Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Kapitaalgoederen zijn investeringsgoederen met een groot maatschappelijk nut die de gemeente nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. Deze goederen hebben doorgaans een hoge vervangingswaarde en gaan meerdere jaren mee. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen, riolen, plantsoenen en gebouwen. De paragraaf kapitaalgoederen geeft daarom inzicht in de financiële middelen die nodig zijn om de kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde of wettelijk verplichte kwaliteitsniveau te houden. Daarnaast wordt aangegeven hoe we met het onderhoud omgaan, of de uitvoering volgens schema verloopt en hoe de dekking is geregeld. Met de duurzame instandhouding van onze kapitaalgoederen wordt bijgedragen aan onze bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven.

Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Openbare ruimte

Voor het onderhoud van de openbare ruimte is een instrument ontwikkeld waarbij de gewenste onderhoudskwaliteit kan worden afgewogen tegen bijbehorende kosten. Dit kennen wij onder de naam KOM. Dit staat voor kwaliteit op maat. In een integraal beheersysteem worden arealen van de openbare ruimte geregistreerd en kan aan de hand van kwaliteitsniveaus met bijbehorende kosten een prijskwaliteitskeuze worden gemaakt.
Er wordt gewerkt aan implementatie van een nieuwe beheersystematiek, te weten de Beheerstrategie Openbare Ruimte, afgekort BSOR. Dat is een meerjarig en stapsgewijs proces. Hierdoor zullen andere sturingsinstrumenten of –mechanismen ontstaan. Of die KOM overbodig maken of zullen vervangen is nog onduidelijk. Tot die tijd blijven we KOM hanteren als sturings- en rapportage-instrument.

Beleidskader:
- Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit op Maat 2014

Voor bijna alle bovengrondse delen van de openbare ruimte is een kwaliteitsnorm ontwikkeld, vertaald naar categorieën voor Hoge (A), Basis (B) en Lage (C) onderhoudskwaliteiten. In de raadsvergadering van 23 januari 2014 is onderstaande prijskwaliteitsafspraak voor KOM vastgesteld conform het inwonergerichte scenario. KOM is gebaseerd op de CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

Afspraak prijs/kwaliteit centrum woongebied buitengebied begraafplaats hoofdwegen industrie kantoren natuurpark sport stadspark wijkpark
verharding (technisch)
rijbaan B B C B B C C B C B B
fietspaden B B B B B B B B B B B
voetpaden B B B B B C C B B B B
parkeren en overig C C C C C C C C C C C
groen (technisch) A B C B C C C B C B B
meubilair (technisch) B B C B C C C B C B B
verzorging B B C B C C C B C B B

Als de technische kwaliteit onder C-niveau zakt is ingrijpen noodzakelijk vanwege veiligheid of mogelijke kapitaalvernietiging.

 

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

De gemeente is op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare wegen.

Beleidskader:
- Wegenbeheerplan 2019-2023 en het in 2023 nog vast te stellen Wegenbeheerplan 2024-2027.

Alle wegen in Meppel zijn opgenomen in een wegenbeheersysteem. Naast een beschrijving van de grootte en het type van de wegen is per weg ook de onderhoudskwaliteit in het systeem opgenomen.
Jaarlijks worden alle wegen door een gespecialiseerd bureau geïnspecteerd op basis van de landelijke erkende CROW-systematiek.
De resultaten van de inspecties worden in het wegenbeheersysteem verwerkt. Met het wegenbeheersysteem kan de kwaliteit van de wegen worden weergegeven en kunnen de kosten voor het onderhoud worden berekend. Uit de weginspectie 2023 bleek dat sprake is van 2% D kwaliteit.

Doelstelling: De kwaliteit van de wegen in Meppel op het niveau brengen zoals dat door de raad is vastgesteld volgens het inwonergericht model.

Het percentage slechte wegen is 2% (weginspectie 2023) van het totale areaal, dit houdt in dat er 54.819 m² verharding is waarbij sprake is van een lagere kwaliteit. Deze D kwaliteit wordt via regulier klein- en groot onderhoud en via de investeringsplanning gefaseerd aangepakt.

Klein en groot onderhoud
Met het uitvoeren van klein en groot onderhoud wordt het areaal verharding dat niet in plangebieden valt op het afgesproken ambitieniveau gebracht dan wel gehouden. De hoogte van het onderhoudsbudget dat hiervoor bestemd is, bedraagt voor 2024 € 1.037.200.  Klein onderhoud voorziet in het oplossen van lokale schades en het herstellen van schade als gevolg van ‘calamiteiten’. Naast dit klein onderhoud wordt vanuit beheer ook groot onderhoud uitgevoerd. Bij groot onderhoud wordt een weg in zijn geheel herstraat. Afhankelijk van de kwaliteit van het verhardingsmateriaal wordt dit met het bestaande verhardingsmateriaal gedaan of wordt nieuw verhardingsmateriaal toegepast.

Rehabilitatie 
Voor 2024 is onder andere voorbereiding, uitvoering of afrondende fase van de volgende projecten gepland: 
- Voorbereiding en uitvoering herinrichting J. van Goyenstraat;
- Afronding herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde, zodra de bouwplannen pakhuis De Hes gerealiseerd zijn;
- Afronding binnenstadsplan Kleine Kerkstraat;
- Uitvoering herontwikkeling Bleekerseiland (voornamelijk groen);
- Voorbereiding Infrastructurele maatregelen Meppel Noord / Noordpoort stadsentrée;
- Voorbereiding herinrichting Weerdstraat-Kastanjelaan.

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Beleidskader:
- “alles Duurzaam”, beleid openbare verlichting 2015-2019 (2015)
-  Beheerplan Openbare Verlichting 2021-2025

Doelstelling: aanpassen van de verlichting om te verlichten waar het moet, maar te dimmen waar het kan.

Het onderhoudsbudget voor openbare verlichting in 2024 bedraagt € 103.100.

In de investeringsplanning is rekening gehouden met het omvormen van openbare verlichting van conventionele verlichting naar LED verlichting. Hiervoor is nu nog een krediet van € 770.000 beschikbaar (stand augustus 2023). Voor 2024 is de planning om het omvormen in Nijeveen af te ronden en een groot deel van de wijk Oosterboer om te vormen naar LED. Welk deel van de Oosterboer omgevormd kan worden is afhankelijk van de prijzen in de markt. 

Civieltechnische kunstwerken

Terug naar navigatie - Civieltechnische kunstwerken

Onder civieltechnische kunstwerken wordt verstaan: bruggen, beschoeiingen, kademuren, duikers, steigers en tunnels. Vanwege de waterrijke omgeving heeft Meppel veel civieltechnische kunstwerken.

Beleidskader:
- Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022 (vaststelling beheerplan 2023-2027 in Q3 2023) 

Doelstelling: zorg dragen voor de veiligheid van de gebruikers van de kunstwerken.

Met het beheerplan is de kwantiteit en kwaliteit van het areaal civieltechnische kunstwerken inzichtelijk gemaakt. Dit plan voorziet in een meerjarenplanning van regulier en specifiek onderhoud en vervanging van kunstwerken. Het onderhoudsbudget dekt de kosten voor het regulier onderhoud en jaarlijks worden bij de begroting extra middelen aangevraagd voor specifiek onderhoud. Door periodiek inspecties uit te voeren, blijven de areaalgegevens actueel.

In de investeringsplanning is rekening gehouden met:
- De Boazbrug (2024);
- Voorbereiding vervanging kademuren Mallegatsgracht;
- Uitvoering vervanging oeverbescherming Bleekerseiland in combinatie met herontwikkeling Bleekerseiland;
- Uitvoering vervanging damwand Gasgracht (tussen spoor en Rumptigerpad);
- Uitvoering vervanging damwand zwemvijver Nijeveen.

Vanwege de kosten, het periodieke en relatief definitieve karakter van kunstwerken is het belangrijk om bij vervanging ook te kijken naar ontwikkelingen in de omgeving, zodat er een integrale aanpak kan worden uitgewerkt.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2024 bedraagt € 265.800; voor groot onderhoud is een bedrag van € 151.500 opgenomen, conform het beheerplan.
Daarnaast is in de begroting voor 2024 € 95.200 opgenomen voor jaarlijks terugkerend civieltechnisch onderhoud aan de havenvoorziening en watergangen en voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding. Met name laatstgenoemde is uiteraard sterk afhankelijk van weersinvloeden.

Openbaar groen

Terug naar navigatie - Openbaar groen

Het groenareaal van Meppel bestaat uit:
- Circa 350 ha te onderhouden openbaar groen
- 29.055 te onderhouden bomen
- 3 te onderhouden sportparken
- 2 te onderhouden begraafplaatsen (Meppel en Nijeveen)
(Bron: GBI d.d. 30-08-2023)

Beleidskader:
- De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015)
- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017
- Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen.

Doelstelling: een betere inrichtings- en beeldkwaliteit van groen, een sterkere identiteit en gebruikswaarde van de groene hoofdstructuur en toename van de natuurwaarde.

Op groenonderhoud wordt regie gevoerd (eigen dienst en aannemers). Dit gebeurt op basis van ervaring en vakmanschap, rekening houdend met de strategische kaders.
Op basis van een landelijke richtlijn (BVR) over zorgplicht vindt voor het beheer van bomen een  3-jarig onderhouds- en inspectiecyclus plaats. Sinds 2020 is dit op die manier geïntensiveerd. Dit verbetert op termijn de kwaliteit en vermindert risico’s.

Het totaal regulier onderhoudsbudget groen voor 2024 bedraagt € 1.663.600.
Binnen dit totale onderhoudsbudget wordt ook groenbeheer begraafplaatsen, groenonderhoud rondom de sportvelden en leggers, schouw en waterlossing uitgevoerd.

In de investeringsplanning is rekening gehouden met:
- vervanging zieke bomen, jaarlijks een bedrag van € 330.000;
- Uitvoering Binnenstadsplan, Tuinen van de stad (Slotplantsoen);  
- Voorbereiden herontwikkeling Bleekerseiland.

Speelvoorzieningen

Terug naar navigatie - Speelvoorzieningen

Gemeente Meppel beheert 535 speeltoestellen op 107 plekken in het openbaar gebied en in speeltuinen, exclusief schoolpleinen. De speeltoestellen op een aantal schoolpleinen worden wel door de gemeente gekeurd.
(Bron: ABS d.d. 30-08-2023)

Beleidskader:
- Speelruimteplan 2013

Doelstelling: voorzien in de speelbehoefte van ieder kind van 0-12 jaar via formele en informele speelruimte, uitnodigend tot buiten spelen, bewegen en ontmoeten.
Speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit Veiligheid en Attractie- en Speeltoestellen.
Om dit te controleren worden inspecties uitgevoerd en worden de resultaten hiervan in een elektronisch logboek bijgehouden. Bij constatering of melding van een gebrek aan de speeltoestellen worden deze gerepareerd.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2024 bedraagt € 38.300. Dit regulier onderhoudsbudget wordt naast regulier beheer en onderhoud ingezet voor de uitwerking van het Speelruimteplan 2013. Hierbij wordt het spelaanbod aangepast aan de behoefte, op basis van het aantal kinderen in de buurt. Waar dat kan gebeurt dit via een wijkgerichte werkwijze in een periode van circa 10 jaar.

Daarnaast is er een krediet van € 120.000 in 2024 voor het grootschalig vervangen van speeltoestellen en het al of niet herverdelen van speelplekken. Keuzes hierin worden met participatie vanuit de buurt en vooral de kinderen uitgevoerd.

Water en waterbodem

Terug naar navigatie - Water en waterbodem

Beleidskader:
- De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015)
- Riolering en waterprogramma 2023-2028

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van overtollig grond- en hemelwater en bijdragen aan de functionaliteit en kwaliteit van watergangen.

We zijn met het waterschap in overleg over de veranderende taakverdeling van het beheer van het stedelijk water. De uitkomst hiervan is bepalend voor de gemeentelijke rol hierin.

Een regulier onderhoudsbudget is niet van toepassing.

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij percelen die binnen het grondgebied van de gemeente liggen. Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Ook heeft de gemeente vanuit de Waterwet een zorgplicht tot het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied. Dit, om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de bestemming van die grond zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Beleidskader:
- Het basisrioleringsplan (2006);
- Het afkoppelplan Kern-Meppel (2006);
- Riolering en Water Programma 2023-2028.

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt percelen op het grondgebied van de gemeente.

Het Riolering en Water Programma 2023-2028 (RWP) geeft invulling aan de zorgplicht die de gemeente heeft voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Deze zorgplicht is in het RWP vertaald naar een uitvoerings- en onderzoeksprogramma. In 2024 wordt een start gemaakt met het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Het SSW is de opvolger van het Basis Riolerings Plan, maar met een verbreding naar de interactie tussen de riolering en het stedelijk water. Inzicht in het functioneren van zowel het stedelijk water als de riolering is noodzakelijk om bij te sturen wanneer dit noodzakelijk is om achteruitgang van de openbare ruimte te voorkomen bij nieuwe ontwikkelingen of het verbeteren van een bestaande situatie.

Vanuit de uitvoeringsagenda van het RWP zijn de volgende projecten voorzien in 2024.

De volgende werkzaamheden zijn voor 2024 in de planning opgenomen: 
- Vervanging/afkoppelen J. van Goyenstraat;
- Afronding rioolvervanging Voorstraat; 
- Afronding rioolvervanging Westeinde. 

Nieuwe aanleg riolering en gemalen (wordt gefaseerd in meerdere jaren uitgevoerd): 
- NieuwveenseLanden Broeklanden 2 en 5; 
- NieuwveenseLanden Centrum wonen 2 en 5; 
- NieuwveenseLanden Parkwonen 3, 4 en 5; 
- NieuwveenseLanden Boshoven; 
- Danninge Erve; 
- Afronding Noord II; 
- Kop van Noordpoort; 
- Noord III/IV. 

Het regulier onderhoudsbudget voor 2024 bedraagt voor onderhoud riolering € 269.000; voor pompen en gemalen € 126.300 en voor kolken € 57.200.

In 2024 wordt er regulier preventief en correctief onderhoud aan de rioolgemalen gepleegd. Daarnaast wordt de riolering in de Koedijkslanden, de Oosterboer en in Rogat gereinigd. 

Vastgoed

Terug naar navigatie - Vastgoed

De gemeente heeft op verschillende manieren te maken met het bouwen, onderhouden en exploiteren van vastgoed. Voor het gemeentelijk vastgoed wordt een onderscheid gemaakt tussen kernbezit, strategisch bezit en overig bezit. 
Al het vastgoed dat op de middellange en lange termijn nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken, beleidsdoelstellingen of wettelijke verplichtingen behoort tot het kernbezit. 
Het strategisch bezit zijn vastgoedobjecten of gronden die de gemeente vanwege strategische redenen in bezit houdt. 
Het overig bezit is vastgoed waarvan het eigendom voor de gemeente niet noodzakelijk is. Deze categorie komt mogelijkerwijs in aanmerking om (op termijn) af te stoten.

Voor het kernbezit is een verdere categorisering op soort gebouw te maken:
- Onderwijsgebouwen (gemeente is verantwoordelijk voor capaciteit, scholen voor het onderhoud);
- Gebouwen voor de gemeentelijke dienst (zoals het stadhuis, de gemeentewerf en rioolgemalen);
- Multifunctionele accommodaties (zoals De Plataan en Het Palet);
- Sportaccommodaties (binnensport- en buitensportaccommodaties);
- Cultuur- en welzijnsaccommodaties (zoals Ogterop, De Schalle en molen de Sterrenberg).

Onderwijsgebouwen

Terug naar navigatie - Onderwijsgebouwen

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In geval van nieuwbouw draagt de gemeente volledig de kosten voor de bouw. Als er sprake is van renovatie worden maatwerkafspraken gemaakt tussen schoolbestuur en gemeente. 

Het onderhoud van schoolgebouwen ligt in de meeste gevallen bij het schoolbestuur. Alleen wanneer het juridisch eigendom bij de gemeente ligt, is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit is het geval bij IKC Het Palet en de katholieke basisschool De Plataan. Het onderhoud van deze schoolgebouwen is onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan MJOP Planon.

Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035
In 2020 is het integraal huisvestingplan (IHP) primair onderwijs vastgesteld. In dit plan zijn de ontwikkelingen en de te nemen maatregelen (nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie) voor de komende 15 jaar in beeld gebracht. Het IHP vormt, samen met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, het kader en planningsinstrument waar huisvestingsaanvragen aan worden getoetst.

Het IHP is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolbesturen in Meppel. Voor alle scholen is het toekomstperspectief onderzocht. Op basis daarvan is een aantal opgaven concreet uitgewerkt en zijn voor de langere termijn keuzes benoemd. Belangrijke uitgangspunten uit het IHP zijn dat zoveel mogelijk wordt ingezet op realisatie van integrale kindcentra, dat bij nieuwbouw wordt gestreefd naar energie neutrale scholen (ENG) en bij renovatie naar Frisse scholen Klasse B. 

Projecten
Ten aanzien van onderwijshuisvesting zijn concreet de volgende projecten gaande of in voorbereiding:
Nieuwbouw IKC Nieuwveense Landen: voor de bouw van deze school was ten tijde van het IHP het benodigde investeringskrediet geraamd op € 5.512.000. Het gaat hier om semi-permanente bouw van een school voor 350 leerlingen, inclusief voorbereidingskrediet en aankoop van de grond, maar exclusief ruimte voor kinderopvang en bewegingsonderwijs.

Nieuwbouw of renovatie van de Reestoeverschool: de verwachte investering was ten tijde van het IHP € 2.860.000. Voor dit project is in het IHP een financiële reservering gedaan van € 1.500.000, omdat uit werd gegaan van te behalen synergievoordelen door te bouwen nabij de Mackayschool. 

Nieuwbouw en renovatie van Kindcentrum Stadskwartier: hiervoor is in het IHP een krediet van € 666.900 gereserveerd. De kapitaallasten worden gedekt doordat het huurcontract wordt opgezegd van het naastgelegen voormalig gerechtsgebouw dat door de school werd gebruikt. In deze begroting is een investeringskrediet beschikbaar van netto € 766.000 rekening houdend met prijsontwikkelingen.

Renovatie van CSG Dingstede: In 2018 is gestart met het isoleren van het dak en is het gebouw van zonnepanelen voorzien. Ook zijn op de bovenste verdieping de lokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde gemoderniseerd. De totale kosten werden destijds geschat op zo’n 5 miljoen euro. In de begroting is nog een investeringskrediet van € 1.975.000 euro beschikbaar voor het restant van de werkzaamheden. 

Financiële effecten
De geraamde investeringen uit het IHP zijn gebaseerd op prijspeil 2019. In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten fors gestegen en is de woningbouw in een versnelling geraakt. In de begroting van 2024-2027 zijn de benodigde investeringen daarom geactualiseerd. Voor de nieuw te bouwen school in Nieuwveense Landen is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 7,3 miljoen. Hierbij is rekening gehouden dat de school ruimte moet bieden aan meer leerlingen dan de 350 die oorspronkelijk in de eerste fase was voorzien. Ook is rekening gehouden met ruimte voor kinderopvang en bewegingsonderwijs.

Voor de Reestoeverschool is een aanvullend krediet gevraagd van € 4,2 miljoen. Op de locatie van de Mackayschool is onvoldoende ruimte om nieuwbouw voor de Reestoeverschool te realiseren. Onderzocht wordt nu of er alternatieve locaties zijn om het concept te realiseren.

Het geraamde investeringskrediet voor de renovatie Dingstede is vooralsnog niet gewijzigd, omdat samen met het schoolbestuur momenteel wordt onderzocht welke scenario’s er zijn om tot toekomstbestendige huisvesting te komen. Het resterende krediet zal naar verwachting in geen van deze scenario’s (renovatie of vervangende nieuwbouw) afdoende zijn. 

Overige gebouwen

Terug naar navigatie - Overige gebouwen

De gemeentelijke gebouwen zijn in een gebouwenbeheerssysteem (Planon) ingevoerd. Periodiek worden de gebouwen geïnspecteerd en op basis van de onderhoudstoestand wordt het benodigde budget voor (groot) onderhoud aan de gebouwen en bijbehorende installaties berekend. Per jaar kan het verschillen hoeveel geld voor groot onderhoud nodig is. In de begroting zijn deze onderhoudsbudgetten opgenomen. Zie hiervoor de volgende tabel.

Kosten onderhoud gebouwen (excl. onderwijs) (bedragen x € 1.000) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Regulier onderhoudsbudget 726 727 734 734

Gebouwen voor gemeentelijke dienst
De gemeente voert voor een aantal gebouwen die nodig zijn voor de gemeentelijke dienst het onderhoud uit. De belangrijkste daarvan zijn het stadhuis en de gemeentewerf. Daarnaast is er ook andersoortig vastgoed, zoals kleine gebouwen op de begraafplaatsen, bij de haven, de brugwachtershuisjes en de gebouwen voor rioolgemalen die onderhouden moeten worden. Voor alle gemeentelijke gebouwen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. De bijbehorende budgetten zijn meerjarig in de begroting opgenomen.

Multifunctionele accommodaties
Het Palet is een multifunctionele accommodatie waarin zowel openbaar als bijzonder basisonderwijs zijn gehuisvest. Tevens maken gesubsidieerde partners zoals Stichting WelzijnMensenWerk en het Centrum Jeugd en Gezin gebruik van deze locatie, evenals private instanties Prima Life Junior, Partou Kinderopvang en Icare.
De Plataan is een multifunctioneel centrum waarin verschillende culturele, sociale en maatschappelijke partijen zijn gehuisvest. Het dagelijks beheer en exploitatie wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn MensenWerk. De gemeente is verantwoordelijk voor de leegstand in het gebouw.
Door het faillissement van Scala in 2023 wordt gewerkt aan een structurele invulling van de accommodatie, passend bij de huidige huurders.

Sportaccommodaties
De gemeente heeft diverse binnensportaccommodaties: sporthal Koedijkslanden, Ezinge, Het Erf en De Aanloop in Meppel en sporthal De Eendracht in Nijeveen. Er zijn ook twee gymnastieklokalen: Oosterboer en Prinses Marijkestraat. Voor de sportaccommodaties en de gymnastieklokalen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. Daarnaast doet de gemeente het beheer en onderhoud van de kleedaccommodaties op de sportparken (Ezinge, Koedijkslanden en Tussenboerlanden). Op sportpark Koedijkslanden is het beheer en onderhoud overgedragen aan de sportverenigingen (privatisering). Ter compensatie ontvangen de verenigingen een subsidiebijdrage.
Als vervolg op sportbeleid wordt er gewerkt aan nieuw sportaccommodatiebeleid. 

Cultuur en welzijnsaccommodaties
De belangrijkste cultuur- en welzijnsaccommodaties die de gemeente in beheer heeft zijn: schouwburg Ogterop, de Secretarie, het Metahir huisje, de Schalle, de Meppeler toren, de toren in Kolderveen en molen De Sterrenberg in Nijeveen. Daarnaast zijn enkele buurt- en wijkcentra in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt deze gebouwen aan de gebruikers.

Strategisch gebouwenbezit
Het strategisch bezit zijn vastgoedobjecten of gronden die de gemeente vanwege strategische redenen in bezit houdt. Het eigendom leidt veelal tot een strategische positie waardoor de gemeente invloed kan uitoefenen toekomstige ontwikkelingen. 
Een aantal van die strategische locaties zijn verhuurd dan wel in beheer uitgegeven om zodoende leegstand te voorkomen. Te denken valt hierbij aan het voormalige HIAB terrein dat tijdelijk is verhuurd.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk aangesloten bij natuurlijke vervangingsmomenten. Bij onderhoud of renovatie wordt naar vervangende oplossingen gezocht die leiden tot maximale verduurzaming passend bij de situatie.

Voor een aantal gebouwen geldt een verplichting om energie te besparen.. Deze verplichting geldt voor verduurzamingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Aan de hand van maatwerkadviezen worden, naast deze verplichte maatregelen, aanvullende verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd bij de natuurlijke vervangingsmomenten.  
De bestaande energielabels met maatwerkadviezen worden in 2023 geupdatet. Vanaf 2024 worden de verduurzamingsmaatregelen verwerkt in de meerjarenonderhoudsplannen. Via de P&C cyclus wordt aanvullend budget gevraagd voor verduurzaming bovenop het reguliere onderhoudsbudget. 
Het gemeentelijk vastgoed krijgt 100% groene stroom geleverd afkomstig van wind en zon. Vanaf 2024 heeft gemeente Meppel een nieuwe energieleverancier. De verwachting is dat de energielasten zullen toenemen.