Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten Begroting 2023 Begroting 2023 Realisatie
bedragen x € 1.000 voor wijziging na wijziging 2023
Progr. Omschrijving
Incidentele baten
3 Opvang ontheemden Oekraïne 10.522
3 Noodopvang vluchtelingen 195 1.174
4 Nationaal programma onderwijs 214 214 200
10 Kwaliteitsverbetering binnenstad bijdrage Regiostedenfonds 150 150 220
10 Verkoop Meo-locatie 170
10 Resultaat grondexploitaties 463
10 Regiodeal Zwolle 50 125 53
11 Aanpak energiearmoede 473 473 102
ALG Compensatie energietoeslag via gemeentefonds 1.466
Incidentele baten / reserves
Onttrekking reserve ondernemersfonds 221 221 220
Onttrekking reserve budgetoverheveling 2.367 2.367
Onttrekking vrij besteedbare reserve 25 25 25
Onttrekking reserve omgevingswet 155 285 285
Onttrekking reserve corona 305 261
Onttrekking reserve binnenstadsplan
Onttrekking algemene bufferreserve 1.218 1.218
Subtotaal incidentele baten 1.288 4.360 18.746
Incidentele lasten
3 Opvang ontheemden Oekraïne 6.662
3 Noodopvang vluchtelingen 815
3 Energietoeslag 1.547 984
3 Steunfonds 250 250
3 Schuldhulpverlening 95 95 95
3 Overige posten < € 50.000 224 134
4 Nationaal programma onderwijs 214 214 200
4 Sloop voormalig AOC Terra 120 130
6 Liquidatie stichting horeca schouwburg Ogterop 216
6 Overige posten < € 50.000 15 65 24
7 Uitvoeren onderzoeksvoorstellen sportbeheerplan 175 175 70
8 Omgevingswet implementeren 205 385 335
10 Kwaliteitsverbetering binnenstad 150 150 220
10 Resultaat grondexploitaties -731
10 Regiodeal Zwolle 125 200 112
10 Subsidie merk meppel 167 167 0
10 Afwaardering gronden Bleekerseiland 245
10 Resultaat grondexploitaties
11 Aanpak energiearmoede 473 473 102
11 Klimaatakkoord en energietransitie 245 206
11 Overige posten < € 50.000 18 18 18
OVH Verbeterplan informatisering 125 125
ALG Kapitaalinbreng MeppelEnergie 1.218 1.218
Incidentele lasten / reserves
Toevoeging reserve ondernemersfonds 221 221 220
Toevoeging algemene bufferreserve 3.270 3.270 3.270
Toevoeging reserve omgevingswet 307 307
Subtotaal incidentele lasten 5.128 9.469 15.227
Saldo 3.840 5.109 -3.519

Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht incidentele baten en lasten

Opname van dit overzicht is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven. Bij het samenstellen worden de baten en lasten opgenomen die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hieronder volgt een toelichting op de posten groter dan € 50.000. De opgenomen incidentele baten hebben merendeels een directe relatie met genoemde incidentele lasten. Waar mogelijk is de toelichting op baten en lasten gecombineerd.

Programma 3
Opvang ontheemden Oekraïne
Van het rijk hebben wij een incidentele vergoeding gekregen voor de bekostiging van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een bedrag van € 10 5 miljoen. Daar tegenover staat een bedrag van € 6,7 miljoen aan kosten. Voor het overschot van € 3,8 miljoen bestaat geen terugbetalingsverplichting.

Noodopvang vluchtelingen
Voor de opvang van de vluchtelingen ontvangen wij van het COA een vergoeding. De werkelijke kosten van de opvang zijn lager. Het overschot betreft een verrekening van personeelskosten en de declaratie voor de BTW over voorgaande jaren.

Steunfonds
In 2023 is een incidenteel budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. Dit ten behoeve van het verlenen van financiële hulp om de gevolgen van de huidige hoge inflatie en energiekosten te overbruggen en/of de kosten van noodzakelijke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen te bekostigen. Dit budget is volledig ingezet. Daartegenover staat een dekking vanuit de reserve budgetoverheveling.

Schuldhulpverlening
In de begroting van 2023 en 2024 zijn extra middelen opgenomen voor schuldhulpverlening. Ze worden daarom als incidenteel aangemerkt.

Programma 3 en ALG
Energietoeslag

In de decembercirculaire 2023 gemeentefonds is een compensatie opgenomen van € 1.466.000. Dit betreft het restant voor uitvoering en uitbetaling van de energietoeslag 2023.

Programma 4
Nationaal Programma Onderwijs
In 2023 zijn uitgaven geraamd voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. De kosten worden opgevangen door een specifieke uitkering. Het programma is bedoeld om de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren weg te nemen of te verzachten. Vanwege de tijdelijke aard is dit budget aangemerkt als incidenteel.

Sloop voormalig AOC Terra
De kosten van de sloop van het voormalig AOC Terra gebouw heeft een incidenteel karakter.

Programma 6
Liquidatie stichting horeca schouwburg Ogterop
In 2023 is gebleken dat de stichting horeca schouwburg Ogterop niet meer levensvatbaar is. Vanwege de precaire financiële situatie is besloten de stichting op te heffen. Het opgenomen bedrag betreft het afwikkelen van de verplichtingen zoals regelingen met het personeel en kwijtschelding van een krediet en een lening.

Programma 7
Uitvoeren onderzoeksvoorstellen sportbeheerplan
In 2023 is een bedrag van € 70.000 uitgegeven voor het uitvoeren van onderzoeksvoorstellen die in het sportbeheerplan zijn genoemd. Hiervoor is € 175.000 geraamd. Het restantbudget van € 105.000 wordt overgeheveld naar 2024. De uitvoering van het onderzoek is van tijdelijke aard en daarom aangemerkt als incidenteel.

Programma 8
Omgevingswet implementeren
De omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De omvangrijke veranderingen in het fysieke domein brengen tevens veranderingen van werkzaamheden mee. In voorbereiding daarop is in 2023 € 335.000 uitgegeven. Daartegenover staat een dekking van de reserve omgevingswet en de reserve budgetoverheveling.

Programma 10
Kwaliteitsverbetering binnenstad 
Voor de kwaliteitsverbetering van de binnenstad is voor 2023 tot en met 2025 totaal € 450.000 opgenomen (€ 150.000 per jaar). Hierbij is subsidie toegekend door de provincie Drenthe in het kader van het Regiostedenfonds. De opgaven worden in de periode 2023-2025 uitgevoerd. In 2023 is € 220.000 uitgegeven. Vanwege het tijdelijke karakter van deze regeling is dit een incidenteel budget.

Verkoop Meo-locatie
In 2023 is de Meo-locatie verkocht voor € 170.000. Boekwinst bij verkoop van geactiveerde investeringen is een eenmalige baat.

Resultaat grondexploitaties
De resultaten op de grondexploitaties worden aangemerkt als incidenteel. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitaties.

Regiodeal Zwolle
De regio Deal Port of Zwolle loopt formeel tot eind 2023. De afronding van de werkzaamheden en subsidie loopt door in 2024. Een deel van de uitgaven en (subsidie-)inkomsten vindt in 2024 plaats. Dit gaat om maximaal € 50.000 aan uitgaven waar € 25.000 aan subsidie/cofinanciering tegenover staat.

Subsidie Merk Meppel
Voor 2023 is een bijdrage van € 167.000 geraamd aan de Stichting Merk Meppel. Deze is niet uibetaald in 2023. Het reeds geraamde bedrag van € 167.000 wordt overgeheveld naar 2024. 

Afwaardering gronden Bleekerseiland
In 2023 is het ontwerp Bleekerseiland vastgesteld. In dit ontwerp wijzigt de verhouding bedrijventerrein/openbaar groen. Op grond van waarderingsvoorschriften heeft een afwaardering plaatsgevonden van deze gronden van € 245.000. De kosten van afwaardering worden aangemerkt als incidenteel.

Programma 11
Aanpak energiearmoede
Het rijk heeft in 2023 € 473.000 beschikbaar gesteld om kwetsbare huishoudens van huur- en koopwoningen tegemoet te komen met energiebesparende maatregelen. Het doel is verlaging van het energieverbruik of de energierekening. In 2023 is hier € 102.000 aan uitgegeven. De looptijd van de regeling wordt verlengd naar 2025.

Klimaatakkoord en energietransitie
Via de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds is € 245.000 ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord en de energietransitie. De middelen zijn in 2023  ingezet als dekking voor projecten met een eenmalig karakter. 

Overhead
Verbeterplan informatisering
Om de komende jaren een duurzame en toekomstbestendige informatisering te realiseren is een verbeterplan informatisering opgesteld. In 2023 zijn incidentele middelen van € 125.000 begroot voor ondersteuning bij de werving en selectie, opleiding en training van de zittende medewerkers en de begeleiding van de implementatie. Daartegenover staat een dekking van de reserve budgetoverheveling.

Algemene dekkingsmiddelen
Kapitaalinbreng MeppelEnergie
Om te komen tot een toekomstbestendige business case van MeppelEnergie is een bedrag van € 1.218.000 bijgestort in het aandelenbelang van MeppelEnergie. Dekking is geregeld via een onttrekking uit de algemene bufferreserve.

Reserves
Het Beluit Begroting en Verantwoording stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn. Uitzondering betreft een eventuele bestemmingsreserve kapitaallasten.