Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Integrale openbare orde en veiligheid, Brandweerzorg en Diverse bijzondere wetten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het veiligheidsgevoel bij inwoners tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij inwoners vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.

Terug naar navigatie - Het veiligheidsgevoel bij inwoners tenminste handhaven op het huidige niveau. De bewustwording bij inwoners vergroten zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun (gevoel van) veiligheid.

Door consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners, verkleinen we  de speelruimte van ondermijnende criminaliteit. We zijn bestuurlijk weerbaar en ondersteunen en stimuleren maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen we barrières op tegen de criminele industrie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Openbare orde en veiligheid vallen de veiligheidsregio Drenthe (VRD) met bestaande gemeentelijke en bovengemeentelijke hulpdiensten (brandweer, ambulance, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)), crisisbeheersing en rampenbestrijding, de algemene plaatselijke verordening (APV) en een aantal andere bijzondere wetten.

Beleidskader
- Wet veiligheidsregio’s
- Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Meppel
- Regionaal Crisisplan Drenthe 2022-2025
- Algemeen Plaatselijke Verordening
- Bestuurlijke boete
- Alcoholwet
- Preventie- en handhavingsplan alcohol
- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) 2020 en lokaal Bibob beleid 2021
- Lokaal coffeeshopbeleid 2016
- Beleidsregel verblijfsontzeggingen 2020
- Beleidsregel sluiting drugspanden 2013
- Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
- Beleidsregel gevaarlijke en bijtende honden
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
- Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving openbare ruimte 2019-2025
- Tijdelijke wet maatregelen Covid-19


Relatie met andere beleidsterreinen
Voor het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het ontwikkelen van volksgezondheidbeleid bestaat een relatie met het programma Sociaal domein (programma 3) en programma Sport en bewegen (programma 7).
Per 1 januari 2019 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Er is een nauwe relatie met programma 3 Sociaal domein om invulling te geven aan de crisismaatregel van de Wvggz.
De aanpak van ondermijning vraagt organisatie-brede aandacht aan de hand van het integraal Ondermijningsbeeld Zuidwest Drenthe. Na het opzetten van het team in voorgaand jaar is dit jaar ingezet op het versterken van bestuurlijke weerbaarheid, het preventief inzetten op jeugd en arbeidsmigranten en de nadere aanpak van ondermijnende activiteiten. Er is daarmee een relatie met veel beleidsterreinen en daarmee ook met andere programma’s.

Algemene doelstelling

Een woon-, werk- en leefomgeving waar iedereen in Meppel zich veilig voelt.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2020 2021* 2022* 2023
Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,8 2,6 4,3 nog niet bekend
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 5,7 5,2 6,5 nog niet bekend
Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 1,6 0,7 3,9 nog niet bekend
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 1,2 1,0 2,0 nog niet bekend
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 11,0 8,0 6,0 nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl * = voorlopig data
Ontleend aan: CBS- Geregistreerde criminaliteit, CBS - Geregistreerde diefstallen, Stichting Halt
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid
Lasten 1.189 1.069 1.103 1.264 -160
Baten 0 0 0 -7 7
Totaal Integrale openbare orde en veiligheid 1.189 1.069 1.103 1.257 -154
Brandweerzorg
Lasten 1.784 1.850 1.850 1.911 -61
Baten -5 -5 -5 -5 0
Totaal Brandweerzorg 1.779 1.845 1.845 1.906 -61
Diverse bijzondere wetten
Lasten 153 117 117 160 -43
Baten -83 -51 -51 -45 -6
Totaal Diverse bijzondere wetten 71 66 66 115 -49
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.039 2.980 3.014 3.278 -264
Saldo van baten en lasten 3.039 2.980 3.014 3.278 -264
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Integrale openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0
Brandweerzorg
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Brandweerzorg 0 0 0 0 0
Diverse bijzondere wetten
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Diverse bijzondere wetten 0 0 0 0 0
Totaal Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 33 - Integrale openbare orde en veiligheid
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -148 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -6 I
Product 34 - Brandweer en rampenbestrijding
Regionale brandweer (VRD) -73 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 12 I
Product 35 - Bijzondere wetgeving
Kosten toezicht en handhaving -32 S
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -17 I
Saldo programma 2 - Openbare orde en veiligheid -264
+ = voordeel / - = nadeel

Regionale brandweer
Als gevolg van algemene loon- en prijsontwikkelingen zag het bestuur van de VRD zich genoodzaakt om tussentijds de begroting 2023 te wijzigen.  De financiële implicaties van deze ontwikkeling konden niet worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting.  De gemeenteraad van Meppel heeft hier kennis van genomen en besloten om geen zienswijze in te dienen. 

Het resultaat van de VRD over 2023 is bij het opmaken van de jaarstukken nog niet bekend.

Bijzondere wetgeving
Door toenemende toezichtstaken zien we al een aantal jaren een stijging van de kosten van handhaving door de BOA's. Om de Wet Politie Gegevens (WPG) goed te kunnen blijven uitvoeren is bestaande software vervangen en uitgebreid. Deze kosten waren niet voorzien in de begroting 2023.