Programma 1: Bestuur

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Bestuur vallen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en burgemeester. De griffie neemt in dit programma een bijzondere plaats in als organisatie-eenheid die de bedrijfsvoering van de raad behartigt. Ook regionale samenwerking, de rekenkamer, bezwaren & klachten (de commissie bezwaar & beroep en de gemeentelijke klachtenregeling), participatie en organisatieontwikkeling zijn beleidsmatig aan dit programma verbonden.

Beleidskader
- Coalitieakkoord 2022-2026
- Griffieplan 2020.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bestuur

De gemeenteraad van Meppel heeft drie belangrijke rollen: volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend. Zij worden door de griffie ondersteund bij de invulling van deze rollen, zowel logistiek als inhoudelijk door middel van adviezen en procesondersteuning. De gemeenteraad wil daarnaast in verbinding staan met de samenleving en de regio. Dat betekent dat de gemeenteraad het contact met de samenleving goed onderhoudt en versterkt door open het gesprek te voeren en meer het stadhuis uit te gaan. Door de verbinding op regionaal niveau te zoeken, zowel binnen de provincie Drenthe als de Regio Zwolle, kan de gemeenteraad door middel van samenwerking de toekomst sterk tegemoet gaan.

Participatiebeleid

De gemeente wil optimaal samenwerken met partijen in de samenleving en ruimte bieden aan inwoners en partners om te participeren rond gemeentelijke activiteiten. Met helder participatiebeleid verbeteren we de verhouding tussen (gemeentelijke) overheid en inwoners, bedrijven en organisaties. 

Regionale samenwerking

Meppel vindt goede samenwerking met partijen in de regio belangrijk. Optimaal samenwerken met relevante partijen in de regio draagt bij aan het effectief werken aan de oplossing van bovenlokale vraagstukken.

Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als het kan en lukt, doen we ons werk lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Terug naar navigatie - Als het kan en lukt, doen we ons werk lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Met welke partner we dit op welk moment doen is afhankelijk van de opgaven en ontwikkelingen die voor ons liggen. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Het bieden van goede ondersteuning aan de gemeenteraad, zodat zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kunnen invullen. De gemeenteraad staat daarnaast in verbinding met de Meppeler samenleving en de regio.

Terug naar navigatie - Het bieden van goede ondersteuning aan de gemeenteraad, zodat zij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kunnen invullen. De gemeenteraad staat daarnaast in verbinding met de Meppeler samenleving en de regio.

 

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze samenleving optimaal te kunnen bedienen, gaan we in 2023 van start met de realisatie van een organisatiebreed participatiebeleid.

Terug naar navigatie - Om onze samenleving optimaal te kunnen bedienen, gaan we in 2023 van start met de realisatie van een organisatiebreed participatiebeleid.

In een tijd waarin polarisatie toeneemt, willen we de verhouding tussen (lokale) overheid, inwoners, ondernemers en instellingen verbeteren. We spelen in op een veranderende samenleving door een participatiebeleid te presenteren dat ons wendbaar en flexibel maakt in samenwerking met alle partijen, en tegelijkertijd een transparante en betrouwbare partij laat zijn. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten
Bestuur
Bestuur 1.921 2.093 2.193 2.213 2.233 2.253
Totaal Bestuur 1.921 2.093 2.193 2.213 2.233 2.253
Totaal Lasten 1.921 2.093 2.193 2.213 2.233 2.253
Baten
Bestuur
Bestuur -24 -1 -1 -1 -1 -1
Totaal Bestuur -24 -1 -1 -1 -1 -1
Totaal Baten -24 -1 -1 -1 -1 -1
Saldo van baten en lasten 1.896 2.092 2.192 2.212 2.232 2.252

Toelichting
Begroting 2024 ten opzichte van 2023
Lasten en baten
Hier staan de kosten van alle bestuursorganen inclusief de ondersteuning daarvan. De stijging zit met name in de kosten van de regionale samenwerking. 

Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten en baten
Er zijn nagenoeg geen verschillen.