Programma 3: Sociaal domein

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Het programma Sociaal domein richt zich op alle taken die voorheen in de programma’s 3 en 5 opgenomen waren. Bovenstaande onderdelen vormen nu het programma 3 Sociaal domein.

De beleidskaders waarop het programmaonderdeel Sociaal domein is gebaseerd
- Visie en kaderstelling Sociaal domein en doelen Sociaal domein (2014)
- De toegang tot een domein (2014)
- Re-integratiebeleid (2017)
- Notitie Sociaal domein – van transitie door in transformatie (2017)
- Beleidsnotitie GGD ‘Samen werken aan gezondheid’ (2017)
- Visiedocument wijk en dorpsgericht werken (2018)
- Een werkende keten (2019)
- Verordening Sociaal domein Meppel (2022)
- Rekenkameronderzoek subsidies
- Normenkader Wmo (2021)

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De uitgaven voor het Sociaal domein stijgen verder. Behalve de kosten voor jeugdhulp stijgen ook de Wmo-kosten. De groei van de kosten die samenhangen met de Participatiewet lijkt te stabiliseren. Dat blijkt uit het onderzoek dat BDO jaarlijks uitvoert in opdracht van de VNG, Divosa en het Netwerk Directeuren Sociaal domein (NDSD). Voor vrijwel alle gemeenten in Nederland geldt: een einde aan die groei of zelfs een afname is niet in zicht, zeker in het licht van de huidige economische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Daarnaast vergroten verschillende inhoudelijke en systeemvraagstukken de manier van verwijzen in de jeugdhulp. De complexiteit van de zorg vergroot de druk op financiële grip en sturing.

Het rijk maakt geen aanstalten om op korte termijn iets aan de Wmo-problematiek te doen. Ook past het rijk niet structureel bij, hoewel afgelopen jaren de inkomsten voor gemeenten iets gunstiger waren als gevolg van incidentele middelen. Om die reden blijven wij de gesprekken van de VNG met het rijk over de gemeentefinanciën nauwgezet volgen.

Verschillende instellingen melden dat zij door de stijgende kosten (bijv. door cao-aanpassingen, arbeidsmarkttoeslagen, prijsstijgingen gas en dergelijke) in problemen komen om hun taken uit te voeren.

De gemeente Meppel gaat een pilot draaien met de Doorbraakmethode. Met deze methodiek is het mogelijk om maatwerk te maken én te onderbouwen met een maatschappelijke rekensom binnen verschillende wetten. Ook stimuleert deze methodiek om meer de verbinding te zoeken met de sectoren wonen, sport & beweging, kunst & cultuur en onderwijs. De aanpak moet ook leiden tot een afvlakking van de stijging in de kosten over de verschillende wetten en domeinen.

In 2022 zijn wij gestart met een programmatische aanpak voor de doorontwikkeling van het Sociaal domein. De doelstelling van het programma is te komen tot een robuust (toegang tot het) Sociaal domein. Hierin zijn wij een betrouwbare en flexibele partner voor inwoners en maatschappelijke partners. De bedoeling van het vraagstuk stellen we centraal. Vanuit dit programma, genaamd ‘Sociaal domein op koers’, werken wij verder aan deze doelstelling. Het programma omvat twee onderdelen: basis op orde (zie paragraaf 4.3.2) en doorontwikkeling medewerkers. Onder ‘basis op orde’ vallen onder andere: het optimaliseren van de processen en waar mogelijk digitalisering om de dienstverlening en toegang daartoe zo goed mogelijk te ondersteunen. Het onderdeel ‘doorontwikkeling medewerkers’ omvat onder andere: het opzetten van een traineeprogramma, opgavegericht en projectmatig werken, talentontwikkeling en de vraag beantwoorden wat de koers in de dagelijkse praktijk betekent voor onze medewerkers.

Meppel is een sociale gemeente. De zorg voor elkaar, zeker voor mensen die het moeilijk hebben, staat hoog in het vaandel. Dat is belangrijk, vooral in deze tijd van toename van kansenongelijkheid en polarisatie. Onze uitdaging is allereerst om verschillen te verkleinen en mensen dichter bij elkaar te brengen. Juist op gemeentelijk niveau is de menselijke maat, sociale samenhang en het contact tussen overheid en inwoner te verbeteren.
De tweede uitdaging is de zorg voor mensen effectief te organiseren en uit te voeren. Aandacht moet worden gegeven aan afspraken met en samenwerking tussen zorgpartijen, versterken van vertrouwen in professionals en meer inzet op het voorkomen van problemen door preventie en samenwerking in het voorliggend veld.
Wij willen dat zorg en ondersteuning beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Tegelijkertijd is betaalbaarheid van belang voor de structurele beschikbaarheid en de kwaliteit. Deze berust op vijf pijlers, te weten:

- Preventie
- Vroegsignalering
- Zorg nabij en maatwerk
- Vertrouwen in zorgprofessionals en beperking van bureaucratie- Inzet op vermindering van uithuisplaatsingen

De overige aandachtspunten zijn:
- Bevorderen sociale samenhang
- Flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt
- Ondersteuning mantelzorgers
- Schuldenproblematiek

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bevorderen, focussen we ons via het programma ‘Sociaal domein op koers’ op onze interne processen waarbij we ‘de bedoeling’ als leidend principe hanteren. Hiermee geven we niet alleen invulling aan koers, maar bouwen we onze dienstverlening op vanuit de vraag vanuit onze kwetsbare inwoners, waarbij we wel kritisch blijven kijken naar een zo efficiënt mogelijke besteding van onze beperkte middelen.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat het Sociaal domein maar deels invloed heeft op hoe ze die beperkte middelen uitgeeft. De grote tekorten de laatste jaren op Jeugd en Wmo kunnen maar ten dele worden weggewerkt door onze processen efficiënter in te richten. Een groot deel van de uitgaven vindt plaats buiten onze directe invloedssfeer.

Landelijke wijzigingen in de cultuur en de wet- en regelgeving
We blijven bouwen aan het Sociaal domein binnen de landelijke kaders waar wetten beoordeeld en verbeterd worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid. Dit moet passen binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dit zijn onder andere de beschikbaar gestelde middelen voor het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. In het eerste spoor gaat het dan onder meer om:
- Maatregelen die situaties van inkomensonzekerheid beperken en bijdragen aan bestaanszekerheid
- Maatregelen die de participatie van inwoners bevorderen
- Maatregelen die de integraliteit van de dienstverlening verder versterken
- Maatregelen voor het aanpassen van de (uitvoering) van de kostendelersnorm

De komende periode wordt de wetgeving landelijk verder uitgewerkt. We verwachten dat dit op z'n vroegst begin 2024 klaar is.

Het tweede spoor, dat gelijktijdig wordt opgepakt met andere departementen, gemeenten, de sociale verzekeringsbank, de sociale werkbedrijven en andere betrokkenen, werkt de ingezette beweging verder uit. Dit is een traject van een aantal jaren. Focus ligt daarbij op de lijnen:
- Bestaanszekerheid
- Perspectief/integraliteit
- Handhaving

Voor al deze lijnen geldt dat ze breder zijn dan de Participatiewet alleen. Bestaanszekerheid is gelegen in een combinatie van voorzieningen, waar de Participatiewet onderdeel van uitmaakt. Denk aan samenhang met de Wmo, de Jeugdwet en handhaving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven strak monitoren wat de langetermijneffecten van corona en inflatie zijn, en zetten hierbij volop in op werk en inkomen. Onze lokale ondernemers, klein en groot, zijn hierbij van groot belang. Waar wenselijk en mogelijk steunen wij hen in creatieve oplossingen op gebied van stages, scholing en creëren van werkgelegenheid.

Ook bij de gemeente Meppel is de trend van langdurige en zwaardere jeugdhulp zichtbaar. Onze uitdaging is om de verschuiving van individuele beschikkingen naar brede, algemene voorzieningen verder vorm te geven en bepleiten een omslag van curatieve zorg naar preventief. Dit vraagt om mankracht die dicht op de leefwereld zit en zorg en onderwijs beter op elkaar kan laten aansluiten. Waar nu jeugdhulp individueel aangeboden wordt, willen we naar bredere mogelijkheden binnen scholen. We realiseren ons dat hierbij mogelijk de kosten voor de baat uitgaan. Daarnaast hebben we nog niet inzichtelijk wat de gevolgen zullen zijn van de landelijke “Hervormingsagenda Jeugd” en de aanvullende rijksmaatregelen die moeten leiden tot een besparing op de uitgaven.

Alles lijkt erop te wijzen dat inzetten op laagdrempelige begeleiding (dus niet direct professionele langdurige zorg) zijn vruchten afwerpt. Het versterken van het wijk- en dorpsgericht werken is hierbij een belangrijke voorwaarde; daar sluiten we aan bij de leefwereld van onze inwoners en lukt het vaak om met onze partners en de wijkregisseurs een probleem al vroeg te signaleren en direct ondersteuning te bieden.

Het werken vanuit de leefwereld van onze inwoners en het denken van buiten naar binnen staat centraal bij de doorontwikkeling van onze medewerkers. Hierbij geldt: zo buiten, zo binnen. Wij werken via in company opleidingsaanbod aan de mindset en vaardigheden van onze eigen medewerkers om te werken vanuit de bedoeling. Hierbij staat de klant centraal, leveren we maatwerk, denken we vanuit kaders waarbinnen we maximaal creatief zijn en werken vanuit de geest van de wet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Ook komend jaar verwachten we een groei in aanvragen voor Wmo-maatwerkondersteuning en voorziening. Hierin maken we een onderscheid tussen de echt kwetsbare inwoners die we willen helpen met complexe problematiek en inwoners met een enkelvoudig vraagstuk. Dit doen we door samen met de inwoner te kijken naar zijn of haar ondersteuningsbehoefte en zoeken samen naar (maatwerk)oplossingen zo lang als nodig is. Het liefst gericht op het zelf weer kunnen doen of regelen. Onze insteek blijft om inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te laten houden en verantwoordelijkheid te nemen. De Wmo is immers een vangnet, we moeten voorkomen dat inwoners zorgafhankelijk worden gemaakt.

Doordat de vraag en de kosten toenemen, moeten we alert blijven op zorgvragen die niet direct langdurige of professionele zorg nodig hebben. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is lastig en noodzakelijk. Wat vinden we in Meppel “normaal” en wat niet? De juiste zorg op de juiste plek en betaald door de juiste partij blijft een belangrijke focuspunt.

Het managementinformatiesysteem heeft ons afgelopen jaren geholpen om nog meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze regelingen en inzet van onze gelden. Dit inzicht bouwen we verder uit doordat we meer trends in het zorggebruik inzichtelijk maken.

Jeugdhulp
We constateren dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de jeugdhulp en met name zorg voor complexere casussen en toenemende GGZ-problematiek. Er zijn verschillende factoren die deze ontwikkeling verklaren, waaronder een veranderende maatschappij. De jeugdhulp is sinds de transitie toegankelijker geworden. De ingekochte jeugdhulp sluit beter aan op de wensen van de inwoners en is uitgebreider dan voorheen. De inwoners zijn nu beter op de hoogte van de aangeboden zorg. Deze factoren, in combinatie met de effecten van corona, zullen de vraag naar hulp voor complexe en langdurige zorgtrajecten in de komende jaren nog meer versterken.

Ontwikkelagenda jeugdhulp
In december 2021 en januari 2022 hebben we een aanzet tot de ontwikkelagenda jeugdhulp aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze ontwikkelagenda is onderdeel van landelijk beleid voor de beheersing van de kosten op jeugdhulp.

Deze bevat 4 elementen:

  1. Basis op orde. Het adequaat inrichten van onze processen, actualiseren van verordening en beleidsregels en inzicht in de trends en ontwikkelingen, onder andere met behulp van het managementinformatiesysteem.
  2. Toevoegen lichte en kortdurende ondersteuning en behandeling aan de toegang. We onderzoeken de mogelijkheden om lichtere jeugdhulp meer als algemene voorziening in te richten in plaats van dat daar een indicatie op afgegeven moet worden.
  3. Taakgericht contracteren van specialistische jeugdhulp. We onderzoeken of we de inkoop van jeugdhulp beter kunnen organiseren. Nu hebben we te maken met een ‘Open House’ constructie van rond de 160 aanbieders. We willen één á twee aanbieders die de inzet van de juiste jeugdhulp coördineren.
  4. Taakgericht contracteren Sociaal domein breed inzetten. Het Taakgericht contracteren breder inzetten dan alleen voor jeugdhulp lijkt zinvol. Ook voor het contracteren van de Wmo is het taakgericht contracteren in sommige gemeenten een inmiddels beproefde inkoopvariant.

Deze ontwikkelagenda willen we blijvend uitrollen.

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen die gericht zijn op participatie:
- Ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven en ondersteuning vrijwilligers
- Sociaal cultureel werk, algemeen maatschappelijk werk (AMW) en wijkopbouw
- Preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ)
- Buurt- en dorpshuizen

- Mantelzorgondersteuning
- LHBTIQ+-beleid
- Collectief aanvullend vervoer
- Lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie
- Toegankelijkheid van voorzieningen
- Kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen
- Activiteiten volgend uit de Wet Inburgering
- Noodopvang vluchtelingen
- Vreemdelingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen dat alle inwoners zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn ervan.

Terug naar navigatie - We willen dat alle inwoners zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn ervan.

Wijk- en dorpsgericht werken
Het wijk- en dorpsgericht werken (WDW) is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in gemeente Meppel. Door de aandacht te leggen op de behoeften van de inwoners en de doelen van de gemeente en ketenpartners, werken we aan een hechte en betrokken samenleving waarin alle stemmen worden gehoord en alle belangen worden vertegenwoordigd. Een belangrijk onderdeel van ons WDW programma is het opstellen van een wijkagenda, waarbij we nauw samenwerken met ketenpartners en de inwoners van Meppel. Deze wijkagenda is leidraad voor de wensen, doelen en behoeften van de inwoners. Hierbij worden de stemmen van alle belanghebbenden gehoord.

Voor het versterken van onze gemeenschap is een gecoördineerde inspanning nodig. Daarom werken de wijkregisseurs nauw samen met ketenpartners, zoals maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en politie. Door deze gezamenlijke aanpak creëren we synergie en spelen we effectiever in op de behoeften van de inwoners. De wijkagenda wordt zo een gedeeld document dat de basis vormt voor gezamenlijke actie.

We willen een cultuur van participatie en eigenaarschap bevorderen bij de inwoners. We moedigen onze inwoners aan om actief deel te nemen aan het WDW-proces en hun stem te laten horen. Hierbij zijn we open over de financiële middelen van het WDW programma. We willen dat alle inwoners zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn ervan. 

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen de positie van mantelzorgers verstevigen zodat zij langer thuis kunnen blijven zorgen voor hun naasten

Terug naar navigatie - We willen de positie van mantelzorgers verstevigen zodat zij langer thuis kunnen blijven zorgen voor hun naasten

De druk op mantelzorgers neemt alleen maar toe de komende jaren. De zorgvraag wordt groter als zorgvragers langer thuis blijven wonen. Mantelzorgers moeten goed ondersteund worden, zodat overbelaste situaties voorkomen worden. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.

Terug naar navigatie - Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.

De samenwerking tussen formele en informele organisaties vinden wij belangrijk. Wij pakken hierbij graag een ondersteunende rol. Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden. Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers en mantelzorgers en wat zij doen voor onze lokale samenleving. Als gemeente faciliteren wij dit. Het cement van de samenleving! Naast de directe opbrengsten zijn er ook veel afgeleide opbrengsten te benoemen, zoals verminderen van eenzaamheid, sociale activering en toeleiding naar werk. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.

Terug naar navigatie - Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.

Algemene voorzieningen zijn belangrijk voor een sociale basisvoorziening waar elke inwoner van gemeente Meppel terecht kan om elkaar te ontmoeten, zich kan ontplooien en kan bouwen aan sociale netwerken, om zo uiteindelijk te kunnen spreken van samenkracht. Algemene voorzieningen moeten ook toegankelijk te zijn voor mensen die lichte ondersteuning nodig hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

Eigen kracht en individuele ondersteuning

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle (loket) voorzieningen, waaronder:
- Voorlichting en advies;
- Onafhankelijke cliënt-ondersteuning (OCO);
- Toegang tot voorzieningen in de eerste en tweede lijn.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Terug naar navigatie - Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Meestal lukt dit op eigen kracht of met hulp van een netwerk. Waar iets extra’s nodig is, ondersteunen wij. Daarnaast willen wij dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.

Terug naar navigatie - Wij willen dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.

Het Netwerk OCO (Onafhankelijke Cliëntondersteuning) gemeente Meppel bestaat sinds 2023 uit MEE Samen, Thuis in Cliëntondersteuning en Noorderboog. Het Netwerk ontvangt sinds 2023 een subsidie voor het uitvoeren van deze wettelijke taak. Cliëntondersteuning bestaat uit het geven en delen van informatie, advies en kortdurende ondersteuning die inwoners helpt zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de daarvoor benodigde zorg en ondersteuning te vinden en te krijgen. Cliëntondersteuning is er om de positie van de inwoner met een zorg- en/of hulpvraag te versterken. De kern van cliëntondersteuning is simpel: het ondersteunen van mensen in het maken van keuzes in het Sociaal domein en de zorg en het bevorderen van de zelfregie daarbij. We willen dat alle inwoners weten dat ze gebruik kunnen maken van OCO.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inkomensregelingen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
- Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
- Medische en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IAOW)
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IAOZ)
- Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en startende ondernemers (Bbz 2004)
- Socialezekerheidsregelingen van het rijk, bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima
- Gemeentelijk armoedebeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bieden van passende inkomensondersteuning.

Terug naar navigatie - Het bieden van passende inkomensondersteuning.

Meedoen in onze samenleving zien we als groot goed. We nemen zelfredzaamheid als norm. We stimuleren inwoners om zelf de regie te nemen over hun leven en werk, en op deze manier in hun eigen inkomen te voorzien. Als het (tijdelijk) niet lukt, dan bieden we vanzelfsprekend passende inkomensondersteuning. 
Voor mensen die in armoede leven, is gezondheid en veerkracht niet vanzelfsprekend. We hebben oog voor de effecten die structurele geldzorgen met zich meebrengen en we helpen inwoners om stap voor stap eigen doelen te stellen en te behalen. In 2024 blijven we werken aan de pijlers van in het nog aan de raad voor te leggen beleidsplan armoede en schulden. Deze pijlers zijn: integrale aanpak, samen met de inwoners, bestaanszekerheid als vertrekpunt en bevordering van kansengelijkheid. We zijn er vroeg bij, werken laagdrempelig en nemen ook zelf initiatief om inwoners hulp aan te bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Begeleide participatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakvelden behoren:
- Beschut werken
- Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, begeleid werken en dienstbetrekkingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.

Terug naar navigatie - Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.

In het Regionaal Werkbedrijf en met de ketenpartners werken we samen om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk te helpen. Dat gebeurt door het creëren van nieuwe banen voor inwoners die gebruik maken van het Beschut werken (Participatiewet) en van detachering of begeleid werken (Wsw). In de arbeidsmarkt Regio Zwolle is het Werkbedrijf ondergebracht bij het Programma Inclusie, waar ook het werkgeversservicepunt en de regionale werkzoekendendienstverlening is ondergebracht. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Arbeidsparticipatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:
- Participatie-instrumenten, zoals Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf of tijdelijke loonkostensubsidie
- Stimuleringsmaatregelen, waaronder inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen en de No-riskpolis
- Algemene voorzieningen, zoals de jobcoach
- Begeleiding Werkvoorzieningen zoals werkplekaanpassing, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels of een aangepaste rolstoel
- Hulp bij individuele loonwaardebepaling
- Voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

We dragen bij aan flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt, door het stimuleren van om-, op- en bijscholing. Het Ontwikkelfonds van Regio Zwolle, waaraan ook gemeente Meppel bijdraagt, is hiervoor een geschikt middel. Dit is nodig vanwege de veranderingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt en de disbalans tussen vraag en aanbod. Ons motto in dit verband luidt: een leven lang ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

Terug naar navigatie - Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

De instroom van mensen met een arbeidsbeperking, maar met nog mogelijke arbeidsparticipatie, groeit jaarlijks. De uitkering op basis van de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) voor deze inwoners is afgesloten. De gemeenten ontvangen voor de uitbreiding van de taak middelen tot 2048, die gaandeweg oplopen, omdat de doelgroep van de Participatiewet gaandeweg toeneemt door instroom. Daarmee groeit ook de opgave voor gemeenten. Naast de nevenfinanciering door Europese subsidies en samenwerking in de arbeidsmarktregio, richten we ons ook op mogelijkheden om met gesloten beurs oplossingen te vinden. Dit doen we samen met partners in de werk- en zorgketen. Er tekent zich op dit moment een beeld af dat de vraag naar ondersteuning bij gerichte arbeidsparticipatie en (re)integratie aan inwoners met psychische kwetsbaarheid groter wordt. Dit vraagt om veranderingen van de aanpak en inzet. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatwerkvoorziening Wmo

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren voorzieningen die gericht zijn op:
- Woningaanpassingen
- Hulpmiddelen
- Overige voorzieningen voor mensen met een beperking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Terug naar navigatie - Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven.

We nemen zelfredzaamheid en vitaal worden (en blijven) als norm. Dit met het oog op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We voorkomen zoveel mogelijk de inzet van voorzieningen die anti-revaliderend werken. Daar waar langdurig structurele ondersteuning nodig is, wordt dit ingezet. Om inwoners langer thuis te kunnen laten, zijn maatwerkvoorzieningen nodig vanuit de Wmo.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatwerkdienstverlening 18+

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren diensten die individueel ter beschikking worden gesteld aan volwassenen:
- Individuele begeleiding
- Dagbesteding
- Huishoudelijke verzorging
- Respijtzorg, speciaal voor mantelzorgers
- Vervoer
- Schuldhulpverlening

Meedoen vinden we belangrijk. Hoe groot of klein je rol in onze samenleving ook is, het geeft voldoening en heeft waarde. Soms is hiervoor extra hulp nodig vanuit de directe omgeving of van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.

Terug naar navigatie - Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.

Armoede en schuldenbeleid is een optelsom van vele factoren en dat betekent dat we het effect van de deeltjes (=activiteiten) meten. Dragen zij bij aan de grotere gestelde doelen? In de armoede- en schuldenaanpak onderscheiden we bestaande activiteiten/regelingen die we voortzetten, activiteiten/regelingen die we onderzoeken en willen versterken, en activiteiten/regelingen die aangepast zijn/worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zelfredzaamheid is de norm.

Terug naar navigatie - Zelfredzaamheid is de norm.

Bij huishoudelijke verzorging richten wij ons meer op actieve inzet van de inwoner. Hierbij geldt dat 'rust roest', dus we stimuleren bewegen waar het kan, mag of zelfs moet. Zelfredzaamheid is hierbij de norm. We willen gewenning van ondersteuning voorkomen door kortdurende inzet en duidelijke doelen te stellen om te werken richting zelfredzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatwerkdienstverlening 18-

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente Meppel als individuele voorziening worden toegekend:
- Begeleiding 18-, Jeugd- en opvoedhulp
- Jeugd-GGZ
- Jeugdzorg aan verstandelijk beperkten
- Persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een soepele overgang 18 min/18 plus

Terug naar navigatie - Een soepele overgang 18 min/18 plus

De overgang van 18 min naar 18 plus vraagt aandacht. Een jeugdige die zorg ontvangt, wordt dan volwassen en valt niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is extra aandacht nodig.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

De kosten voor jeugdhulp stijgen elk jaar. Dit is niet alleen in Meppel het geval, maar in heel Nederland. De oorzaak van de stijgende kosten liggen volgens experts vooral in de samenleving. Die wordt steeds complexer, terwijl de prestatiedruk en geluksdruk steeds verder toenemen en jeugdigen steeds meer crises hebben om zich zorgen over te maken (klimaatcrisis, woningcrisis). In andere woorden: de oplossing ligt in het verbeteren van de omgeving waarin onze kinderen en jongeren opgroeien. Dit vraagt om een verschuiving naar het voorliggend veld: de eigen verantwoordelijkheid en kracht van gezinnen, goede en thuisnabije basisvoorzieningen, sterke preventie en een laagdrempelig eerstelijns hulpaanbod. Daarnaast zijn er andere knoppen waaraan we kunnen draaien, zoals het bekostigingsmodel voor jeugdhulp. De oorzaak ligt echter in de samenleving en dat vraagt om een andere benadering. Dat vraagt om een lange adem en committering voor de langere termijn. Daar gaan we de komende jaren aan werken in Meppel. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Geëscaleerde zorg 18+

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle opvang en beschermd wonen voorzieningen:
- Vrouwenopvang, de aanpak huiselijk geweld en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
- Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen
- De inloopfunctie GGZ
- Maatschappelijke opvang voor mensen met een meervoudige problematiek waaronder verslaving
- Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang
- Aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.

Terug naar navigatie - Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Meppel geeft uitvoering aan het lokaal plan van aanpak ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ waar onder andere vroegsignalering en de wet meldcode belangrijke thema’s zijn. De inrichting en verwachtingen van het lokale veld worden nader onderzocht. Daarin wordt de koppeling met de opgave uit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 gevonden. 

Beschermd wonen

In zuidwest Drenthe zijn de vier gemeenten bezig om een subregio in te richten. Een subregio maakt de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten overzichtelijker. Vanaf 2024 gaan gemeenten zelf uitvoering geven aan de toegang. Er is een expertteam in het leven geroepen om alle gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van deze taak. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Geëscaleerde zorg 18-

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen die gericht zijn op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugd:
- Kinderbeschermingsmaatregelen en de aanpak kindermishandeling
- Jeugdreclassering
- Opvang (18-)
- Vrouwenopvang/huiselijk geweld (inclusief Veilig Thuis) (18-)
- Beschermd wonen (18-)
- Programma's rond verslaving (18-)
- Individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Terug naar navigatie - Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er slimmer en effectiever uit kan zien, waarbij het belang van kind en gezin centraal staat. Voor de implementatie van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in Drenthe levert Meppel een actieve bijdrage. Wij geven daarnaast ook uitvoering aan het lokaal plan van aanpak ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ waar onder andere vroegsignalering en de wet meldcode belangrijke thema’s zijn. Ook de inrichting en verwachtingen van het lokale veld worden nader onderzocht. Daarin wordt de koppeling met de opgave uit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 gevonden. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Volksgezondheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de algehele volksgezondheid, zoals:
- Monitoren van de gezondheidssituatie
- Uitvoeren van preventieprogramma’s (het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheid -bedreigende factoren)
- Bestrijden van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties volgens het rijksvaccinatieprogramma
- Geven van prenatale voorlichting
- Bevorderen van medisch milieukundige zorg
- Bevorderen van technische hygiënische zorg
- Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen

Een integrale aanpak binnen volksgezondheid is essentieel. Armoede, taalonderwijs en jeugd zijn nauw aan elkaar verwant bij het vinden naar oplossingsrichtingen. De GGD heeft hierin een adviserende rol en voert een groot deel van ons gezondheidsbeleid uit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dat onze inwoners gezond en veilig opgroeien en leven en dat zij weten hoe en waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.

Terug naar navigatie - Dat onze inwoners gezond en veilig opgroeien en leven en dat zij weten hoe en waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.

Een kansrijke start begint al met het goed voorbereid een kinderwens in vervulling laten gaan. In Meppel kennen we een goed lopende geboorteketen waarin verloskundigenpraktijk, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samenwerken om kwetsbare ouders te bespreken en tijdig de juiste hulp te organiseren. Ook voor de opgroeiende periode hebben we een samenwerking georganiseerd waarbij professionals uit de kinderopvang, diëtetiek, logopedie en fysio samenwerken en een coalitie vormen. Ook het voorkomen van ongewenste zwangerschappen is hier onderdeel van en wordt er ondersteuning georganiseerd voor inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het stimuleren van sport en bewegen helpt bij onze ambitie om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.

Terug naar navigatie - Het stimuleren van sport en bewegen helpt bij onze ambitie om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.

Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Wij komen tot een integraal uitvoeringsplan, waarin we ons o.a. blijven inzetten op het uitvoeren van het ‘Lokaal preventie akkoord’. Het preventief inzetten op leefstijlkwesties: overgewicht, alcohol, roken, middelengebruik wordt onder de noemer van GALA onverminderd voortgezet. Met de GGD als partner worden wij ondersteund in het prioriteren van het gezondheidsbeleid met betrekking tot gezondheidswinst voor de inwoners van Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen.

Terug naar navigatie - Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen.

Wij willen een bewust en veilig omgeving in gemeente Meppel creëren. Op de eerste plaats doen we dit ouders, verzorgers en jongeren te wijzen op de gevolgen van middelengebruik. Daarnaast zetten we in op het netwerk rondom kinderen, jongeren en ouderen. Deze inzet wordt met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) afgestemd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma 3
Indicator Eenheid 2020 2021 2022
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % 5,0 5,0% nog niet bekend
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren % 2,0% 2,0% nog niet bekend
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 904,1 917,8 929,9
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 790 780 770
Jongeren met een delict voor de rechter % 1,0% 1,0% nog niet bekend
Jongeren met jeugdbescherming % 0,9% 1,0% 1,1%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 13,5% 14,2% 14,0%
Jongeren met jeugdreclassering % 0,4% 0,4% 0,4%
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 324,5 310,5 339,2*
Netto arbeidsparticipatie % 71,1% 71,1% 73,4%
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 395,6 354,2 nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl * = voorlopig data
Ontleend aan: CBS-Jeugdmonitor, CBS-Bevolkingsstatistiek/LISA, CBS-Arbeidsdeelname, CBS-Re-integratie, CBS-Jeugd, CBS-Gemeentelijke Monitor Sociaal domein
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie 9.268 4.674 4.886 4.795 4.764 4.695
Eigen kracht en individuele ondersteuning 695 1.563 1.343 1.193 1.193 1.193
Inkomensregelingen 14.867 15.666 14.178 14.226 14.362 14.362
Begeleide participatie 7.608 8.564 8.276 8.300 8.347 8.255
Arbeidsparticipatie 1.671 1.940 1.863 1.863 1.863 1.863
Maatwerkvoorzieningen 1.203 1.376 1.373 1.373 1.373 1.373
Maatwerkdienstverlening 18+ 8.930 8.987 9.231 9.106 9.106 9.106
Maatwerkdienstverlening 18- 13.219 13.802 13.943 13.293 13.293 13.233
Geëscaleerde zorg 18+ 346 283 304 304 304 304
Geëscaleerde zorg 18- 1.025 1.348 1.401 1.401 1.401 1.401
Volksgezondheid 1.502 1.724 1.998 2.029 2.002 1.869
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 60.335 59.926 58.795 57.883 58.008 57.654
Totaal Lasten 60.335 59.926 58.795 57.883 58.008 57.654
Baten
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie -9.152 -833 -805 -695 -664 -530
Eigen kracht en individuele ondersteuning -13 -50 0 0 0 0
Inkomensregelingen -11.458 -12.814 -12.842 -12.842 -12.842 -12.842
Arbeidsparticipatie -15 -15 -15 -15 -15 -15
Maatwerkvoorzieningen -21 -10 -10 -10 -10 -10
Maatwerkdienstverlening 18+ -273 -230 -261 -250 -680 -680
Maatwerkdienstverlening 18- -6 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ -1.378 -1.680 -500 -250 0 0
Volksgezondheid -26 0 -190 -190 -133 0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid -22.343 -15.632 -14.624 -14.253 -14.345 -14.077
Totaal Baten -22.343 -15.632 -14.624 -14.253 -14.345 -14.077
Saldo van baten en lasten 37.992 44.293 44.172 43.631 43.663 43.577
Onttrekkingen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie -64 -323 0 0 0 0
Eigen kracht en individuele ondersteuning -276 -306 0 0 0 0
Inkomensregelingen -36 -1.602 0 0 0 0
Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen 0 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ -78 -30 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- -91 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 -16 0 0 0 0
Minimabeleid 0 0 0 0 0 0
Periodieke bijstand 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
Integratie, inburgering en nieuwkomers 0 0 0 0 0 0
Jeugd 0 0 0 0 0 0
WMO 0 0 0 0 0 0
Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk) 0 0 0 0 0 0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid -545 -2.277 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -545 -2.277 0 0 0 0
Stortingen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0
Eigen kracht en individuele ondersteuning 0 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen 0 0 0 0 0 0
Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen 0 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0
Minimabeleid 0 0 0 0 0 0
Periodieke bijstand 0 0 0 0 0 0
Arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0
Integratie, inburgering en nieuwkomers 0 0 0 0 0 0
Jeugd 0 0 0 0 0 0
WMO 0 0 0 0 0 0
Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk) 0 0 0 0 0 0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -545 -2.277 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie
Voor de uitvoering van extra activiteiten vanuit de Brede Spuk Sociaal domein is vanaf 2024 tot en met 2026 € 75.000 tot € 105.000 per jaar extra opgenomen. Hier staat compensatie van het rijk tegenover. Verder zijn de personeelskosten gestegen als gevolg van CAO-ontwikkelingen (€ 350.000).  In 2023 is eenmalig een steunfonds ter hoogte van € 250.000 beschikbaar ter compensatie van de inflatie en stijgende energieprijzen bij maatschappelijke organisaties (gedekt uit reserve Corona). 

Eigen kracht en individuele ondersteuning
De lasten voor verbetering dienstverlening (vanuit de POK) zijn in 2024 € 165.000 lager. In 2023 zijn hiervoor voorbereidende werkzaamheden gedaan. 

Inkomensregelingen 
In 2024 zijn de lasten € 1,5 miljoen lager door het vervallen van de regeling Energietoeslag. 

Begeleide participatie
De raming voor de bijdrage aan sociale werkvoorziening Reestmond is opgenomen conform hun meerjarenraming 2024 en verder. Deze is voor 2024 € 310.000 lager dan 2023.

Arbeidsparticipatie
Er is € 100.000 van de taakstelling Sociaal domein ingeboekt op het Leer Werk Centrum en het budget re-integratietrajecten. Door meer groepsgerichte aanpak en het zelf verzorgen van de trainingen kan een besparing gerealiseerd worden.

Maatwerkdienstverlening 18+
Vanaf 2024 zijn de lasten ruim € 200.000 hoger in verband met indexatie van de tarieven huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.

Maatwerkdienstverlening 18-
De stijging in 2024 wordt veroorzaak door indexering van tarieven. 

Volksgezondheid
Voor de uitvoering van extra activiteiten vanuit de Brede Spuk Sociaal domein is vanaf 2024 tot en met 2026 € 191.000 per jaar extra opgenomen. Hier staat compensatie van het rijk tegenover. Daarnaast is de bijdrage aan de GGD hoger.

Baten
Samenkracht en burgerparticipatie
In 2023 is een vordering opgenomen van € 195.000 voor de (crisis)noodopvang van vluchtelingen (bestuursrapportage 2023). Vanaf 2024 komt de compensatie van de Brede Spuk Sociaal domein ter hoogte van € 165.000 erbij. 

Geëscaleerde zorg 18+
In 2023 is de hogere afrekening beschermd wonen verwerkt van 2022 en is een inschatting gemaakt van de afrekening 2023. We verwachten dat deze vanaf 2024 lager zal zijn. 

Volksgezondheid
Tot en met 2026 ontvangen we € 191.000 (aflopend naar € 133.000) voor de extra activiteiten uit de Brede Spuk Sociaal domein. 

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie
In 2024 is het budget voor de stadsdienst € 110.000 hoger dan de jaren erna. Hier staat dekking uit een subsidie van het OV-bureau tegenover. Het is nog niet bekend of dit vanaf 2025 ook zal plaatsvinden. 

Eigen kracht en individuele ondersteuning
Vanaf 2025 vervallen de kosten van de programmamanager wijk- en dorpsgericht werken. Dit is een tijdelijke opdracht voor 2 jaar. 

Maatwerkdienstverlening 18+
Het budget schuldhulpverlening neemt met ingang van 2025 met € 95.000 af. Dit budget was voor een periode van 3 jaar toegevoegd vanuit de coronamiddelen. 

Maatwerkdienstverlening 18-
Vanaf 2025 is een stelpost Jeugd opgenomen van € 550.000 vanwege de te verwachten besparing die onder verantwoordelijkheid valt van het rijk. 

Baten
Samenkracht en burgerparticipatie
In 2024 ontvangen we een subsidie van het OV-bureau voor de Stadsdienst van € 110.000. Het is nog niet bekend of we deze vanaf 2025 weer ontvangen. 

Maatwerkdienstverlening 18+
Naar verwachting wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 2026 weer ingevoerd. Omdat onduidelijk is wat het effect op uitgaven en inkomsten zal zijn is de mutatie vooralsnog gelijk aan de mutatie in het gemeentefonds voor dit onderdeel (€ 430.000 per jaar) . 

Geëscaleerde zorg 18+
We verwachten dat het overschot beschermd wonen afneemt. Vanaf 2026 moet opnieuw aanbesteed worden, waardoor geen overschot meer verwacht wordt. 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De investeringen betreffen vastgoedaanpassingen volgend uit het onderhoudsplan. Uitgangspunt is duurzame vervanging waar mogelijk.

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 3 -Sociaal domein
Wijkvereniging Boerhoorn: Vervangen CV-ketel en ventilatiesysteem e 2026 2026 50.000 50.000 - - 20
Totaal Programma 3 - Sociaal domein 50.000 50.000 - -
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven