EMU-saldo

Wet houdbare overheidsfinanciën

Terug naar navigatie - Wet houdbare overheidsfinanciën

In 2004 hebben rijk en decentrale overheden afgesproken dat het EMU-tekort van de gezamenlijke decentrale overheden maximaal -0,5 % BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op 18 januari 2013 hebben het Rijk en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten waarin is afgesproken dat de tekortnorm 0,5% BBP betreft. De EMU-grens voor de gezamenlijke decentrale overheden wordt de macronorm genoemd. Naar aanleiding van het financieel akkoord is aan de koepels de mogelijkheid gegeven om gezamenlijk tot een nieuwe verdeling te komen van de macronorm.

EMU-saldo Meppel

Terug naar navigatie - EMU-saldo Meppel

In de tabel is onze bijdrage aan het EMU-saldo berekend. Dit betreft het exploitatiesaldo van de gemeente voor onttrekking en toevoeging aan de reserves, gecorrigeerd voor baten en lasten die geen EMU-effect hebben maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. Grofweg gaat het om drie categorieën.

- Baten en lasten die geen geldstroom hebben (afschrijvingen, toevoegingen aan voorzieningen en dergelijk), omdat ze geen uitgaven of inkomsten zijn;        
- Baten en lasten die niet in de exploitatie zitten omdat het balansposten betreft (grondexploitaties, uitgaven rechtstreeks ten laste van een voorziening en dergelijke;
- Mutaties in financiële vaste activa en eventuele boekwinsten (leningen, deelnemingen) omdat deze niet relevant zijn voor het EMU-saldo.

 

EMU saldo 2024 2025 2026 2027
1 (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, art. 17c) 3.432 4.785 -2.583 -5.503
2 (-) Mutatie (im) materiële vaste activa 11.200 16.900 11.400 -300
3 (+) Mutatie voorzieningen -13 4 19 -2
4 (-) Mutaties voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -10.400 -16.200 -7.900 -1.700
5 (-) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im) materiële vaste activa 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo 2.619 4.089 -6.064 -3.505