Programma 7: Sport en bewegen

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is.

Beleidskader
- Nationaal Sportakkoord 2018
- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
- De sport- en gezondheidsnota ‘Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023’
- Lokaal Actieplan Sport en Bewegen Meppel 2020-2022 (lokaal sportakkoord)
- Beheerplan sportaccommodaties
- Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel

 

Relaties met andere beleidsterreinen
Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale, sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en voorkomt gezondheidsproblemen. Sport en bewegen hangt nauw samen met gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Ook ligt er een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid. Sport en bewegen is essentieel in onze algemene voorzieningen.

Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport
Het Actieplan is het huidige lokale beleid voor de periode 2020-2023. Het Actieplan bevat de uitwerking van de beleidsrichting gezondheid, bewegen en sport met daarbij de financiële kaders.

Beheerplan sport
Het beheerplan sport is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vervolg is een beleidskader voor beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel

De "Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel" is in december 2022 opgesteld door de Meppeler sportwereld en is in februari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Sportgemeente Meppel is een trotse, vitale gemeente die staat voor (sportief) bewegen door een beweegvriendelijke en stimulerende inrichting van de openbare ruimte, en een duurzame, toegankelijke, verbindende sportinfrastructuur met voldoende en kwalitatieve capaciteit. Sportgemeente Meppel heeft een rijk, divers en betaalbaar aanbod van sport- en beweegactiviteiten op alle niveaus voor al haar inwoners.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vanuit een schone lei zijn alle verenigingen, gebruikers en sportaanbieders betrokken bij een gelijke verdeling van geld, middelen, opstal, grond en capaciteit.

Terug naar navigatie - Vanuit een schone lei zijn alle verenigingen, gebruikers en sportaanbieders betrokken bij een gelijke verdeling van geld, middelen, opstal, grond en capaciteit.

In december 2022 is de "Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel" door de Meppeler sportwereld opgesteld. Deze visie is in februari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Qua sportaccommodaties heeft de visie de volgende uitgangspunten:
- Heldere kaders voor alle betrokkenen voor sport en bewegen.
- Overzicht van de behoeften, en het aanbod van sporten en bewegen en accommodaties, en de eisen waaraan deze moeten voldoen.
- Als een voorziening (emotioneel & fysiek) niet toegankelijk is, dan wordt door de betrokkenen in gezamenlijkheid een oplossing gezocht, onder regie van de gemeente.
- De inrichting van de openbare ruimte is divers.

Daarnaast zijn in 2023 de onderzoeken in het kader van het beheerplan sportaccommodaties opgestart en (deels) uitgevoerd. Bad Hesselingen heeft als eerste een onderzoeksrapport opgeleverd met daarin een uitwerking van 2 scenario's:
1. Verbouw op de huidige locatie.
2. Nieuwbouw op een andere locatie.

In deze begroting 2024-2027 is geen ruimte gevonden om één van deze scenario's, of een tussenliggende variant, te realiseren.

Het onderzoek naar de mogelijke scenario's voor sportpark Ezinge (revitalisering versus verplaatsing) is in 2023 uitgevoerd. Maar ook hiervoor geldt dat er binnen de begroting voor de jaren 2024-2027 geen ruimte is voor extra investeringen.

Dit geldt ook voor het ontwikkelplan Nijeveen dat de sportverenigingen samen met de handelsvereniging en dorpsvereniging hebben uitgewerkt. Sporthal De Eendracht maakt onderdeel uit van dit plan.

Het besluit over deze ontwikkelingen verwachten we in 2024, maar zoals gesteld zijn vooralsnog geen financiële middelen gereserveerd. 

Een mogelijke uitzondering hierop vormt het besluit over de gymzaal prinses Marijkestraat. Onderzocht wordt of er in combinatie met het onderwijs tot een ontwikkeling gekomen kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sport- en speldeelname

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners van de gemeente Meppel.

Terug naar navigatie - Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners van de gemeente Meppel.

Sport is hierin meer dan alleen een doel op zich. Het is een krachtig instrument voor sociale cohesie, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de (sport)gemeenschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.

Terug naar navigatie - Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.

De focus binnen het uitvoeringsplan op de sportvisie ligt op de 4 thema's:

- Veilig sporten en bewegen voor 0 - 100 jaar; fysiek, omgeving en emotioneel
- Jeugd in beweging
- Sporten en bewegen op ieder niveau
- Sporten en bewegen toegankelijk voor iedereen

Het uitvoeringsplan op de visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel maakt deze 4 thema's concreet en wordt eveneens samen met de Meppeler sportwereld opgesteld. Het uitvoeringsplan wordt in het vierde kwartaal van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en in 2024 in uitvoering genomen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma 7
Indicator Eenheid 2016 2020 2021 2022
Niet-sporters % 50,3% 53,7% - -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM. Betreft een 4 jaarlijkse monitor.
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Sport en bewegen
Sportaccommodaties 2.959 3.547 3.441 3.493 3.385 3.384
Spel- en sportdeelname 843 611 703 703 692 505
Totaal Sport en bewegen 3.802 4.158 4.145 4.197 4.077 3.889
Totaal Lasten 3.802 4.158 4.145 4.197 4.077 3.889
Baten
Sport en bewegen
Sportaccommodaties -1.540 -1.580 -1.591 -1.576 -1.576 -1.576
Spel- en sportdeelname -258 0 -218 -218 -206 -19
Totaal Sport en bewegen -1.799 -1.580 -1.809 -1.793 -1.781 -1.595
Totaal Baten -1.799 -1.580 -1.809 -1.793 -1.781 -1.595
Saldo van baten en lasten 2.003 2.578 2.336 2.404 2.295 2.294
Onttrekkingen
Sport en bewegen
Sportaccommodaties 0 0 0 0 0 0
Spel- en sportdeelname -11 0 0 0 0 0
Totaal Sport en bewegen -11 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -11 0 0 0 0 0
Stortingen
Sport en bewegen
Sportaccommodaties 0 0 0 0 0 0
Spel- en sportdeelname 0 0 0 0 0 0
Totaal Sport en bewegen 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -11 0 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Sportaccommodaties
De schoonmaakkosten van de sportaccommodaties nemen toe. In 2023 is er incidenteel € 175.000 beschikbaar voor het sportbeheerplan.

Spel- en sportdeelname
Vanaf 2024 zijn er extra middelen beschikbaar voor het lokaal sportakkoord en leefomgeving. Hier staat een compensatie van het rijk tegenover.

Baten
Spel- en sportdeelname
Vanuit de Brede Spuk regeling is € 218.000 beschikbaar voor combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches, het lokaal sportakkoord en leefomgeving.  De bijdrage voor de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches was voorheen opgenomen in het gemeentefonds.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
De lasten fluctueren meerjarig als gevolg van de kapitaallasten verwachte investeringen. 

Baten
De Brede Spuk regeling is vooreerst tot en met 2026.  

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De totale investeringsopgave in sportaccommodaties bedraagt € 2 miljoen. De begrote bijdrage derden van € 284.000 betreft een BTW compensatie conform geldende regelgeving.

De grootste investeringsopgave zit bij sporthal De Eendracht. Naast diverse vervangingen (CV-ketel, vouwwand, sportvloer) en het verbeteren van de toegankelijkheid is een aanpassing nodig om te voldoen aan de bondseisen. 

Op sportpark Ezinge wordt geïnvesteerd in elektrische onkruidbestrijding van de sportvelden.

In het kader van harmonisatie binnen de sportvoorzieningen wordt een investeringskrediet voorgesteld voor de overname van het hockeyveld van MHV (sportpark Koedijkslanden) en een beregeningsinstallatie voor voetbalvereniging SVN'69 (sportpark Tussenboerlanden). Voor SVN'69 staat voor 2024 eveneens de aanleg van een kunstgrasveld gepland.

Voor de honk- en softbalvereniging (Koedijkslanden) is een investering opgenomen voor een robotmaaier.

De investering voor de gymzaal Prinses Marijkestraat betreft de plaatsing van zonnepanelen. Een optie is om dit krediet bijv. beschikbaar te stellen voor zonnepanelen voor de sporthal Koedijkslanden. Vanaf 2021 is de vernieuwde installatie (vloerverwarming met warmtepompen) operationeel waardoor het elektriciteitsverbruik is toegenomen. Om die reden is het interessant om daar zonnepanelen te plaatsen.

De investeringen voor de gymzaal Oosterboer betreffen de vervanging van de sportvloer inclusief belijning en de vervanging van verwarmingsinstallatie.

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 7 - Sport en bewegen
Sporthal De Eendracht e 2024 2024 895.000 156.000 739.000 - 895.000 15/20/25
Sportpark Ezinge e 2024 2024 48.000 8.000 40.000 - 48.000 10
Sportpark Koedijkslanden e 2024 2024 310.000 6.000 304.000 - 310.000 10
Sportpark Tussenboerlanden e 2024 2024 658.000 114.000 544.000 - 658.000 10
Gymzaal Prinses Marijkestraat e 2024 2024 15.000 - 15.000 - 15.000 20
Gymzaal Oosterboer e 2024 2024 110.750 - 110.750 - 110.750 15/40
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 2.036.750 284.000 1.752.750 - 2.036.750
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven