Overzicht overhead

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Overhead
(bedragen x € 1.000) Rekening Begroting Begroting
min = voordeel, plus = nadeel 2022 2023 2024
Huisvesting 1.253 1.102 1.165
Facilitair 749 834 994
Informatisering & automatisering (ICT) 1.269 1.501 1.728
Personeel 8.680 11.397 11.541
Totaal overhead 11.951 14.834 15.428

Toelichting op de tabel:
De toename bij Facilitair komt met name door een budget voor deelname E-depot en prijsontwikkelingen. Ook bij ICT is sprake van prijsstijgingen. De hogere personeelskosten ontstaan door de gevolgen van een nieuw af te sluiten CAO vanaf 1 januari 2024 en de noodzakelijke uitbreiding van de formatie. Zie hiervoor ook de paragraaf bedrijfsvoering.

Doorbelasten van overhead
In beginsel worden hier alle overheadkosten verantwoord. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Eén van die uitzonderingen is de mogelijkheid om overheadkosten toe te rekenen aan grote investeringsprojecten en grondexploitaties. In 2024 hebben we voor € 1.744.200 vanuit de overhead toegerekend aan projecten en grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead 12.626 14.935 15.532 15.009 15.090 15.422
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 12.626 14.935 15.532 15.009 15.090 15.422
Totaal Lasten 12.626 14.935 15.532 15.009 15.090 15.422
Baten
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead -675 -100 -104 -104 -104 -104
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -675 -100 -104 -104 -104 -104
Totaal Baten -675 -100 -104 -104 -104 -104
Saldo van baten en lasten 11.951 14.834 15.428 14.905 14.986 15.318
Onttrekkingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead -96 -125 0 0 0 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -96 -125 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -96 -125 0 0 0 0
Stortingen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead 0 0 0 0 0 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -96 -125 0 0 0 0

Toelichting
Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op de tabel eerder in het overzicht Overhead.


Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Nagenoeg geen verschillen.

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De investeringen ten aanzien van automatisering & informatisering en bijhorende onderdelen hebben ten doel de gemeentelijke processen verder te optimaliseren.

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Overhead
Projecten automatisering & informatisering e 2024 2026 1.368.000 - 1.368.000 - 456.000 5
Mobiele telefoons e 2024 2027 90.000 - 90.000 - 25.000 5
Schermen + docking stations hybride werken e 2024 2027 80.000 - 80.000 - 25.000 5
Werkplekhardware hybride werken e 2025 2027 250.000 - 250.000 - - 5
Vervanging centrale hardware e 2024 2027 1.140.000 - 1.140.000 - 490.000 5
Totaal Overhead 2.928.000 - 2.928.000 - 996.000
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven