Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Prognose meerjarenbalans
Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)
ACTIVA per 31-12 2024 2025 2026 2027
VASTE ACTIVA
IMMATERIELE VASTE ACTIVA 1.600 1.400 1.300 1.200
MATERIELE VASTE ACTIVA 110.300 127.400 138.900 138.700
FINANCIELE VASTE ACTIVA 10.100 9.100 8.100 7.100
TOTAAL VASTE ACTIVA 122.000 137.900 148.300 147.000
VLOTTENDE ACTIVA
GROND- EN HULPSTOFFEN
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 33.700 17.500 9.600 7.900
Gereed product en handelsgoederen 300 300 300 300
UITZETTINGEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR 10.000 10.000 10.000 10.000
LIQUIDE MIDDELEN 1.000 1.000 1.000 1.000
OVERLOPENDE ACTIVA 2.000 2.000 2.000 2.000
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 47.000 30.800 22.900 21.200
TOTAAL ACTIVA 169.000 168.700 171.200 168.200
PASSIVA per 31-12 2024 2025 2026 2027
VASTE PASSIVA
RESERVES 32.124 36.456 37.241 34.658
BEGROTINGSRESULTAAT 332 785 -2.583 -5.503
EIGEN VERMOGEN 32.456 37.241 34.658 29.155
VOORZIENINGEN 6.534 6.538 6.557 6.555
VASTE SCHULDEN MET RENTYPISCHE LOOPTIJD LANGER DAN 1 JAAR 84.900 79.300 92.900 106.400
TOTAAL VASTE PASSIVA 123.890 123.079 134.115 142.110
VLOTTENDE PASSIVA
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR 16.000 16.000 16.000 16.000
OVERLOPENDE PASSIVA 29.110 29.621 21.085 10.090
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 45.110 45.621 37.085 26.090
TOTAAL PASSIVA 169.000 168.700 171.200 168.200