Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte

Wat valt er onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt er onder dit programma?

De gemeente beheert de onderdelen van de bestaande openbare ruimte die zij in eigendom heeft. Beheren is het organiseren en uitvoeren van onderhoud, vervangen van niet meer functionerende onderdelen en faciliteren van veranderend gebruik van de ruimte, indien maatschappelijk aanvaardbaar. Een goede openbare ruimte is functioneel, duurzaam en mooi. Goed onderhoud is effectief en efficiënt.

Beleidskader
Naast het wettelijk kader is dit het vigerende raadskader:
- Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit Op Maat 2014 (KOM)
- Wegenbeheerplan 2019-2023 en het nog vast te stellen nieuwe wegenbeheerplan 2024-2028
- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017
- Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen 2008
- Samen bouwen aan kwaliteit (visie op de fysieke leefomgeving) 2021
- Kadernotitie Zo doen we groen 2015
- Speelruimteplan 2013
- Riolering en Water Programma 2023-2028
- Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) 2017 en Parkeerbeleid gemeente Meppel 2017
- Beleidsplan Openbare Verlichting ‘Alles Duurzaam’ 2015-2019.
- Beheerplan Openbare Verlichting 2021-2025
- Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022 (vaststelling beheerplan 2023-2027 in Q3 2023) 

Actuele ontwikkelingen en relaties met andere beleidsterreinen
De komende jaren is Meppel volop in beweging. De verstedelijkingsopgave betekent groei van Meppel door zowel uitbreiding als intensiever gebruik van de bestaande stad. Dit betekent ook nieuw te ontwerpen en beheren openbare ruimte en vergroting van het te beheren areaal. In het kader van verstedelijking versnellen we de woningbouw en zetten we in op nieuwe ontwikkellocaties zoals Noordpoort. Dit gaat hand in hand met nieuwe werklocaties als Noord III en IV en infrastructurele projecten zoals de nieuwe stadsentree. Deze en andere projecten worden concreet toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Tegelijkertijd staan we voor verplichtingen vanuit verduurzaming en biodiversiteit en moeten we rekening houden met een veranderend klimaat. Deze ontwikkelingen hebben effect op de inrichting van en ons werk aan wegen en kunstwerken, het groen, water en riolering.

De opgaven rond duurzaamheid zien we terug in bijvoorbeeld het toepassen van LED-verlichting, klimaatmaatregelen, natuurvriendelijk beheer en een circulaire buitendienst waarmee een zo beperkt mogelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele grondstoffen. Zo wordt door de provincie een strategisch laadplan voor elektrisch rijden uitgerold. Uit dit plan komt een opgave voor de gemeente voort. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de uitvoering hiervan kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

De veranderende samenleving vraagt verder ook dat we meer gebiedsgericht aan de slag gaan samen met de inwoners van onze straten, buurten en wijken.
Om hierop in te kunnen spelen, oriënteren we ons op een nieuwe beheersystematiek voor de openbare ruimte ter vervanging van het huidige KOM. Hierin kunnen we de genoemde opgaven vertalen naar het niveau van beheer en kunnen we beter inspelen op de beleving vanuit onze inwoners.

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

De openbare ruimte van Meppel is schoon, heel en veilig. De openbare ruimte wordt op kwaliteit gestuurd beheerd en onderhouden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In het beheer van de openbare ruimte bieden we ruimte aan biodiversiteit, hebben we aandacht voor duurzaamheid, faciliteren we waar mogelijk inwonerparticipatie en zorgen we voor een gastvrije en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot actief gebruik.

Wegen/civiel

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Terug naar navigatie - Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Onder de discipline Wegen/Civiel  vallen de volgende onderdelen:
- Wegen en fiets- en voetpaden
- Civieltechnische kunstwerken
- Openbare verlichting 

Deze drie disciplines samen vormen de spil in de bereikbaarheid van de gemeente Meppel. Essentieel hierbij is de veiligheid voor alle gebruikers. De bereikbaarheid en veiligheid worden bereikt door het regulier klein onderhoud en het groot onderhoud uit te voeren. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.

Terug naar navigatie - Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.

De maatregelen die de gemeente als beheerder van de openbare ruimte wil en moet nemen in het kader van duurzaamheid en klimaatbestendigheid, beginnen bij het kennen van de huidige situatie; de beheerdata. Vanuit die huidige situatie wordt bepaald welke maatregelen we moeten nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stadsverzorging

Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Groen en Spelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Riolering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.

Terug naar navigatie - Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.

Met actuele kennis over het functioneren van het riool wordt specifiek geadviseerd bij de opgaven in het fysieke domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Goed vindbare en bereikbare parkeermogelijkheden

Terug naar navigatie - Goed vindbare en bereikbare parkeermogelijkheden

Onder het beheer van parkeren in Meppel vallen de volgende zaken:
- Beheer parkeergarages en parkeerterreinen;
- Beheer betaald parkeren centrum Meppel;
- Beheer vergunninghoudersparkeren in woonwijken;
- Handhaving betaald en vergunninghoudersparkeren;
- Monitoren en waar nodig bijstellen van het parkeerregime in Meppel;

Deze zaken zorgen samen voor de regulering van het parkeren in het rond het centrum van Meppel voor zowel de bewoners, werknemers en de bezoekers van Meppel. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen 5.026 4.688 5.124 5.436 5.362 5.583
Stadsverzorging 609 1.014 1.021 1.087 1.172 1.244
Water 493 532 521 523 522 527
Groen en spelen 4.100 4.415 4.727 4.831 4.931 5.016
Riolering 2.242 2.231 2.291 2.339 2.415 2.715
Parkeren 1.009 1.041 989 982 963 1.000
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 13.481 13.921 14.674 15.199 15.365 16.085
Totaal Lasten 13.481 13.921 14.674 15.199 15.365 16.085
Baten
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen -112 -122 -125 -125 -125 -125
Stadsverzorging -56 0 0 0 0 0
Water -412 -403 -444 -456 -456 -456
Groen en spelen -135 -85 -85 -85 -85 -85
Riolering -2.957 -3.020 -3.134 -3.216 -3.326 -3.691
Parkeren -1.406 -1.510 -1.538 -1.564 -1.602 -1.602
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte -5.077 -5.139 -5.326 -5.446 -5.594 -5.959
Totaal Baten -5.077 -5.139 -5.326 -5.446 -5.594 -5.959
Saldo van baten en lasten 8.404 8.782 9.347 9.752 9.770 10.127
Onttrekkingen
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen 0 0 0 0 0 0
Stadsverzorging 0 0 0 0 0 0
Water 0 0 0 0 0 0
Groen en spelen 0 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0 0
Parkeren 0 0 0 0 0 0
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Stortingen
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen 0 0 0 0 0 0
Stadsverzorging 0 0 0 0 0 0
Water 0 0 0 0 0 0
Groen en spelen 0 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0 0
Parkeren 0 0 0 0 0 0
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0 0

 

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Wegen
Er zijn extra middelen opgenomen voor de uitvoering van het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2023-2027. Deze toename omvat zowel regulier onderhoud als kapitaallasten door uitvoering van het investeringsprogramma.

Groen en spelen
Het uitvoeringsbudget voor het beheer en onderhoud van het groen en speelterreinen is verhoogd wegens areaalgroei. Dit betreft een uitbreiding van de te onderhouden oppervlakte groen, de hoeveelheid bomen en het aantal speeltoestellen. Daarnaast is extra budget opgevoerd voor maaien van bermen en watergangen.

Parkeren
De begrote lasten 2024 ten aanzien van parkeren laten een kleine daling zien ten opzichte 2023. Belangrijkste verklaringen hiervoor zijn onder andere lagere onderhoudslasten voor P-stadhuis en P-Keysterstroom als gevolg van de recente vervanging van het parkeermanagementsysteem en het bijbehorende onderhoudscontract. Ook nemen de kosten voor het legen van de parkeerautomaten af door de toename van het belparkeren. Deze voordelen compenseren op korte termijn de extra onderhoudskosten voor de parkeerautomaten.

Baten
Riolering
De opbrengsten uit riolering betreft de verwachte inkomsten uit de rioolheffing op basis van 100% kostendekkendheid. Als gevolg daarvan stijgt het riooltarief in 2024 met € 6,00 ten opzichte van 2023. De inkomsten zijn bijgesteld voor de verwachte mutatie in het aantal aansluitingen. 

Parkeren
De raming van de opbrengst parkeren is bijgesteld met €113.000 voor het structurele effect uit de jaarstukken. Oorzaken zitten onder andere in de toename van het belparkeren, het uitvallen van parkeerautomaten en her-prioritering van handhavingstaken. Deze aspecten worden betrokken in de evaluatie van het parkeerbeleid. Het huidige parkeerbeleid gaat uit van een 2-jaarlijkse verhoging van de parkeertarieven. In de coronajaren is daarvan afgeweken. In 2024 worden de parkeertarieven verhoogd naar het niveau 2023 van het huidige parkeerbeleid (laatste jaar). Daarmee zijn de parkeertarieven weer in lijn gebracht met de uitgangspunten.

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
De begrote lasten nemen in het meerjarenperpectief jaarlijks iets toe. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de extra toe te rekenen kapitaallasten na realisatie van de geplande investeringen.

Baten
Riolering
De inkomsten uit de rioolheffing zijn bijgesteld op basis van de uitgangspunten in het Riolerings en Watertakenplan (RWP) en uitgaande van 100% kostendekking.

Parkeren
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie parkeerbeleid en het nieuw te maken parkeerplan wordt opnieuw gekeken naar de kosten en opbrengsten van het parkeren. Onderdeel daarvan is ook de analyse van de parkeertarieven. In het huidige parkeerbeleid zijn de tarieven bepaald tot en met 2023. In de meerjarenraming 2024-2027 is nog geen rekening gehouden met een mogelijke aanpassing van de tarieven in het nieuw vast te stellen parkeerplan.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Binnen dit programma bedraagt de investeringsopgave voor de komende jaren circa € 60 miljoen. Na aftrek van de begrote bijdrage van derden komt dit neer op een netto-investering van circa € 36 miljoen. 

Wagenpark
De vervangingsopgave voor het wagenpark bedraagt voor de komende jaren € 2,5 miljoen, waarvan circa € 1 miljoen in 2024 voor onder andere de vervanging van een veegmachine, zoutstrooier en frontmaaier. Uitgangspunt is duurzame aanschaf waar mogelijk.

Openbare ruimte
In de wijk Koedijkslanden is voor 2024 de herinrichting van de J. van Goyenstraat voorzien. Voor 2025 staat de herinrichting van de B. van der Helststraat gepland. Binnen de exploitatie riolering is rekening gehouden met de vervanging van de riolering bij deze projecten.

De investeringen in de binnenstad betreffen de herontwikkeling Bleekerseiland (€ 1,5 miljoen waarvan de realisatie is voorzien in 2025), de herinrichting van de Kastanjelaan-Weerdstraat (€ 0,4 miljoen voor 2024) en de afronding van onderdelen uit het Binnenstadsplan. 

Onderdeel van de investeringsopgave is ook de beoogde realisatie van de Noordelijke stadsentree. De aanlegkosten zijn geraamd op € 33 miljoen. Voor deze aanleg wordt een bijdrage vanuit het rijk verwacht van € 23,4 miljoen. De netto-investering van de stadsentree komt daarmee uit op afgerond € 10 miljoen.

Bruggen/oeverbescherming
De investeringen in bruggen/oeverbescherming zijn opgenomen conform het (geactualiseerde) beleidsplan civieltechnische kunstwerken.
Voor de Boazbrug wordt onderzocht op welke wijze de brug hersteld kan worden.  In 2024 is een investeringskrediet opgenomen van € 0,9 miljoen.

Overige investeringen in openbare ruimte
De overige investeringen betreffen onder andere de omvorming van openbare verlichting naar LED, de vervanging van speeltoestellen en de vervanging van zieke bomen conform de beheerplannen. Een nieuwe investering voor 2024 betreft onder andere de vervanging van de verkeersregelinstallatie (VRI) aan de Burgemeester Knopperslaan. Voor de realisatie van een initiatief bij de watertoren is het nodig gronden te ruilen. Voor de door de gemeente aan te kopen gronden wordt een investeringskrediet gevraagd. De gronden die de gemeente verkoopt leiden tot een incidentele opbrengst in 2024. Deze inkomst is meegenomen in de geraamde cijfers binnen programma 10 Economische zaken en grondzaken. De vervanging van de bestrating aan de Prinses Marijkestraat wordt uitgevoerd afhankelijk van de werkzaamheden bij theater Ogterop.

De grondexploitatie Noord II is bij de vaststelling van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023 (MPG) afgesloten. In lijn met de besluitvorming van het MPG is voor 2024 een investeringskrediet opgenomen voor de afrondende werkzaamheden op Noord II.

Riolering
Investeringen ten behoeve van de riolering zijn voor een groot deel gekoppeld aan de bouwplanning van de nieuwbouwwijken en de ontwikkeling binnen de grondexploitaties (1e aanleg). Daarnaast staat voor 2024 onder andere de vervanging van de riolering aan de J. van Goyenstraat in de planning. De toekomstige vervangingsinvesteringen in de riolering zijn opgenomen op basis van de uitgangspunten in het Riolering en Water Programma (RWP).

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte
Materieel/wagenpark e 2023 2026 2.544.000 - 2.544.000 480.000 484.000 5-10
Openbare ruimte
Koedijkslanden m 2024 2025 828.000 - 828.000 - 449.000 15
Binnenstad m 2020 2025 2.617.504 -23.429 2.640.933 2.217.504 400.000 15
Noordpoort stadsentree m 2024 2029 33.300.000 23.400.000 9.900.000 - 29.000.000 0/15
Bruggen/oeverbescherming
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat m 2022 2025 1.000.000 - 1.000.000 769.000 231.000 40
Reservering Boazbrug m 2023 2024 900.000 - 900.000 - 900.000 40
Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland m 2023 2024 54.000 - 54.000 54.000 - 20
Gasgracht damwand m 2024 2024 48.000 - 48.000 - 48.000 20
Damwand zwemvijver Nijeveen m 2024 2024 65.000 - 65.000 - 65.000 20
Vervanging Eekmolenbrug m 2025 2026 1.560.000 - 1.560.000 - - 40
Remmingswerken Eshuisbrug m 2026 2028 1.400.000 - 1.400.000 - - 40
Overige bruggen/oeverbescherming m 2025 2027 1.980.000 - 1.980.000 - - 20/40
Overig
Maatregelen rotonde watertoren m 2023 2025 100.000 - 100.000 100.000 - 15
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord m 2023 2026 498.000 - 498.000 498.000 - 15
Aankoop grond watertoren m 2024 2024 30.000 - 30.000 - 30.000 0
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop) m 2022 2024 150.000 - 150.000 150.000 - 15
Omvormen openbare verlichting naar LED m 2022 2024 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 10
Vervanging zieke bomen m 2024 2026 990.000 - 990.000 - 330.000 15
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat m 2022 2025 85.000 - 85.000 85.000 - 15
Vervanging speeltoestellen m 2024 2026 360.000 - 360.000 - 120.000 10
Herinrichting Westeinde m 2023 2024 150.000 - 150.000 150.000 - 15
Herinrichting Voorstraat m 2023 2024 175.000 - 175.000 175.000 - 15
Vervanging VRI/Burg.Knopperslaan m 2024 2024 125.000 - 125.000 - 125.000 10
Nijeveense Grift (waterakkoord) m 2023 2024 60.000 - 60.000 60.000 - 20
Hondenspeelplaatsen m 2024 2025 60.000 - 60.000 - 30.000 10
Afronding woonrijpmaken Noord II m 2024 2024 106.000 - 106.000 - 106.000 15
Subtotaal Openbare Ruimte 47.841.504 23.376.571 24.464.933 5.458.504 31.834.000
Riolering
Nieuwveense Landen (1e aanleg) e/h 2022 2025 4.835.000 - 4.835.000 2.850.000 1.985.000 40/60
1e aanleg riolering overig e/h 2022 2026 2.789.000 - 2.789.000 1.539.000 1.250.000 60
Vervanging riolering e/h 2022 2026 1.610.000 - 1.610.000 410.000 400.000 35
Subtotaal Riolering 9.234.000 - 9.234.000 4.799.000 3.635.000
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark 59.619.504 23.376.571 36.242.933 10.737.504 35.953.000
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven