Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken van 2023. Hierin legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de begroting van het voorgaande jaar. Zowel beleidsmatig als financieel.

In de jaarstukken doen we verslag over de gestelde beleidsdoelen en uitgangspunten zoals geformuleerd in de Programmabegroting 2023.

Leeswijzer
Via de menutegels komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Het jaarverslag, de programmaverantwoording.
2. De paragrafen conform het Besluit Begroting & Verantwoording aangevuld met de paragraaf Ogterop en paragraaf Subsidies
3. De financiële jaarrekening met daarin onder andere:
- Balans met toelichting
- Het overzicht van baten en lasten
- Rechtmatigheidsverantwoording
- Overzicht taakvelden
4. Bij het onderdeel 'overig' treft u onder andere een overzicht van de specifieke uitkeringen die vallen onder het Single information, Single Audit (SiSa) regime, de controleverklaring van de accountant en een totaaloverzicht met af te sluiten en lopende investeringen.

In de programmaverantwoording geven we per beleidsthema antwoord op de onderstaande vier vragen:
1. Wat valt er onder dit programma?
2. Wat hebben we afgelopen jaar bereikt?
3. Wat hebben we hiervoor gedaan?
4. Wat heeft het gekost?
Daarnaast is per programma een toelichting opgenomen over de voortgang van de voorgenomen investeringen.