Programma 10: Economische zaken en grondzaken

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Beleidskader
Economische zaken
- Samen bouwen aan kwaliteit, visie op de fysieke leefomgeving (2021)
- Binnenstadplan/Regiostedenfonds
- Beleidsnota ’Meppeler erfgoed NU’ (2021).

Grondzaken
- Nota Grondbeleid (2022)
- Grondprijzennota 2023 (wordt jaarlijks geactualiseerd)
- Meerjarenperspectief grondexploitaties 2023 (jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd en door de raad vastgesteld gelijktijdig met de jaarstukken).
- Beleidskader uitgifte onroerende zaken (als addendum op de nota Grondbeleid, vastgesteld door de raad in de december 2023)

Relaties met andere beleidsterreinen
Economische ontwikkeling is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Daarmee werkt het door in veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. In het bijzonder geldt dit in sociaaleconomisch en ruimtelijk-economisch opzicht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Wat hebben wij bereikt?

De Meppeler economie draait op zich goed. Er zijn echter wel een aantal zorgpunten aan het ontstaan. Het elektriciteitsnet raakt steeds meer overbezet en rond stikstof, maar ook rond bijvoorbeeld de CO2-reductie en de impact van de Sustainable Development Goals bestaat veel onzekerheid, waardoor uitbreiding of verduurzaming van bedrijven veel moeilijker wordt.  Ook heeft een aantal bedrijven hun productie afgeschaald vanwege een lagere vraag uit de markt. Toch blijft de arbeidsmarkt krap en de werkloosheid erg laag. Meppel had zelfs de hoogste banengroei in Drenthe over 2023.

 

Economische zaken en grondzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2020 2021 2022 2023
Functiemenging % 55,2% 55,5% 55,8% nog niet bekend
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 148,8 154,3 161,9 nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: CBS-BAG/LISA, LISA
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken
Lasten 17.282 19.340 9.552 13.204 -3.652
Baten -16.751 -17.409 -7.487 -12.728 5.241
Totaal Economische en grondzaken 531 1.931 2.065 475 1.590
Totaal Economische zaken en grondzaken 531 1.931 2.065 475 1.590
Saldo van baten en lasten 531 1.931 2.065 475 1.590
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken
Onttrekkingen -519 -221 -221 -220 -1
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Economische en grondzaken -519 -221 -221 -220 -1
Totaal Economische zaken en grondzaken -519 -221 -221 -220 -1
Totaal reserve mutaties -519 -221 -221 -220 -1

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 52 - Economische zaken en grondzaken
Verkoop Meo-locatie 170 I
City marketing/Merk Meppel 166 I
Afwaardering gronden Bleekerseiland -245 I
Winstneming en mutatie voorziening grondexploitaties 1.194 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 174 I
Kapitaallasten 67 I
Aanpassing omslagrente, zie toelichting onder algemene dekkingsmiddelen
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 63 I
Saldo programma 10 - Economische zaken en grondzaken 1.589
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting

Regiodeal Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid
Het meerjarige project Regiodeal Port of Zwolle loopt over de periode van 2021-2023. In het najaar 2023 is een verlengingsbesluit ontvangen, waarbij de verantwoording kan doorlopen tot eind 2025. De opdrachten tot uitvoering van de projecten zijn vóór 31 december 2023 verstrekt. 

City marketing
Merk Meppel heeft voor de jaren 2023 en 2024 een aanvullend budget (€ 167.000) gevraagd om Meppel buiten de gemeentegrenzen te kunnen promoten en profileren. Voor dit incidentele budget is budgetoverheveling aangevraagd. 

Gronden Bleekerseiland
In 2023 is het ontwerp Bleekerseiland vastgesteld. In dit ontwerp wijzigt de verhouding bedrijventerrein/openbaar groen. Op grond van waarderingsvoorschriften heeft een afwaardering plaatsgevonden voor deze gronden, gebaseerd op de aangepaste bestemming.

Winstneming en mutatie voorziening grondexploitaties
Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling en resultaten binnen de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Programma 10 - Economische zaken en grondzaken
Bijdrage Kornwerderzand 250.000 - 250.000 - - - 250.000 Nee
Aankoop grond NVL 175.000 - 175.000 - - - 175.000 Ja
Aankoop grond Galgenkampsweg 200.000 - 200.000 201.561 - 201.561 -1.561 Ja
Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken 625.000 - 625.000 201.561 - 201.561 423.439

Toelichting

Bijdrage Kornwerderzand
De bijdrage in het sluizencomplex Kornwerderzand draagt bij aan het havenbehoud en de havenontwikkeling in de regio en maakt onderdeel uit van de totale regiobijdrage Kornwerderzand. 
Er wordt gewerkt aan een regionale bestuursovereenkomst in relatie tot de vernieuwing van het sluizencomplex bij Kornwerderzand. De beoogde bijdrage van de gemeente Meppel maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Aankoop gronden
De grond aan de Galgenkampsweg is aangekocht ten behoeve van de realisatie van de stadsentree. 
In de raadsvergadering van 26 januari 2023 is een krediet beschikbaar gesteld voor de strategische aankoop van grond in Nieuwveense Landen. De verkopende partij heeft van deze transactie afgezien.