Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

De vaste activa bestaan uit immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Activa Balans 2022 Activa
Activa
Immateriele Vaste Activa 757 1.342
Materiele Vaste Activa 96.793 93.393
Financiele Vaste Activa 8.974 9.656
Totaal Activa 106.524 104.391

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden begrepen de bijdragen aan activa in eigendom van derden en de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Kosten van onderzoek en ontwikkeling welke niet aan bepaald actief kunnen worden toegerekend worden niet meer geactiveerd. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van de immateriële vaste activa naar de materiële vaste activa voor voorbereidingskosten die direct toegerekend kunnen worden aan investeringen.

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 reclassificatie Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Balans 2023
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 604 596- 60 - - - - 68
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 739 - 49 - - 689
Totaal 1.342 60 - 49 - - 757

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden ingedeeld in investeringen met een economisch nut, economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en maatschappelijk nut. Onder economisch nut worden begrepen die investeringen waarvoor een “markt” is of welke onderdeel vormen voor een aan derden in rekening te brengen tarief. 

Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Activa Balans 2022 Activa
Activa
Investeringen economisch nut 57.553 55.382
Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 23.529 23.125
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 15.712 14.885
Totaal Activa 96.793 93.393

Investeringen met economisch nut

Terug naar navigatie - Investeringen met economisch nut
Bedragen x € 1.000 2023 2022
Investeringen met economisch nut 57.553 55.382
Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 23.529 23.125
Totaal 81.082 78.508
Onderstaand het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:
Bedragen x € 1.000 Balans 2022 reclassificatie Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Balans 2023
Gronden en terreinen 8.554 202 245 8.511
Woonruimten - -
Bedrijfsgebouwen 38.510 596 1.529 1.908 31 38.696
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 25.110 3.811 1.436 352 27.134
Vervoermiddelen 1.349 217 419 11 1.136
Machines 3.138 1.017 531 3.624
Overig 1.846 688 554 1.981
Totaal 78.508 7.465 - 4.848 395 245 81.082

In de raadsvergadering van 30 maart 2023 is het definitief ontwerp Bleekerseiland vastgesteld. In dit ontwerp wijzigt de verhouding bedrijventerrein/openbaar groen. Op grond van waarderingsvoorschriften heeft een afwaardering van € 244.600 plaatsgevonden voor deze gronden gebaseerd op de aangepaste bestemming. Het financiële effect is ook zichtbaar in programma 10 van de programmaverantwoording.

De totale boekwaarde van € 81.081.794 is inclusief een boekwaarde van € 23.529.243 voor investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Investeringen met maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - Investeringen met maatschappelijk nut

Onderstaand het verloop van de  boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Balans 2023
Gronden en terreinen - - - - - - -
Bedrijfsgebouwen - - - - - - -
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 14.863 2.499 - 1.207 466 - 15.689
Machines - - - - - - -
Overig 22 - - - - - 22
Totaal 14.885 2.499 - 1.207 466 - 15.712

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Dit betreffen de verstrekte langlopende geldleningen, aandelen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en de in het bezit van de gemeente zijnde effecten.

Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Activa Balans 2022 Activa
Activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 108 108
Leningen aan woningbouwcorporaties 3.770 4.226
Leningen aan deelnemingen 0 0
Overige langlopende leningen 3.524 3.899
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 1.572 1.423
Totaal Activa 8.974 9.656

Onderstaand het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa:

 

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 Verstrekt Afgelost Afwaarderingen Balans 2023
Deelnemingen 108 1.218 - 1.218 108
Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen 108 1.218 - 1.218 108
Woningbouw 4.226 - 456 - 3.770
Totaal leningen verstrekt aan woningbouw 4.226 - 456 - 3.770
Meppel Energie 298 - - 298 -
Voorziening Meppel Energie -298 - - -298 -
Totaal leningen verstrekt aan deelnemingen - - - - -
Hypothecaire geldleningen 714 122 - 592
Uitzettingen met looptijd > 1 jaar 1.423 149 - - 1.572
Overige verstrekte leningen 3.185 258 371 140 2.932
Totaal overige verstrekte leningen 5.322 407 493 140 5.096
Totaal 9.656 1.624 949 1.358 8.974

In het bedrag van de overige verstrekte leningen is een bedrag van € 2,5 miljoen opgenomen voor vooruitbetaalde huur aan WOG B.V.

De afwaardering van € 1.218.000 van de bijstorting in het aandelenkapitaal van MeppelEnergie en de kwijtschelding van het restantsaldo van € 298.000 van de achtergestelde geldlening aan MeppelEnergie is conform het raadsbesluit van 22 juni 2023 verwerkt. Als gevolg van de liquidatie van de Stichting Horeca Shouwburg Ogterop in 2023 is de verstrekte geldlening van € 140.000 kwijtgescholden.

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Activa Balans 2022 Activa
Activa
Voorraden 37.659 37.202
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 39.931 20.499
Liquide middelen 500 1.802
Overlopende activa 4.322 2.823
Totaal Activa 82.412 62.326

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Activa Balans 2022 Activa
Activa
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 37.388 36.913
Gereed product en handelsgoederen 271 289
Totaal Activa 37.659 37.202

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie:

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 Investeringen Inkomsten Mutatie voorziening Winst- en verliesneming Afsluiten grondexploitatie Balans 2023
Gronden in exploitatie
Blankenstein B 3.782 272 17 4.037
Danninge Erve Zuid fase 2 3.101 645 207 27 3.567
Oevers E 1.867 86 1.734 309 528
Het Vledder BC * 7.180 662 341 7.665- 164 0
Nieuwveense Landen fase 1 16.653 2.523 3.712 13- 15.451
NIT/ Oevers D 1.794 32 140 1.966
Kop van Noordpoort 2.035 453 2.488
Noord III/IV 11.767 617 0 12.384
Voorziening grondexploitatie 11.265- 8.233 3.032-
Totaal gronden in exploitatie 36.913 5.291 6.011 568 627 - 37.388
*Grondexploitatie Het Vledder BC wordt afgesloten ultimo 2023. De gevormde voorziening voor deze grondexploitatie compenseert het negatieve eindresultaat.

Voorzieningen grondexploitatie
In de Nota Grondbeleid is vastgelegd dat voorziene verliezen op grondexploitaties in de jaarrekening worden verwerkt zodra zij bekend zijn. Een voorziening moet direct worden getroffen ter grootte van het berekende tekort. In onderstaande tabel zijn de benodigde voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties per 31-12-2023 weergegeven.

Voorzieningen Stand Mutaties Stand
Bedragen x € 1.000 31-12-2022 boekjaar 2023 31-12-2023
Kop van Noordpoort € 601 € -530 € 72
Blankenstein € 2.998 € -37 € 2.960
Vledder BC (exploitatie) € 7.665 € -7.665 € -
Totaal € 11.265 € -8.232 € 3.032

In 2023 zijn de voorzieningen voor de grondexploitaties Kop van Noordpoort en Blankenstein positief bijgesteld voor de verwachte eindwaarde. Omdat Het Vledder per 31 december 2023 is afgesloten, is de verliesvoorziening verrekend met het negatieve eindresultaat.

Waardering grondexploitaties
Uitgangspunten
Wijzigingen in de economische situatie, maar ook toekomstige planwijzigingen op projectniveau, hebben invloed op de uiteindelijke resultaten van de verschillende grondexploitaties binnen onze gemeente. Ook beleidsmatige keuzes over programma, ontwikkeltempo, ontwikkelvolgorde en kwaliteitscriteria etc. zijn bepalend voor het verwachte resultaat op de grondexploitaties en de waardering daarvan. De waardering van de grondexploitaties in deze jaarrekening is gebaseerd op de actuele inzichten ten aanzien van de marktsituatie en de te hanteren parameters (zoals prijsindexering, rente- en grondprijsontwikkeling).

Tussentijdse winstneming
Conform de geldende BBV-richtlijnen moet op grondexploitaties met een positieve resultaatverwachting (tussentijds) winst worden genomen naar rato van de voortgang van het project. In het kader van het voorzichtigheidsbeginsel dient bij de bepaling van de tussentijdse winst rekening te worden gehouden met de risico’s die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de individuele grondexploitaties. Dit leidt voor de jaarrekening 2023 tot de volgende berekening (op basis van netto contante waarde (NCW).

Winstneming NCW Risicoafslag Winstprognose Kosten Opbrengsten Totaal tuss.
bedragen x € 1.000 31-12-2023 na risicoafslag (% realisatie) (% realisatie) winstneming
Danninge Erve € 425 € 11 € 414 81% 49% € 165
Nieuwveense Landen € 1.681 € 2.679 € -998 53% 33% € -
Noord III/IV € 7.035 € 2.079 € 4.956 36% 0% € -
Oevers D € 3.093 € 13 € 3.079 98% 72% € 2.165
Oevers E € 858 € 23 € 835 89% 81% € 600
Totaal € 13.092 € 4.805 € 8.287 € 2.930

Per 31-12-2023 is totaal € 2.930.000 aan (tussentijdse) winst genomen op grondexploitaties met een positief resultaat. Per 31-12-2022 bedroeg dit € 2.467.000 voor deze grondexploitaties. 

Nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten
In onderstaand overzicht zijn per complex de geraamde nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten opgenomen. Deze zijn afgezet tegen het geraamd eindresultaat op nominale waarde en NCW.

Voor Oevers D zien de nog te realiseren kosten en opbrengsten op de totale grondexploitatie. Het geraamde eindresultaat op nominale waarde en NCW is gebaseerd op het aandeel van de gemeente Meppel in de aangegane PPS.

Boekwaarde Nog te realiseren Nog te realiseren Geraamd resultaat Geraamd resultaat
bedragen x € 1.000 31-12-2023 kosten opbrengsten Nominale waarde Nette contante waarde
Bouwgronden in exploitatie
Blankenstein B € 4.037 € 329 € 1.447 € -2.919 € -2.960
Danninge Erve Zuid fase 2 € 3.566 € 2.254 € 6.215 € 559 € 425
Kop van Noordpoort € 2.488 € 5.647 € 8.242 € 107 € -72
Nieuwveense Landen € 15.452 € 38.916 € 57.505 € 3.137 € 1.681
Noord III/IV € 12.384 € 21.705 € 42.726 € 8.637 € 7.035
Oevers D* € 1.966 € 566 € 9.851 € 3.161 € 3.093
Oevers E € 528 € 831 € 1.670 € 911 € 858
Totaal € 40.421 € 70.249 € 127.655 € 13.593 € 10.060

Parameters en grondprijzen
Rekenrente
Het rentepercentage dat wordt gehanteerd voor de toegerekende rente grondexploitaties 2023 is berekend op 1,97%. Dit percentage is afgeleid van de werkelijk te betalen rente over het aandeel vreemd vermogen, conform BBV richtlijnen. Voor 2024 en volgende jaren is uitgegaan van de renteberekening conform de programmabegroting 2024, deze bedraagt 2,2%.

Kosten- en opbrengstenstijging
In lijn met voorgaande jaren zijn de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging ontleend aan de Outlook Grondprijzen 2024 (Metafoor Ruimte Ontwikkeling). 

Grondprijzen
Bij de herziening van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2024 wordt voor de bepaling van de te verwachten opbrengsten uit grondverkopen uitgegaan van de grondprijzennota 2024. 

Risico’s en onzekerheden
Op grond van de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 is een uitgebreide risicoanalyse voor de grondexploitaties uitgevoerd. De risico’s zijn door adviesbureau Metafoor voor alle projecten afzonderlijk in beeld gebracht. Het belangrijkste risico binnen de grondexploitaties blijft het niet realiseren van de geprognosticeerde afzet (kavelverkoop). Vertraging in (de uitgifte van en realisatie woonrijp maken) een project kan leiden tot een toename van rente-, planontwikkeling- en beheerskosten. Ook het niet realiseren van de beoogde grondprijs vormt steeds weer een aanzienlijk risico. Daarnaast bestaan er risico’s met betrekking tot de ontwikkeling van de parameters binnen de projecten, zoals kosten- en opbrengstenstijging en de renteontwikkeling.

Een nadere toelichting op de grondexploitaties, de risicoanalyses en berekening van de benodigde bufferreserve is opgenomen in de paragraaf  "grondbeleid" en de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

Gereed product en handelsgoederen
De voorraden gereed product en handelsgoederen betreft in hoofdzaak verhandelbaar onroerend goed. Het verloop is als volgt:

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 Investeringen Inkomsten Mutatie voorziening Winst- en verliesneming Balans 2023
Gereed product/handelsgoederen
Volkstuinen 127 - - - - 127
Woningen 69 - - - - 69
J. vd Boschkade 251 - - - - 251
Oevers A/B/C 1 - - - - 1
Bremenbergplas (zandwinning) 159- 3 22 0 - -177
Totaal gereed product/handelsgoederen 289 3 22 - - 271

Overige vorderingen

Terug naar navigatie - Overige vorderingen
Bedragen x € 1.000 Balans 2023 Balans 2022
PC Privé / fietsregeling 8 9
Belastingdebiteuren 384 541
Overige vorderingen 1.932 4.012
Af: voorziening dubieuze debiteuren 275 324
Totaal 2.049 4.238

In het bedrag van € 1.932.000 per 31 december 2023 onder de overige vorderingen staat met betrekking tot debiteuren sociale zaken een brutobedrag van € 1.540.000 open waarvan € 641.000 aangemerkt wordt als invorderbaar. Voor het niet kunnen innen van vorderingen is een voorziening gevormd. De opbouw van deze voorziening geschiedt op grond van artikel 9 van de Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet). De onttrekkingen vinden plaats op basis van de feitelijke boekingen. Het bedrag van de voorziening voor de belastingvorderingen en overige vorderingen bedraagt € 275.000. Over 2023 is uit de voorziening een bedrag € 49.000 toegevoegd aan de exploitatie.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Activa Balans 2022 Activa
Activa
Nog te ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel 726 929
Overige overlopende activa 3.596 1.894
Totaal Activa 4.322 2.823

Doeluitkeringen

Terug naar navigatie - Doeluitkeringen
Bedragen x € 1000 Balans 2022 Toevoegingen Ontvangen bedragen Balans 2023
Nog te ontvangen voorschotbedragen
met specifiek bestedingsdoel
Brede ondersteuning 96 96
Rotonde N371 117 117 -
Fietspad Vledder 57 101 158
Herstructurering Vledder 100 100
Volkshuisvesting Vledder 30 30
Oversteek Hesselingen 6 6
Binnenstadsfonds 400 400 -
Regiodeal Port of Zwolle 18 18
Opvang vluchtelingen Oekraïne 356 318 356 318
Totaal nog te ontvangen bedragen 929 669 872 726

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Vaste passiva
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Passiva Balans 2022 Passiva
Passiva
Eigen vermogen 40.902 31.039
Voorzieningen 6.775 6.618
Vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar 91.895 99.333
Totaal Passiva 139.573 136.989
Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Eigen vermogen

Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Passiva Balans 2022 Passiva
Passiva
Algemene reserve 29.869 14.615
Bestemmingsreserve 285 524
Resultaat voor bestemming 10.749 15.900
Totaal Passiva 40.902 31.039

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Reserves
Reserves zijn vermogensbestanddelen die bedrijfseconomisch gezien vrij aanwendbaar zijn. In de toelichting op de balans worden reserves onderscheiden naar:
- de algemene reserve;
- bestemmingsreserves.

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermeerderingen Verminderingen Balans 2023
1. Algemene reserves
Algemene bufferreserve 6.600 13.226 3.270 1.218 21.878
Vrij besteedbare reserve 8.015 - 25 7.990
Totaal algemene reserves 14.615 13.226 3.270 1.243 29.869
2. Bestemmingsreserves
Budgetoverheveling - 2.367 - 2.367 -
Nat Industrieterrein (PPS) 12 - - - 12
Ondernemersfonds 19 - 220 220 19
Schouwburg Ogterop 150 - - - 150
Omgevingswet 39 307 - 285 61
Corona 304 - 261 43
Onafhankelijke cliëntondersteuning - - - - -
Sociaal domein - - - - -
Binnenstadsplan - - - - -
Totaal bestemmingsreserves 524 2.674 220 3.133 285
Totaal Reserves 15.138 15.900 3.490 4.375 30.153

Algemene reserves
Algemene bufferreserve
Deze reserve wordt aangehouden om risico’s op te kunnen vangen. De gewenste omvang van de bufferreserve wordt ieder jaar bepaald op basis van de actuele risico-inschatting en het benodigde weerstandsvermogen volgens de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen.

Mutaties 2023:

Bij de programmabegroting 2023 is een voorschot genomen op het financieel actieplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 21 maart 2023. Conform de begroting 2023 wordt een bedrag van € 3.000.000 gestort in de algemene bufferreserve.

In de raadsvergadering van 10 november 2022 is de programmabegroting 2023 vastgesteld en werd besloten om het rentevoordeel van € 270.000 als gevolg van de herstructurering van de leningenportefeuille toe te voegen aan de algemene bufferreserve.

In de raadsvergadering van 22 juni 2023 is besloten om de bijstorting van € 1.218.000 in het aandelenbelang van MeppelEnergie te dekken via een onttrekking uit de algemene bufferreserve.

In de raadsvergadering van 22 juni 2023 is de jaarrekening 2022 vastgesteld en werd besloten om het nog resterende positieve resultaat ad € 13.226.000 toe te voegen aan de algemene buffer reserve.

Vrij besteedbare reserve
Deze reserve dient als buffer voor financiële tegenvallers.

Mutaties 2023:

In de raadsvergadering van 10 november 2022 is de programmabegroting 2023 vastgesteld en werd besloten om eenmalig € 25.000 te onttrekken aan deze reserve en dit bedrag beschikbaar te stellen voor LHBTIQ+ beleid (programma 3 Sociaal domein).

Om een betere duiding aan te geven tussen tussen de algemene bufferreserve en de vrij besteedbare reserve wordt het saldo van de vrij besteedbare reserve per 1 januari 2024 overgeboekt naar de algemene bufferreserve. Zie ook de programmabegroting 2024.

 

Bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Reserve budgetoverheveling
Deze reserve wordt gevormd door een separaat raadsbesluit resultaatbestemming en is voor het rechtmatig aanwenden van incidentele uitgaven waarvan de werkzaamheden niet (volledig) in het betreffende boekjaar zijn afgerond en die in het volgende jaar zullen worden gerealiseerd.

Mutaties 2023:
In de raadsvergadering van 22 juni 2023 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 besloten om een deel van het resultaat ad € 2.367.000 toe te voegen aan deze reserve en in 2023 € 2.367.000 te onttrekken aan deze reserve en toe te voegen aan de begroting 2023.

Reserve Nat Industrieterrein
Deze reserve is voor de promotie en acquisitie van het Nat industrieterrein. De reserve is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.

Mutaties 2023:
Geen.

Reserve ondernemersfonds
Deze reserve is voor het beschikbaar hebben van middelen voor versterking van het georganiseerde bedrijfsleven.

Mutaties 2023:
Jaarlijks vindt er een onttrekking plaats ten gunste van de exploitatie ter dekking van de subsidieverlening aan Stichting Ondernemersfonds Meppel. In 2023 is € 220.000 onttrokken uit de reserve. De toevoeging aan de reserve van € 220.000 is ten laste van de exploitatie uit de jaarlijkse extra opbrengst uit het OZB-tarief voor niet-woningen.

Reserve Ogterop
Deze reserve is om middelen beschikbaar te hebben van de (toekomstige) theatergerelateerde uitgaven.

Mutaties 2023:
Geen.

Reserve Omgevingswet
Deze reserve is bij de jaarstukken 2019 gevormd uit de resultaatbestemming. Het wordt ingezet ter dekking van de kosten die samenhangen met de invoering van de omgevingswet.

Mutaties 2023:
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 in de raadsvergadering van 22 juni 2023 is besloten om een deel van het resultaat ad € 307.000 toe te voegen aan deze reserve.

De onttrekking van € 285.000 ten gunste van de exploitatie is ter dekking van de kosten die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw.

Reserve corona
Deze reserve is bij de jaarstukken 2020 gevormd uit de resultaatbestemming. Het is om de resterende middelen uit de compensatiepakketten 2020 beschikbaar te houden voor uitgaven ten aanzien van corona in latere jaren.

Mutaties 2023 :
In de raadsvergadering van 23 februari 2023 is besloten om € 250.000 te onttrekken aan deze reserve en dit bedrag beschikbaar te stellen voor een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. De onttrekking van € 10.861 ten gunste van de exploitatie is ter dekking van de kosten voor de terugvordering TOZO bedrijfskredieten. 

Overig
In de raadsvergadering van 30 november 2023  is bij de vaststelling van de financiële verordening 2023 besloten om de bestemmingsreserve sociaal domein, bestemmingsreserve onafhankelijke cliëntondersteuning en bestemmingsreserve binnenstadsplan op te heffen. Er is geen sprake van een restantsaldo.

Resultaat voor bestemming
Voor het voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat 2023 wordt verwezen naar het betreffende raadsvoorstel.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verliezen, verplichtingen en risico’s waarvan de omvang op balansdatum onzeker, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 Toevoeging Vrijval Aanwending Balans 2023
a. algemeen
Pensioen- en wachtgelden 3.913 192 400 3.705
verlofsparen 46 230 276
b. voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel
Afvalstoffenheffing 357 38 394
Riolering 2.303 98 2.400
TOTAAL VOORZIENINGEN 6.618 557 - 400 6.776

Toelichting op de voorzieningen

Algemene voorzieningen
Voorziening pensioen- en wachtgelden bestuur en personeel
Deze voorziening is bedoeld voor de opvang van de uitkeringsverplichtingen aan het voormalige personeel (wachtgelden en de opgebouwde uitkeringsverplichtingen van gewezen en huidige wethouders).

Mutaties 2023:
Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening bepaald aan de hand van actuariële berekeningen. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is € 192.000  toegevoegd aan de voorziening. Er is € 400.000 aan uitkeringen wachtgeld en ouderdoms- of nabestaandenpensioen gedaan.

Voorziening verlofsparen

Op grond van de CAO kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Aangezien bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier conform regelgeving een voorziening voor gevormd te worden.

Mutaties 2023:
Vanuit de exploitatie is in 2023 € 230.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel
Dit betreft een voorziening conform artikel 44 BBV lid 2. De voorziening is gevormd door van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49 lid b.  

Voorziening afvalstoffenheffing
Bij de afvalstoffenheffing is sprake van een 100% kostendekking. Mee- en tegenvallers op dit onderdeel worden verrekend met deze voorziening.

Mutaties 2023 :
in 2023 is vanuit de exploitatie een bedrag van € 38.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening riolering
Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van de lasten met betrekking tot toekomstig of nog niet uitgevoerd werk bij groot-onderhoud, toekomstige vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen.

Mutaties 2023:
Vanuit de exploitatie 2023 is een bedrag van € 98.000 gestort in deze voorziening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Onderhandse leningen

Bedragen x € 1.000 Balans 2023 Balans 2022
Binnenlandse banken 91.895 99.333
Boekwaarde per einde jaar 91.895 99.333

Onderstaand het verloop van de opgenomen onderhandse geldleningen:

Binnenlandse banken Balans 2022 opgenomen geldleningen aflossingen Balans 2023
Bedragen x € 1.000
Boekwaarde 99.333 - 7.438 91.895
Boekwaarde per einde jaar 99.333 91.895

Over de onderhandse leningen was een rentevergoeding van € 2.487.425 verschuldigd.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Passiva Balans 2022 Passiva
Passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 6.376 13.086
Overlopende passiva 42.987 16.642
Totaal Passiva 49.363 29.728

Overige schulden

Terug naar navigatie - Overige schulden
Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Passiva Balans 2022 Passiva
Passiva
rc schouwburg ogterop 240 227
rc sociale zaken 1.175 1.404
personeelsfonds 5 7
min sociale zaken 0 0
crediteuren 4.898 5.071
Totaal Passiva 6.318 6.710

Banksaldi

Bedragen x € 1.000 Balans 2023 Balans 2022
BNG 58 1.376
Totaal 58 1.376

Kasgeldleningen

Bedragen x € 1.000 Balans 2023 Balans 2022
Kasgeldlening o/g - 5.000
Totaal - 5.000
Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000
Balans Balans 2023 Passiva Balans 2022 Passiva
Passiva
Nog te betalen bedragen 3.602 2.813
Ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 37.299 11.798
Overige overlopende passiva 2.086 2.030
Totaal Passiva 42.987 16.642

Doeluitkeringen

Terug naar navigatie - Doeluitkeringen

Doeluitkeringen betreffen extra gelden voor specifiek beleid van de Rijksoverheid. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek.

Alleen de beginbalans van de lopende voorschotbedragen wordt getoond in onderstaand overzicht.

Bedragen x € 1.000 Balans 2022 Ontvangen bedragen Vrijgevallen bedragen/ Balans 2023
terugbetalingen
Ontvangen voorschotbedragen met specifiek
bestedingsdoel
Opvang ontheemden Oekraïne 2.119 38 1.896 260
Onderwijsroute 30 30
Onderwijs achterstanden beleid (OAB) 0 5 0 5
Regiostedenfonds 1.761 761 1.000
Binnenstadfonds 51 51 0
Veilig en bereikbaar Drenthe 1 1
Uitkeringen TOZO 270 270
Verkeersveiligheidsmaatregelen 92 48 44
Naleving controle op coronatoegangsbewijzen 89 89 0
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 36 36
Stimulering sport 2020 29 29 0
Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 200 200 0
Buurtsportcoach 15 15
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 49 49 0
Ventilatie in scholen 517 91 426
Wet inburgering 128 96 225
Aanpak energiearmoede 572 777 572 777
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur 25.672 25.672
Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen 997 997
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid 497 497
Woningbouwimpuls 5.855 5.855
Huisvesting aandachtsgroepen 148 148
Startbouwimpuls 911 911
Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 134 134
Totaal 11.798,07 29.288 3.786 37.300

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Artikel 50 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat aan de passiefzijde van de balans het bedrag wordt opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen en garantstellingen zijn verstrekt. Vervolgens regelt artikel 53 van de BBV dat in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen worden vermeld waaraan de gemeente voor de toekomstige jaren is verbonden.

Op balansdatum staan de volgende borg- en garantstellingen:

Verstrekte borgstellingen en garanties Balans Balans
Bedragen x € 1 miljoen. 2023 2022
Stichtingen en verenigingen 0,5 0,6
WOG BV 44,3 45,0
Eigen woningbezit 0,2 0,4
Achtervang sociale woningbouw (WSW) 158,1 145,9
203,2 191,9

Eigen woningbezit
Tot en met 1994 bestond de mogelijkheid voor burgers om voor de aankoop/verbouw van een eigen woning de gemeente te vragen een borgstelling/garantie te verlenen op de door hen aan te gaan hypothecaire geldlening. In geval van beroep op de borgstelling/garantie had de gemeente de mogelijkheid 50% van het verlies te verhalen op het Rijk. Van deze regeling is op grote schaal gebruik gemaakt. Met ingang van 1995 is deze regeling vervallen en vervangen door de borgstelling/garantieverlening door de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de oorspronkelijk verstrekte borgstellingen/garanties blijft de gemeente aansprakelijk tot het moment dat de hypotheek wordt afgelost. Het feitelijke risico dat de gemeente nog loopt voor deze vervallen regeling is nihil gezien de sinds 1995 opgetreden prijsstijgingen van woningen. Op dit moment wordt nog garant gestaan voor 12 “oude” garantiegevallen tot een bedrag van circa € 0,4 miljoen (gemiddeld per woning € 18.779).

Achtervang sociale woningbouw
Een soortgelijke regeling als voor het eigen woningbezit, bestaat ook voor borgstelling/garantieverlening voor (sociale) huurwoningen in eigendom van woningcorporaties. Deze borgstellingen/garanties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waaraan ook door onze gemeente wordt deelgenomen. Deze regeling houdt in dat de garantieverplichting berust bij het waarborgfonds met een achtervang van de deelnemende gemeente als het waarborgfonds in financiële problemen komt. Volgens opgave van het Waarborgfonds bedraagt het achtervangrisico op 31 december 2023 ruim € 158 miljoen.

WOG B.V. Borgstelling bouw scholencampus
In juni 2010 bent u akkoord gegaan met de Projectovereenkomst Onderwijspark Ezinge. Per 1 juli 2013 wordt borg gestaan voor een geldlening met een hoofdsom van € 50 miljoen voor het onderwijspark Ezinge. Hiertegenover staat een 1e hypotheekrecht. Ultimo 2023 resteert een lening van € 44,3 miljoen.

Langdurende huurverplichting
In maart 2013 zijn de huurovereenkomsten met de WOG m.b.t. de onderwijsruimten en de sportaccommodatie van onderwijspark Ezinge ondertekend. Per 1 juli 2014 is de huur ingegaan voor een periode van 40 jaar, waarna de overeenkomst wordt voortgezet voor een periode van 5 jaar.

Aangegane huurverplichting Totale verplichting Verplichting 2023 Verplichting vanaf 2023
Bedragen x € 1 miljoen
WOG onderwijsruimten Ezinge 103,2 2,1 83,4
WOG sportaccommodatie onderwijspark Ezinge 24,2 0,5 20,4

Overige toekomstige financiële verplichtingen:

  • Er is geen voorziening gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.  Ultimo 2023 bedroeg het saldo aan wettelijke vakantiedagen € 103.000 (2022: € 160.000).  Het saldo aan bovenwettelijke vakantiedagen bedroeg ultimo 2023 € 750.000 (ultimo 2022: € 511.000).  Met ingang van 2022 is in de CAO een regeling verlofsparen opgenomen. Voor deze regeling is in lijn met de nadere toelichting van de commissie BBV wel een voorziening gevormd en in de balans opgenomen.
  • In de CAO is opgenomen dat aan ambtenaren met een diensttijd van 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar een gratificatie wordt toegekend. Voor deze verplichting is geen voorziening gevormd en is op grond daarvan niet in de balans opgenomen
  • In 2023 zijn geen betalingen verricht naar aanleiding van verleende borg- en garantstellingen.