Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt de informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen, die in de verschillende programma’s staat, compact weergegeven. Op hoofdlijnen wordt een overzicht van de diverse heffingen gegeven en we besteden aandacht aan de geraamde inkomsten en het beleid ten aanzien van die heffingen. Verder wordt de lokale lastendruk ten opzichte van de overige Drentse gemeenten weergegeven en kunt u informatie lezen over het kwijtscheldingsbeleid.

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Voor 2024 zijn de lokale heffingen verhoogd met een inflatiecorrectie van 3,1%. Dit percentage is gebaseerd op het verwachte consumentenprijsindexcijfer (CPI) uit het Centraal Economisch Plan. De onroerende zaakbelasting (ozb), rioolheffing,  afvalstoffenheffing, havengelden en de lijkbezorgingsrechten zijn hierop een uitzondering. Bij de ozb wordt naast de inflatiecorrectie een algemene verhoging van 10% toegepast. Dit is conform de vastgestelde PPN. De lijkbezorgingsrechten zijn niet verhoogd en gelijk gebleven aan 2023. De havengelden, onderdeel pleziervaart vaste ligplaatsen wordt naast de index verhoogd met 5%, onderdeel passantenligplaatsen en kampeerterrein met 15% en beroepsvaart met 5%. Voor de rioolheffing en reinigingsheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet WOZ. De mogelijkheid om de WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door veel Nederlanders gewaardeerd en benut. Ingaande 2022 is het verplicht om de berekening van de taxaties van woningen te doen op basis van de oppervlakte van een woning. 

Overzicht belastingen en heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht belastingen en heffingen

Gemeenten zijn beperkt in de belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden en ongebonden belastingen.

Ongebonden belastingen die in Meppel worden geheven zijn:
-Onroerende zaakbelasting;
-Parkeerbelasting;
-Precariobelasting.

De opbrengsten van de ongebonden belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn vrij te besteden. Ongebonden belastingen die niet worden geheven in Meppel zijn roerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.

Naast ongebonden belastingen kan een gemeente rechten heffen. Dit zijn vergoedingen voor concrete prestaties door de gemeente geleverd. De rechten die in Meppel worden geheven zijn:
-Rioolheffing;
-Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten;
-Naheffingsaanslagen parkeren;
-Havengelden;
-Lijkbezorgingsrechten;
-Marktgelden;
-Leges.

De opbrengst van de rechten is niet vrij besteedbaar. De tarieven van rechten moeten zodanig worden vastgesteld dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden (maximaal 100% kostendekkendheid). Naast de directe kosten worden ook de overheadkosten (de zogenaamde indirecte kosten) meegenomen in de bepaling van het tarief.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Terug naar navigatie - Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB zijn veruit de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Er zijn drie belastingsoorten, namelijk:
1 een belasting geheven van eigenaren van woningen;
2 een belasting geheven van eigenaren van niet-woningen;
3 een belasting geheven van gebruikers van niet-woningen.

De raming van de OZB is voor 2024 ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting naast de verhoging van de inflatiecorrectie van 3,1%  extra verhoogd met 10% en een autonome stijging als gevolg van verbouw/nieuwbouw.

De heffingsgrondslag van de OZB is gebaseerd op de waarde zoals vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ). Het OZB bedrag wordt berekend op basis van een percentage (het tarief) van de WOZ waarde.

Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - Parkeerbelasting

In de gemeente Meppel worden de parkeertarieven gebruikt om de kosten voor parkeervoorzieningen te dekken en om het parkeren binnen de gemeente te reguleren. Meppel heft parkeergelden bij parkeermeters en -automaten en via parkeervergunningen.

Bij parkeergarage Keyserstroom, parkeergarage Kromme Elleboog en parkeerterrein Stadhuis worden parkeergelden achteraf geïnd. Voor 2024 worden de tarieven voor het betaald parkeren weer in lijn gebracht met de tarieven uit het beleidsplan parkeren 2017. 

De tabel hieronder laat zien wat de tarieven zijn van onze gemeente en in relatie tot omliggende gemeenten voor 2023 en 2022. Voor Meppel zijn de tarieven voor 2024 toegevoegd. Van de andere gemeenten zijn die nog niet bekend.

Tarieven per uur Meppel Meppel Hoogeveen Zwolle
2022 2023 2024 2022 2023 2022 2023
Centrum (zone 1) 1,85 1,95 2,05 1,80 1,85 3,00 3,30
Buitenring (zone 2) 1,50 1,60 1,70 nvt nvt 2,00 2,20
zone 3 0,85 0,95 1,05 nvt nvt 1,20 1,30
Tijden betaald parkeren ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur ma t/m za 9:00-18:00, vrij 18:00-21:00 uur ma t/m za 8:00-19:00, vrij 19:00-21:00 uur ma t/m za 9:00-23:00 uur, zo 13:00-17:00 uur ma t/m za 9:00-23:00 uur, zo 13:00-17:00 uur

Precariobelasting

Terug naar navigatie - Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven openbare gemeentegrond. Openbare gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is, die bestemd is voor algemeen gebruik en waarbij iedereen belang kan hebben. Voor terrassen of vaste standplaatsen wordt bijvoorbeeld precariobelasting geheven. 

Rioolheffing

Terug naar navigatie - Rioolheffing

Het tarief rioolheffing voor 2024 is ten opzichte van 2023 verhoogd met € 6,00 per aansluiting en komt daarmee op € 183. De kosten voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel worden uit de opbrengst rioolheffing betaald. Er is sprake van een dekkingspercentage van 100%.

Berekening van kostendekkendheid Rioolheffing
Taakveld 7.2 Riolering, Product 64 Riolering
Kosten, incl. (omslag) rente 2.291.100
Inkomsten, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 2.291.100
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging) 181.000
Taakveld 5.7 Leggers schouw, waterlossing 112.300
Taakveld 0.4 Overhead 117.000
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) 150.000
Compensabele BTW over exploitatiekosten riolering 143.300
Compensabele BTW over afschrijving op investeringen 139.800
Totale kosten 3.134.500
Opbrengst rioolheffing -3.125.000
Dekkingspercentage 100%
Mutatie op de voorziening -9.500

Reinigingsheffingen

Terug naar navigatie - Reinigingsheffingen

Afvalstoffenheffing wordt geheven bij alle huishoudens. De gemeente is verplicht de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Daarom is ieder huishouden verplicht bij te dragen in de kosten van afvalinzameling. Het maakt daarbij niet uit of mensen wel of geen afval aanbieden.

Reinigingsrecht wordt geheven voor de afvoer van bedrijfsafval en mag alleen in rekening worden gebracht als ook daadwerkelijk een dienst wordt geleverd.

Het tarief afvalstoffenheffing voor 2024 is ten opzichte van 2023 verhoogd met € 6,00 en komt daarmee op € 218 per huishouden.  Er is sprake van een dekkingspercentage van 100%.

Berekening van kostendekkendheid Reinigingsheffingen
Taakveld 7.3 Afval, Product 55 Afvalinzameling
Kosten, incl. (omslag) rente 3.423.800
Inkomsten, excl. heffingen -929.400
Netto kosten taakveld 2.494.400
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging) 181.300
Taakveld 0.4 Overhead 323.300
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) 169.600
Compensabele BTW over exploitatiekosten product afval 318.000
Compensabele BTW over afschrijving op investeringen afval 86.500
Totale kosten 3.573.100
Opbrengst heffingen -3.570.100
Dekkingspercentage 100%
Mutatie op de voorziening -3.000

Naheffingsaanslag parkeren

Terug naar navigatie - Naheffingsaanslag parkeren

Een naheffingsaanslag parkeerbelastingen wordt opgelegd als een auto op een terrein met een betaalautomaat of bij een parkeermeter wordt geparkeerd en niet is betaald of wanneer de parkeertijd is
verstreken. Per 1 januari 2024 bedraagt het maximumbedrag dat voor een naheffingsaanslag aan kosten in rekening mag worden gebracht € 76,70.

Berekening van kostendekkendheid Naheffingsaanslagen parkeren
Taakveld 2.2 Parkeren, Product 65 Parkeren
Kosten, incl. (omslag) rente 193.284
Inkomsten, exclusief heffingen 0
Netto kosten taakveld 193.284
Toe te rekenen kosten
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 51.732
Totale kosten 245.016
Opbrengst heffingen -50.000
Dekkingspercentage 20%

Havengelden

Terug naar navigatie - Havengelden

Onder de naam ‘havengeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik van de haven met een vaartuig. De kosten van door de gemeente verstrekte diensten in de haven worden deels gedekt uit de
opbrengst havengeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beroepsvaart en pleziervaart.  De  havengelden voor vaste ligplaatsen wordt bij de pleziervaart naast de index verhoogd met 5%. De  passantenligplaatsen en kampeerterrein met 15% en de beroepsvaart met 5%.

Berekening van kostendekkendheid Havengelden
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen, Product 62 Water, activiteit beroepsvaart Beroepsvaart
Kosten, incl. (omslag) rente 213.224
Inkomsten, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 213.224
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken 210.851
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%) 10.826
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (80%) 101.410
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (80%) 37.134
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (67%) 28.083
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 12.933
Totale kosten 614.460
Opbrengst heffingen -254.792
Dekkingspercentage 41%
Berekening van kostendekkendheid Havengelden
Taakveld 2.3 Recreatieve havens, Product 62 Water, activiteit pleziervaart Pleziervaart
Kosten, incl. (omslag) rente 95.992
Inkomsten, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 95.992
Toe te rekenen kosten
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer, product 60 activiteit onderhoud civiele kunstwerken 153.352
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit beheer en onderhoud watergangen (25%) 10.826
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit onderhoud havenvoorzieningen (20%) 25.353
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit brugwachterlocaties (20%) 9.283
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen, activiteit havenkantoor (33%) 13.832
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 12.933
Totale kosten 321.570
Opbrengst heffingen -186.184
Dekkingspercentage 58%

Leges

Terug naar navigatie - Leges

Leges zijn rechten die worden geheven voor verstrekte diensten. In de legesverordening zijn bepalingen opgenomen over de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt, welke tarieven en de
grondslag. De nieuwe legesverordening is onderverdeeld in drie hoofdstukken (zie tabel). Ook voor dit jaar is beoordeeld in hoeverre de leges en tarieven kostendekkend zijn.

Leges recapitulatie hoofdstuk 1,2 en 3 Totaal lasten Totaal baten Kostendekking 2024
Kostendekking Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening € 691.762 € 642.095 92,8%
Kostendekking Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet € 1.395.626 € 879.341 63,0%
Kostendekking Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2 € 75.461 € 25.941 34,4%
Kostendekking totale tarieventabel € 2.162.848 € 1.547.377 71,5%

Lijkbezorgingsrechten

Terug naar navigatie - Lijkbezorgingsrechten

Op basis van de verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Het dekkingspercentage bedraagt 44%. Bij de PPN is besloten om de tarieven niet te verhogen.

Berekening van kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria, Product 30 Begraafplaatsen
Kosten, incl. (omslag) rente 453.125
Inkomsten, excl. heffingen -6.577
Netto kosten taakveld 446.548
Toe te rekenen kosten
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 64.665
Totale kosten 511.213
Opbrengst heffingen -223.000
Dekkingspercentage 44%

Marktgelden

Terug naar navigatie - Marktgelden

Marktgeld wordt geheven voor het hebben van een standplaats op de markt. De tarieven mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Het dekkingspercentage bedraagt 25%.

Berekening van kostendekkendheid Marktgelden
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, Product 35 Bijzondere wetgeving, activiteit markten
Kosten, incl. (omslag) rente 80.078
Inkomsten, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 80.078
Toe te rekenen kosten
Taakveld 0.4 Overhead incl. (omslag) rente 12.933
Totale kosten 93.011
Opbrengst heffingen -23.000
Dekkingspercentage 25%

Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2024

Terug naar navigatie - Geraamde opbrengsten van alle heffingen voor 2024

In de tabel hieronder zijn de geraamde opbrengsten voor 2024 vergeleken met de raming van 2023 en de werkelijke opbrengst over 2022.

Soort Heffing Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Bedragen x € 1.000
OZB gebruikers niet-woningen 1.878 1.953 2.234
OZB eigenaren niet-woningen 3.087 3.079 3.512
OZB eigenaren woningen 4.816 4.985 5.683
Onroerende zaakbelasting totaal 9.781 10.017 11.429
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 3.359 3.381 3.570
Rioolheffing 2.939 2.960 3.125
Parkeerbelasting 1.367 1.610 1.538
Precariobelasting 57 64 65
Lijkbezorgingsrechten 231 280 223
Leges dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet 1.739 853 879
Leges algemene dienstverlening 520 340 642
Leges dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn 10 24 26
Leges totaal 2.270 1.218 1.547
Marktgelden 25 23 23
Havengeld beroepsvaart 265 237 255
Havengeld pleziervaart 139 163 186
Liggelden 10 7 7
Havengeld en liggeld totaal 415 407 448
Totaal 20.444 19.960 21.968

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid is vastgelegd in de Leidraad Invordering. De hierin gestelde criteria zijn afgeleid van de regelgeving van het rijk. Bij het behandelen van een kwijtscheldingsverzoek vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats. De normen voor kwijtschelding worden landelijk bepaald. Als een belastingschuldige noch betalingscapaciteit noch vermogen heeft, wordt kwijtschelding van
afvalstoffenheffing en rioolheffing verleend. In incidentele gevallen komt het voor dat ook de onroerende zaakbelasting wordt kwijtgescholden.
Bij de bepaling van kwijtschelding houden wij rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud. Er is bewust geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren om zodoende de meest ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook kleine ondernemers komen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking. In onderstaande tabel staan de bedragen die in 2022, 2023 en 2024 met kwijtschelding zijn gemoeid.

Kwijtschelding Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Bedragen x € 1.000
Afvalstoffenheffing 163 170 170
Rioolheffing 134 150 150
Totaal 297 320 320

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

In de volgende tabel geven we een overzicht van de woonlasten van alle Drentse en naburige gemeenten voor 2023. Een aantal Drentse gemeenten kent tariefdifferentiatie voor afvalstoffenheffing en/of rioolheffing.

Deze woonlasten zijn afkomstig uit het atlas van Coelo. Dit is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Zij zijn vanaf het jaar 2022 overgegaan op een andere rekenmethodiek voor de gemiddelde WOZ-waarde . Tot en met 2021 ging Coelo bij de berekening van de gemiddelde WOZ-waarde uit van de koop- en huurwoningen samen. Vanaf 2022 gaan ze bij de berekening uit van de gemiddelde WOZ-waarde van alleen de koopwoningen. 

Woonlastendruk
Gemeente OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totale woonlasten
Mph Mph
Tynaarlo 370 186 176 732
Steenwijkerland 288 254 203 746
Meppel 372 212 177 761
AA en Hunze 368 250 161 779
Midden-Drenthe 336 229 239 803
De Wolden 385 219 234 838
Staphorst 413 249 208 870
Assen 451 265 173 888
Hoogeveen 457 287 154 899
Emmen 413 282 217 913
Noordenveld 384 257 277 918
Westerveld 437 310 226 973
Coevorden 473 306 223 1.002
Borger-Odoorn 531 234 268 1.032
Bron: www.coelo.nl
Mph = Meerpersoonshuishouden (2 personen of meer)
Note: Borger-Odoorn, de Wolden, Staphorst, Emmen en Steenwijkerland hebben Diftar