Paragraaf Wet open overheid

Wet open overheid

Terug naar navigatie - Wet open overheid

Voor de jaren 2024 en 2025 zullen voor de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) de verplichte informatiecategorieën wet- & regelgeving, ingekomen raadsstukken, adviezen, jaarplannen, convenanten, onderzoeken, beschikkingen en klachten verder invulling krijgen. Hiermee zullen de categorieën voldoen aan de wettelijke eisen en de gestelde ambitie binnen de gemeente. Verder kijken we naar het optimaliseren van het reactieve deel van de Woo (het proces rond de Woo verzoeken) en het pro-actief publiceren via onze eigen en gedeelde regionale en landelijke kanalen. Daarnaast zal voor de complete begrotingsperiode gelden dat we volgens de roadmap Woo (meerjarenplanning) en onze ambitie werken aan de informatiehuishouding (systemen, processen en data) om de eerdergenoemde pro-actieve publicaties beter en efficiënter te kunnen bedienen. Aandachtspunt hierbij is het vervallen van de aansluiting op het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). In plaats daarvan moeten we aansluiten op de landelijke Woo-index, waardoor we als gemeente zelf moeten kijken naar geschikte publicatiemogelijkheden voor het geval dat nu nog niet toereikend is. Tot slot is er continue aandacht voor de communicatie en opleiding van zowel de implementatie als de Woo in de praktijk. Het doel is uiteindelijk het bewustzijn en besef van het belang van transparantie vanuit de gemeente in alle lagen van de gemeente te borgen, zodat de werkwijze 'open by design' net zo ingeburgerd raakt als informatiebeveiliging, privacy en archivering.