Programma 12: Burgerzaken

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Het programma Burgerzaken betreft de volgende onderdelen:
- De algemene begraafplaats in Meppel en Nijeveen: begrafenissen en verstrooiing;
- Burgerzaken. Dit is de poortwachter voor het vaststellen en daarna vastleggen van de juiste identiteitsgegevens. Daarnaast is Burgerzaken onder meer verantwoordelijk voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, het voltrekken van huwelijken en aanvragen van de Nederlandse nationaliteit;
- Het Klant Contact Centrum (KCC). Dit handelt alle eerste klantcontacten af en is de verbindende factor tussen de inwoner/ondernemer/maatschappelijke organisatie (=inwoner) en onze organisatie;
- De waardering van onroerende zaken: de uitvoering van de Wet waardering van onroerende zaken (wet WOZ) en uitvoering van de lokale heffingen;
- Programma Dienstverlening: het realiseren van het meerjarig uitvoeringplan van de visie op dienstverlening met als doel de dienstverlening van de gehele organisatie te verbeteren.

Relatie met andere beleidsterreinen
Dienstverlening heeft een directe relatie met alle domeinen van de gemeente als dienstverlener.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Onze ambitie is: alle inwoners van de gemeente Meppel ervaren onze dienstverlening als duidelijk, betrouwbaar en inwonergericht. 
 
Wij willen een gemeente zijn waar inwoners onze dienstverlening ervaren als duidelijk, betrouwbaar en inwonergericht. Om daar te komen moeten we in eerste instantie zorgen dat de inhoud op orde is en dat we duidelijk zijn. Als onze informatievoorziening op orde is en we duidelijk zijn, is het zaak dat we werken aan naleving van de inhoud. Kort gezegd: we moeten doen wat we afspreken. Hierdoor ervaart de inwoner ons als betrouwbaar. Vervolgens is het zaak dat we werken aan de vorm waarmee we contact hebben met inwoners. Onze houding moet zo zijn dat inwoners onze dienstverlening ervaren als inwonergericht. 

Dit alles realiseren we binnen de wet- en regelgeving en beleidskaders.

Publiekszaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Goede aansluiting op de LV-WOZ

Terug naar navigatie - Goede aansluiting op de LV-WOZ

Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht  om aan te sluiten op de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV-WOZ). Hierdoor wordt de informatie landelijk beschikbaar voor alle afnemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toekomstbestendige dienstverlening die beter aansluit bij de behoefte van inwoners

Terug naar navigatie - Toekomstbestendige dienstverlening die beter aansluit bij de behoefte van inwoners

Onze ambitie is : alle inwoners van de gemeente Meppel ervaren onze dienstverlening als duidelijk, betrouwbaar en inwonergericht. 
 

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorkomen van identiteitsfraude

Terug naar navigatie - Voorkomen van identiteitsfraude

In toenemende mate (landelijke trend) proberen mensen zich onder valse voorwendselen in te schrijven bij de gemeente voor het verkrijgen van een burgerservicenummer. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen aan te vragen. De gemeente is poortwachter voor het vaststellen van de identiteitsgegevens en het verstrekken van het burgerservicenummer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een optimaal verzorgde begraafplaats

Terug naar navigatie - Een optimaal verzorgde begraafplaats

We zorgen voor een begraafplaats die er optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Burgerzaken
Begraafplaatsen 447 454 453 466 467 474
Publiekszaken 2.328 2.218 3.196 3.071 2.960 3.046
Totaal Burgerzaken 2.775 2.672 3.649 3.537 3.427 3.520
Totaal Lasten 2.775 2.672 3.649 3.537 3.427 3.520
Baten
Burgerzaken
Begraafplaatsen -246 -246 -235 -235 -230 -230
Publiekszaken -519 -306 -616 -672 -767 -828
Totaal Burgerzaken -765 -552 -851 -907 -997 -1.058
Totaal Baten -765 -552 -851 -907 -997 -1.058
Saldo van baten en lasten 2.010 2.120 2.798 2.630 2.430 2.462
Onttrekkingen
Burgerzaken
Begraafplaatsen 0 0 0 0 0 0
Publiekszaken -94 0 0 0 0 0
Integratie, inburgering en nieuwkomers 0 0 0 0 0 0
Totaal Burgerzaken -94 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -94 0 0 0 0 0
Stortingen
Burgerzaken
Begraafplaatsen 0 0 0 0 0 0
Publiekszaken 0 0 0 0 0 0
Integratie, inburgering en nieuwkomers 0 0 0 0 0 0
Totaal Burgerzaken 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -94 0 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Begraafplaatsen
Het project restauratie monumentale graven wordt voortgezet in 2024 en 2025. 

Publiekszaken
De lasten zijn toegenomen door onze visie op de inzet voor dienstverlening. Extra middelen zijn opgenomen voor het meerjarig uitvoeringsplan dienstverlening, zoals de optimalisatie van communicatie met inwoners en de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke website (2024). Aanvullend zijn extra structurele middelen opgenomen voor de verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van digitale dienstverlening. Budgetten voor implementatie van systemen binnen het nog vast te stellen uitvoeringsplan dienstverlening zijn op dit moment nog niet inzichtelijk en daarom buiten beschouwing gelaten.

Voor de jaren 2024-2027 is extra tijdelijke formatie opgenomen voor de verwachte toename in aanvragen van reisdocumenten. De verwachte toename is onder andere een gevolg van de uitbreiding van de geldigheid van reisdocumenten van vijf naar tien jaar.

Baten
Begraafplaatsen
De baten bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengst begraafrechten. De opbrengst is bijgesteld op basis van resultaten van de afgelopen jaren. Oorzaken voor deze daling is onder andere de mate van bereidheid tot verlenging van aflopende grafrechten, onduidelijkheid over het aantal sterfgevallen en de keuze en vorm in relatie tot begraven en crematie.

Publiekszaken
De baten zijn bijgesteld voor de verwachte vraag naar gemeentelijke producten (onder andere reisdocumenten en rijbewijzen).

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
Zie de toelichting onder begroting 2024 ten opzichte van 2023.

Baten
Publiekszaken
De ontwikkeling van de baten hangt samen met de verwachte toename in aanvragen van met name reisdocumenten.