Programma 10: Economische zaken en grondzaken

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Beleidskader
Economische zaken
- Samen bouwen aan kwaliteit, Visie op de fysieke leefomgeving 2021
- Binnenstadplan/Regiostedenfonds
- Beleidsnota ’Meppeler erfgoed NU’ 2021

Grondzaken
- Nota Grondbeleid 2021
- Grondprijzennota 2023
- Meerjarenperspectief grondexploitatie 2023
- Beleidskader uitgifte onroerend goed 2023


Relaties met andere beleidsterreinen
Economische ontwikkeling is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Daarmee werkt het door in veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. In het bijzonder geldt dit in sociaaleconomisch en ruimtelijk-economisch opzicht.

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Meppel wil een goed ondernemers- en vestigingsklimaat bieden voor onze lokale en regionale ondernemingen, zowel in Meppel, Nijeveen, Rogat als in het buitengebied. Onze sfeervolle binnenstad, mooie voorzieningen en goede bereikbaarheid dragen hieraan bij. We zien forse uitdagingen op ons afkomen waar het gaat om schaarste in vestigingslocaties, personeel, grondstoffen en (duurzame) energie. Dit willen wij in samenwerking met onze ondernemers, onderwijs en andere overheden omzetten in nieuwe kansen voor Meppel.

Economische zaken en grondzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ruimte bieden om te werken

Terug naar navigatie - Ruimte bieden om te werken

Ons lokaal gewortelde midden- en kleinbedrijf is dé motor van de Meppeler economie. Wij willen hen ruimte bieden om te innoveren en ondernemen. Zo kunnen zij blijven zorgen voor banen, economische dynamiek én hun bijdrage leveren aan de grote transities die op ons afkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma 10
Indicator Eenheid 2020 2021 2022
Functiemenging % 55,2% 55,5% 55,8
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 148,8 154,3 161,9
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: CBS-BAG/LISA, LISA
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken 17.282 9.552 30.023 36.013 22.443 12.959
Totaal Economische zaken en grondzaken 17.282 9.552 30.023 36.013 22.443 12.959
Totaal Lasten 17.282 9.552 30.023 36.013 22.443 12.959
Baten
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken -16.751 -7.487 -28.160 -34.183 -20.619 -10.979
Totaal Economische zaken en grondzaken -16.751 -7.487 -28.160 -34.183 -20.619 -10.979
Totaal Baten -16.751 -7.487 -28.160 -34.183 -20.619 -10.979
Saldo van baten en lasten 531 2.065 1.863 1.830 1.824 1.981
Onttrekkingen
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken -519 -221 -228 -228 -228 -228
Totaal Economische zaken en grondzaken -519 -221 -228 -228 -228 -228
Totaal Onttrekkingen -519 -221 -228 -228 -228 -228
Stortingen
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken 0 0 0 0 0 0
Totaal Economische zaken en grondzaken 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -519 -221 -228 -228 -228 -228

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Het grote verschil betreft de ramingen in de grondexploitaties conform het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Verder zijn in de begroting 2024 geen kosten meer opgenomen voor Circulaire havens oevers S. Dat geeft een verlaging weer van € 200.000 ten opzichte van 2023. De bijdrage aan de Port of Zwolle is met ingang van 2024 structureel verhoogd met € 120.000. 

Baten
Het grote verschil betreft de ramingen in de grondexploitaties conform het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). In 2024 is voor Circulaire havens oevers S geen bijdrage vanuit de Regiodeal meegenomen. Dit geeft een lagere inkomst van € 125.000 (zie ook lasten). 

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten en baten
De lasten en baten voor de grondexploitaties zijn meerjarig bijgesteld op basis van het MPG.