Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat de teams openbare orde en veiligheid, ondermijning en handhaving. Ook vallen hieronder: de veiligheidsregio Drenthe (VRD) met bestaande gemeentelijke en bovengemeentelijke hulpdiensten (brandweer, ambulance, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)), crisisbeheersing en rampenbestrijding, de algemene plaatselijke verordening (APV) en een aantal andere bijzondere wetten.

Beleidskader:
- Wet veiligheidsregio’s
- Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Meppel
- Regionaal Crisisplan Drenthe 2022-2025
- Algemeen Plaatselijke Verordening
- Bestuurlijke boete
- Alcoholwet
- Preventie- en handhavingsplan alcohol
- Lokaal coffeeshopbeleid 2016
- Beleidsregel verblijfsontzeggingen 2020
- Beleidsregel sluiting drugspanden 2013
- Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
- Beleidsregel gevaarlijke en bijtende honden
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
- Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving openbare ruimte 2019-2025

- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) 2020 (2023) en lokaal Bibob beleid 2021 (nieuw beleid 2023)

- Wet gemeenschappelijke regelingen (wgr) 

- Wet damocles (nieuw)

- Integraal veiligheidsplan


Relatie met andere beleidsterreinen
Er is een nauwe relatie tot andere beleidsterreinen en dus programma’s, onder meer in relatie tot het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het ontwikkelen van volksgezondheidbeleid. Maar ook in relatie tot het terugdringen van overlastsituaties en het voorkomen van jonge criminele aanwas, integrale samenwerkingen, uitvoeren van controles en de versterking van de weerbaarheid en betrokkenheid.


-    Sociaal domein (Programma 3)
-    Onderwijs (Programma 4)
-    Sport en bewegen (Programma 7)
-    Economische zaken en grondzaken (Programma 10)
-    Duurzaamheid (Programma 11)
-    Burgerzaken (Programma 12)

Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweerzorg en Diverse bijzondere wetten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De meldingsbereidheid en informatiepositie vergroten en versterken.

Terug naar navigatie - De meldingsbereidheid en informatiepositie vergroten en versterken.

Door het verhogen van het niveau van bewustzijn dragen we bij aan de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en de weerbaarheid van burgers. De meldingsbereidheid is belangrijk om beter inzicht te krijgen in situaties van ondermijning en voor het versterken van de weerbaarheid van burgers. Hiermee participeert de burger mee in de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.

Terug naar navigatie - Het veiligheidsgevoel bij de burger tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij de burger vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.

Het veiligheidsgevoel in Meppel is belangrijk. Met behulp van voorlichting creëren wij meer bewustwording en awareness voor het bevorderen van het veiligheidsgevoel. 

Met het vergroten van de capaciteit van handhaving verhogen wij de inzet op straat en in de verschillende wijken. Hiermee spelen wij in op het veiligheidsaspect en bijbehorend toezicht hierop. 

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen een integrale, samenwerkende, verbindende organisatie zijn

Terug naar navigatie - We willen een integrale, samenwerkende, verbindende organisatie zijn

Integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit is cruciaal. In de aanpak is het daarom belangrijk om een verbindende factor te zijn en samenwerkingen aan te gaan. 
 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma 2
Indicator Eenheid 2020 2021* 2022*
Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,8 2,6 4,3
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 5,7 5,2 6,5
Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 1,6 0,7 3,9
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 1,2 1,0 2,0
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 11,0 8,0 6,0
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl * = voorlopig data
Ontleend aan: CBS- Criminaliteit, CBS - Diefstallen
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid 1.189 1.103 1.437 1.455 1.367 1.367
Brandweerzorg 1.784 1.850 2.045 2.106 2.164 2.182
Diverse bijzondere wetten 153 117 192 192 192 192
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.126 3.070 3.675 3.753 3.724 3.742
Totaal Lasten 3.126 3.070 3.675 3.753 3.724 3.742
Baten
Openbare orde en veiligheid
Brandweerzorg -5 -5 -5 -5 -5 -5
Diverse bijzondere wetten -83 -51 -52 -52 -52 -52
Totaal Openbare orde en veiligheid -88 -56 -57 -57 -57 -57
Totaal Baten -88 -56 -57 -57 -57 -57
Saldo van baten en lasten 3.039 3.014 3.618 3.696 3.667 3.685
Onttrekkingen
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0
Brandweerzorg 0 0 0 0 0 0
Diverse bijzondere wetten 0 0 0 0 0 0
Totaal Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Stortingen
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0
Brandweerzorg 0 0 0 0 0 0
Diverse bijzondere wetten 0 0 0 0 0 0
Totaal Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten en baten
De kosten op dit programma zijn gestegen met circa € 0,6 miljoen. De belangrijkste verklaring voor deze toename is de verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe. Daarnaast hebben we te maken met extra personele inzet (3 fte) op het gebied van toezicht & handhaving en openbare orde & veiligheid en hogere kosten voor de uitvoering van een aantal bijzondere wetten. 

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten en baten
De toename van de lasten is een direct gevolg van de verwachte trendmatige aanpassing van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe.