Programma 7: Sport en bewegen

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is.

Beleidskader
- Nationaal Sportakkoord 2018
- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
- De sport- en gezondheidsnota ‘Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023’
- Lokaal Actieplan Sport en Bewegen Meppel 2020-2022 (lokaal sportakkoord)
- Beheerplan sportaccommodaties

Relaties met andere beleidsterreinen
Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en heeft een preventieve werking ter voorkoming van gezondheidsproblemen. Sport en bewegen hangt nauw samen met gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Er ligt een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid. Sport en bewegen is essentieel in onze algemene voorziening.

Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport
Het Actieplan is het huidige lokale beleid voor de periode 2020-2023. Het Actieplan bevat de uitwerking van de beleidsrichting gezondheid, bewegen en sport met daarbij de financiële kaders.

Beheerplan sport
Het beheerplan sport is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vervolg is een beleidskader voor beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente Meppel is een sportieve gemeente met ruim 70 verenigingen die verspreid over Meppel en sportdorp Nijeveen zorgt voor een rijk verenigingsleven. Ook ongeorganiseerd sporten is een groot onderdeel van het Meppeler actieve leven. Veel om trots op te zijn, maar de gemeente Meppel en de betrokken sportverenigingen hebben als missie om sport, bewegen en gezondheid een nog groter onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven van alle inwoners van Meppel, van jong tot oud.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Sport- en speldeelname

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2016 2020 2022 2023
Niet-sporters % 50,3% 53,7% 45,9% nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM.
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Sport en bewegen
Sportaccommodaties
Lasten 2.959 3.347 3.547 3.383 163
Baten -1.540 -1.580 -1.580 -1.643 63
Totaal Sportaccommodaties 1.419 1.768 1.967 1.740 226
Spel- en sportdeelname
Lasten 843 612 611 866 -255
Baten -258 0 0 -470 470
Totaal Spel- en sportdeelname 584 612 611 396 215
Totaal Sport en bewegen 2.003 2.380 2.578 2.137 441
Saldo van baten en lasten 2.003 2.380 2.578 2.137 441
Sport en bewegen
Sportaccommodaties
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Spel- en sportdeelname
Onttrekkingen -11 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Spel- en sportdeelname -11 0 0 0 0
Totaal Sport en bewegen -11 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -11 0 0 0 0

Toelichting financiën

Terug naar navigatie - Toelichting financiën
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 46 - Beheer en exploitatie sportaccommodaties
Onderzoeken sportbeheerplan 104 I
Kapitaallasten 22 I
Aanpassing omslagrente, zie toelichting onder algemene dekkingsmiddelen
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 100 I
Product 47 - Sport- en speldeelname
Gezond en actief leven akkoord (GALA) 167 I/S
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 36 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 12 I
Saldo programma 7 - Sport en bewegen 441
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting
Sportbeheerplan
De onderzoeken ten behoeve van het sportbeheerplan zijn voor een deel afgerond. Voorgesteld wordt om de resterende middelen via de budgetoverheveling beschikbaar te houden voor 2024, waarmee de besluitvorming  ten aanzien van de toekomst van de sportaccommodaties kan worden voorbereid. Voor meer informatie wordt verwezen naar het memo budgetoverheveling die in december 2023 aan de gemeenteraad is verstrekt. 

Gezond en actief leven akkoord
Voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) krijgen we in de jaren 2023 t/m 2026 rijksmiddelen om de lokale preventieve gezondheidsaanpak te versterken en duurzaam te borgen. In de begroting was al rekening gehouden met een uitgave van € 172.000 voor het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit betreft de inzet van buurtsportcoaches. De toerekenbare bijdrage vanuit de specifieke uitkering was niet begroot en leidt daarmee tot een positief effect binnen programma 7 Sport en Bewegen.

Meerkosten energie openbare zwembaden
Niet direct zichtbaar als financiële afwijking is de ontvangen specifieke uitkering voor de meerkosten van energie voor openbare zwembaden. Een compensatie van € 265.000 is ontvangen van het ministerie van VWS die we via een subsidie hebben doorbetaald aan zwembad Hesselingen. De verstrekte subsidie leidt tot een toename van de lasten en de ontvangen bijdrage leidt tot een toename van de baten in het product sport- en speldeelname. Deze posten waren niet begroot. Per saldo is sprake van een budget neutrale afwijking.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Programma 7 - Sport en bewegen
Sportpark Ezinge
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein 518.000 80.000 438.000 524.478 59.261 465.217 -27.217 Ja
Vervanging toplaag kunstgrasvelden 1.545.000 271.000 1.274.000 1.132.194 124.214 1.007.980 266.020 Nee
Vervanging conventionele verlichting naar LED 425.000 125.000 300.000 309.626 - 309.626 -9.626 Nee
Hybride doelgebieden 24.000 4.000 20.000 23.656 2.584 21.072 -1.072 Ja
Vervanging sproeileiding 91.000 16.000 75.000 87.456 9.554 77.902 -2.902 Ja
Sportpark Koedijkslanden 32.100 5.600 26.500 27.618 - 27.618 -1.118 Ja
Sportzaal Het Erf 209.000 37.000 172.000 262.804 27.466 235.338 -63.338 Ja
Gymzaal Prinses Marijkestraat 60.000 10.000 50.000 - - - 50.000 Nee
Sportzaal De Aanloop 36.750 6.000 30.750 38.055 3.891 34.164 -3.414 Ja
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 2.940.850 554.600 2.386.250 2.405.887 226.970 2.178.917 207.333

Toelichting
Sportpark Ezinge
De vervanging van de toplaag van de atletiekbaan, aanleg hybride doelgebieden en de vervanging van de sproeileiding is gerealiseerd in 2023. De vervanging van de kunstgrasvelden is in afrondende fase. Realisatie is voorzien in 2024.
De begrote bijdrage van derden op deze investeringen ziet op btw compensatie, die via een specifieke regeling wordt aangevraagd. De omvang van de uitkering is afhankelijk van het landelijke beroep op deze regeling. De toegekende uitkering 2023 is lager dan begroot. Bij de eindafrekening wordt beoordeeld of recht is op aanvullende uitkering. Bij de toerekening van de opbrengsten is hier nog geen rekening mee gehouden.

Het grootste deel van de omvorming naar ledverlichting is gerealiseerd. Het laatste deel wordt in 2024 uitgevoerd. Met de vereniging zijn afspraken gemaakt over de gekoppelde BOSA subsidie voor deze investering. 

Sportpark Koedijkslanden
Op sportpark Koedijkslanden is de ledverlichting op de soft- en honkbalvelden aangepast aan de naar de gestelde eisen van de KNBSB.

Sportzaal Het Erf
In sportzaal Het Erf is de sportvloer inclusief belijning vervangen en is een nieuwe verwarmingsinstallatie (gasloos) aangelegd. De daadwerkelijke uitgaven waren hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de prijsstijging voor installatiewerkzaamheden. Voor de aangelegde verwarmingsinstallatie is een duurzaamheidssubsidie toegekend.

Gymzaal Prinses Marijkestraat
De geplande vervanging van de vloer en vloerverwarming van de gymzaal is uitgesteld in afwachting van verdere planvorming ten aanzien van de sportlocaties.

Sportzaak De Aanloop
De toplaag en de belijning van sportzaal De Aanloop is vervangen.