Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024 - 2027
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Begroting op hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleidsontwikkelingen
     1. Blz. 7 Beleidsontwikkelingen
    2. Blz. 8 Financiën
     1. Blz. 9 Financiën
     2. Blz. 10 Actuele eindstand PPN
     3. Blz. 11 Uitgangspunten bij deze programmabegroting
     4. Blz. 12 Van vertrekpunt naar eindstand
     5. Blz. 13 Toelichting op de belangrijkste afwijkingen
     6. Blz. 14 Structureel evenwicht
     7. Blz. 15 Investeringen
     8. Blz. 16 Reservepositie
     9. Blz. 17 Woonlasten
   3. Blz. 18 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 19 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 20 Algemeen
    3. Blz. 21 Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)
     1. Blz. 22 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 23 Als het kan en lukt, doen we ons werk lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.
       1. Blz. 24 Samenwerken rond vraagstukken van economie, arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle. Denk aan Port of Zwolle, de Human Capital Agenda en de verbeteringen op het spoor.
       2. Blz. 25 We gaan samenwerken met de Provincie op het gebied van de ontwikkelingen op Noord IV.
       3. Blz. 26 We zetten actief in op lobby en public affairs en het versterken van verschillende focuspunten.
       4. Blz. 27 We werken samen op het gebied van energie, klimaat en circulariteit binnen de Regionale Energie Strategie Drenthe.
      2. Blz. 28 Het bieden van goede ondersteuning aan de gemeenteraad, zodat zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kunnen invullen. De gemeenteraad staat daarnaast in verbinding met de Meppeler samenleving en de regio.
       1. Blz. 29 Onderzoek en ondersteuning ter verbetering van het contact tussen de gemeenteraad en de Meppeler samenleving.
       2. Blz. 30 Adviezen inwinnen van de Rekenkamer en de accountant.
      3. Blz. 31 Om onze samenleving optimaal te kunnen bedienen, gaan we in 2023 van start met de realisatie van een organisatiebreed participatiebeleid.
       1. Blz. 32 We implementeren het participatiebeleid van de gemeente Meppel en blijven werken aan de ontwikkeling ervan.
       2. Blz. 33 We stimuleren en ondersteunen (burger)initiatieven.
    4. Blz. 34 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 35 Toelichting financiën
   4. Blz. 36 Programma 2: Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 37 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 38 Algemeen
    3. Blz. 39 Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweerzorg en Diverse bijzondere wetten
     1. Blz. 40 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 41 De meldingsbereidheid en informatiepositie vergroten en versterken.
       1. Blz. 42 Wij ontwikkelen een communicatieplan.
       2. Blz. 43 Wij brengen onze meldingskanalen onder de aandacht, dit zijn verschillende kanalen
       3. Blz. 44 Wij zorgen voor bewustwording en zoeken de verbinding met burgers, ondernemers en professionals.
      2. Blz. 45 Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.
       1. Blz. 46 Met behulp van voorlichting creëren wij meer bewustwording en awareness ter bevordering van het veiligheidsgevoel.
       2. Blz. 47 In 2024 gaan we verder met de taken die we in 2022 en 2023 gestart zijn rondom het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) en gaan we aan de slag met de activiteiten van het uitvoeringsplan die behoren bij het IVP.
       3. Blz. 48 We zetten ons in 2024 in op een groot aantal ‘reguliere’ aandachtsvelden binnen het domein openbare orde & veiligheid. Ook zetten we, daar waar mogelijk en/of noodzakelijk, de bestuurlijke instrumenten in.
       4. Blz. 49 We zetten in op lokale cyberweerbaarheid, om beter te kunnen anticiperen op cybercriminaliteit gericht op de overheid, burgers en ondernemers.
       5. Blz. 50 We zetten in op het tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme. De gemeente heeft de regie op de aanpak en is verantwoordelijk voor de preventieve aanpak op radicalisering.
       6. Blz. 51 We actualiseren een aantal bestuurlijke instrumenten, zodat we deze zo effectief en adequaat mogelijk kunnen inzetten.
      3. Blz. 52 Rampenbestrijding vindt goed voorbereid en adequaat plaats.
       1. Blz. 53 Oefenen van het Regionaal Crisisplan Drenthe
       2. Blz. 54 Interne crisisorganisatie actueel houden
       3. Blz. 55 Middels het accounthouderschap van de VRD houden we nauw verbinding met de VRD. In de paragraaf ‘verbonden partijen’ staat hier meer over vermeld.
      4. Blz. 56 We willen een integrale, samenwerkende, verbindende organisatie zijn
       1. Blz. 57 Wij initiëren een integrale informatie tafel met projecten en casuïstiek
       2. Blz. 58 We werken integraal onze projecten uit en voeren deze uit.
       3. Blz. 59 We zoeken verbindingen met diverse regionale en landelijke partijen voor een integrale, samenhangende aanpak.
       4. Blz. 60 Wij gaan/zijn onderdeel van integrale samenwerking(en).
    4. Blz. 61 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 62 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 63 Toelichting financiën
   5. Blz. 64 Programma 3: Sociaal domein
    1. Blz. 65 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 66 Algemeen
    3. Blz. 67 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 68 Algemeen
     2. Blz. 69 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 70 We willen dat alle inwoners zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn ervan.
       1. Blz. 71 WDW is bezig met een doorontwikkeling waarbij we bezig zijn met het opstellen van het programma. Er wordt aan de details gewerkt. In 2024 moet het programma gaan lopen.
      2. Blz. 72 We willen de positie van mantelzorgers verstevigen zodat zij langer thuis kunnen blijven zorgen voor hun naasten
       1. Blz. 73 Aandacht voor mantelzorgers
      3. Blz. 74 Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.
       1. Blz. 75 Vrijwilligers en preventie
      4. Blz. 76 Onze algemene voorzieningen willen we op niveau houden en waar mogelijk uitbreiden.
       1. Blz. 77 Thuisnabije activiteiten
    4. Blz. 78 Eigen kracht en individuele ondersteuning
     1. Blz. 79 Algemeen
     2. Blz. 80 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 81 Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.
       1. Blz. 82 Dementievriendelijke samenleving
       2. Blz. 83 Goed oud worden in Nijeveen
       3. Blz. 84 Valpreventie
      2. Blz. 85 Wij willen dat bij alle inwoners bekend is dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en dat ze hierbij keuzevrijheid ervaren.
       1. Blz. 86 Netwerk OCO
    5. Blz. 87 Inkomensregelingen
     1. Blz. 88 Algemeen
     2. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 90 Het bieden van passende inkomensondersteuning.
       1. Blz. 91 Inwoners maken gebruik van de regelingen waar zij recht op hebben. We blijven inzetten op communicatie en toegankelijkheid. Inwoners met (problematische) schulden krijgen de hulp die zij nodig hebben.
    6. Blz. 92 Begeleide participatie
     1. Blz. 93 Algemeen
     2. Blz. 94 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 95 Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.
       1. Blz. 96 Aanbod kandidaat-fitte werkgevers
    7. Blz. 97 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 98 Algemeen
     2. Blz. 99 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 100 Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.
       1. Blz. 101 We geven een impuls aan de arbeidstoeleiding voor mensen met GGZ-problematiek.
    8. Blz. 102 Maatwerkvoorziening Wmo
     1. Blz. 103 Algemeen
     2. Blz. 104 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 105 Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven.
       1. Blz. 106 Samenwerking
    9. Blz. 107 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 108 Algemeen
     2. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 110 Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.
       1. Blz. 111 Monitoren en bijsturen
      2. Blz. 112 Zelfredzaamheid is de norm.
       1. Blz. 113 Voorkomen anti-revalidering
    10. Blz. 114 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 115 Algemeen
     2. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 117 Een soepele overgang 18 min/18 plus
       1. Blz. 118 Tijdige samenwerking
      2. Blz. 119 We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
       1. Blz. 120 De omslag maken
    11. Blz. 121 Geëscaleerde zorg 18+
     1. Blz. 122 Algemeen
     2. Blz. 123 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 124 Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.
       1. Blz. 125 Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
       2. Blz. 126 Beschermd wonen
    12. Blz. 127 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 128 Algemeen
     2. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 130 Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.
       1. Blz. 131 Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
    13. Blz. 132 Volksgezondheid
     1. Blz. 133 Algemeen
     2. Blz. 134 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 135 Dat onze inwoners gezond en veilig opgroeien en leven en dat zij weten hoe en waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.
       1. Blz. 136 Duidelijke aanpakken
      2. Blz. 137 Het stimuleren van sport en bewegen helpt bij onze ambitie om overgewicht bespreekbaar te maken, tegen te gaan en op te lossen.
       1. Blz. 138 Meppel in beweging
      3. Blz. 139 Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen.
       1. Blz. 140 Een lokale aanpak
    14. Blz. 141 Beleidsindicatoren
    15. Blz. 142 Wat mag het kosten?
    16. Blz. 143 Toelichting financiën
    17. Blz. 144 Investeringen
   6. Blz. 145 Programma 4: Onderwijs
    1. Blz. 146 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 147 Onderwijs en algemeen lokale overheid
     1. Blz. 148 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 149 Dat er voor iedere jongere een passend onderwijsaanbod is en dat de jongere de school met een diploma kan verlaten
       1. Blz. 150 Preventieve spreekuren op de scholen voor voortgezet onderwijs houden
       2. Blz. 151 Deelname aan zorg advies teams bij het primair, voortgezet en mbo onderwijs
       3. Blz. 152 Voorlichting geven aan scholen over de aanpak van schoolverzuim
       4. Blz. 153 Uitvoeren van trajecten van het regionale programma Voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in kwetsbare positie 2020-2024;
       5. Blz. 154 Samen met de vier gemeenten in Zuidwest-Drenthe voorbereiden van het nieuwe regionale programma 2024-2028.
       6. Blz. 155 Uitbreiding formatie leerplicht om de preventieve inzet (o.a. in het primair onderwijs) voort te kunnen zetten
      2. Blz. 156 Een kwalitatief goed voorschools aanbod voor alle kinderen in Meppel.
       1. Blz. 157 Doorgaande lijn vroegschool en monitoring
      3. Blz. 158 Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting.
       1. Blz. 159 Start ontwerpfase nieuwbouw Nieuwveense Landen, verwachte realisatie school: 2026
       2. Blz. 160 Locatiestudie en uitwerken plannen voor nieuwbouw Reestoeverschool in combinatie met Mackayschool en Cosis. Verwachte realisatie: 2027
       3. Blz. 161 Onderzoek naar tijdelijke onderwijslocaties in samenhang met maatschappelijke voorzieningen
       4. Blz. 162 Afronding nieuwbouw en renovatie Kindcentrum Stadskwartier
       5. Blz. 163 Afronding onderzoek naar huisvestingsscenario’s Dingstede
      4. Blz. 164 Kwalitatief goede peuteropvang
       1. Blz. 165 De meeste peuters maken gebruik van peuteropvang of VE-peuteropvang
      5. Blz. 166 Leerlingenvervoer
       1. Blz. 167 Zo zelfstandig mogelijk reizen
      6. Blz. 168 We zijn niet bang voor experimenten op het gebied van onderwijs en zorg.
      7. Blz. 169 Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken.
       1. Blz. 170 We zijn niet bang voor experimenten op het gebied van onderwijs en zorg.
    3. Blz. 171 Beleidsindicatoren
    4. Blz. 172 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 173 Toelichting financiën
    6. Blz. 174 Investeringen
   7. Blz. 175 Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
    1. Blz. 176 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 177 Kunst en cultuur
     1. Blz. 178 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 179 Onze missie is om met cultuur een positieve impuls te geven aan de gemeente Meppel als creatieve, aantrekkelijke en verbonden gemeente.
       1. Blz. 180 Een subsidieregeling voor buitenschoolse cultuureducatie maken.
       2. Blz. 181 Een tweejarig uitvoeringsprogramma opstellen.
    3. Blz. 182 Erfgoed
     1. Blz. 183 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 184 We werken voort aan de actiepunten uit ‘Meppeler Erfgoed NU’ en bouwen zo verder aan het ‘Verhaal van Meppel’.
       1. Blz. 185 We houden ons gebouwde en groenblauwe erfgoed tegen het licht aan de hand van het vastgestelde beleids- en afwegingskader.
       2. Blz. 186 We onderzoeken in het verlengde daarvan of het aanduiden van ‘beeldbepalende panden’ of ‘beschermde gezichten’ aan de orde is.
       3. Blz. 187 Cultuurhistorisch erfgoed in relatie tot de Omgevingswet blijft onze aandacht vragen.
       4. Blz. 188 Het opstellen van cultuurhistorische waardestellingen of gebiedsanalyses om ruimtelijk erfgoed een vanzelfsprekende plaats te kunnen geven in actuele opgaven.
    4. Blz. 189 Recreatie en toerisme
     1. Blz. 190 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 191 Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding tussen stad en omgeving. Het stimuleren van doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie.
       1. Blz. 192 Met ondernemers en met steun van onder andere het Recreatieschap Zuidwest Drenthe en Marketing Drenthe werken we aan toeristische arrangementen voor de regio.
       2. Blz. 193 We zoeken nieuwe samenwerking met Marketing Oost.
       3. Blz. 194 We versterken de groen-blauwe structuur van het platteland, leefbaarheid, toerisme, en recreatie.
       4. Blz. 195 Lobby en input voor het provincie brede traject voor promotie en marketing van Drenthe en de regio Zuidwest Drenthe.
      2. Blz. 196 Professionalisering van evenementen.
       1. Blz. 197 Organiseren van de ondersteuning voor evenementen.
      3. Blz. 198 We willen een duurzame, circulaire gemeente zijn.
       1. Blz. 199 Organisatoren worden via de evenementenvergunning gehouden aan de normen die de landelijke overheid oplegt aan het reduceren van plastic afval.
    5. Blz. 200 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 201 Toelichting financiën
    7. Blz. 202 Investeringen
   8. Blz. 203 Programma 7: Sport en bewegen
    1. Blz. 204 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 205 Algemeen
    3. Blz. 206 Beheer en exploitatie sportaccommodaties
     1. Blz. 207 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 208 Vanuit een schone lei zijn alle verenigingen, gebruikers en sportaanbieders betrokken bij een gelijke verdeling van geld, middelen, opstal, grond en capaciteit.
       1. Blz. 209 We geven uitvoering aan het sportaccommodatiebeleidsplan dat in 2023 samen met de Meppeler sportwereld is opgesteld
    4. Blz. 210 Sport- en speldeelname
     1. Blz. 211 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 212 Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners van de gemeente Meppel.
       1. Blz. 213 We geven uitvoering aan het in 2023 door de sportwereld van de gemeente Meppel opgestelde uitvoeringsplan op de sportvisie.
      2. Blz. 214 Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.
    5. Blz. 215 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 216 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 217 Toelichting financiën
    8. Blz. 218 Investeringen
   9. Blz. 219 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte
    1. Blz. 220 Wat valt er onder dit programma?
    2. Blz. 221 Ontwikkeling van de openbare ruimte
     1. Blz. 222 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 223 Duurzaam woningaanbod
       1. Blz. 224 Woonopgave sociale woningbouw
       2. Blz. 225 Uitbreiding woningaanbod op inbreidinglocaties
       3. Blz. 226 Aanpassing verkaveling 3e deelgebied Danninge Erve Zuid II
       4. Blz. 227 Realisatie gevarieerd woningaanbod in Nieuwveense Landen
       5. Blz. 228 Versnelling woningbouw Transformatiegebied Noordpoort
      2. Blz. 229 Groeiend kwaliteit toevoegen
       1. Blz. 230 Ontwikkeling Nieuwveense Landen
       2. Blz. 231 Ontwikkeling Noordpoort en noordelijke stadsentree
       3. Blz. 232 Ontwikkeling stationsgebied
      3. Blz. 233 Solide invoering Omgevingswet
       1. Blz. 234 Vaststellen Omgevingsvisie
       2. Blz. 235 Omgevingsprogramma's actualiseren
       3. Blz. 236 Omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil
       4. Blz. 237 Invoering Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)
    3. Blz. 238 Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)
     1. Blz. 239 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 240 Optimaliseren verkeersveiligheid en mobiliteit
       1. Blz. 241 Implementeren actieplan fiets
       2. Blz. 242 Sluisgracht fase 2
       3. Blz. 243 Fietspad Blankensteinweg 53
       4. Blz. 244 Reconstructie kruispunt Blankensteinweg - Oosterboerweg - Slotweg
       5. Blz. 245 Oversteek Binnenweg Nijeveen
       6. Blz. 246 Vervanging VRI Knopperslaan
       7. Blz. 247 Onderzoek fietsroute tussen Hoogeveen en Meppel
       8. Blz. 248 Afwaardering Steenwijkerstraatweg fase 2
       9. Blz. 249 Verkeersremmende maatregelen het Vledder
       10. Blz. 250 Opstellen gemeente plan verkeersveiligheid
       11. Blz. 251 Opstellen verkeerscirculatieplan
    4. Blz. 252 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 253 Toelichting financiën
    6. Blz. 254 Investeringen
   10. Blz. 255 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte
    1. Blz. 256 Wat valt er onder dit programma?
    2. Blz. 257 Algemene doelstelling
    3. Blz. 258 Wegen/civiel
     1. Blz. 259 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 260 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 261 Regulier klein onderhoud
       2. Blz. 262 Groot onderhoud
      2. Blz. 263 Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.
       1. Blz. 264 Actualiseren beheerdata
       2. Blz. 265 Duurzaamheidsmaatregelen
    4. Blz. 266 Stadsverzorging
     1. Blz. 267 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 268 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
    5. Blz. 269 Water
     1. Blz. 270 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 271 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 272 Regulier onderhoud
      2. Blz. 273 Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.
       1. Blz. 274 Inventarisatie urgentie
    6. Blz. 275 Groen en Spelen
     1. Blz. 276 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 277 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 278 Beheren van het gemeentelijk groen, onder andere 29.000 bomen en 350 hectare groen.
       2. Blz. 279 Uitvoeren van het speelruimteplan
       3. Blz. 280 We oriënteren ons op de nieuwe beheersystematiek openbare ruimte (BSOR) ter vervanging van het huidige KOM.
      2. Blz. 281 Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.
       1. Blz. 282 Completeren nulmeting flora in bermen en parkzones.
       2. Blz. 283 Completeren van inventarisaties van soortgroepen flora en fauna.
       3. Blz. 284 Faciliteren van en bijdragen aan initiatieven vanuit inwoners of belangengroepen om de openbare ruimte aan te passen.
    7. Blz. 285 Riolering
     1. Blz. 286 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 287 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 288 Regulier onderhoud riolering
      2. Blz. 289 Met (het beheer van) de openbare ruimte een bijdrage leveren aan duurzame, sociale en fysieke opgaven.
       1. Blz. 290 Actualiseren van de beheerdata
       2. Blz. 291 Opstellen Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW)
       3. Blz. 292 Deelnemen in onderzoeken binnen het Fluvius samenwerkingsverband
    8. Blz. 293 Parkeren
     1. Blz. 294 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 295 Goed vindbare en bereikbare parkeermogelijkheden
       1. Blz. 296 Opstellen parkeerplan
       2. Blz. 297 Beheer en onderhoud parkeerterreinen, parkeergarages en parkeersystemen
    9. Blz. 298 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 299 Toelichting financiën
    11. Blz. 300 Investeringen
   11. Blz. 301 Programma 10: Economische zaken en grondzaken
    1. Blz. 302 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 303 Algemene doelstelling
    3. Blz. 304 Economische zaken en grondzaken
     1. Blz. 305 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 306 Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking.
       1. Blz. 307 Samenwerking in de binnenstad
       2. Blz. 308 Promotie van Meppel
       3. Blz. 309 Een goede relatie met ons georganiseerd bedrijfsleven
       4. Blz. 310 Regionale ontwikkeling bedrijventerreinen
       5. Blz. 311 Samen werken aan innovatie en ontwikkeling
      2. Blz. 312 Ruimte bieden om te werken
       1. Blz. 313 Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen
       2. Blz. 314 Afronding Blankenstein en Noord II
       3. Blz. 315 Ontwikkeling Noord III
       4. Blz. 316 Ontwikkeling Noord IV
    4. Blz. 317 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 318 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 319 Toelichting financiën
   12. Blz. 320 Programma 11: Duurzaamheid
    1. Blz. 321 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 322 Algemeen
    3. Blz. 323 Afvalbeheer en grondstoffeninzameling
     1. Blz. 324 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 325 We richten ons op maximale bronscheiding en zo min mogelijk huishoudelijk restafval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
       1. Blz. 326 Strategische verkenning restafvalverwerking
       2. Blz. 327 Inzet op kwaliteit van de gescheiden stromen
       3. Blz. 328 Milieustraat
       4. Blz. 329 Inzet op voorkomen van huishoudelijk afval
       5. Blz. 330 Communicatie
    4. Blz. 331 Milieuzorg
     1. Blz. 332 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 333 Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel.
       1. Blz. 334 We beschermen de (fysieke) leefomgeving door een risico gestuurde uitvoering van de milieutaken door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Drenthe).
       2. Blz. 335 We herijken de milieutaken in verband met de Omgevingswet, het interbestuurlijk programma VTH en de omzetting van de uitvoerings- en handhavingsstrategie van uitput naar outcome.
       3. Blz. 336 We versterken de interne regie op het stikstofdossier en de externe (ambtelijk en bestuurlijk) afstemming daarvan in het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)..
       4. Blz. 337 Communicatie
    5. Blz. 338 Energietransitie
     1. Blz. 339 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 340 In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030.
       1. Blz. 341 Door middel van het project ESTAB (Energie Systeem Transitie in Actie op Bedrijventerreinen) komen tot een geschikte versnellingsaanpak voor de energietransitie op bedrijventerreinen.
       2. Blz. 342 We gaan invulling geven aan een gezamenlijke aanpak verduurzaming bedrijventerreinen.
       3. Blz. 343 Met energietoezicht vanuit de milieuregelgeving door de RUD Drenthe wordt het aanwezige besparingspotentieel benut.
       4. Blz. 344 Door heel Drenthe voeren we toezichts- en handhavingsaanpak voor de energielabel C verplichting waardoor we nog meer energie besparen
       5. Blz. 345 Met deelname aan de werkgroep duurzame energie van het ICC PMM wordt het gezamenlijk optrekken van bedrijven bij de duurzaamheidstransitie gestimuleerd.
       6. Blz. 346 Er worden Drenthe breed afspraken gemaakt en uitvoering gegeven aan het Besluit CO2 reductie werkgebonden personenmobiliteit.
       7. Blz. 347 Werken aan warmteplannen
       8. Blz. 348 Werken aan grootschalige duurzame opwekking.
       9. Blz. 349 Netcongestie
       10. Blz. 350 Stimuleren van ‘geen spijtmaatregelen’
    6. Blz. 351 Klimaataanpassing
     1. Blz. 352 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 353 Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen.
       1. Blz. 354 We voeren de taken voor 2024 van de Lokale Uitvoeringsagenda uit.
       2. Blz. 355 We geven uitvoering aan de Financiële Stimuleringsregeling Fluvius
    7. Blz. 356 Circulaire Economie
     1. Blz. 357 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 358 Bewustwording en ontwikkeling van sociaal en economisch duurzame consumptie en productieprocessen.
       1. Blz. 359 We stimuleren en faciliteren Meppeler maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu bij initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame samenleving.
      2. Blz. 360 Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte.
      3. Blz. 361 Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.
    8. Blz. 362 Landschap, natuur en biodiversiteit
     1. Blz. 363 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 364 Meppel heeft een rijke biodiversiteit in de stad, het dorp en op het platteland, waarbij zowel bijzondere soorten als basisnatuur een plek hebben. Het landschap heeft kwaliteit en is herkenbaar en beleefbaar.
       1. Blz. 365 Uitvoeren van Streekbeheer voor natuur en landschap
       2. Blz. 366 Het Plan Biodiversiteit laten we vaststellen. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma zetten we in werking
       3. Blz. 367 We inventariseren beschermde soorten in het kader van het aanscherpen van de Natuurwaardenkaarten
       4. Blz. 368 We beschermen gebouwgebonden diersoorten door het uitvoeren van kortetermijnmaatregelen en stellen een Soortenmanagementplan op
       5. Blz. 369 We geven uitvoering aan Leader, een subsidie die gericht is op versterking van het platteland.
       6. Blz. 370 Vergroenen van de gemeentewerf.
       7. Blz. 371 We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het landschap, natuur en/of biodiversiteit
       8. Blz. 372 Wij nemen als gebiedspartner ambtelijk en bestuurlijk deel aan het proces om het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) vast te stellen
    9. Blz. 373 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 374 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 375 Toelichting financiën
    12. Blz. 376 Investeringen
   13. Blz. 377 Programma 12: Burgerzaken
    1. Blz. 378 Wat valt onder dit programma?
    2. Blz. 379 Algemeen
    3. Blz. 380 Publiekszaken
     1. Blz. 381 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 382 Alle gemeentelijke communicatie uitingen in begrijpelijke taal aanbieden
       1. Blz. 383 Optimalisatie informatiekennisbank
       2. Blz. 384 Brieven duidelijk en begrijpelijk maken
       3. Blz. 385 Teksten van de website duidelijk en begrijpelijk maken
      2. Blz. 386 Goede aansluiting op de LV-WOZ
       1. Blz. 387 De onjuistheden in levering aan de LV-WOZ minimaliseren.
      3. Blz. 388 Toekomstbestendige dienstverlening die beter aansluit bij de behoefte van inwoners
       1. Blz. 389 We ontwikkelen en implementeren een nieuwe website
       2. Blz. 390 We zorgen ervoor dat we inzicht krijgen in het gebruik van al onze dienstverleningskanalen: website, telefonie, etc.
       3. Blz. 391 Servicenormen opnieuw opstellen, deze monitoren en daar op sturen
       4. Blz. 392 Uitvoeren klantonderzoeken
      4. Blz. 393 Voorkomen van identiteitsfraude
       1. Blz. 394 Uitvoeren risicoanalyse
       2. Blz. 395 Jaarlijks opleiden van de medewerkers
       3. Blz. 396 Uitzoeken inzet gezichtsscanners
    4. Blz. 397 Begraafplaatsen
     1. Blz. 398 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 399 Een optimaal verzorgde begraafplaats
       1. Blz. 400 Het herstellen van monumentale graven
       2. Blz. 401 Het vervangen van een begraaftoestel
      2. Blz. 402 Optimalisatie begraafplaatsadministratie
       1. Blz. 403 Verlengen van bestaande grafrechten
    5. Blz. 404 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 405 Toelichting financiën
   14. Blz. 406 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 407 Wat valt er onder dit overzicht?
    2. Blz. 408 In dit overzicht staan de volgende producten:
    3. Blz. 409 Gemeentefondsuitkering
    4. Blz. 410 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 411 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 412 Toelichting financiën
   15. Blz. 413 Overzicht overhead
    1. Blz. 414 Algemeen
    2. Blz. 415 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 416 Toelichting financiën
    4. Blz. 417 Investeringen
   16. Blz. 418 Kerngegevens
    1. Blz. 419 Kerngegevens
  2. Blz. 420 Paragrafen
   1. Blz. 421 Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 422 Inleiding
    2. Blz. 423 Actuele ontwikkelingen
    3. Blz. 424 Overzicht belastingen en heffingen
    4. Blz. 425 Onroerende zaakbelastingen (OZB)
    5. Blz. 426 Parkeerbelasting
    6. Blz. 427 Precariobelasting
    7. Blz. 428 Rioolheffing
    8. Blz. 429 Reinigingsheffingen
    9. Blz. 430 Naheffingsaanslag parkeren
    10. Blz. 431 Havengelden
    11. Blz. 432 Leges
    12. Blz. 433 Lijkbezorgingsrechten
    13. Blz. 434 Marktgelden
    14. Blz. 435 Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2024
    15. Blz. 436 Kwijtschelding
    16. Blz. 437 Lokale lastendruk
    17. Blz. 438 lokale lastendruk 2
   2. Blz. 439 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 440 Inleiding
    2. Blz. 441 Financiële kengetallen
    3. Blz. 442 Risicoanalyse en beheersmaatregelen
    4. Blz. 443 Vervolg risicoanalyse en beheersmaatregelen
    5. Blz. 444 Inflatie
    6. Blz. 445 Onzekerheden gemeentefonds
    7. Blz. 446 Sociaal Domein
    8. Blz. 447 Investeringsprojecten
    9. Blz. 448 Borgstelling en verstrekte leningen
    10. Blz. 449 Verbonden partijen
    11. Blz. 450 Risico’s in de bedrijfsvoering
    12. Blz. 451 Risico's in de bedrijfsvoering(ICT)
    13. Blz. 452 Huuropbrengst multifunctionele accommodaties
    14. Blz. 453 Overige risico’s
    15. Blz. 454 Gewenst weerstandsvermogen
    16. Blz. 455 Conclusie
   3. Blz. 456 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 457 Inleiding
    2. Blz. 458 Openbare ruimte
    3. Blz. 459 Wegen
    4. Blz. 460 Openbare verlichting
    5. Blz. 461 Civieltechnische kunstwerken
    6. Blz. 462 Openbaar groen
    7. Blz. 463 Speelvoorzieningen
    8. Blz. 464 Water en waterbodem
    9. Blz. 465 Riolering
    10. Blz. 466 Vastgoed
    11. Blz. 467 Onderwijsgebouwen
    12. Blz. 468 Overige gebouwen
   4. Blz. 469 Paragraaf financiering
    1. Blz. 470 Inleiding
    2. Blz. 471 Wettelijk kader
    3. Blz. 472 Beleid en uitvoering
    4. Blz. 473 Ontwikkelingen en rentevisie
    5. Blz. 474 Risicobeheer
    6. Blz. 475 Renterisiconorm
    7. Blz. 476 Leningenportefeuille
    8. Blz. 477 Ontwikkeling schuldpositie
    9. Blz. 478 Verstrekte geldleningen
    10. Blz. 479 Gegarandeerde geldleningen / aangegane verplichtingen
    11. Blz. 480 Achtervang sociale woningbouw
    12. Blz. 481 WOG
    13. Blz. 482 Rentelasten en –baten
   5. Blz. 483 Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 484 Inleiding
    2. Blz. 485 Groeiend Kwaliteit toevoegen
    3. Blz. 486 Organisatieontwikkeling
    4. Blz. 487 Arbeidsmarkt en aantrekkelijk werkgeverschap
    5. Blz. 488 Indicatoren
    6. Blz. 489 Herinrichting en hybride/digitaal werken
    7. Blz. 490 Informatievoorziening
    8. Blz. 491 Informatiebeheer
    9. Blz. 492 Informatiebeveiliging
    10. Blz. 493 Rechtmatigheid
    11. Blz. 494 Inkoop en aanbesteding
   6. Blz. 495 Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 496 Inleiding
    2. Blz. 497 Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 498 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
    4. Blz. 499 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
    5. Blz. 500 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
    6. Blz. 501 Recreatieschap Drenthe
    7. Blz. 502 Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
    8. Blz. 503 Werkvoorzieningsschap Reestmond Meppel
    9. Blz. 504 Publiek vervoer Groningen Drenthe
    10. Blz. 505 Vennootschappen en coöperaties
    11. Blz. 506 Speciale vennootschappen
    12. Blz. 507 Stichtingen en verenigingen
    13. Blz. 508 Overige verbonden partijen
    14. Blz. 509 Nat Industrieterrein Oevers D
   7. Blz. 510 Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 511 Inleiding
    2. Blz. 512 Ontwikkelingen
    3. Blz. 513 Beleidsmatige aspecten
    4. Blz. 514 Prognose resultaten grondexploitaties
    5. Blz. 515 Overzicht winstnemingen
    6. Blz. 516 Overzicht voorzieningen
    7. Blz. 517 Verloop boekwaarde
    8. Blz. 518 Risico’s
   8. Blz. 519 Paragraaf subsidies
    1. Blz. 520 Inleiding
    2. Blz. 521 Beleidsmatige aspecten
    3. Blz. 522 Subsidieplafonds
   9. Blz. 523 Paragraaf schouwburg Ogterop
    1. Blz. 524 Inhoudelijke verantwoording
    2. Blz. 525 Schouwburg Ogterop pakt de draad weer op na twee exceptionele theaterseizoenen
    3. Blz. 526 Vernieuwbouw schouwburg
    4. Blz. 527 Stichting Horeca Schouwbrug Ogterop
    5. Blz. 528 Pilot Productiehuis Ogterop
    6. Blz. 529 Bezoekcijfers
   10. Blz. 530 Paragraaf Wet open overheid
    1. Blz. 531 Wet open overheid
  3. Blz. 532 Financiële begroting
   1. Blz. 533 Overzicht baten en lasten met toelichting
    1. Blz. 534 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 535 Toelichting overzicht baten en lasten
   2. Blz. 536 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 537 Overzicht incidentele baten en lasten
    2. Blz. 538 Toelichting overzicht incidentele baten en lasten
   3. Blz. 539 Overzicht baten en lasten meerjarig
    1. Blz. 540 Overzicht baten en lasten meerjarig
   4. Blz. 541 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 542 Prognose meerjarenbalans
   5. Blz. 543 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 544 Reserves
    2. Blz. 545 Toelichting:
    3. Blz. 546 Voorzieningen
    4. Blz. 547 Toelichting
   6. Blz. 548 Investeringen
    1. Blz. 549 Investeringen
   7. Blz. 550 EMU-saldo
    1. Blz. 551 Wet houdbare overheidsfinanciën
    2. Blz. 552 EMU-saldo Meppel
   8. Blz. 553 Taakvelden
    1. Blz. 554 Overzicht taakvelden
  4. Overzicht
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap