Programma 4: Onderwijs

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Dit programmaonderdeel omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is vanuit de onderwijswetten.

Beleidskader
- Integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) (2020-2025)
- Verordening voorziening huisvesting onderwijs (2012)
- Verordening voorschoolse voorzieningen (2013)
- Beleidsnotitie onderwijs-achterstanden-beleid (2017-2020)
- Verordening leerlingenvervoer
- Uitvoeringsprogramma gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (2019-2022)

Relaties met andere beleidsterreinen
- Sociaal domein
- Sport en bewegen
- Cultuur
- Openbare orde en veiligheid
- Zorg

Algemeen
Zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners in Meppel. De mogelijkheid bieden aan onze inwoners om binnen hun eigen mogelijkheden zich te ontwikkelen tot zelfredzame, sociale en verantwoordelijke inwoners. Dit gaan we doen door kwalitatief goed onderwijs en een gevarieerd aanbod te organiseren.

Onderwijs en algemeen lokale overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een kwalitatief goed voorschoolse aanbod voor alle kinderen in Meppel.

Terug naar navigatie - Een kwalitatief goed voorschoolse aanbod voor alle kinderen in Meppel.

In samenwerking met de voorschoolse voorzieningen en de overige partners, Stichting Welzijn Mensenwerk, Bibliotheek etc. een kwalitatief goed voorschools aanbod organiseren. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voorkomen dat kinderen geen onderwijs krijgen en dat ze de school voortijdig verlaten.

Terug naar navigatie - Voorkomen dat kinderen geen onderwijs krijgen en dat ze de school voortijdig verlaten.

In afstemming met de scholen en de overige partners preventief en repressief optreden om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten.  

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken.

Terug naar navigatie - Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken.

Sinds de invoering van passend onderwijs werken gemeenten, scholen en de andere partners samen om de zorg vanuit het onderwijs en de zorg vanuit de gemeente aan elkaar te koppelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2020 2021 2022 2023
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,3 2,3 3,3 nog niet bekend
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 9 19 19 nog niet bekend
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % 1,5% 2,1% 2,1% nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: DUO/Ingrado
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Onderwijs
Onderwijs
Lasten 6.403 5.753 5.991 5.943 48
Baten -2.025 -1.099 -1.099 -1.179 80
Totaal Onderwijs 4.378 4.654 4.892 4.764 128
Totaal Onderwijs 4.378 4.654 4.892 4.764 128
Saldo van baten en lasten 4.378 4.654 4.892 4.764 128
Onderwijs
Onderwijs
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Onderwijs 0 0 0 0 0
Totaal Onderwijs 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 41 - Onderwijs algemeen lokale overheid
Baten
Niet geraamde bijdragevan het rijk specifieke uitkering ventilatie scholen 91 I
Lasten
Niet geraamde bijdrage aan scholen tbv ventilatie in scholen (specifieke uitkering) -91 I
Lagere kosten voor advies voor leerplicht 42 I
Personeelslasten 48 I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Kapitaallasten 51 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -13 I
Saldo programma 4 - Onderwijs 128
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting

Een specifieke uitkering is beschikbaar gesteld voor maatregelen ten aanzien van ventilatie in scholen. Vanwege dure bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt is uitstel verleend voor de uitvoering, waardoor de regeling in 2023 door kon lopen.  

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Duurzame aanpassingen CSG Dingstede
Samen met het schoolbestuur van CSG Dingstede is een onderzoek gestart naar de mogelijke huisvestingsscenario's voor de school. De resultaten worden in de eerste helft van 2024 verwacht.

Renovatie Stadskwartier
De renovatie van Kindcentrum Stadskwartier is gaande. In 2023 is de nieuwbouw van twee lokalen opgeleverd en gestart met de renovatie van het oude schoolgebouw. Afronding van het project wordt voorzien in het voorjaar van 2024.

Onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen
In 2023 is het programma van eisen voor de nieuwe school opgesteld en zijn de voorbereidingen gestart van de ontwerpfase. De bouw start naar verwachting begin 2025.

Aanpassing KBS de Plataan
In 2023 is de uitbreiding van de school gerealiseerd. Vanwege de levertijd van de zonneschermen wordt het krediet nog niet afgesloten.

Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Programma 4 - Onderwijs
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede 2.395.000 420.000 1.975.000 - - - 1.975.000 Nee
Renovatie Stadskwartier 806.000 40.000 766.000 803.556 - 803.556 -37.556 Nee
Onderwijsvoorziening NvL 5.512.000 - 5.512.000 31.732 - 31.732 5.480.268 Nee
Aanpassing KBS de Plataan 450.000 - 450.000 415.740 - 415.740 34.260 Nee
Totaal Programma 4 - onderwijs 9.163.000 460.000 8.703.000 1.251.027 - 1.251.027 7.451.973