Algemene dekkingsmiddelen

Wat valt er onder dit overzicht?

Terug naar navigatie - Wat valt er onder dit overzicht?

Dit overzicht gaat onder meer over de algemene dekkingsmiddelen. Het kenmerk van deze dekkingsmiddelen is dat ze vrij besteedbaar zijn. Ze zijn dus niet aan een bepaald programma gebonden. In dit overzicht wordt de gemeentefondsuitkering, de gemeentelijke belastingen, dividend en het saldo op de financieringsfunctie (zoals rente voor- en nadelen) verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen van de programma’s 1 tot en met 12. Daarnaast staat hier de verplichte post onvoorzien.

Specifieke dekkingsmiddelen zijn bijvoorbeeld de opbrengst afvalstoffenheffing, de opbrengst rioolheffing maar ook de specifieke uitkeringen van het rijk zoals de Gebundelde Uitkering (BUIG: zie programma 3). De specifieke dekkingsmiddelen staan opgenomen in de betreffende programma’s in deze begroting. Ze verlagen het saldo van lasten en baten op het betreffende programma.

Beleidskader
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- Financieel toezichtskader provincie Drenthe;
- Financiële verordening en overige (financiële) beleidsnotities.

In dit overzicht staan de volgende producten:

Terug naar navigatie - In dit overzicht staan de volgende producten:

Algemene Ondersteuning
Hier staan met name de toevoegingen en onttrekking aan de reserves en voorzieningen. Ook staat hier de afrekening met de belastingdienst van de btw over voorgaande jaren. 

Onvoorziene uitgaven
In de begroting is een post onvoorziene uitgaven incidenteel opgenomen van € 50.000. Het bedrag is volledig besteed. Het is ingezet voor een donatie van € 25.000 aan Giro555 om hulp te bieden aan de getroffen gebieden in Turkije en Syrie als gevolg van de aardbeving. Daarnaast was € 25.000 nodig voor onderzoek en het veilig stellen van de BOAZ-brug. 

Deelnemingen
De inkomsten uit de deelnemingen in de vorm van dividend worden hier geraamd.  We hebben dit jaar ongeveer € 700.000 aan dividend ontvangen van N.V. Rendo, BNG, Wadinko en Enexis. Het grootste aandeel daarin komt van N.V. Rendo (€ 560.000). In de paragraaf 'verbonden partijen' worden de deelnemingen toegelicht. Verder is hier de bijstorting in het aandelenbelang van MeppelEnergie verantwoord. Het gaat om een krediet van € 1,2 miljoen waarvoor een onttrekking uit de Algemene bufferreserve is gedaan (raadsbesluit van 22 juni 2023).

Belastingen en invorderingen (lokale heffingen)
Hier staat de opbrengst onroerende zaakbelasting (OZB), de Bedrijven Investeringszone (BIZ)-bijdrage die wordt geheven van de ondernemers en de precariobelasting op terrassen.

We hebben ongeveer € 9,9 miljoen aan OZB voor woningen (eigendom) en niet-woningen (zowel gebruik als eigendom) ontvangen.  De werkelijke opbrengst is daarmee € 100.000 lager dan de raming oftewel een geringe afwijking van ongeveer 1%.  Ten opzichte van het vorige belastingjaar (2022) is de opbrengst verhoogd met een inflatiecorrectie van 2,5% en is een autonome stijging meegenomen als gevolg van verbouw/nieuwbouw.

In het centrum van Meppel is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht waarvoor ondernemers/pandgebruikers jaarlijks belasting betalen, de BIZ-bijdrage. De BIZ-bijdrage die we ontvangen (in 2023 € 188.000) betalen we grotendeels door als subsidie aan de stichting BIZ centrum Meppel (zie programma 10). Gebruikers betalen alleen een BI|Z-bijdrage voor onroerende zaken die voor een onderneming worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen .  

De opbrengst precariobelasting bedraagt over het jaar 2023 € 60.000. Het wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond.

In de paragraaf Lokale heffingen wordt een toelichting gegeven op het beleid en de opbrengsten van belastingen. De kosten van invordering van belastingen en de waardebepaling van de onroerende zaken (wet WOZ) zijn geraamd in programma 12 Burgerzaken. 

Gemeentefondsuitkering

Terug naar navigatie - Gemeentefondsuitkering

Gemeenten ontvangen geld van het rijk uit het gemeentefonds om hun taken uit te voeren. Het is de grootste inkomstenpost voor elke gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Uiteraard wel binnen de regels van de wet. Op drie tijdstippen in het jaar komt meestal informatie over de gemeentefondsuitkeringen. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september geeft de vertaling van de Miljoenennota en december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af op basis van de Najaarsnota. In deze jaarstukken is voor het bepalen van de omvang van de gemeentefondsuitkering de laatst ontvangen decembercirculaire 2023 de basis. 

Andere verdeling met ingang van 2023
Hoeveel geld een individuele gemeente uit het gemeentefonds krijgt, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van een gemeente. Met ingang van 2023 heeft het rijk een andere verdeling onder gemeenten ingevoerd van de “landelijke pot” van ruim € 35 miljard. Het doel van deze herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Voor Meppel heeft de herverdeling niet gunstig uitgepakt. Meppel gaat er op basis van de definitieve verdeling uiteindelijk € 56,00 per inwoner op achteruit. Wel geldt een ingroei-pad waardoor het nadelig effect voor 2023 netto uitkomt op € 5,00 per inwoner.

Onder de tabel "Wat mag het kosten?" is een analyse gegeven van de cijfermatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023.

Saldo op de financieringsfunctie (renteresultaat)

Hieronder staan alle rentelasten en rentebaten. De rentelasten worden toegerekend aan de diverse programma's. Dit gebeurt op basis van een berekend rentepercentage zoals vastgelegd in de notitie rente van de commissie BBV. Op basis daarvan is bij de begroting 2023 een omslagpercentage gehanteerd van 1,5%. Aangezien het saldo tussen de werkelijke rentebaten en de werkelijke rentelasten over 2023 behoorlijk hoger is dan het geraamde saldo bij de begroting, is bij deze jaarstukken het omslagpercentage verlaagd naar 1%. Gemeenten zijn namelijk verplicht de renteomslag opnieuw te berekenen als deze meer dan 25% afwijkt van de begrote renteomslag. Dat is bij ons het geval. 

Heffing VPB
Hier staat de vennootschapsbelasting op basis van de verwachte resultaten van de grondexploitaties. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2020 2021 2022 2023
Demografische druk % 75,3% 75,3% 74,7% 74,0%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 649 678 752 761
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 649 678 752 761
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 15,3 10,4 5,0 nog niet bekend
Gemiddelde WOZ-waarde x € 1.000 213 227 249* 289*
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl * = voorlopig data
Ontleend aan: CBS-Bevolkingstatistiek, COELO, Basisregistraties adressen en gebouwen, CBS -Waarde Onroerende Zaken
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning
Lasten 951 0 0 243 -243
Baten -802 0 0 -432 432
Totaal Algemene Ondersteuning 148 0 0 -189 189
Onvoorziene uitgaven
Lasten 0 50 0 0 0
Totaal Onvoorziene uitgaven 0 50 0 0 0
Deelnemingen
Lasten 1 1 1.219 1.219 1
Baten -774 -645 -645 -814 169
Totaal Deelnemingen -772 -643 575 405 170
Belastingen en Invordering
Lasten 36 34 34 26 8
Baten -10.148 -10.327 -10.327 -10.203 -124
Totaal Belastingen en Invordering -10.112 -10.293 -10.293 -10.177 -116
Algemene uitkeringen
Baten -80.490 -77.716 -79.644 -82.707 3.063
Totaal Algemene uitkeringen -80.490 -77.716 -79.644 -82.707 3.063
Stelposten
Lasten 0 0 0 0 0
Totaal Stelposten 0 0 0 0 0
Saldo op de financieringsfunctie
Lasten 319 130 162 654 -492
Baten -245 -214 -214 -526 311
Totaal Saldo op de financieringsfunctie 74 -84 -52 129 -181
Overhead
Lasten 12.626 14.293 14.935 15.636 -701
Baten -675 -100 -100 -768 668
Totaal Overhead 11.951 14.193 14.834 14.868 -33
Heffing VPB
Lasten -3 0 0 8 -8
Totaal Heffing VPB -3 0 0 8 -8
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -79.204 -74.493 -74.580 -77.663 3.084
Saldo van baten en lasten -79.204 -74.493 -74.580 -77.663 3.084
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning
Onttrekkingen 0 0 -1.218 -1.218 0
Stortingen 615 3.491 3.491 3.490 1
Totaal Algemene Ondersteuning 615 3.491 2.273 2.272 1
Onvoorziene uitgaven
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0
Deelnemingen
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Deelnemingen 0 0 0 0 0
Belastingen en Invordering
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Belastingen en Invordering 0 0 0 0 0
Algemene uitkeringen
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0
Stelposten
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Stelposten 0 0 0 0 0
Saldo op de financieringsfunctie
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Saldo op de financieringsfunctie 0 0 0 0 0
Overhead
Onttrekkingen -96 0 -125 -125 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Overhead -96 0 -125 -125 0
Heffing VPB
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Heffing VPB 0 0 0 0 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 519 3.491 2.148 2.147 1
Totaal reserve mutaties 519 3.491 2.148 2.147 1

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 59 - Algemene dekkingsmiddelen
Algemene ondersteuning
Afrekening met de belastingdienst 300 I
Deelnemingen
Hogere dividenduitkeringen 56 I
Teruggaaf betaalde dividendbelasting 114 I
Lokale heffingen
Opbrengst onroerende zaakbelastingen -108 I
Gemeentefondsuitkering 3.063 I
Saldo op de financieringsfunctie -181 I
Overhead -33 I
Diverse kleine afwijkingen < 50.000 -127 I
Saldo overzicht Algemene dekkingsmiddelen 3.084
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting

Algemene ondersteuning
Afrekening van het btw-compensatiefonds  over de jaren 2016 tot en met 2019 levert een voordeel op van ruim € 0,4 miljoen. Daar tegenover staat een te betalen naheffingsaanslag btw over 2018 en 2019 van € 0,1 miljoen. Bij de begroting was dat niet te voorzien. 

Deelnemingen
De ontvangen dividenduitkeringen van zowel de BNG, Enexis, Wadinko en N.V. Rendo zijn iets hoger dan geraamd. De door ons betaalde dividendbelasting over 2023 hebben we teruggekregen van de belastingdienst. 

Lokale heffingen 
De werkelijke OZB-opbrengst voor eigenaren van zowel woningen als niet-woningen is respectievelijk € 86.000 en € 82.000 lager dan geraamd. Daarentegen is de opbrengst van gebruikers van de niet-woningen in werkelijkheid € 60.000 hoger. Per saldo is de opbrengst € 108.000 lager dan geraamd. De lagere opbrengst is voornamelijk het gevolg van een in werkelijkheid lagere waardecapaciteit van de niet-woningen in vergelijking met de waardecapaciteit waarop het tarief voor de niet-woningen is gebaseerd. Verder is in de raming een areaaluitbreiding opgenomen die in werkelijkheid lager is.  

Gemeentefondsuitkering
De oorspronkelijke begroting laat een raming voor de gemeentefondsuitkering zien van € 77,7 miljoen.  In de bestuursrapportage 2023 hebben we € 1,9 miljoen bijgeraamd. Deze hogere bijdrage is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 en (een voorschot op) de meicirculaire 2023.  De verhoging betreft voornamelijk een compensatie voor hogere loon- en prijsstijgingen. Het geraamde bedrag voor de gemeentefondsuitkering 2023 komt daarmee op € 79,6 miljoen.

In werkelijkheid hebben we € 82,7 miljoen ontvangen. Een positief verschil ten opzichte van de raming van afgerond € 3,1 miljoen.

Dat bestaat uit:

  • Meicirculaire 2023: € 0,5 miljoen extra.
    De stijging is met name het gevolg van een compensatie voor lonen en prijzen binnen de Participatie (Wsw). 
  • Septembercirculaire 2023: € 0,7 miljoen extra.
    Dit betreft de uitbetaling van het voorschot op het btw-compensatiefonds.
  • Decembercirculaire 2023: € 1,9 miljoen extra. 
    De stijging betreft voornamelijk de tegemoetkoming van het rijk voor de energietoeslag 2023 (€ 1,4 miljoen). Verder is een compensatie uitgekeerd voor de uitvoeringskosten Omgevingswet (€ 0,2 miljoen) en zijn er overige kleinere mutaties (€ 0,3 miljoen).

Tegenover de extra bijdrage uit het gemeentefonds op basis van de laatste drie circulaires staan ook extra gemeentelijke kosten. Denk alleen al aan de energietoeslag over 2023 die wordt uitbetaald begin 2024.

Saldo op de financieringsfunctie
De verlaging van het percentage van de renteomslag van 1,5% (begroting) naar 1% (jaarrekening) leidt er toe dat er op de programma's een voordeel ontstaat. Er wordt door het hanteren van een lager rentepercentage minder doorbelast. Het voordeel in de programma's leidt tot een nadeel op dit onderdeel. 

Overhead
Voor een toelichting op de overhead wordt verwezen naar de uitwerking onder "Overzicht overhead".