Programma 4: Onderwijs

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Dit programmaonderdeel omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is vanuit de onderwijswetten.


Beleidskader
- Integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) (2020-2025)
- Verordening voorziening huisvesting onderwijs (2012)
- Verordening voorschoolse voorzieningen (2013)
- Beleidsnotitie onderwijs-achterstanden-beleid (2017-2020)
- Verordening leerlingenvervoer
- Uitvoeringsprogramma gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (2019-2022).


Relaties met andere beleidsterreinen
- Sociaal domein
- Sport en bewegen
- Cultuur
- Openbare orde en veiligheid
- Zorg

Algemeen

Zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners in Meppel. De mogelijkheid bieden aan onze inwoners om binnen hun eigen mogelijkheden zich te ontwikkelen tot zelfredzame, sociale en verantwoordelijke inwoners. Dit gaan we doen door kwalitatief goed onderwijs en een gevarieerd aanbod te organiseren.

Onderwijs en algemeen lokale overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dat er voor iedere jongere een passend onderwijsaanbod is en dat de jongere de school met een diploma kan verlaten

Terug naar navigatie - Dat er voor iedere jongere een passend onderwijsaanbod is en dat de jongere de school met een diploma kan verlaten

Hiervoor gaan we jongeren via het VSV programma en trajecten zowel vanuit de school als vanuit de zorg ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een kwalitatief goed voorschools aanbod voor alle kinderen in Meppel.

Terug naar navigatie - Een kwalitatief goed voorschools aanbod voor alle kinderen in Meppel.

In 2023 hebben we in samenwerking met de scholen, kinderopvangorganisaties en andere partners een nieuw vierjarig plan voor het Onderwijsachterstandenbeleid gemaakt. In 2024 gaan we verder met de uitvoering hiervan. In de periode tot 2027 hebben we extra aandacht voor de kwaliteit van de vroegschoolse educatie (groep 1 en 2 van de basisschool). Daarnaast willen we vanaf 1 januari 2024 gaan werken met een nieuwe subsidieregeling voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en gesubsidieerde peuteropvang. Deze wordt eind 2023 voorgelegd aan het college. We hebben regelmatig overleg met alle betrokken partijen. Tot slot gaan we vanaf 1 januari 2024 werken met het instrument ‘Peutermonitor’, waarmee we met name het bereik van het voorschoolse aanbod beter kunnen monitoren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting.

Terug naar navigatie - Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting.

De gemeente heeft een primaire taak op het gebied van onderwijshuisvesting en voorzieningen. Samen met de scholen en overige partners organiseert de gemeente een integraal aanbod dat de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs ondersteunen en versterkt. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwalitatief goede peuteropvang

Terug naar navigatie - Kwalitatief goede peuteropvang

Voorschoolse periode is een belangrijke fase om de kinderen te voorbereiden op de school. Kwaliteit van het aanbod en veiligheid van ons toekomstige leerlingen zijn belangrijke factoren in deze fase. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Leerlingenvervoer

Terug naar navigatie - Leerlingenvervoer

Eind 2023 bieden we de raad een nieuwe verordening Sociaal domein aan, waar een nieuwe verordening leerlingenvervoer onderdeel van is. Deze treedt in werking op 1 april 2024, wat betekent dat de uitvoering van toepassing is vanaf schooljaar 2024/2025. Inhoudelijk zijn er enige wijzigingen, financieel verwachten we geen grote verschillen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken.

Terug naar navigatie - Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken.

Meppel is een onderwijspionier. Bevlogen bestuurders, directeuren en onderwijsprofessionals van o.a. de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband2203 werken nauw samen met de gemeente om het onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen zo passend mogelijk te maken. We denken graag vanuit de kansen van elke leerling. Het ‘Meppeler Akkoord Onderwijs en Zorg voor de Jeugd’ is hier de belichaming van. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Programma 4
Indicator Eenheid 2020 2021 2022
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,3 2,3 3,3
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 9 19 19
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % 1,5% 2,1% nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: DUO/Ingrado
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Onderwijs
Onderwijs 6.403 5.991 5.754 5.867 6.164 7.048
Totaal Onderwijs 6.403 5.991 5.754 5.867 6.164 7.048
Totaal Lasten 6.403 5.991 5.754 5.867 6.164 7.048
Baten
Onderwijs
Onderwijs -2.025 -1.099 -907 -912 -917 -923
Totaal Onderwijs -2.025 -1.099 -907 -912 -917 -923
Totaal Baten -2.025 -1.099 -907 -912 -917 -923
Saldo van baten en lasten 4.378 4.892 4.847 4.955 5.247 6.125
Onttrekkingen
Onderwijs
Onderwijs 0 0 0 0 0 0
Totaal Onderwijs 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0
Stortingen
Onderwijs
Onderwijs 0 0 0 0 0 0
Totaal Onderwijs 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Vanaf 2024 is er geen budget meer voor het Nationaal Programma Onderwijs. In 2023 is daarvoor nog € 214.000 opgenomen.

Baten
Vanaf 2024 is er geen specifieke uitkering meer voor het Nationaal Programma Onderwijs. Voor 2023 ontvangt Meppel die nog wel. 

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
De kapitaallasten nemen toe door de investeringen die worden gedaan voor onderwijshuisvesting.

Baten
Er zijn nagenoeg geen verschillen.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De aanpassingen aan het gebouw van CSG Dingstede zijn gericht op de renovatie van het schoolgebouw. Naast renovatie onderzoeken we met het schoolbestuur ook andere opties om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting voor deze school. Het geraamde investeringskrediet is daarom vooralsnog ongewijzigd.

De benodigde investeringen voor de nieuwbouw van het IKC Nieuwveense Landen zijn geactualiseerd. In de raming is rekening gehouden met prijsontwikkelingen, ruimte voor kinderopvang en bewegingsonderwijs en met de groei van de wijk.

Kindcentrum Stadskwartier wordt grondig aangepakt. In 2022 is de zolder gerenoveerd en in 2023 is nieuwbouw gerealiseerd ter vervanging van het naastgelegen gerechtsgebouw. In 2024 wordt de renovatie van het oude, bestaande schoolgebouw uitgevoerd.

Het investeringskrediet voor de Reestoeverschool is eveneens geactualiseerd. Nieuwbouw bij de Mackayschool is niet mogelijk. Samen met het schoolbestuur en Cosis wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor het beoogde onderwijszorgconcept. 

 

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 4 - Onderwijs
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede e 2024 2025 2.395.000 420.000 1.975.000 2.395.000 - 25
Onderwijsvoorziening NvL e 2023 2025 12.820.000 - 12.820.000 5.512.000 7.308.000 0/5/40
Renovatie Stadskwartier e 2022 2024 806.000 40.000 766.000 806.000 - 25
Renovatie/nieuwbouw Reestoeverschool e 2024 2026 5.800.000 - 5.800.000 - 5.800.000 25
Totaal Programma 4 - onderwijs 21.821.000 460.000 21.361.000 8.713.000 13.108.000
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven