Paragraaf subsidies

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf laat een dwarsdoorsnede van de begroting zien op het gebied van subsidies. De paragraaf subsidies is geen verplicht onderdeel van de begroting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Wel is ze verplicht op grond van artikel 15 van de financiële verordening Gemeente Meppel. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid rondom verstrekking van subsidies en de subsidieplafonds.

We verstrekken in 2024 € 21,9 miljoen aan subsidies aan instellingen en bijdragen aan met overheden verbonden partijen. De grootste bijdrage is € 7,4 miljoen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Reestmond.

We begroten € 2,8 miljoen aan subsidieopbrengsten van derden voor specifieke taken. De grootste bijdrage in 2024 is € 651.000 voor de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

Beleidsmatige aspecten

Terug naar navigatie - Beleidsmatige aspecten

Indexatie subsidies 2024
Voor de subsidies wordt met ingang van 2024 een prijsstijging van 3,1% gehanteerd. Zie ook de toelichting op het overzicht baten en lasten. 

Maatschappelijke doelen
Alleen partijen die bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel komen in aanmerking voor subsidie. Nieuwe organisaties worden beoordeeld op hun bijdrage aan deze doelen. De huidige maatschappelijke doelen, door de raad vastgesteld in mei 2020, zijn nog steeds actueel. Deze maatschappelijke doelen kunnen dan ook voor 2024 toegepast worden. 

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds

Voor 2024 gelden de volgende subsidieplafonds voor de onderdelen amateurkunst, sportbeoefening, evenementen en  cliëntondersteuning:

Amateurkunst € 106.862
Algemene sportstimulering € 7.714
Evenementen € 83.917
Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning € 230.460