Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2023 aan. In dit tussenbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen in zowel de beleidsvoornemens als de financiën. Dit ten opzichte van de programmabegroting 2023.  De bestuursrapportage geeft de mogelijkheid eventueel bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Het bevat de eindejaarsverwachting met als peildatum 1 april 2023. Het gaat zowel om positieve - als om negatieve  afwijkingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen zijn meegenomen in de aanstaande perspectiefnota 2024-2027. 

Eindejaarsverwachting   
De programmabegroting die in november door de raad is vastgesteld is de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode. In deze begroting zijn de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2023 nagenoeg in evenwicht met een gering positief resultaat van € 10.000.  In dit tussenbericht is dat financieel resultaat in negatieve zin bijgesteld. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het geven van een eindejaarsverwachting op dit moment lastig is. Dit als gevolg van financiële onzekerheden door bijvoorbeeld de inflatie, de arbeidsmarkt, de opvang van Oekraïners en ontwikkelingen op rijksniveau.