Programma 11: Duurzaamheid

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder programma 11 “Duurzaamheid” valt de ontwikkeling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Hieronder vallen energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, afvalbeheer en grondstoffeninzameling, de wettelijke milieu- en klimaattaken, de zorg voor natuur, landschap en biodiversiteit, natuur- en milieueducatie (NME) en fairtrade.


Beleidskaders
- Programma duurzaamheid 2020-2023.
- Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
- Warmte transitievisie
- Regionale klimaatadaptatiestrategie
- Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024
- Verordening fysieke leefomgeving
- Kadernota Zo doen we groen 2015
- DPLG (Drents programma landelijk gebied)
- NOVI (Nationale Omgevingsvisie)
- POVI (Provinciale Omgevingsvisie)

Samenwerkingsverbanden
- RES Drenthe
- Fluvius
- Regio Zwolle
- Markerein
- RUD Drenthe
- IVN-Drenthe (scholennetwerk)
- Drents energieloket
- Lokale energiecoöperaties/-werkgroepen (EC-Nijeveen, EC-Slingenberg, Nieuwveense landen)
- Samenwerkingsverband Zuidwest Drenthe
- Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
- NICE

Relaties met andere beleidsterreinen
Duurzaamheid heeft raakvlakken met veel beleidsterreinen. Zowel in het fysieke domein, het sociale domein en de eigen bedrijfsvoering. Het realiseren van ambities en doelen op het gebied van klimaat, energie en milieu vragen inspanningen op vrijwel alle beleidsterreinen. Binnen het programma Duurzaamheid worden veel ambities en doelen geformuleerd, uitgewerkt en aangejaagd. Veel van de concrete resultaten moeten gerealiseerd worden binnen andere programma’s.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Algemene doelstelling:
Op gebied van energie, klimaat, biodiversiteit, circulaire economie en afval werken we aan langetermijndoelen en ambities die zijn vastgelegd in Meppeler, regionale en landelijke afspraken:
- In 2030 49% reductie van CO2 (ten opzichte van 1990);
- In 2030 zijn alle gemeentelijke gebouwen van het gas af;
- In 2040 CO2 neutraal (ambitie Meppel);
- In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust;
- In 2050 een volledig circulaire economie;
- In 2050 is er maximaal 30kg huishoudelijk restafval per jaar en 100% inzameling van grondstoffen;
- Behoud en bevorderen van biodiversiteit, landschap en natuur;
- Actieve samenwerking met onze inwoners op lokale initiatieven;
- Bewustwording creëren bij inwoners, ondernemers, scholen en bedrijven rondom milieu en klimaat;
- Bewaken milieukwaliteiten bodem, lucht, geluid.

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We richten ons op maximale bronscheiding en zo min mogelijk huishoudelijk restafval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Terug naar navigatie - We richten ons op maximale bronscheiding en zo min mogelijk huishoudelijk restafval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan de kwaliteit van de grondstoffeninzameling verbeteren,  we stimuleren het scheiden en verminderen van afval. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieuzorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel.

Terug naar navigatie - Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Energietransitie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030.

Terug naar navigatie - In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030.

Hiervoor gaan we aan de slag met de volgende onderdelen:
Ondersteuning bedrijfsleven in de energietransitie
Werken aan warmteplannen
Netcongestie
Werken aan grootschalige duurzame opwekking
Stimuleren van ‘geen spijtmaatregelen’

 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Klimaataanpassing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Terug naar navigatie - Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Een klimaatbestendig Gemeente Meppel, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Circulaire Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte.

Terug naar navigatie - Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte.

Met het project Duurzaam inkopen werken we aan de doelstelling om in 2025 een volledig duurzaam en waar mogelijk volledig circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid te voeren. We gaan verder met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Er wordt gewerkt aan een verduurzamingsplan voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed door verduurzamingsmaatregelen op te nemen in het meerjarig onderhoudsplan.

Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.

Terug naar navigatie - Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.

- We stellen onze doelen vast en richten daar onze organisatie op in. 
- We zetten ons samenwerking met circulaire hotspot N.I.C.E. voort.
- We dragen onze voorbeeldfunctie uit; we gaan verder met het doorontwikkelen van onze buitendienst voor een sociaal circulair ambachtscentrum waardoor we meer kunnen halen uit onze grondstoffeninzameling.
- We zetten in op bewustwording van productieprocessen minder consumeren.

Landschap, natuur en biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meppel heeft een rijke biodiversiteit in de stad, het dorp en op het platteland, waarbij zowel bijzondere soorten als basisnatuur een plek hebben. Het landschap heeft kwaliteit en is herkenbaar en beleefbaar.

Terug naar navigatie - Meppel heeft een rijke biodiversiteit in de stad, het dorp en op het platteland, waarbij zowel bijzondere soorten als basisnatuur een plek hebben. Het landschap heeft kwaliteit en is herkenbaar en beleefbaar.Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma 11
Indicator Eenheid 2020 2021 2022
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 155 170 nog niet bekend
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit % nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: CBS Statistiek Huishoudelijk Afval
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Duurzaamheid
Afvalinzameling 3.179 3.492 3.429 3.574 3.585 3.720
Milieuzorg 1.469 3.424 3.320 3.298 3.407 3.342
Totaal Duurzaamheid 4.648 6.915 6.749 6.872 6.992 7.062
Totaal Lasten 4.648 6.915 6.749 6.872 6.992 7.062
Baten
Duurzaamheid
Afvalinzameling -4.011 -4.397 -4.503 -4.700 -4.737 -4.923
Milieuzorg -38 -1.123 -651 -657 -657 -657
Totaal Duurzaamheid -4.049 -5.521 -5.154 -5.357 -5.394 -5.580
Totaal Baten -4.049 -5.521 -5.154 -5.357 -5.394 -5.580
Saldo van baten en lasten 599 1.395 1.594 1.515 1.598 1.482
Onttrekkingen
Duurzaamheid
Afvalinzameling 0 0 0 0 0 0
Milieuzorg 0 -245 0 0 0 0
Totaal Duurzaamheid 0 -245 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 -245 0 0 0 0
Stortingen
Duurzaamheid
Afvalinzameling 0 0 0 0 0 0
Milieuzorg 0 0 0 0 0 0
Totaal Duurzaamheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 -245 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten en baten

Afvalinzameling
Evenals bij de exploitatie riolering is ook bij de exploitatie afvalinzameling 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Als gevolg daarvan stijgt het tarief voor afvalstoffenheffing in 2024 met € 6,00 ten opzichte van 2023 naar € 218 per huishouden. Het positieve saldo tussen de lasten en baten houdt verband met de toerekening van kosten die in een ander programma staan. Zie voor meer informatie  ook de paragraaf lokale heffingen.

Milieuzorg
Op het product Milieuzorg is de bijdrage aan de RUD op basis van hun meerjarenbegroting ten opzichte van 2023 behoorlijk verhoogd. Deze aanpassing is het gevolg van de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving, optreden bij klachten, overtredingen en calamiteiten.  Dit betreft wettelijke taken in het kader van de Omgevingswet.  Verder zijn hier extra middelen opgenomen voor het opstellen en uitvoeren van de Warmteplannen en wordt een Soortenmanagementplan opgesteld.

Het rijk heeft de komende jaren extra geld beschikbaar gesteld  voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Het gaat om de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).  Meppel is een bijdrage toegezegd van jaarlijks € 650.000. Deze middelen zijn bestemd voor de uitbreiding en versterking van de personele capaciteit (borgen van kennis en kunde) en zijn ook als zodanig geraamd in de begroting.  De extra uitgaven worden volledig gedekt door de rijksbijdrage. 

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
In meerjarenperspectief is voor de berekening van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekking.  De komende jaren wordt een toename verwacht van de lasten. Deze toename houdt onder meer verband met de stijgende kapitaallasten door investeringen (vervanging en verduurzaming) in het wagenpark. Voor de komende jaren is een stijging van het tarief voor de afvalstoffenheffing voorzien.   

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een jaarlijkse vervanging van afzetcontainers en ondergrondse containers. Bij de (vervangings)investeringen ten aanzien van het wagenpark (materieel reiniging) ligt de focus op circulair wagenpark beheer. Uitgangspunt is duurzame aanschaf waar mogelijk.

Het krediet voor investeringen klimaatadaptatie betreft een krediet voor fysieke ingrepen waarmee klimaatknelpunten in de openbare ruimte kunnen worden opgelost.

Een investering in software voor de toegangscontrole van ondergrondse containers is nodig om de overgang van 3G naar 5G te kunnen realiseren.

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 11 - Duurzaamheid
Vervanging afzet- en ondergrondse containers e/h 2024 2026 930.000 - 930.000 - 330.000 15
Investeringen klimaatadaptatie m 2022 2025 350.000 - 350.000 350.000 - 15
Vervanging toegangscontrole ondergrondse containers e/h 2024 2024 295.000 - 295.000 - 295.000 10
AfvalRIS, managementcontrolsysteem (pasjes etc) e/h 2024 2024 40.000 - 40.000 - 40.000 5
Wagenpark afvalinzameling e/h 2024 2026 2.365.000 - 2.365.000 515.000 285.000 7/8
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid 3.980.000 - 3.980.000 865.000 950.000
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven