Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Hieronder wordt het gespecificeerde verloop van de reserves opgenomen.

Reserves bedragen x € 1.000 Begrote stand per 1-1-2024 Mutaties 2024 Begrote stand per 31-12-2024 Mutaties 2025 Begrote stand per 31-12-2025 Mutaties 2026 Begrote stand per 31-12-2026 Mutaties 2027 Begrote stand per 31-12-2027
Algemene reserves
Algemene bufferreserve 29.598 2.284 31.882 4.332 36.214 785 36.999 -2.583 34.416
Vrij besteedbare reserve 0 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 29.598 2.284 31.882 4.332 36.214 785 36.999 -2.583 34.416
Reserves met een egaliserend karakter
Tijdelijke reserve budgetoverheveling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subtotaal egalisatiereserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsreserves
Nat Industrieterrein (PPS) 12 0 12 0 12 0 12 0 12
subtotaal bedrijfsreserves 12 0 12 0 12 0 12 0 12
Projectgebonden reserves
Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schouwburg Ogterop 150 0 150 0 150 0 150 0 150
Ondernemersfonds 19 0 19 0 19 0 19 0 19
Onafhankelijke Cliëntondersteuning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binnenstadsplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omgevingswet 61 0 61 0 61 0 61 0 61
Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
subtotaal projectgebonden reserves 230 0 230 0 230 0 230 0 230
Totaal bestemmingsreserves 242 0 242 0 242 0 242 0 242
Totaal Reserves 29.840 2.284 32.124 4.332 36.456 785 37.241 -2.583 34.658
Begrotingsresultaat -816 332 785 -2.583 -5.503
Totaal eigen vermogen 29.024 2.284 32.456 4.332 37.241 785 34.658 -2.583 29.155

Toelichting:

Terug naar navigatie - Toelichting:

Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit de Algemene bufferreserve en de Vrij besteedbare reserve. In het vastgestelde Financieel Actieplan zijn voor de bepaling van de aanwezige weerstandscapaciteit beide reserves meegenomen. Beide reserves worden ingezet als buffer voor de opvang van financiële risico's. Om een betere duiding aan te geven tussen deze twee reserves is in deze programmabegroting het geraamde saldo per 1 januari 2024 van de Vrij besteedbare reserve toegevoegd aan de Algemene bufferreserve. 

Algemene bufferreserve:
De Algemene bufferreserve wordt als buffer aangehouden om financiële risico’s op te kunnen vangen. De benodigde omvang van deze reserve wordt ieder jaar bepaald op basis van de actuele risico-inschatting en het benodigde weerstandsvermogen. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Eén van de uitgangspunten van het Financieel Actieplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 25 mei 2023 is een goede reservepositie. In deze programmabegroting is voor de jaren 2024 en 2025 een jaarlijkse storting opgenomen van respectievelijk € 3 miljoen (2024) en € 4 miljoen (2025). De geraamde begrotingsresultaten van 2023 (stand bestuursrapportage) en de saldi uit deze meerjarenbegroting 2024-2027 verrekenen we met deze algemene bufferreserve. 

Vrij besteedbare reserve
De vrij besteedbare reserve is de reserve waarin de vrije middelen zijn opgenomen die niet geoormerkt zijn voor een specifiek doel of risico. 

Bestemmingsreserves

Reserve Nat Industrieterrein
Deze reserve is voor de promotie en acquisitie van het Nat industrieterrein. De reserve is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.

Schouwburg Ogterop
Deze reserve wordt ingezet voor (toekomstige) theater gerelateerde uitgaven.

Ondernemersfonds
Een deel van de opbrengst van de onroerendzaakbelastingen niet-woningen (€ 228.000) wordt jaarlijks gestort in deze reserve. 
Het bedrag (€ 228.000) wordt ieder jaar uitgekeerd als subsidiebijdrage aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning
Deze reserve is bij de jaarstukken 2018 gevormd uit de resultaatbestemming. Het wordt ingezet ter dekking van de kosten van het project onafhankelijke cliëntondersteuning.

Binnenstadsplan
Deze reserve is bij de jaarstukken 2019 gevormd uit de resultaatbestemming. Het wordt ingezet ter dekking van de kosten van de gemeentelijke uitgaven voor het binnenstadsplan.

Omgevingswet
Deze reserve is bij de jaarstukken 2019 gevormd uit de resultaatbestemming. Het wordt ingezet ter dekking van de kosten die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet.

Corona
Deze reserve is bij de jaarstukken 2020 gevormd uit de resultaatbestemming. Doel is om de resterende middelen uit de compensatiepakketten beschikbaar te houden voor uitgaven ten aanzien van corona.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

De voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en worden ingezet voor het opvangen van lasten zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering te verstoren. Per voorziening is een onderbouwing in de vorm van een meerjarenplan aanwezig. 

Voorzieningen bedragen x € 1.000 Begrote stand per 1-1-2024 Mutaties 2024 Begrote stand per 31-12-2024 Mutaties 2025 Begrote stand per 31-12-2025 Mutaties 2026 Begrote stand per 31-12-2026 Mutaties 2027 Begrote stand per 31-12-2027
Algemene voorziening
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen 3.913 0 3.913 0 3.913 0 3.913 0 3.913
Verlofsparen 46 0 46 0 46 0 46 0 46
Subtotaal algemeen 3.959 0 3.959 0 3.959 0 3.959 0 3.959
Egalisatievoorziening
Afvalstoffenheffing 345 -3 342 3 345 12 357 7 364
Riolering 2.243 -10 2.233 1 2.234 7 2.241 -9 2.232
Subtotaal egalisatie 2.588 -13 2.575 4 2.579 19 2.598 -2 2.596
Totaal voorzieningen 6.547 -13 6.534 4 6.538 19 6.557 -2 6.555

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen
Deze voorziening is bedoeld voor de opvang van de uitkeringsverplichtingen aan het voormalige personeel (wachtgelden en de opgebouwde uitkeringsverplichting van de gewezen en huidige
wethouders.

Verlofsparen
Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een
manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde
verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, moet hier conform regelgeving een voorziening voor gevormd worden.

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
Bij de afvalstoffenheffing is sprake van een 100% kostendekking. Het exploitatieresultaat op dit onderdeel wordt verrekend met deze voorziening.

Egalisatievoorziening riolering
Bij de riolering is sprake van een 100% kostendekking. Het exploitatieresultaat op dit onderdeel wordt verrekend met deze voorziening.