorbeeld geen vast contract meer met het Drenthe College afgesloten. Daarnaast is een aantal abonnementen en het contract voor de leaseauto beëindigd. Dit zorgt voor een besparing in de kosten. 

Huishoudelijke hulp
Bijstelling betreft een structureel effect van de jaarstukken 2022. Door krapte op de arbeidsmarkt worden niet alle geïndiceerde uren gedeclareerd. De inschatting is dat dit ook in 2023 nog (deels) het geval zal zijn. 

PGB Wmo
Bijstelling betreft een structureel effect van de jaarstukken 2022. Landelijk is besloten te stoppen met de pilot integraal PGB (i-PGB). Het i-PGB van deze cliënten is afgebouwd naar reguliere PGB, zorg in natura of er is sprake van uitstroom. Daarnaast zien we een afname van het aantal verstrekkingen in de vorm van een PGB en daalt het gemiddelde PGB-budget per cliënt. 

Jeugdhulp 
De verhoging betreft voor € 1 miljoen het structurele effect van de jaarstukken 2022. Het budget wordt daarmee aangepast aan het uitgavenniveau van 2022. Daarnaast wordt het budget met €0,3 miljoen verhoogd door een hoger percentage indexering (definitief 5,29% t.o.v. voorlopig 3,72%) en specifieke prijsafspraken met een aanbieder naar aanleiding van een onderzoek. 

PGB Jeugdhulp
Er worden minder budgetten PGB verstrekt. De belangrijkste reden daarvoor is dat vaak ondersteuning vanuit andere, voorliggende, wetgeving van toepassing is. 

(Crisis) Noodopvang
De kosten van de (crisis) noodopvang zijn in 2021 en 2022 netto doorbelast aan het COA. Dit is verder onderzocht en nu blijkt dat ook de btw in rekening gebracht had kunnen worden. Deze wordt alsnog gedeclareerd bij het COA. 

Beschermd wonen
De afrekening beschermd wonen 2022 valt hoger uit. Vooralsnog verwachten we € 660.000 extra ten opzichte van waar we in de jaarstukken 2022 rekening mee hebben gehouden. 
In de raming 2023 is voor het te ontvangen aandeel van het overschot beschermd wonen 2023 rekening gehouden met het risico op verlaging van het totaalbudget vanwege de uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De verwachting is dat deze ook dit jaar nog niet zal plaatsvinden. Wel wordt nog een effect verwacht van mogelijke beperking van de uitstroom naar de Wlz. Op basis van de laatste gegevens en de afrekening 2022 verhogen we de begrote inkomst over het jaar 2023 met € 650.000.  Totaal betekent dit een voordeel van € 1,3 miljoen. 

Programma 4: Onderwijs

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid
De rijksbijdrage, die onze gemeente ontvangt voor het bestrijding van onderwijsachterstanden (OAB), is vanaf 2023 vastgesteld op € 422.000. In de begroting staat een bedrag van € 329.000 opgenomen. Dit is berekend op basis van de verdeling van de middelen die het Rijk in 2019 heeft aangekondigd. Het Rijk heeft de afgelopen jaren het bedrag verhoogd om het mogelijk te maken een aantal extra activiteiten te bekostigen.

Onderwijshuisvesting
In 2020 is het Integraal Huisvestingsprogramma 2020-2035 (IHP) vastgesteld. In de jaren daarna is de context waarin uitvoering wordt gegeven aan onderwijshuisvesting sterk veranderd. In het IHP wordt gewerkt met normvergoedingen die niet meer actueel zijn (prijspeil 2019). Door inflatie en gestegen bouwkosten staan projecten onder financiële druk. Daarnaast zien we dat de woningbouwopgave in Meppel in een versnelling is geraakt. Dit heeft effect op de capaciteitsvraag van een aantal onderwijsaccommodaties. Op dit moment worden de leerlingprognoses geactualiseerd.

Beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Beleidsvoornemens

Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is een open-einderegeling. Hierdoor zijn onze mogelijkheden voor sturing beperkt. Desondanks heeft de toename van het aantal ritten naar Zwolle onze aandacht. Landelijk speelt een toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit is ook in Meppel het geval. Hier hebben we als gemeente weinig invloed op. We gaan actief in gesprek met de scholen in Zwolle, de ouders en de leerlingen om te onderzoeken hoe we leerlingen kunnen helpen om zelfstandiger te worden bij het reizen. Dit komt ook terug in de nieuwe verordening leerlingenvervoer. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Onderwijs Leerlingenvervoer -70 S
Onderwijs Sloop voormalig AOC Terra -120 I
Onderwijs Tijdelijke uitbreiding Greijdanus -65 I
Totaal programma 4 -255
Bedragen x 1.000 (- = nadeel /+- = voordeel)

Toelichting financiën

Leerlingenvervoer
De kosten voor leerlingenvervoer zijn in 2023 fors hoger dan in 2022. De helft van de meerkosten is te verklaren door de historisch hoge NEA-index van 13,7%. Leerlingenvervoer is in de begroting van 2023 wel geïndexeerd, maar met een te laag percentage. Er is een aanvullende indexering van € 30.000 nodig. Daarnaast zien we een flinke toename van het aantal ritten naar Zwolle. Dit betreft hoofdzakelijk leerlingen in het speciaal onderwijs (basis en voorgezet) en een aantal in het regulier basisonderwijs. Op basis van de maanden januari en februari verwachten we in 2023 ongeveer € 40.000 boven het huidige begrotingsbedrag uit te komen. Totaal betekent dit een verwachte overschrijding van € 70.000.

Sloop voormalig AOC Terra
De voormalige onderwijslocatie van AOC Terra aan de Ceintuurbaan 87 is vanwege de slechte technische staat niet meer geschikt voor enig gebruik. Een vervallen pand bij een entree naar de binnenstad is geen fraai beeld. Het trekt daarnaast vandalisme aan en dit leidt weer tot een onveilig gevoel. Door het slopen van de locatie voormalige AOC Terra wordt dit voorkomen.  Het voornemen was om de sloopkosten te laten dekken door een nog aan te passen grondexploitatie Noordpoort. De verwachting is dat er nog geen aangepaste grondexploitatie in 2023 ter besluitvorming aan de raad kan worden aangeboden.

Greijdanus
Het aantal leerlingen op Greijdanus is sterk gestegen. Hierdoor heeft de school ruimte tekort. De school huurt zelf al tijdelijke noodlokalen, maar dit is niet voldoende. Daarom is voor het huisvestingsprogramma 2023 een spoedaanvraag ingediend voor tijdelijke uitbreiding in het schooljaar 2023-2024. De kosten hiervoor worden geraamd op € 65.000 in 2023. Het schooljaar 2023-2024 wordt gebruikt om een oplossing voor de langere termijn uit te werken.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsplanning
bedragen x € 1 Beschikbaar krediet 2023 Mutatie krediet berap 2023 Nieuw krediet 2023 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Mutatie inkomsten berap 2023 Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (was) Netto-investering (wordt)
Programma 4 - Onderwijs
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede 2.395.000 2.395.000 420.000 420.000 1.975.000 1.975.000
Onderwijsvoorziening NvL 5.512.000 5.512.000 - 5.512.000 5.512.000
Aanpassing KBS De Plataan 450.000 450.000 - 450.000 450.000

Toelichting investeringen

CSG Dingstede
Het huisvestingsvraagstuk rond CSG Dingstede is complex. Met het schoolbestuur is afgesproken om naast renovatie ook andere scenario’s voor toekomstbestendige huisvesting te onderzoeken. Dit onderzoek moet nog worden opgestart. Ongeacht de uitkomsten zal het beschikbare investeringskrediet niet afdoende zijn. 

Onderwijsvoorziening NVL
In de begroting is een investeringskrediet van € 5.512.000 beschikbaar gesteld voor de onderwijsvoorziening in Nieuwveense Landen (incl. voorbereidingskrediet en grondverwerving). Vanwege gestegen bouwkosten en de woningbouwversnelling zal een fors grotere investering benodigd zijn om het project te realiseren. Een voorstel daarvoor wordt de komende maanden voorbereid. 

KBS De Plataan
De uitbreiding van KBS De Plataan met twee lokalen is in april 2023 gestart. Hiervoor wordt het voormalige keramiek lokaal verbouwd. Voor het huisvestingsprogramma 2023 heeft KBS De Plataan een uitbreidingsverzoek ingediend voor een derde lokaal.  Deze uitbreiding kan binnen de beschikbaar gestelde middelen worden uitgevoerd. Door het faillissement van Scala is het verplaatsen van het keramiek lokaal op dit moment niet aan de orde. 

Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Kunst en Cultuur
Scala
Vanwege de zorgelijke financiële situatie van stichting Scala-Centrum voor de kunsten is besloten de stichting onder specifieke voorwaarden regulier en aanvullend te subsidiëren voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2023. Naar aanleiding van de door de rechtbank verleende surseance van betaling aan stichting Scala is, gelijk met alle andere betrokken gemeenten, besloten met ingang van 1 april 2023 geen subsidie meer te verlenen aan de stichting. Middels een memo is de gemeenteraad over dit besluit geïnformeerd. Het resterende budget 2023 dat was bestemd voor de stichting Scala, wordt ingezet voor het cultuuraanbod van eventuele opvolgers.

Schouwburg Ogterop

Onderhoud Schouwburg Ogterop
De tekortkomingen en knelpunten bij Schouwburg Ogterop zijn wekelijks aan de orde. De trekkenwand vertoont mankementen en heeft wekelijks onderhoud nodig. Regelmatig is sprake van dak-lekkage en stroomstoringen. Dit zorgt voor extra onderhoudskosten aan het gebouw en installaties.

Stichting Horeca Schouwburg Ogterop
De stichting Horeca Schouwburg Ogterop (SSO) heeft te kampen met verliezen. Het bedrijfsplan waarmee de stichting is gestart is uitgegaan van een te gunstig ontwikkelscenario. De stichting onderzoekt mogelijkheden om de zorgelijke financiële situatie te kunnen keren. 

Recreatie en toerisme

Europees Kampioenschap wegwielrennen 2023
Dit jaar vindt het EK wegwielrennen in Drenthe plaats van 19 tot en met 24 september. De verschillende wegwedstrijden komen door de hele provincie, omdat er vanuit verschillende gemeenten gestart wordt. Door voor verschillende startplaatsen te kiezen kan de provincie de schoonheid en variatie van Drenthe aan een groot publiek tonen en kunnen veel inwoners de wielerwedstrijden van dichtbij meemaken. Op zaterdag 23 september starten de vrouwen vanuit de binnenstad van Meppel. Aantrekkelijke evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Daarom draagt Meppel, op verzoek van de organisator en de provincie, maximaal € 50.000 bij aan dit topsportevenement.

Locatieprofielen evenementen
In 2020 is in het kader van het omgevingsplan € 65.000 ruimte gevonden voor het opstellen van locatieprofielen voor evenementen. In verband met corona is dit destijds uitgesteld. Door de uitstel was het budget niet meer beschikbaar in volgende jaren. De kosten zijn uiteindelijk € 49.000. In 2022 is circa € 12.000 besteed, hiervoor was ruimte binnen de bestaande budgetten. In 2023 is er geen ruimte binnen de bestaande budgetten en daarom is een budget van maximaal € 37.000 benodigd om dit te kunnen afronden.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Kunst en cultuur Informatiepunt Digitale Overheid -33 S
Evenementen EK Wielrennen -50 I
Locatieprofielen evenementen -37 I
Schouwburg Ogterop Inhuur projectleider Vernieuwbouw 1e halfjaar -60 S
Extra onderhoud en vervanging o.a. trekkenwand en beamer -31 I
Baten
Kunst en cultuur Specifieke uitkering voor Informatiepunt Digitale Overheid van het Rijk 33 S
Totaal programma 6 -178
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën

Informatiepunt Digitale Overheid
Per 1 januari 2023 is de bekostiging van Informatiepunten Digitale Overheid veranderd. Lokale bibliotheken kregen subsidie vanuit het ministerie van BZK. Vanaf 1 januari verstrekken gemeenten subsidies aan de lokale bibliotheken voor de realisatie van de Informatiepunten Digitale Overheid. Het Rijk kent ter bekostiging een specifieke uitkering van € 33.000 toe.

EK wielrennen
De gemeente Meppel draagt bij in de facilitaire kosten die worden gemaakt als startplaats. De kosten bedragen € 50.000.

Locatieprofielen evenementen
Kosten voor locatieprofielen bedragen € 37.000.

Vernieuwbouw Schouwburg Ogterop 
De kosten voor interne projectleiding  over het 1e halfjaar zijn € 60.000. 

Onderhoud Schouwburg Ogterop
Extra kosten € 31.000 in verband met vervanging, onderhoud en mankementen aan installaties (o.a. trekkenwand) en het gebouw zijn onvermijdelijk.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsplanning
bedragen x € 1 Beschikbaar krediet 2023 Mutatie krediet berap 2023 Nieuw krediet 2023 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Mutatie inkomsten berap 2023 Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (was) Netto-investering (wordt)
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Vervanging automatisering ticketingssysteem - 25.000 25.000 - 25.000

Toelichting investeringen

Ticketingsysteem 
Het huidige ticketingssysteem verliest de ondersteuningsfaciliteit. Hierdoor is een aanpassing van het totale systeem noodzakelijk. Het systeem koppelt onder andere kaartverhuur, verhuur, informatie en de website. 

Programma 7: Sport en bewegen

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Luchthal Nijeveen (Airdome)
Om het probleem voor komend zaalseizoen 2023-2024 op te lossen verleent de gemeente Meppel een subsidie van € 36.000 aan stichting Airdome Nijeveen (SAN). De hal voorziet in een oplossing voor het capaciteitstekort qua zaalruimte. 

Beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Beleidsvoornemens

Sportvisie/accommodatiebeleid
In december 2022 heeft de Meppeler sportwereld een sportvisie opgesteld. Deze is in februari 2023 aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast is er begin dit jaar een start gemaakt met het, samen met de Meppeler sportwereld, opstellen van het accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid wordt ook qua vaststelling afgestemd met de omgevingsvisie.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Beheer en onderhoud sportaccomodaties Airdome -36 I
Beheer en onderhoud sportaccomodaties Energie -145 S
Beheer en onderhoud sportaccomodaties Schoonmaak -29 S
Totaal programma 7 -210
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën

Airdome
De kosten voor de Airdome zijn € 36.000.

Energie
Door verhoging van de warmtetarieven voor sporthal Ezinge moet er € 145.000 worden bijgeraamd.

Schoonmaak
De kosten voor schoonmaak zijn de afgelopen jaren geïndexeerd conform de gemeentelijke richtlijnen. De werkelijke index-cijfers waren echter hoger. De huidige inflatie zorgt ook in 2023 voor hogere tarieven voor schoonmaak. Totaal is € 70.000  extra benodigd, waarvan € 29.000 op sport en € 41.000 voor Stadhuis/Gemeentewerf (Overzicht Overhead). 

Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

De successen

Groeiend kwaliteit toevoegen
De stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning Bleekerseiland is door de raad vastgesteld. In overleg met omwonenden wordt besproken hoe het definitief ontwerp wordt uitgewerkt. 

Het Mandenmakerspark (werknaam Boombos) in Nieuwveense Landen is aangelegd. Hiermee is het tweede park binnen Nieuwveense Landen een feit en wordt een bijdrage geleverd aan een kwalitatieve, duurzame, groene woonomgeving. Dit park wordt mede mogelijk met steun vanuit het bedrijfsleven. 

De WBI aanvraag voor Noordpoort is toegekend. Deze Woningbouwimpuls draagt bij aan het afdekken van de onrendabele top voor de herontwikkeling van dit gebied.

Voor de Zwikkerlocatie zijn er twee planschadeverzoeken ingediend. De eerste beoordeling lijkt op 'nihil' uit te komen voor beide verzoeken.

Een passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen
De intentieverklaring voor de komst van een uniek woon- en zorgconcept met Cosis en stichting Knarrenhof is ondertekend. De leefgemeenschap, in deelgebied Centrumwonen 5 van Nieuwveense Landen, bestaat uit woningen en dagbesteding met 24-uurs ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en woningen van stichting Knarrenhof voor senioren.

De Bouwstenennotitie Wonen is door de raad vastgesteld, als input voor de Omgevingsvisie. Tevens een belangrijk document bij het maken van de meerjarige prestatieafspraken over o.a. versnelling van verduurzaming van de voorraad sociale huurwoningen.

Noord IV
Er wordt gewerkt aan een Omgevingsprogramma voor Noord IV. Daarin wordt de gewenste ontwikkelrichting  vastgelegd voor de ambities voor windenergie en bedrijvigheid, wateropgaven, wonen, recreatie en duurzame landbouw. Een kansrijke economische ontwikkeling is de vestiging van een toeristisch recreatief themapark met een landelijke/internationale uitstraling. Een kans voor Meppel en omgeving om de toeristisch economische sector te versterken. Maar ook een groot nieuw puzzelstuk en invulling van de beoogde ontwikkeling in het gebied Noord IV.  De businesscase voor het initiatief lijkt positief. Of het initiatief voor de gemeente, het waterschap en de provincie haalbaar is, wordt op dit moment onderzocht. 

Beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Beleidsvoornemens

Omgevingswet
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet definitief in werking. Dit is een jaar later dan vorig jaar verwacht. Het jaar 2023 staat in het teken van de al ingezette voorbereiding op de inwerkingtreding. Systemen en werkprocessen worden ingericht. De benodigde gedragsverandering vraagt zowel binnen de organisatie als in het werkveld om extra aandacht om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren. Verder zijn de gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet, de omgevingsvisie, een omgevingsprogramma en het omgevingsplan, volop in ontwikkeling.

Nieuwveense Landen
De versnellingsopgave in Nieuwveense Landen stagneert doordat ontwikkelende partijen, onder invloed van de veranderde markt, andere keuzes in hun woningprogramma willen maken die niet (volledig) aansluiten bij de visie van het plangebied. Hierdoor wordt er in deelgebieden Parkwonen 3/4/5 en Boshoven in 2024 gestart met bouwen in plaats van 2023.

Start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de nieuwe waterinlaat nabij de Paradijssluis en de Nijeveense Grift is verschoven naar 2024.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Ontwikkeling van de openbare ruimte Ontwikkeling Noord IV -350 I
Omgevingswet en WKB -130 I
Baten
Ontwikkeling van de openbare ruimte Leges omgevingsvergunningen 450 I
Onttrekking aan reserve Omgevingswet 130 I
Totaal programma 8 100
Bedragen x 1.000 (- = nadeel /+ = voordeel)

Toelichting financiën

Ontwikkeling Noord IV
In Noord IV wordt gewerkt aan een Omgevingsprogramma, waarin de gewenste ontwikkelrichting wordt vastgelegd.  Binnen dit proces wordt de vestiging van een recreatief themapark onderzocht, in samenwerking met de provincie en het waterschap.  Om de ambities in Noord IV straks te kunnen realiseren, al dan niet met themapark, moet een planologische procedure worden doorlopen en is uitgebreid milieuonderzoek vereist. Dit onderzoek is meer gedetailleerd dan wat nu voor het Omgevingsprogramma wordt gedaan. Daarnaast is van belang een realisatiestrategie te ontwikkelen. Om de verdere uitwerking en planvorming te kunnen realiseren wordt een voorbereidingsbudget van € 350.000 gevraagd. Dit budget is benodigd voor onderzoeken en externe expertise voor de gehele ontwikkeling van Noord IV, met of zonder themapark.

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging bouw (WKB)
De Omgevingswet en WKB treden definitief in werking per 1 januari 2024. In de begroting werd nog uitgegaan van invoering medio dit jaar. De omvangrijke veranderingen in het fysieke domein brengen tevens veranderingen van werkzaamheden mee.  In voorbereiding daarop wordt € 130.000 gevraagd met daar tegenover een dekking uit de reserve Omgevingswet.  

Leges omgevingsvergunningen
We ontvangen hogere inkomsten leges omgevingsvergunningen en leges artistiek en esthetisch bouwen als gevolg van effect meer bouwinitiatieven.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsplanning
bedragen x € 1 Beschikbaar krediet 2023 Mutatie krediet berap 2023 Nieuw krediet 2023 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Mutatie inkomsten berap 2023 Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (was) Netto-investering (wordt)
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station 105.000 55.000 160.000 105.000 160.000

Toelichting investeringen

Bijdrage fietsenstalling station
Als gevolg van prijsontwikkelingen valt de realisatie van de fietsenstalling bij het station duurder uit. De realisatie van de fietsenstalling wordt uitgevoerd door ProRail. De kosten voor de realisatie worden verdeeld over ProRail (40%), Provincie (30%) en gemeente Meppel (30%). 

Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Beheersoftware
Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van diverse applicaties. Omdat ondersteuning door de leverancier van de huidige beheersoftware op korte termijn niet meer plaatsvindt, wordt gezocht naar nieuwe beheersoftware. De aanbesteding en de erop volgende implementatie worden voorbereid met hulp van externe deskundigen. De applicatie wordt ingericht naar landelijke standaarden (in de cloud, meer objecten registreren, meer gebruikers, gesplitste modules). Gezien de ervaringen elders in het land is de verwachting dat de huidige budgetten en kredieten voor aanschaf, licenties en onderhoud niet geheel toereikend zullen zijn.  

Boazbrug
De bovenbouw van de Boazbrug is afgebroken en naar beneden gevallen. Er is extern onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van het afbreken. Om de situatie ter plekke veilig te stellen zijn er passende maatregelen genomen. Inmiddels is de bovenbouw van de brug gedemonteerd en afgevoerd. De brug is in de tijdelijke situatie weer toegankelijk gemaakt voor het verkeer. Met de eigenaren van historische schepen in onze binnenstad maken wij praktische afspraken. 

Wagenpark en materieel
Bij de vervanging van het wagenpark wordt beoogd zoveel mogelijk over te gaan naar elektrische uitvoeringen. De ervaring bij de leveranciers is dat met name voor het grotere materieel de eerste exemplaren nog teveel storingen laten zien. Mede op advies van de leverancier is daarom besloten  in die gevallen te wachten met de aankoop  tot de technische problemen zijn opgelost. Als blijkt dat de vervanging niet langer kan worden uitgesteld zullen passende maatregelen worden getroffen zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. 

Beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Beleidsvoornemens

Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW)
Het opstellen van SSW geeft beter inzicht in het functioneren van het huidige rioolstelsel. Dit inzicht is nodig om ook de impact van klimaatverandering op water en riolering inzichtelijk te maken. Eind 2023 wordt een start gemaakt met de SSW.

Verkenning nieuwe beheersystematiek  (BSOR)
Een beheersystematiek of –strategie voor de openbare ruimte (BSOR) beoogt een  strategisch beheer van de openbare ruimte . Dit gaat dus verder dan het vastleggen, doorrekenen en monitoren van het (beheer en onderhoud van het) areaal in een beheerapplicatie (zie boven).  BSOR maakt het ook beter mogelijk gemeentelijke ambities (bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, duurzaamheid etc.) als sturingsinstrument een rol te laten spelen. Het maken van een start en de eerste kleine stappen voor BSOR is voorzien in 2023. Op verschillende manieren worden onderdelen van processen verbeterd, die passen bij wat BSOR beoogt en ons helpen bij het op een later moment zetten van grotere stappen.. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Wegen Onderzoek calamiteit en veilig stellen Boaz Brug -25 I
Baten
Parkeren Bijstelling parkeeropbrengsten -100 S
Totaal programma 9 -125
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën

Boazbrug
Voor het uitvoeren van het onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van de Boazbrug en het veiligstellen van de brug  is € 25.000 benodigd. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien  in programma Algemene Dekkingsmiddelen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal een separaat voorstel volgen voor het herstel van de brug.

Parkeren
De parkeeropbrengsten blijven de eerste maanden van dit jaar achter bij de begroting. Op basis van een doorrekening naar heel 2023 verwachten we € 100.000 lager uit te komen ten opzichte van de oorspronkelijke geraamde opbrengst van € 1,3 miljoen (achteraf betaald parkeren en straatparkeren) . Oorzaken zijn onder andere te vinden in werkzaamheden in de binnenstad, toename gebruik belparkeren en uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen in het centrum. In de evaluatie van het parkeerbeleid wordt het parkeerbeleid en de relatie met de omvang van de parkeeropbrengsten nader onderzocht.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsplanning
bedragen x € 1 Beschikbaar krediet 2023 Mutatie krediet berap 2023 Nieuw krediet 2023 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Mutatie inkomsten berap 2023 Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (was) Netto-investering (wordt)
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte
Herinrichting Steenwijkerstraatweg 130.000 130.000 114.000 114.000 - 16.000
Parkeergarage Keysersstroom en parkeerterrein stadskantoor (PMS) 325.000 -50.000 275.000 325.000 275.000
Riolering Nieuwveense landen 2.700.000 150.000 2.850.000 2.700.000 2.850.000

Toelichting investeringen

Herinrichting Steenwijkerstraatweg
Het wegvak van de Steenwijkerstraatweg tussen de Paradijssluis en de komgrens van Meppel wordt als onveilig beschouwd door aanwonenden. Om dit wegvak veiliger te maken is het van belang de weg aan te passen. Dit wordt onder andere gedaan door aanpassing van de middengeleider en de belijning, het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen  en een veilige fietsverbinding. Rijks- en provinciale subsidies zijn beschikbaar om deze aanpassingen te realiseren. De realisatie van de aansluitingen op plangebied Nieuwveenslanden wordt bekostigd vanuit de grondexploitatie.  Totale raming van deze investering komt uit op € 130.000 (excl. deel aansluiting Nieuwveense Landen).  De begrote bijdrage van derden (subsidies) komt uit op € 114.000. 

Parkeergarage Keysersstroom en parkeerterrein stadskantoor - parkeermanagementsysteem (PMS)
De aanbesteding van het PMS viel mee. We verwachten € 50.000 minder nodig te hebben.

Riolering Nieuwveense landen
Als gevolg van prijsstijgingen is de verwachting dat de rioleringskredieten voor Nieuwveense landen ontoereikend zijn. Voorgesteld wordt een aanvulling van € 150.000 op het beschikbare krediet. De realisatie van deze investeringen hangt samen met de ontwikkeling van de bouwplanning.

Programma 10: Economische zaken en grondzaken

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Multifunctionele accommodatie De Plataan
Door het faillissement van Scala, als één van de hoofdhuurders, staat de exploitatie van De Plataan onder druk. De gemeente is uiteindelijk (financieel) verantwoordelijk voor de leegstand in het gebouw. 

De ontwikkelingen rond het faillissement van Scala worden verder toegelicht in programma 6. 

Merk Meppel
Naar aanleiding van de door de raad uitgesproken wensen, heeft het college besloten om de extra subsidie voor citymarketing à € 166.000 vooralsnog niet uit te keren aan Merk Meppel. Het college faciliteert de raad in het komen tot een visie op citymarketing door middel van een onderzoek dat later dit jaar afgerond zal worden. 

Beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Beleidsvoornemens

Doorontwikkeling Port of Zwolle
Port of Zwolle speelt een belangrijke, en sterk groeiende, rol in de ambities van de gemeente Meppel en Regio Zwolle. Eind 2022 is “Sturen op de Toekomst” door het college vastgesteld. In dit ambitiedocument staat hoe wij om willen gaan met de uitdagingen die de grote transities en de bijbehorende ruimtevraag ons bieden. Deze ambities vragen om een organisatie die daar ook beter op is toegerust. Daarom willen wij, samen met Zwolle en Kampen, extra inzetten op organisatiekracht, public affairs, inhoudelijke expertise en samenwerking.
Het jaar 2023 is tevens het laatste jaar van de Regio Deal Port of Zwolle. Daarin komt een groot deel van de opgaven samen, waaronder een uitgebreid onderzoek naar de kansen en mogelijkheden van het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. Het zwaartepunt komt, ook financieel, in 2023 te liggen. Het totale traject blijft binnen de oorspronkelijke begroting.  

Samenwerking in de binnenstad
De Meppeler Handelsvereniging (MHV) is gestart met ondersteuning vanuit de gemeente met de voorbereidingen voor verlenging van de Bedrijveninvesteringszone. We verwachten de voorstellen hierover na het zomerreces aan de raad te kunnen voorleggen.

Grondzaken en Vastgoed
Voor de uitgifte van de onroerende zaken wordt een beleids- en uitgiftekader opgesteld. Dit beleids- en uitgiftekader zal als een addendum op het grondbeleid aan de raad worden aangeboden.
Vanwege de opgave rond bedrijventerreinen worden de criteria voor uitgifte daarvan zorgvuldig gewogen zodat ze helpen bij het invulling geven aan de strategische opgaven van de gemeente. 

Blankenstein
De laatste uitgeefbare kavels op bedrijventerrein Blankenstein zijn bouwrijp gemaakt. De uitgifte start naar verwachting rond 1 juni.

Strategische aankoop Nieuwveense Landen
In de raadsvergadering van 26 januari 2023 is een krediet beschikbaar gesteld voor de strategische aankoop van grond in Nieuwveense Landen.  De verkopende partij heeft van deze transactie afgezien.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Economische zaken en grondzaken Kosten van sanering voormalige gemeentegrond MULO-locatie. -42 I
Afronding en laatste jaar subsidietraject circulaire havens Oevers S - Regiodeal Zwolle. -75 I
Hogere bijdrage Port of Zwolle in verband met doorontwikkeling van het Havenbedrijf. -73 S
Baten
Economische zaken en grondzaken Subsidie circulaire havens Oevers S - Regiodeal Zwolle logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. 75 I
Totaal programma 10 -115
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën

Sanering deel voormalige Mulo-locatie
De verkoop van een deel van de grond waarop Actium sociale woningbouw realiseert is verantwoord in de jaarrekening 2022. Onderdeel van de verkoopafspraken is dat de gemeente de saneringskosten draagt. De sanering is uitgevoerd en betaald in 2023. Hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting. 

Duurzame havenontwikkeling Port of Zwolle

Dit is het laatste jaar van de subsidieregeling project Port of Zwolle, logistieke hub voor bedrijvigheid. De uitvoering van dit project bestrijkt de periode 2021-2023 waarbij het zwaartepunt in dit jaar, het laatste jaar ligt.
De snelle ontwikkeling van het havenbedrijf Port of Zwolle vraagt een organisatie en daarmee een hogere bijdrage die past bij de ambities.

 

Programma 11: Duurzaamheid

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- energiebeleid (CDOKE)
Het rijk stelt de komende jaren (2023-2030) extra geld beschikbaar voor de uitvoeringskosten van klimaat- en energiebeleid door gemeenten en provincies. Deze middelen zijn bestemd voor personele, en bijbehorende materiele kosten. Het bedrag voor 2023 geldt als minimumbedrag voor de jaren 2024 en 2025.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Milieuzorg Inzet flexteam (provincie) -80 S
Milieuzorg Uitbreiding organisatie- en apparaatskosten -519 S
Milieuzorg Verduurzaming maatschappelijk vastgoed -51 S
Milieuzorg Bijdrage RUD -114 I
Baten
Milieuzorg Bijdrage CDOKE 650 S
Totaal programma 11 -114
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- energiebeleid (CDOKE)
Voor de tijdelijke regeling CDOKE zijn de bedragen per gemeente vastgesteld. Om definitieve toekenning van deze middelen te ontvangen moet een aanvraag ingediend worden. Dit is inmiddels gebeurd. Voor Meppel is dit een bedrag van € 649.607. Voorgesteld wordt om deze extra middelen in te zetten voor het versterken van de capaciteit (organisatie) om zodoende de beoogde ambities en doelen op het gebied van klimaat, energie en milieu te kunnen realiseren.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
De definitieve bijdrage over 2022 is vastgesteld op € 999.063. Dit is inclusief een extra bijdrage van € 21.681 voor de levering van BOA-uren en luchtadvisering. Aangezien op voorschotbasis reeds € 884.881 is betaald moet nog een bedrag van € 114.182 verrekend worden. Dit bedrag wordt verantwoord in het boekjaar 2023.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsplanning
bedragen x € 1 Beschikbaar krediet 2023 Mutatie krediet berap 2023 Nieuw krediet 2023 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Mutatie inkomsten berap 2023 Nieuw begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (was) Netto-investering (wordt)
Programma 11 - Duurzaamheid
Wagenpark 515.000 515.000 515.000 515.000
Investeringen klimaatadaptatie 350.000 350.000 350.000 350.000
Textielinzameling - 73.500 73.500 - 73.500

Toelichting investeringen

Wagenpark en materieel
In de begroting 2023 is € 515.000 beschikbaar voor de vervanging van de huidige transportauto/achterlader door een CO2-neutrale uitvoering. De huidige vrachtwagen is van bouwjaar 2007 en staat al een aantal jaren op de nominatie voor vervanging. Zie begroting 2022 en eerdere rapportage in de Berap 2022.
Op dit moment wordt onderzocht hoe het beste invulling kan worden gegeven aan de CO2-neutrale doelstelling. De inschatting is dat de bestelling/aanbesteding dit jaar niet meer zal plaatsvinden. Gezien de lange levertijden betekent dit dat we waarschijnlijk pas op z’n vroegst in 2025 over een nieuwe vrachtwagen kunnen beschikken. Mocht in tussentijd blijken dat de vervanging niet langer kan worden uitgesteld dan zullen passende maatregelen worden getroffen zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Klimaatadaptatie  
In de begroting 2023 is een krediet beschikbaar van € 350.000 voor het klimaat adaptief  uitvoeren van projecten in de openbare ruimte. Komende maanden wordt een beleidsnotitie met uitvoeringsagenda (LAS/LUA) opgesteld over hoe dit geld het best kan worden besteed. Dit voorstel wordt eind 2023 aan de raad wordt voorgelegd. De inzet van het krediet is voorzien in de periode 2024 - 2027.

Textielinzameling 
Gemeente Meppel gaat per 1 januari 2024 de inzameling en transport van het textiel zelf uitvoeren. Het doel is om meer textiel in te zamelen en de dienstverlening te verbeteren. Om een en ander in eigen beheer te kunnen uitvoeren moeten extra containers worden aangeschaft. Hiervoor is een krediet nodig van € 73.500. 

Programma 12: Burgerzaken

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Dienstverlening
De personele capaciteit is een aandachtspunt. Enerzijds vanwege de huidige situatie op de arbeidsmarkt en anderzijds de toegenomen kwetsbaarheid bij de medewerkers na corona. De continuïteit van onze dienstverlening aan de inwoners/ondernemers/partners loopt op dit moment geen gevaar.

Beleidsvoornemens

Terug naar navigatie - Beleidsvoornemens

Klanttevredenheidsonderzoek
Tijdens de voorbereiding op het geautomatiseerde en structurele klanttevredenheidsonderzoek zijn er technische belemmeringen geconstateerd, waardoor er besloten is tot een groeimodel voor de komende jaren. De eerste fase wordt in  2023 gerealiseerd; het meten van de klanttevredenheid via één kanaal.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Burgerzaken Afhandeling WOZ-bezwaren -40 I
Baten
Begraafplaatsten Bijstelling opbrengst begraafrechten -50 S
Totaal programma 12 -90
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën
Begraafrechten
We ervaren een dalende trend in de opbrengst begraafrechten over de jaren.  Dit heeft onder andere te maken met de bereidheid tot verlenging van aflopende grafrechten en de keuze en vorm van begraven en crematie. 

WOZ-bezwaarschriften
In januari 2023 zijn de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen verstuurd naar alle inwoners en bedrijven in de gemeente Meppel. De termijn voor de bezwaarschriftenprocedure bedraagt zes weken na datum van de aanslagoplegging. Deze termijn is inmiddels verstreken; de gemeente heeft dit jaar 750 bezwaarschriften ontvangen. In voorgaande jaren was het aantal ontvangen bezwaarschriften vrij stabiel op circa 550. Dit betekent een stijging met ongeveer 40%. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan de wervingscampagnes van WOZ-bureaus om belastingplichtigen, op basis van no cure no pay, te verleiden om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Ten behoeve van een tijdige afhandeling van deze extra bezwaarschriften wordt externe expertise ingehuurd. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 benodigd.

Algemene dekkingsmiddelen

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Gemeentefonds
Het gemeentefonds is de grootste inkomstenpost voor iedere gemeente.  De raming uit de programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire 2022.  Daarna zijn nog twee circulaires ontvangen.  De septembercirculaire 2022 geeft de vertaling van de Miljoenennota weer die op Prinsjesdag is verschenen. De decembercirculaire 2022 informeert met name over de gemeentefondsuitkering ter afronding van het lopende jaar (=2022).  

Septembercirculaire 2022: groei door hogere loon- en prijsontwikkelingen 
De systematiek bij het gemeentefonds was dat de omvang is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt de uitkering uit het gemeentefonds evenredig mee. Dalen de rijksuitgaven, dan daalt ook de uitkering uit het gemeentefonds. Om enige stabiliteit voor de gemeenten te borgen heeft het rijk in de zomer van 2022 besloten dat systeem te verlaten en een deel van de groei vast te zetten tot en met 2025. Dat is het deel ter compensatie van bevolkingstoename en reële groei.   

Het andere deel betreft de compensatie van lonen en prijzen. Het rijk voorziet dit jaar een hogere loon- en prijsontwikkeling. Dit betekent dat de uitkering uit het gemeentefonds voor 2023 omhooggaat. Tegenover deze stijging  als gevolg van een hogere inflatie staan ook hogere kosten voor de gemeente. Dat is ook terug te vinden in deze bestuursrapportage. 

Voorschot op aanstaande meicirculaire 2023
De verwachting is dat we in de aanstaande meicirculaire nog een compensatie ontvangen voor hogere loon- en prijsstijgingen. In deze bestuursrapportage nemen een schatting op van de tegemoetkoming voor Meppel.   

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Algemene ondersteuning Onderuitputting kapitaallasten 113 I
Onvoorziene uitgaven Opvang incidentele uitgaven 50 I
Baten
Algemene uitkeringen Hogere gemeentefondsuitkering op basis van septembercirculaire 2022 903 I/S
Algemene uitkeringen Gemeentefonds: overige mutaties 475 I
Algemene uitkeringen Gemeentefonds: voorschot op meicirculaire 2023 550 S
Totaal Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 2.091
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën
Algemene ondersteuning
Dit betreft de totaalpost van de onderuitputting van de kapitaallasten. Dat geeft binnen de verschillende programma's een voordeel. Volgens onze financiële verordening beginnen we met het afschrijven op een investering in het jaar dat volgt op het jaar dat de investering is gedaan. De uitvoering van een aantal investeringen die waren gepland vorig jaar loopt nog door naar dit jaar. Er wordt in 2023 daardoor minder afgeschreven dan gedacht bij de begroting 2023. Per saldo een voordeel van € 113.000.

Onvoorziene uitgaven
Het bedrag voor onvoorzien is volledig besteed. Op deze post is twee keer een beroep gedaan.  Voor een donatie van € 25.000 aan Giro555 om hulp te bieden aan de getroffen gebieden in Turkije en Syrië als gevolg van de aardbeving (zie programma 1).  Daarnaast is € 25.000 nodig voor onderzoek en het veilig stellen van de BOAZ-brug (zie programma 9).  

Gemeentefondsuitkering
De hogere uitkering is voornamelijk het gevolg van een compensatie voor de hogere lonen en prijzen. Dit is meegenomen in de septembercirculaire 2022. De overige mutaties betreft een correctie op de septembercirculaire. Daarin was een fout geslopen die later door het rijk alsnog is gecorrigeerd. Verder nemen we in deze bestuursrapportage alvast een voorschot op de aanstaande meicirculaire (zie hierboven).    

Overzicht overhead

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Huisvesting
In de vorige bestuursrapportage is al aangegeven dat het stadhuis en werf (werkplekgedeelten, overleg-, ontvangst- en vergaderruimten) om meerdere redenen niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.  Inmiddels is een  concept programma van eisen opgesteld waarin de mogelijkheden, uitgangspunten en financiële kaders geschetst zijn voor herinrichting.  In de perspectiefnota 2024-2027 wordt het benodigde bedrag gevraagd. 

Personeel
Ook Meppel heeft te maken met het moeilijk vinden van gekwalificeerd personeel. Vacatures blijven daardoor langer open. We hebben tijdelijk een recruiter om onze uiterste best te doen vacatures zo snel  mogelijk in te vullen. De ambities, (wettelijke) verplichtingen en het opvangen van taken van vertrekkende medewerkers leiden tot overbelasting van het gemeentelijk apparaat. Dit zorgt voor risico van uitval. Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk te weten dat er grenzen zijn aan de flexibiliteit en inzet van onze mensen. Een te lange overbevraging van onze mensen heeft effect op de vitaliteit, flexibiliteit van de organisatie, maar ook op het werkplezier en de kwaliteit.      

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Product Omschrijving Mutatie raming Structureel/Incidenteel
Lasten
Personeel Vastgestelde Cao 2023 -1.038 S
Personeel Recruiter -77 I
Informatisering & automatisering Softwareonderhoud en -licenties -175 S
Facilitair Schoonmaak -41 S
Totaal Overhead -1.331
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Toelichting financiën
Vastgestelde Cao 2023
Op 5 april 2023 is het Cao-akkoord definitief geworden. Het akkoord loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. In de begroting 2023 hebben we daarvoor € 1 miljoen extra opgenomen. De nieuwe Cao leidt tot een extra  loonstijging van € 1.038.000. De nieuwe Cao kost Meppel totaal dan ruim 2 miljoen.    

Recruiter
Voor de inzet van de recruiter is € 77.000 benodigd.

Software onderhoud- en licenties
Verwacht tekort op softwareonderhoud en -licenties is € 175.000. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: de aanbesteding van de Microsoft licenties; we zijn overgegaan naar Office 365 dat is gebaseerd op een duurder abonnementsmodel. Daarnaast zijn de onderhoudskosten van software sterk gestegen. 

Schoonmaak
De kosten voor schoonmaak zijn de afgelopen jaren geïndexeerd conform de gemeentelijke richtlijnen. De werkelijke index-cijfers waren echter hoger. De huidige inflatie zorgt ook in 2023 voor hogere tarieven voor schoonmaak. Totaal is € 70.000  extra benodigd, waarvan € 29.000 op sport (programma 7) en € 41.000 voor Stadhuis/Gemeentewerf.