Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Beleidskader
- Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2013-2018
- Cultuurnota ‘Cultuur is overal en van iedereen’ (2023)
- Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015)
- Cultuurhistorische inventarisaties en waardenstellingen
- Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021).

Relaties met andere beleidsterreinen
Een sterk cultureel veld heeft een gunstig effect op de lokale economie. Zo heeft de gemeente Meppel een theater, is er erfgoed en zijn er recreatieve en toeristische voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de stad vergroten.
De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling en beeldkwaliteit.

Informatie over schouwburg Ogterop leest u in de paragraaf.

Wat willen we bereiken?

Algemene doelstelling

Een cultureel en recreatief aantrekkelijke gemeente.

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We werken voort aan de actiepunten uit ‘Meppeler Erfgoed NU’ en bouwen zo verder aan het ‘Verhaal van Meppel’.

Terug naar navigatie - We werken voort aan de actiepunten uit ‘Meppeler Erfgoed NU’ en bouwen zo verder aan het ‘Verhaal van Meppel’.

Wat gaan we daarvoor doen?

Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding tussen stad en omgeving. Het stimuleren van doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie.

Terug naar navigatie - Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding tussen stad en omgeving. Het stimuleren van doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Professionalisering van evenementen.

Terug naar navigatie - Professionalisering van evenementen.

Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen een duurzame, circulaire gemeente zijn.

Terug naar navigatie - We willen een duurzame, circulaire gemeente zijn.

Het willen zijn van een duurzame circulaire gemeente raakt alle domeinen van ons werk. Ook bij de organisatie van evenementen en bij de doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie dragen we hieraan bij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur 1.448 1.495 1.588 1.480 1.468 1.464
Recreatie en toerisme 342 454 361 312 315 315
Schouwburg 1.744 2.058 2.181 2.190 2.159 2.461
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 3.534 4.007 4.130 3.982 3.942 4.240
Totaal Lasten 3.534 4.007 4.130 3.982 3.942 4.240
Baten
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur -147 -181 -184 -84 -53 -53
Recreatie en toerisme -15 0 0 0 0 0
Schouwburg -622 -876 -874 -874 -874 -874
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme -785 -1.057 -1.058 -958 -928 -928
Totaal Baten -785 -1.057 -1.058 -958 -928 -928
Saldo van baten en lasten 2.750 2.950 3.072 3.024 3.015 3.313
Onttrekkingen
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur 0 0 0 0 0 0
Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Schouwburg 0 0 0 0 0 0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Stortingen
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur 0 0 0 0 0 0
Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Schouwburg 0 0 0 0 0 0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Recreatie en toerisme
In 2023 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld van totaal € 87.000 voor locatieprofielen en EK wielrennen. 

Schouwburg
Het verschil tussen beide jaren bij schouwburg Ogterop wordt verklaard door incidentele kosten in verband met projectkosten vernieuwbouw.  

Baten
Nagenoeg geen verschillen

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
Kunst en cultuur
Vanaf 2025 betalen we € 100.000 minder subsidie aan de bibliotheek door als gevolg van het stopzetten van de provinciale subsidie.

Recreatie en toerisme
Voor het ondersteunen en begeleiden van evenementen is voor 2022 tot en met 2024 incidenteel € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. Dit verklaart de lagere lasten vanaf 2025.

Schouwburg
De vernieuwbouw van Schouwburg Ogterop geeft de komende jaren een hogere kapitaallast in de meerjarenbegroting. 

Baten
Kunst en cultuur
Vanaf 2025 is er zoals het nu lijkt geen subsidie van de provincie beschikbaar voor bibliotheken.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Een financiële reservering is opgenomen voor de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop. In de meerjarenbegroting 2021-2024 waren geplande investeringen opgenomen ten aanzien van de schouwburg. In het verleden zijn vervangingsinvesteringen gereserveerd voor de toekomstige vernieuwbouw. Deze zijn onderdeel van het totale voorstel vernieuwbouw Ogterop.

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie e 2024 2027 20.051.000 - 20.051.000 585.000 19.466.000 10/20/40
Voorbereidingskredieten vernieuwbouw e 2022 2024 800.000 - 800.000 800.000 - 40
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 20.851.000 - 20.851.000 1.385.000 19.466.000
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven