Overzicht baten en lasten met toelichting

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bestuur
Bestuur 1.921 -24 0 0 1.896 2.093 -1 0 0 2.092 2.193 -1 0 0 2.192
Totaal Bestuur 1.921 -24 0 0 1.896 2.093 -1 0 0 2.092 2.193 -1 0 0 2.192
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid 1.189 0 0 0 1.189 1.103 0 0 0 1.103 1.437 0 0 0 1.437
Brandweerzorg 1.784 -5 0 0 1.779 1.850 -5 0 0 1.845 2.045 -5 0 0 2.040
Diverse bijzondere wetten 153 -83 0 0 71 117 -51 0 0 66 192 -52 0 0 140
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.126 -88 0 0 3.039 3.070 -56 0 0 3.014 3.675 -57 0 0 3.618
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie 9.268 -9.152 -64 0 52 4.674 -833 -323 0 3.518 4.886 -805 0 0 4.081
Eigen kracht en individuele ondersteuning 695 -13 -276 0 406 1.563 -50 -306 0 1.207 1.343 0 0 0 1.343
Inkomensregelingen 14.867 -11.458 -36 0 3.373 15.666 -12.814 -1.602 0 1.250 14.178 -12.842 0 0 1.336
Begeleide participatie 7.608 0 0 0 7.608 8.564 0 0 0 8.564 8.276 0 0 0 8.276
Arbeidsparticipatie 1.671 -15 0 0 1.656 1.940 -15 0 0 1.925 1.863 -15 0 0 1.847
Maatwerkvoorzieningen 1.203 -21 0 0 1.182 1.376 -10 0 0 1.366 1.373 -10 0 0 1.363
Maatwerkdienstverlening 18+ 8.930 -273 -78 0 8.579 8.987 -230 -30 0 8.727 9.231 -261 0 0 8.970
Maatwerkdienstverlening 18- 13.219 -6 -91 0 13.122 13.802 0 0 0 13.802 13.943 0 0 0 13.943
Ge√ęscaleerde zorg 18+ 346 -1.378 0 0 -1.032 283 -1.680 0 0 -1.397 304 -500 0 0 -196
Ge√ęscaleerde zorg 18- 1.025 0 0 0 1.025 1.348 0 0 0 1.348 1.401 0 0 0 1.401
Volksgezondheid 1.502 -26 0 0 1.476 1.724 0 -16 0 1.708 1.998 -190 0 0 1.808
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 60.335 -22.343 -545 0 37.448 59.926 -15.632 -2.277 0 42.017 58.795 -14.624 0 0 44.172
Onderwijs
Onderwijs 6.403 -2.025 0 0 4.378 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.754 -907 0 0 4.847
Totaal Onderwijs 6.403 -2.025 0 0 4.378 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.754 -907 0 0 4.847
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur 1.448 -147 0 0 1.301 1.495 -181 0 0 1.314 1.588 -184 0 0 1.404
Recreatie en toerisme 342 -15 0 0 327 454 0 0 0 454 361 0 0 0 361
Schouwburg 1.744 -622 0 0 1.122 2.058 -876 0 0 1.182 2.181 -874 0 0 1.307
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 3.534 -785 0 0 2.750 4.007 -1.057 0 0 2.950 4.130 -1.058 0 0 3.072
Sport en bewegen
Sportaccommodaties 2.959 -1.540 0 0 1.419 3.547 -1.580 0 0 1.967 3.441 -1.591 0 0 1.850
Spel- en sportdeelname 843 -258 -11 0 573 611 0 0 0 611 703 -218 0 0 486
Totaal Sport en bewegen 3.802 -1.799 -11 0 1.992 4.158 -1.580 0 0 2.578 4.145 -1.809 0 0 2.336
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte 1.760 -230 -156 0 1.375 2.284 -15 -335 0 1.934 2.307 -16 0 0 2.291
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 741 -1.766 0 0 -1.024 1.187 -1.316 0 0 -129 1.181 -893 0 0 288
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 2.501 -1.995 -156 0 350 3.471 -1.332 -335 0 1.804 3.488 -909 0 0 2.579
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen 5.026 -112 0 0 4.915 4.688 -122 0 0 4.566 5.124 -125 0 0 5.000
Stadsverzorging 609 -56 0 0 553 1.014 0 0 0 1.014 1.021 0 0 0 1.021
Water 493 -412 0 0 82 532 -403 0 0 129 521 -444 0 0 77
Groen en spelen 4.100 -135 0 0 3.965 4.415 -85 0 0 4.330 4.727 -85 0 0 4.642
Riolering 2.242 -2.957 0 0 -715 2.231 -3.020 0 0 -789 2.291 -3.134 0 0 -843
Parkeren 1.009 -1.406 0 0 -397 1.041 -1.510 0 0 -469 989 -1.538 0 0 -549
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 13.481 -5.077 0 0 8.404 13.921 -5.139 0 0 8.782 14.674 -5.326 0 0 9.347
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken 17.282 -16.751 -519 0 13 9.552 -7.487 -221 0 1.844 30.023 -28.160 -228 0 1.635
Totaal Economische zaken en grondzaken 17.282 -16.751 -519 0 13 9.552 -7.487 -221 0 1.844 30.023 -28.160 -228 0 1.635
Duurzaamheid
Afvalinzameling 3.179 -4.011 0 0 -832 3.492 -4.397 0 0 -906 3.429 -4.503 0 0 -1.074
Milieuzorg 1.469 -38 0 0 1.431 3.424 -1.123 -245 0 2.056 3.320 -651 0 0 2.669
Totaal Duurzaamheid 4.648 -4.049 0 0 599 6.915 -5.521 -245 0 1.150 6.749 -5.154 0 0 1.594
Burgerzaken
Begraafplaatsen 447 -246 0 0 201 454 -246 0 0 208 453 -235 0 0 219
Publiekszaken 2.328 -519 -94 0 1.715 2.218 -306 0 0 1.912 3.196 -616 0 0 2.580
Totaal Burgerzaken 2.775 -765 -94 0 1.916 2.672 -552 0 0 2.120 3.649 -851 0 0 2.798
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning 951 -802 0 615 764 0 0 -1.218 3.491 2.273 0 0 0 3.328 3.328
Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
Deelnemingen 1 -774 0 0 -772 1.219 -645 0 0 575 1 -653 0 0 -652
Belastingen en Invordering 36 -10.148 0 0 -10.112 34 -10.327 0 0 -10.293 35 -11.773 0 0 -11.738
Algemene uitkeringen 0 -80.490 0 0 -80.490 0 -79.644 0 0 -79.644 0 -84.807 0 0 -84.807
Stelposten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo op de financieringsfunctie 319 -245 0 0 74 162 -214 0 0 -52 16 -189 0 0 -173
Overhead 12.626 -675 -96 0 11.856 14.935 -100 -125 0 14.709 15.532 -104 0 0 15.428
Heffing VPB -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 13.930 -93.134 -96 615 -78.685 16.351 -90.930 -1.343 3.491 -72.432 15.674 -97.526 0 3.328 -78.524

Toelichting overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht baten en lasten

In deze financiële begroting zijn een aantal technische uitgangspunten opgenomen die we ook bij de PPN 2024-2027 hebben gehanteerd. Ze hebben betrekking op specifieke onderdelen van de begroting, zoals te hanteren percentages voor rente, loon en prijsstijging, de ontwikkeling van de lokale lasten. We lichten ze hieronder toe.

Rente
Bij het bepalen van de rekenrente (renteomslag-percentage) volgen we de notitie rente van de commissie BBV. Op basis van de huidige leningenportefeuille en het huidige investeringsplan komen we voor 2024 uit op een rentepercentage van 1,5% conform vorig jaar. 

Loon- en prijsontwikkelingen
Voor de ramingen van de loonkosten van het ambtelijk personeel vormen de cao-afspraken het uitgangspunt.  We baseren ons op het indexatiecijfer van de “loonvoet sector overheid” uit de raming van het Centraal Economisch Plan door het CPB. De raming uit maart 2023 geeft een verwachte indexatie weer van 5,2% voor 2024. Bovenop deze loonindexatie is het reëel rekening te houden met een verhoging van de premies voor het ABP. Uitgaande van een reguliere stijging van de ABP-premie van 0,5%, is het voorstel een stijging van 5,7% voor de loonontwikkeling aan te houden. Een aantal budgetten zoals subsidies en inkoop van goederen en diensten compenseren we volgens de afspraken voor prijsstijgingen. We hanteren daarbij het “consumentenprijsindexcijfer (CPI)” op basis van gegevens van het Centraal Economisch Plan (CEP). De raming uit maart 2023 geeft een inflatiecorrectie van 3,1% voor 2024 weer. 

Lokale heffingen
Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkend. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is op basis daarvan verhoogd met € 6,00 en komt op € 218 per huishouden voor 2024. Voor het tarief voor de rioolheffing is eveneens een verhoging  met € 6,00 opgenomen en komt daarmee op € 183 per aansluiting voor 2024. De opbrengst onroerende zaakbelastingen verhogen we met een algemene stijging van 10% en een inflatiecorrectie van 3,1%. Zie ook  de paragraaf lokale heffingen.

Gemeentefondsuitkering
Gemeenten ontvangen normaalgesproken op drie tijdstippen in het jaar informatie over de uitkering uit het gemeentefonds: in mei op basis van de voorjaarsnota van het rijk, in september op basis van de miljoenennota van het rijk en in december op basis van de najaarsnota van het rijk. De financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 zijn in deze programmabegroting verwerkt. Dit is conform de begrotingsrichtlijnen en de toetsingsaspecten die de provincie ons voorschrijft. 

Investeringen
Afschrijvingslasten worden berekend per 1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. Rentekosten berekenen we volgens regelgeving over de balanswaarde per 1 januari.

Gemeenschappelijke regelingen
Uitgangspunt voor de gemeentelijke meerjarige bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is de vastgestelde (meerjaren)begroting van de betreffende organisaties.

Onvoorzien
Voor de post onvoorzien nemen we in de meerjarenbegroting jaarlijks een bedrag van € 50.000 op.