Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte

Wat valt er onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt er onder dit programma?

Het programma ‘Ontwikkeling openbare ruimte’ gaat over de gemeentelijke taken en rollen rond ruimtelijke ontwikkelingen.

Beleidskader
- Samen bouwen aan kwaliteit, visie op de fysieke leefomgeving (2021)
- Kaderdocumenten voor de implementatie Omgevingswet
- Gebiedsvisies, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen
- Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) 2021-2024
- Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021)
- Kwaliteitsmanifest 2021


Relatie met andere beleidsterreinen
Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheidsvraagstukken en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt.

Algemene doelstelling

We creëren een prettige woon-, werk en leefomgeving voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers.

Ontwikkeling van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Duurzaam woningaanbod

Terug naar navigatie - Duurzaam woningaanbod

Naast de strategie voor verstedelijking voor de middellange termijn, geven we met diverse lopende woningbouwprojecten invulling aan de huidige woonopgave met een duurzaam woningaanbod. De prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersverenigingen zijn daarvoor leidend. Dat betekent dat de woningcorporaties inzetten op verduurzaming door onder andere renovaties, bewustwording en circulair bouwen. Samen met bewoners, corporaties en huurdersverenigingen wordt er ook gewerkt aan het opstellen van wijkuitvoeringsplannen en de zogenoemde geen spijt maatregelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Groeiend kwaliteit toevoegen

Terug naar navigatie - Groeiend kwaliteit toevoegen

In Meppel streven we naar groei met kwaliteit, met het oog op een leefbare gemeente met goede voorzieningen voor haar inwoners. We werken aan de prioritaire projecten en zullen onze ambities en keuzes van de verstedelijking vastleggen in onze Omgevingsvisie welke in 2024 wordt vastgesteld. Binnen de projecten blijven we inzetten op de versnelling van de woningbouwopgave en het robuuster maken van de infrastructuur. Denk hierbij aan de verdere uitwerking van de nieuwe stadsentree en een goede aansluiting op de N375. De toekenning van de 28,4 miljoen voor infrastructuur en 6,4 miljoen voor de Woningbouw Impuls zijn goede aanjagers. Voor Noordpoort en Nieuwveense Landen blijven we actief sturen op de woningbouwproductie. Daarnaast zal in 2024 worden gestart met een ontwikkelstrategie voor het stationsgebied in samenspraak met onze partners in het gebied en Regio Zwolle. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Solide invoering Omgevingswet

Terug naar navigatie - Solide invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een grote transitie voor overheden, inwoners en bedrijven. Dat betekent dat in 2024 iedereen te maken krijgt met veranderingen.  

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Optimaliseren verkeersveiligheid en mobiliteit

Terug naar navigatie - Optimaliseren verkeersveiligheid en mobiliteit

Naar aanleiding van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP 2017), het coalitieprogramma en meldingen van bewoners van de gemeente Meppel worden er onderzoeken gedaan en projecten uitgevoerd om de verkeersveiligheid en de mobiliteit binnen Meppel te verbeteren

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte 1.760 2.284 2.307 2.089 2.089 2.094
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 741 1.187 1.181 1.081 1.081 1.081
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 2.501 3.471 3.488 3.171 3.171 3.176
Totaal Lasten 2.501 3.471 3.488 3.171 3.171 3.176
Baten
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte -230 -15 -16 -16 -16 -16
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte -1.766 -1.316 -893 -893 -893 -893
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte -1.995 -1.332 -909 -909 -909 -909
Totaal Baten -1.995 -1.332 -909 -909 -909 -909
Saldo van baten en lasten 506 2.139 2.579 2.262 2.262 2.267
Onttrekkingen
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte -156 -335 0 0 0 0
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 0 0 0 0 0 0
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte -156 -335 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -156 -335 0 0 0 0
Stortingen
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0 0
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 0 0 0 0 0 0
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -156 -335 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten
Voor de opstelling van een ontwikkelstrategie stationsgebied is in 2024 € 100.000 opgenomen. Ten  behoeve van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is voor de komende jaren meer structureel geld nodig om de megatransitie vorm te geven. Het gaat dan om eenmalig € 128.000 meer ten opzichte van de begroting 2023. In 2023 is incidenteel € 350.000 extra opgenomen voor de ontwikkeling van Noord IV. Deze lasten vallen ingaande 2024 weg. 

Baten
In 2023 is incidenteel € 450.000 meer legesopbrengsten geraamd als gevolg van het effect van meer bouwinitiatieven. 

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
Voor de opstelling van de ontwikkelstrategie stationsgebied is in 2024 incidenteel € 100.000 geraamd. Ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet is in 2024 incidenteel € 128.000 extra geraamd voor inzet van een regelbeheerder en een geospecialist. Het jaar 2024 wordt gezien als overgangsjaar en van daaruit wordt bezien wat nodig is voor de vervolgjaren.

Baten
Geen afwijkingen. 

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

In samenwerking met ProRail en de provincie wordt een uitbreiding van de fietsenstalling bij het station beoogd. Voor de gemeentelijke bijdrage is al een investeringskrediet beschikbaar gesteld. De voorbereidingen zijn gestart. Realisatie is voorzien in 2024.

Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station m 2023 2024 160.000 - 160.000 160.000 - 10
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 160.000 - 160.000 160.000 -
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven