Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma’s te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan alle activiteiten die ondersteunend zijn aan het primaire proces zoals personele zaken, financiën, inkoop, ICT en facilitaire zaken. Deze overheadkosten zijn opgenomen in het overzicht Overhead. Dit onderwerp wordt bij dat onderdeel nader toegelicht.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

Een goed werkende P&C cyclus is een belangrijke voorwaarde voor een goede sturing en het in control zijn van de organisatie. Een onderzoek naar de werking van de huidige cyclus heeft geleid tot een aantal bevindingen, aanbevelingen en een verbeteragenda. De verbeteragenda bevat een aantal maatregelen en actiepunten met een tijdspad tot en met het tweede halfjaar van 2024.

Concrete stappen daarin zijn dit jaar wel gezet. Denk daarbij aan het digitaliseren van alle vier P&C documenten die zijn verschenen. Het gaat dan om de jaarstukken 2022, de perspectiefnota 2024-2027, de bestuursrapportage 2023 en de programmabegroting 2024-2027. 

Een andere belangrijke stap is de vaststelling van een Financieel Actieplan door de raad in de vergadering van 25 mei 2023. In dit actieplan bouwt Meppel de komende jaren aan een solide, financiële positie. Het is opgebouwd aan de hand van vier pijlers die bijdragen aan een (duurzaam) financieel gezond Meppel: 

1. voldoende aandacht en buffers voor risico's
2. een goede reservepositie
3. een stabiele schuldpositie
4. structureel begrotingsevenwicht. 

Deze punten zijn uitgewerkt in nieuwe financiële kaders en spelregels in de vorm van een actualisatie van de financiële beleidsregels in 2023. Het gaat dan onder andere om de financiële verordening, de nota risicomanagement en weerstandsvermogen en de nota reserves en voorzieningen. 

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie

In 2023 hebben we de gemeentelijke communicatie toegankelijker en duurzamer gemaakt. De grootste mijlpaal hierin is de lancering van de nieuwe huisstijl met een eigentijdse uitstraling. Deze vernieuwing gaat gepaard met een nieuw logo dat symbool staat voor de gemeente Meppel en haar inwoners en organisaties: in Meppel tonen we lef, kennen we groots ondernemerschap, zijn we zelfverzekerd en trots. De nieuwe huisstijl wordt geleidelijk geïntroduceerd, waarbij bestaande huisstijlmiddelen met de oude oranje kleuren en het kenmerkende zwarte 'M' logo nog in omloop zijn gedurende de overgangsperiode. Dit zorgt ervoor dat materialen die nog bruikbaar zijn niet onnodig worden verspild. 

De nieuwe huisstijl maakt dat we klaar zijn om goed samen te kunnen werken met (maatschappelijke) partners en we onze sociale kanalen en visuele communicatie verder kunnen professionaliseren. Op die manier bereiken we steeds méér mensen met onze middelenmix. Dit komt bijvoorbeeld tot wasdom bij communicatie over het participatietraject bij Actieplan Fiets! Door aansprekende digitale communicatie vulden maar liefst 1900 inwoners de bijhorende online enquête in. Samen met wijkbewoners werd in de Koedijkslanden een warmteplan gemaakt met als doel ‘Meppel aardgasvrij in 2040’. Ook in de Oosterboer werd een start gemaakt om met wijkbewoners tot zo’n plan te komen. Daarnaast hebben grote communicatietrajecten bij onder andere de Omgevingswet, duurzaamheid, verstedelijking en het opstellen van de omgevingsvisie de nodige aandacht gevraagd. 

Juridisch

Terug naar navigatie - Juridisch

De versteviging en uitbreiding  van de juridische functie ,die in 2022 is ingezet, is uitgerold. Juridische kennis in de eerste lijn - in de uitvoering - is versterkt om vertraging, klachten en procedures te voorkomen. Drie juridisch kwaliteitsmedewerkers zijn daarvoor ingezet in de uitvoerende teams. Zij worden ondersteund en begeleid door de tweedelijns juridisch adviseurs. De formatie tweedelijns adviseurs is uitgebreid. Er is een opzet gemaakt voor juridische kwaliteitszorg. Deze wordt in 2024 in uitvoering genomen. Daarmee krijgen we meer zicht op vaak voorkomende juridische problemen en zorgen we ervoor dat op basis van die signalering door het management maatregelen kunnen worden getroffen. De interne training over gemeentewet en algemeen bestuursrecht is weer uitgevoerd en heeft inmiddels een vaste basis in het interne opleidingsprogramma.

Personeel en Organisatie

Terug naar navigatie - Personeel en Organisatie

In 2020 is de notitie Koers geïmplementeerd. Sinds die tijd werken we aan onze organisatieontwikkeling. Dit geeft richting aan wat wij doen om goed werkgeverschap te bieden, zodat het goed werken is en blijft bij de gemeente Meppel. Juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt en een hoge mobiliteit is dat nog belangrijker dan voorheen. Bij het bieden van goed werkgeverschap kan worden gedacht aan veilige en aantrekkelijke huisvesting, digitale ondersteuning van werkplekken, bieden van ontwikkelmogelijkheden van medewerkers en inzetten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Ziekteverzuim
Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk dat onze medewerkers vitaal zijn en blijven. Ziekteverzuim is een indicatie hoe vitaal we zijn. Na een aantal jaren van lichte daling van het ziekteverzuim, is het percentage nu aan het stijgen: 7,3 % in 2023. Overigens is dit in lijn met de landelijke trend van stijgend ziekteverzuim. Medio 2023 is een visie op duurzame inzetbaarheid vastgesteld. Deze visie richt zich op het voorkomen en beperken van verzuim, het bieden van handvatten voor managers voor het monitoren hiervan en het voeren van het gesprek met de medewerkers over werkhervatting. Om deze visie te ondersteunen is een nieuwe arbodienst aanbesteed.

Arbeidsmarkt
Een extra aandachtspunt is de huidige gespannen arbeidsmarkt. Landelijk is 19 procent van de gemeentelijke vacatures moeilijk in te vullen. Ook in Meppel worden we geconfronteerd met deze problematiek. Het afgelopen jaar zagen we de personeelstekorten met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu/techniek, juridisch advies, automatisering/ICT en dienstverlening. Dit heeft effect op de gestelde doelen die we als gemeente willen behalen. De verwachting is dat het vervullen van deze vacatures ook de komende jaren lastig blijft. Voor ons als gemeente betekent dit dat we, naast de inzet van gespecialiseerde bureaus, creatiever willen zijn in de werving en selectie. Afgelopen jaar hebben we al positieve ervaring opgedaan met bijvoorbeeld wervingscampagnes via sociale media of het organiseren van inloopavonden. De huidige arbeidsmarkt vraagt ook van ons om de interne doorstroming te stimuleren. De Meppel Academie, het interne (online) leerplatform kan daarbij behulpzaam zijn.

Organisatie

De afgelopen jaren zijn steeds meer taken naar gemeenten toegekomen. Dit begon meer dan tien jaar geleden met taken binnen het Sociaal domein. Nu zijn de energietransitie en verduurzaming een belangrijke opgave. Daarnaast is er aantal crises waar gemeenten volop mee aan het werk zijn en blijven: de Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Dat heeft met zich meegebracht dat de organisatie noodzakelijkerwijs uitgebreid is. In Meppel is dat ten aanzien van beleid en uitvoering geweest en niet ten aanzien van ondersteunende disciplines en bedrijfsvoering, behalve bij ICT in het kader van de doorontwikkeling. In 2023 is versterking gekomen op het gebied van juridische advisering en businesscontrol. Ook is een start gemaakt met het onderzoek naar de evaluatie van Koers en de inrichtingsprincipes van de organisatie.

Personeelskosten

Terug naar navigatie - Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit de kosten van de eigen organisatie en de kosten van inhuur. Bij het vaste personeel hebben we het beschikbare budget niet volledig besteed. Daarvan is ruim € 3,2 miljoen niet besteed. Dit komt voornamelijk door het niet invullen van vacatures binnen onze organisatie, vaak wegens de krapte op de arbeidsmarkt. Ook is daarin meegenomen de vergoedingen die we hebben ontvangen van derden. Deze zijn niet geraamd.

Tegenover de onderschrijding van het vaste personeel staat dat we € 2,6 miljoen meer hebben uitgegeven voor inhuur. Het gaat daarbij om inhuur voor tijdelijke vervanging of inhuur van specialisten met vakkennis. Dit is exclusief de inhuur voor de opvang van vluchtelingen. 

De werkelijke personeelskosten van € 33,9 miljoen zijn verdeeld over de programma’s 1 tot en met 12 en het overzicht Overhead. In de afzonderlijke programma’s kan onder andere door meer of minder inzet een verschil ontstaan tussen de raming en de werkelijke personeelskosten. De hogere personeelskosten in het ene programma worden opgeheven door lagere personeelskosten in een ander programma. Het totaalbeeld zoals weergegeven in de tabel hieronder laat per saldo een voordeel op de bedrijfsvoering zien van € 600.000 van de werkelijke kosten ten opzichte van de raming. Onderstaande tabel laat zien hoe dit saldo tot stand is gekomen. 

Personeelskosten Bedragen x € 1.000
Omschrijving Raming Werkelijk Afwijking
Vast 31.065 27.828 3.237
Inhuur 3.398 6.035 -2.637
Totaal 34.463 33.863 600

De uitgaven voor de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aanzienlijk toegenomen. De budgetten zijn de laatste jaren niet meegegroeid met de groei van de organisatie. Dit is ook het geval voor een stijging van het personeelsbestand, arbeidsmarktomstandigheden, CAO-afspraken en tariefstijgingen. Met name bij de kosten voor thuiswerkvergoedingen (niet geraamd), woon- werkverkeer, premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, recruitment/werving en kosten arbozorg komt dit tot uiting. Zie hiervoor ook de toelichting bij het onderdeel Overhead.

Inkoop en aanbesteding

Terug naar navigatie - Inkoop en aanbesteding

Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van het verder professionaliseren van inkoop- en contractmanagement en contractbeheer binnen de gemeente Meppel. Door de implementatie van het contractmanagementsysteem en de uitbreiding van het cluster Inkoop met contractmanagers en een contractbeheerder is de gemeentelijke organisatie beter in staat om proactief te sturen op de afspraken in contracten en de rechtmatigheid van aanbestedingen. Dit doen we onder andere door het periodiek uitvoeren van een spendanalyse en controle op contract compliance. Duurzaamheid is een integraal onderdeel in alle aanbestedingen. Ook hebben we nog meer focus gelegd op het stimuleren van de lokale en regionale economie. 
Met de komst van een adviseur subsidieverwerving binnen het cluster Inkoop is er gestart met pro-actieve activiteiten en beleid rondom inkomende subsidies. Daarnaast is er ook een start gemaakt met het verbeteren van het proces rondom subsidieverstrekkingen.

Rechtmatigheidstoelichting

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidstoelichting

2023 is het eerste jaar waarin het college zelf verantwoording aflegt over de financieel rechtmatige afhandeling van diverse processen binnen de gemeente. Het doel is de zekerheid en integriteit waarborgen voor inwoner, medewerker, data en financiën in de belangrijkste processen van de gemeente (volgens koers en wet- en regelgeving). Via diverse audits zijn opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen gecontroleerd en dit biedt voldoende borging voor de getrouwheid en (financiële) rechtmatigheid binnen die processen. We hebben hiervoor controlewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij we zekerheid hebben kunnen geven over rechtmatige afhandeling van procedures.

Zoals afgesproken in de nota beleidskaders rechtmatigheidsverantwoording geven we in  deze paragraaf een toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording. 

Uitgangspunt hierbij is de afspraak die het college met de raad gemaakt heeft om te rapporteren over de individueel geconstateerde afwijkingen in de rechtmatigheids- verantwoording en welke actie het college onderneemt om deze in de toekomst te voorkomen.

Begrotingsonrechtmatigheid
Er is € 13,0 miljoen aan overschrijdingen op de lasten geconstateerd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling in een tussentijdse rapportage.
d. Bij onderschrijdingen als deze tijdig (in het eerstvolgende P&C document) gemeld zijn.

Op grond van de afspraken is € 11,5 miljoen als acceptabel aan te merken. Dit betreft met name de lasten als gevolg van Oekraïne opvang, waar voor een compensatie is ontvangen en gemaakte kosten voor grondexploitaties welke worden gecompenseerd door (toekomstige) grondverkopen.

De begrotingsonrechtmatigheid van € 1,5 miljoen betreft het resterende bedrag aan lastenoverschrijdingen op programmaniveau. Een groot deel van dit bedrag is te relateren aan de werkwijze van toerekening van personeelslasten. Deze heeft in totaal een onderschrijding (zie personeelskosten in deze paragraaf) van € 0,6 miljoen maar leidt op programmaniveau soms tot een overschrijding. 

De overige overschrijdingen komen voort uit gemaakte kosten ten behoeve van ontwikkeling openbare ruimte (themapark, planvorming en subsidieaanvraag stadsentree en voorbereiding van het transformatiegebied Noordpoort incl ontvangen bijdrage vanuit woningbouwimpuls). De meer-kosten zijn deels opgevangen binnen de beschikbare verstedelijkingsgelden. In de begroting 2024 zijn voor de stadsentree middelen opgenomen. Een raadsvoorstel is in voorbereiding voor de ontwikkeling van het transformatiegebied Noordpoort. In de raadsvergadering van december 2023 is voor de uitwerking hiervan een nota van uitgangspunten vastgesteld. 

Ten behoeve van het beheer openbare ruimte zijn er meer kosten gemaakt dan begroot ten aanzien van openbare verlichting. Deels betreft dit inhaal van de opgave uit 2022. Daarnaast loopt een geschil met een externe partij over de uitvoering van het onderhoud van openbare verlichting. In afwachting van een oplossing zijn de in rekening gebrachte bedragen eerst volledig als last verantwoord in 2023. Zodra er duidelijkheid is over een oplossing kan mogelijk een deel van deze verplichting vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Daarnaast hebben de extra ronde verkiezingen evenals de extra kosten voor de WOZ als gevolg van toename van het aantal bezwaren hebben geleidt tot een overschrijding van de kosten.

Via de verbeteragenda van de P&C hebben we in de financiële verordening een extra P&C moment opgenomen (de najaarsrapportage). Onze verwachting is dat deze er voor zal zorgen dat het totaal aan lastenoverschrijdingen zal afnemen.

Voorwaardencriterium
Met betrekking tot het voorwaardencriterium hebben wij geconstateerd dat we voor € 1,029 miljoen ten onrechte niet Europees hebben aanbesteed. Dit was vorig jaar € 1,795 miljoen. Hiermee blijft de dalende trend in stand. 

SiSa
Ten aanzien van de SiSa-regelingen zoals in de bijlage gepresenteerd, zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

M&O criterium
Ten aanzien van het misbruik en oneigenlijk gebruik hebben we geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Wij zijn ons bewust van het risico dat gefraudeerd kan worden, zowel intern als extern, bij het uitvoeren van onze werkzaamheden.  Ook erkennen we dat voor ons als gemeente inherent sprake is van frauderisico’s door management override of risico’s als gevolg van misbruik maken van de ambtelijke functie om zelf een wederrechtelijk voordeel te behalen. Wij zijn op basis van onze risico-inschatting van mening dat deze risico’s kwantitatief en kwalitatief niet uitkomen in onze belangrijkste risico’s voor het weerstandsvermogen en deze zijn daarom niet zichtbaar opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. 

De frauderisico’s krijgen extra aandacht door periodiek en onverwacht additionele controles te plannen. Wij hebben extra controles opgenomen in het Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Plan 2023.  Daarnaast hebben we Misbruik en Oneigenlijk beleid opgesteld. De uitgangspunten in dit beleid zijn:
1. Hogere Bewustwording: Wij zijn ons bewust van de frauderisico’s die er zijn. Wij ondernemen acties om fraudes te voorkomen en het risico op fraude te beperken. 
2. Bewijsvoering: We kunnen aantonen dat we goede maatregelen hebben genomen. 
3. Verantwoording: In onze controlerapporten doen we verslag van noodzakelijke vervolgonderzoeken, indien er vermoedens zijn van fraude.

Externe partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat gemeente Meppel en haar medewerkers op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. Daarom hebben wij een gedragscode, die vastgelegd is in de eed of belofte die iedere ambtenaar moet uitspreken. Het belang van de gedragscode en de naleving wordt periodiek benadrukt en is onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Er is een extern vertrouwenspersoon ingesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld. 

Onze (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding en/of 4-ogen principe. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren regelmatig berichten in de media geweest over cyberaanvallen, van ransomware en datalekken bij gemeentes. Goede Informatiebeveiliging en Privacy maatregelen, waaronder autorisatie hebben vanuit het perspectief fraude een hoge prioriteit en worden continue, intern (3-maandelijks) maar ook extern (onafhankelijk) getoetst. Wij hebben geen concrete aanwijzingen of vermoedens dat er fraude is gepleegd in 2023. 

Facilitaire zaken

Terug naar navigatie - Facilitaire zaken

Herinrichting stadhuis en gemeentewerf
De afgelopen jaren (’22 en ’23) is gewerkt aan een herinrichtingsplan voor Stadhuis & Werf.  Doel is om door middel van herinrichting de ontstane problemen in de publieke ruimtes en op de werkvloer op te kunnen lossen. Bij de begrotings behandeling in de raadsvergadering op 8 november 2023 heeft de raad het amendement ‘Verbouwing stadhuis uit de begroting’ aangenomen. In dat amendement wordt gevraagd om een aangepast plan voor de herinrichting van stadhuis en werf, inclusief investeringsplan. Het amendement focust zich op het strikt noodzakelijke te doen en door herinrichting de veiligheid, akoestiek en privacy te borgen. De reactie op het amendement en het aangepaste plan wordt in 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. 

Informatievoorziening

Terug naar navigatie - Informatievoorziening

2023 stond in het teken van het afronden van het verbeterplan "Gezonde Informatisering". Er zijn veel stappen gezet, ondanks dat het invullen van de vacatureruimte vanwege de krappe arbeidsmarkt erg lastig bleef. Er zijn trajecten doorlopen op het gebied van kennis, procesverbetering, architectuur en professionalisering. Ook plukken we de vruchten van data-analyse waarbinnen aan een aantal opdrachten wordt gewerkt om informatievoorziening te verbeteren en sturen met data (sturen met behulp van onbewerkte feiten en ruwe gegevens) te verwezenlijken (bv sociaal domein en bedrijfsvoering). De ICT-sourcingstrategie is doorontwikkeld naar een sourcingbeleid en er is gestart met het uitvoeren van dit beleid. Daarnaast zijn grote stappen gezet op het gebied van contractmanagement en aanbestedingen. Zo is er een nieuw IT en Facilitair Service systeem aanbesteed en geimplementeerd en heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor functionaliteit rondom zaakgericht werken en digitale archivering.

Ten slotte is er ook nieuw beleid opgesteld over onder andere privacy, datagovernance, informatiebeveiliging en informatiecontinuïteit.

Informatiebeveiliging

Terug naar navigatie - Informatiebeveiliging

In 2023 is op basis van de richtlijn  Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) het Informatiebeveiligingsbeleid geëvalueerd, bijgesteld en vastgesteld voor 2023 en verder. Ter verbetering van de digitale weerbaarheid is er in 2023 sterk ingezet en invulling gegeven aan het veiligheidsbewustzijn van werknemers, management en directie. Naast gemeentelijke trainingen, waaronder ook een organisatie-brede phisingtest, is uitvoering gegeven aan een cyber crisis oefening voor directie en lijnmanagement. De invoering van automatisch monitoring en reactie op onze informatiesystemen heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat de benodigde raamcontracten pas in december 2023 zijn afgesloten. Dit laatste aspect zal naar verwachting nu in 2024 worden ingevuld.

Gegevensbescherming

Terug naar navigatie - Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt intern toezicht op de naleving van de AVG en andere wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens. De FG houdt tevens toezicht op de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg).
 
In 2023 heeft de FG extra toezicht gehouden op het onderwerp datalekken. In het begin van het jaar is aandacht voor het onderwerp gevraagd binnen het management door het organiseren van een workshop voor de teammanagers. Vervolgens heeft er een controle plaatsgevonden op de afhandeling en registratie van datalekken. Hieruit is gebleken dat onder andere er verbeteringen noodzakelijk zijn op het proces omtrent de preventie van datalekken. Ook de registratie en het signaleren van trends voldeed niet volledig aan de gestelde eisen. Vanuit de FG zijn er aanbevelingen gedaan. 
 
In 2023 waren er in totaal 19 datalekken gemeld binnen de gemeente. Drie datalekken hiervan zijn gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met risico voor betrokkene(n). De materiele impact van de datalekken was beperkt.  

Frauderisico's

Terug naar navigatie - Frauderisico's

Fraude en Frauderisico zijn onderwerpen die nauw verbonden zijn met integriteit en het beleid tegen Misbruik & Oneigenlijk gebruik. Als gemeente zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheden op dit onderwerp. Om die reden zijn de (fraude) risico's opgenomen in ons interne controleplan en toetsen wij jaarlijks of bijstelling van de aanwezige beheersmaatregelen noodzakelijk is.
Deze maatregelen zijn onderdeel van het toetsingskader op alle uitvoerende  en toezichthoudende niveaus van de gemeente Meppel.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Vanuit de begrotingsvoorschriften wordt een aantal beleidsindicatoren verplicht gesteld. Deze zijn terug te vinden in de programma’s. De bron voor de meeste van deze beleidsindicatoren is de site ‘waar staat je gemeente.nl’. De beleidsindicatoren die in de tabel hieronder zijn weergegeven, zijn gebaseerd op eigen gegevens.

* inclusief bijna € 1,6 miljoen inhuur voor opvang vluchtelingen

Uitgangspunt voor de formatie is het aantal formatieplaatsen ongeacht of het om een vaste aanstelling, tijdelijke aanstelling of een vacature gaat. Peildatum is 1 januari 2023. Een fte staat voor 36 uur. De bezetting is gebaseerd op het gemiddeld werkelijk aantal fte dat werkzaam was in 2023.

De overhead omvat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze definitie (conform BBV) omvat naast alle loonkosten ook de ICT, huisvestings- en facilitaire kosten van de zgn. PIOFACH-functies en systemen.

Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. Exclusief griffie en bestuur, maar inclusief de inhuur van extern personeel. Het heeft dus een bredere reikwijdte dan overhead. De toename per inwoner komt voornamelijk door de inhuur als gevolg van de opvang van vluchtelingen.

Onder externe inhuur gaat het zowel om inhuur wegens tijdelijke vervanging (vacatures) als om inhuur van specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie.

Indicator eenheid Rekening 2022 Begroting 2023 Rekening 2023
Formatie per 1.000 inw 9,4 10,2 9,5
Bezetting per 1.000 inw 9,2 9,0 9,7
Overhead % van de lasten 9,0 11,8 11,1
Apparaatskosten kosten per inw 938,3 1.034,9 1089,1 *
Externe inhuur als % loonsom 20,1 6,1 21,9 *

Interbestuurlijk toezicht

Terug naar navigatie - Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht van de ene overheid op de andere. De provincie heeft een toezichthoudende rol op de gemeenten op een aantal terreinen. De provincie Drenthe houdt toezicht op de volgende domeinen:

  • Ruimtelijke Ordening (Wro)
  • Omgevingsrecht (Wabo)
  • Ruimtelijk erfgoed
  • Huisvesting statushouders
  • Archief

Het toezicht op financiën wordt afzonderlijk georganiseerd. De andere vijf onderwerpen vallen onder de Wet Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

Jaarlijks verstrekt de provincie een integraal overzicht IBT voor alle Drentse gemeenten. Uit het overzicht 2023 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2022 blijkt dat Meppel op alle vijf onderdelen een score 'goed' heeft behaald. Meppel heeft daarmee aan alle gestelde eisen voldaan en daarmee kan worden volstaan met een lage intensiteit van provinciaal toezicht.