Bijlagen

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging
Programma bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
1 Bestuur -75 - -75
2 Openbare orde en veiligheid -5 - -5
3 Sociaal domein -8.202 8.903 701
4 Onderwijs 14 - 14
6 Kunst, cultuur, recreatie en toerisme -32 - -32
7 Sport en bewegen 36 36
8 Ontwikkeling openbare ruimte -1.149 1.139 -10
9 Beheer bestaande openbare ruimte -163 48 -115
10 Economische zaken en grondzaken 46 200 246
11 Duurzaamheid -7 - -7
12 Burgerzaken -11 - -11
ALG Algemene dekkingsmiddelen - 1.400 1.400
O Overhead -156 -156
Totaal -9.703 11.690 1.987
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Hieronder volgt een aanvullende toelichting op de begrotingswijziging:

Onderuitputting kapitaallasten
In deze bestuursrapportage is deze mutatie als één post toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'. In bovenstaande begrotingswijziging is deze post verder gespecificeerd waarbij de onderuitputting kapitaallasten terecht komt op het programma waar ze betrekking op hebben. 

Mutatie investeringskredieten

Terug naar navigatie - Mutatie investeringskredieten
Programma bedragen x € 1.000 Krediet (uitgaven) Bijdrage derden (inkomsten) Saldo
4 Renovatie Stadskwartier -144 -40 -184
6 Vervanging ticketingsysteem -27 -27
9 Herinrichting dorpskern Rogat -75 -75
9 Herontwikkeling Bleekerseiland 99 99
9 Initiatieven openbare ruimte Wijk- en dorpsgericht werken -190 14 -176
9 Vervanging zieke bomen 22 22
9 Hondenspeelplaatsen 15 15
9 Vervanging Eekmolenbrug -1.560 -1.560
9 Rioleringvervanging B. van der Helsstraat -286 -286
10 Dakrenovatie Bibliotheek -150 -150
Totaal -2.396 73 -2.323
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)