Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2024 aan. In dit tussenbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen in zowel de beleidsvoornemens als de financiën.

Met de vijf prioritaire thema’s verstedelijking, verduurzaming, verbinding & participatie, maatschappelijke voorzieningen en middelen en bedrijfsvoering is in de perspectiefnota een evenwichtig pakket neer gelegd, waarmee het hoge niveau van brede welvaart op peil wordt gehouden en groeiend kwaliteit wordt toegevoegd. Dit is vertaald in de programma begroting 2024. De bestuursrapportage geeft de mogelijkheid eventueel bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Het bevat de eindejaarsverwachting met als peildatum 1 april 2024. Het gaat zowel om positieve - als om negatieve  afwijkingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen zijn meegenomen in de aanstaande perspectiefnota 2025-2028. 

Eindejaarsverwachting   
De programmabegroting is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2023. In de actuele begroting zijn de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2024 nagenoeg in evenwicht met een gering positief resultaat van 
€ 165.000.  In dit tussenbericht wordt dat financieel resultaat in positieve zin bijgesteld. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het geven van een eindejaarsverwachting op dit moment lastig is. Dit als gevolg van financiële onzekerheden door bijvoorbeeld de inflatie, de arbeidsmarkt, de opvang van Oekraïners en ontwikkelingen op rijksniveau.