Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

In de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen. Opname van dit overzicht is op grond van het besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven. Dit verplichte (meerjarige) overzicht speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht. Zie daarvoor ook de tabel opgenomen onder Financiën in het onderdeel “Begroting op hoofdlijnen”.

Overzicht incidentele baten en lasten Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027
min = voordeel, plus = nadeel
Progr. Omschrijving
Incidentele baten
10 Kwaliteitsverbetering binnenstad bijdrage Regiostedenfonds -150 -150
Incidentele baten / reserves
Onttrekking reserve ondernemersfonds -228 -228 -228 -228
Subtotaal incidentele baten -378 -378 -228 -228
Incidentele lasten
3 Schuldhulpverlening 95
3 Ervaringsdeskundigheid 79
3 Ontwikkel- en hervormingsagenda jeugdhulp 100
4 Huur units greydanuscollege 21
8 Opstellen ontwikkelstrategie stationsgebied 100
10 Kwaliteitsverbetering binnenstad 150 150
11 Herziening warmtetransitievisie 75
11 Soortenmanagementplan 25 25
12 Realiseren nieuwe gemeentelijke website 145
Incidentele lasten reserves
Toevoeging reserve ondernemersfonds 228 228 228 228
Toevoeging algemene bufferreserve 3.100 4.000
Subtotaal incidentele lasten 4.043 4.403 303 228
Saldo 3.665 4.025 75 0

Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat dan om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter hebben van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.
In de begrotingsvoorschriften staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een andere invulling van het begrip “incidenteel” gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De incidentele baten en lasten > € 50.000 worden hieronder toegelicht.

Programma 3
Als gevolg van corona werd een hogere toename van de doelgroep schuldhulpverlening verwacht. De extra middelen voor schuldhulpverlening zijn opgenomen voor drie jaar (2022 t/m 2024) en zijn daarom als incidenteel aangemerkt. 
In de begrotingsvergadering van 4 november 2021 heeft de raad een motie ingediend om te onderzoeken op welke onderdelen binnen het Sociaal domein de inzet van ervaringsdeskundigheid effectief toegepast zou kunnen worden. Uit dit onderzoek zijn twee pilots naar voren gekomen. Hiervoor is in 2024 € 79.000 geraamd. Op basis van de uitkomsten van beide pilots wordt een voorstel gedaan voor definitieve inbedding van ervaringsdeskundigheid in onze gemeente. Vanwege het eenmalige karakter is deze post als incidenteel aangemerkt.
Voor 2024 is een bedrag van € 100.000 geraamd voor het uitvoeren van de ontwikkel- en hervormingsagenda jeugd. Met het budget wordt tijdelijk capaciteit gecreëerd waarmee de processen en voorwaarden voor door de gemeente betaalde jeugdhulp worden aangescherpt zonder dat de basiskwaliteit zoals deze vanuit de jeugdwet wordt voorgeschreven uit het oog wordt verloren.

Programma 8
Voor het opstellen van een ontwikkelstrategie van het stationsgebied is voor 2024 een bedrag van € 100.000 geraamd. Het budget rondom de opstelling is van tijdelijke aard en daarom aangemerkt als incidenteel.

Programma 10
Voor de kwaliteitsverbetering van de binnenstad is voor 2024 en 2025 totaal € 300.000 opgenomen. Hierbij is een subsidieaanvraag in het kader van het Regiostedenfonds bij de provincie Drenthe gedaan. De opgaven worden in de periode 2024-2025 uitgevoerd en afgerond. Vanwege het tijdelijke karakter van deze regeling is de kwaliteitsverbetering van de binnenstad als incidenteel aangemerkt.

Programma 11
In 2027 zijn uitgaven geraamd voor de herziening warmtetransitievisie. De middelen zijn voor één jaar opgenomen in de meerjarenraming en daarom aangemerkt als incidenteel.

Programma 12
Voor het realiseren van een nieuwe gemeentelijke website is voor 2024 een bedrag geraamd van € 145.000. Vanwege het eenmalige karakter is deze post als incidenteel aangemerkt.

Reserves
Een deel van de opbrengst van de onroerendzaakbelastingen niet-woningen (€ 228.000) wordt jaarlijks gestort in de reserve ondernemersfonds. Dit bedrag wordt vervolgens ieder jaar uitgekeerd als subsidiebijdrage aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel. 
In de raadsvergadering van 25 mei 2023 is het financieel actieplan vastgesteld. Eén van de vier pijlers waar dit actieplan is opgebouwd is een goede reservepositie. In deze programmabegroting is voor de jaren 2024 en 2025 een jaarlijkse storting opgenomen van respectievelijk € 3 miljoen (2024) en € 4 miljoen (2025).  Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn.