Programma 1: Bestuur

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Bestuur vallen de bestuursorganen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester. De griffie neemt in dit programma een bijzondere plaats in als organisatie-eenheid die de bedrijfsvoering van de raad behartigt. Ook regionale samenwerking, de rekenkamer, bezwaren en klachten (de commissie bezwaar en beroep en de gemeentelijke klachtenregeling), het initiatievenbudget en de organisatieontwikkeling zijn beleidsmatig aan dit programma verbonden.

Beleidskader
- Coalitieakkoord 2022-2026 Werk in uitvoering
- Griffieplan 2020

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bestuur 
De gemeenteraad van Meppel blijft werken aan het versterken van de drie belangrijke rollen die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol. Daarnaast wil de gemeenteraad in verbinding staan met de samenleving en de regio. Dat betekent dat de gemeenteraad vorm en inhoud geeft aan het (veranderend) samenspel met de samenleving. Het belang van het versterken van de verbinding tussen gemeenteraad en de Meppeler samenleving geldt nadrukkelijk ook voor de verbindingen binnen de regio, zowel binnen de provincie Drenthe als in de Regio Zwolle. Hiermee wil de gemeenteraad in de toekomst zijn positie krachtig blijven invullen.

Participatiebeleid 
In december 2023 heeft de gemeenteraad het participatiebeleid voor de gemeente Meppel vastgesteld. In 2024 zetten we in op de doorontwikkeling van dit beleid, om gezamenlijk met alle partijen in Meppel te komen tot een breed gedragen en passend participatiebeleid, waar inwoners, ondernemers en instellingen op een goede manier mee kunnen werken. 

Regionale samenwerking 
De samenwerking in regio Zwolle en de provincie Drenthe is in 2023 voortgezet op het niveau van de afgelopen jaren. Met name is samengewerkt rond de verdere ontwikkeling van het spoor. De flessenhals Meppel is een knelpunt in de verbindingen van en naar het noorden. De intensieve lobby heeft zijn vruchten afgeworpen, nu de Tweede Kamer in 2024  nog eens 40 miljoen extra voor dit knelpunt ter beschikking heeft gesteld. Een tweede kernpunt is de voorbereiding op de ontwikkeling van het stationsgebied in het kader van de karakteristieke stationsomgevingen in Regio Zwolle. De goede samenwerking rondom de Port of Zwolle is voortgezet. We hebben het bezoek van de Koning aan de port of Zwolle en Meppel voorbereid. We trekken rondom verschillende opgaven nauw op met onze buurgemeenten en onderhouden hiermee een goede samenwerking.

Bezwaarschriften 2023

Terug naar navigatie - Bezwaarschriften 2023

CIJFERS BEZWAARBEHANDELING 2023

In 2023 zijn er 98 geldige bezwaarschriften ingediend. Van deze bezwaarschriften zijn er 49 informeel afgehandeld zonder tussenkomst van de Commissie Bezwaarschriften. Ook zijn er in 2023 nog 26 bezwaarschriften uit 2022 afgehandeld.

Het intrekkingspercentage in 2023 bedraagt 50%, wat een stijging is ten opzichte van voorgaande jaren (2022: 44%, 2021: 46%). Daarnaast is er in 2023 ten opzichte van 2022 een daling van het aantal bezwaarschriften te zien (2022: 138, 2021: 135). 

Zaken die complex zijn of een principieel karakter hebben worden behandeld op een hoorzitting bij de Commissie Bezwaarschriften. Het kan ook zijn dat een bezwaarmaker per se een advies van de commissie wil. 

In 2023 zijn in twee gevallen besluiten genomen die deels afweken van het advies van de Commissie Bezwaarschriften.

Het eerste geval betreft bezwaarschriften tegen het bestuurlijk rechtsoordeel ‘wonen aan de Boompjes en het Noordeinde’. De commissie adviseerde om de bezwaarschriften
niet-ontvankelijk te verklaren. Het college volgde het advies over de niet-ontvankelijkheid, maar niet de aanvullende overwegingen van de commissie.

Het tweede geval gaat over een bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester met betrekking tot een horeca-exploitatievergunning en een alcoholvergunning waaraan voorschriften zijn verbonden op basis van de wet Bibob. De Commissie adviseerde om het bezwaarschrift gegrond te verklaren, de besluiten te herroepen en het lokaalverbod uit beide vergunningen te schrappen. De burgemeester heeft besloten om het advies van de commissie niet volledig over te nemen. De burgemeester heeft besloten om het lokaalverbod zoals in de vergunningen is opgenomen niet te schrappen, maar paste wel het betreffende voorschrift aan volgens het advies van de commissie. 

Van de ontvangen bezwaarschriften zijn er 18 niet in behandeling genomen. De indieners van de bezwaarschriften zijn doorverwezen naar de juiste organisatie, zoals de rechtbank of het CJIB. Soms is het bezwaarschrift als klacht in behandeling genomen en in andere gevallen was er nog geen besluit genomen, waardoor er geen bezwaar kon worden gemaakt.

Er zijn 32 bezwaarschriften ontvangen in 2023 die worden afgehandeld in 2024.

Klachten 2023

Terug naar navigatie - Klachten 2023

CIJFERS KLACHTBEHANDELING 2023 

Het aantal klachten is licht gestegen t.o.v. 2022 van 75 naar 83. 
Er zijn in 2023 ook nog 9 lopende klachten van 2022 afgerond. 

15 klachten zijn afgebroken, ingetrokken of niet ontvankelijk verklaard.
Redenen hiervoor waren bijvoorbeeld:
• De klacht betrof een melding;
• De klacht ging over een voorval dat langer dan een jaar geleden was gebeurd;
• De klager reageerde niet meer tijdens de klachtbehandeling;
• De klager trok de klacht meteen in toen er een oplossing kwam;
• De klacht ging over een boete bij het CJIB en is doorgestuurd;
• De klacht bleek een bezwaar te zijn.
De rol van de klachtencoördinator was coördinerend.

De meeste klachten gaan over dienstverlening en communicatie. Klagers geven aan:
• Dat het lang duurde voordat zij een reactie kregen op hun verzoek;
• Dat medewerkers zich niet voldoende verplaatsen in hun situatie, ze hebben empathie gemist;
• Dat de communicatie geen prettige intonatie had en/of onduidelijk was;
• Dat ze ook ná melding van overlast bij de gemeente (parkeren, verkeer, onderhoud, groenvoorziening), vinden dat het niet wordt opgelost. Ze ervaren geen verbetering.

Klachten worden door de klachtencoördinator (KC) op verschillende manieren opgepakt. Nadat de klacht binnenkomt neemt de KC contact op met klager. In dat gesprek wordt besproken waarom de klager zijn klacht heeft ingediend. Er kunnen verschillende redenen zijn:
• Hij wil een oplossing voor zijn probleem;
• Hij wil antwoord op zijn vraag en heeft die tot nu toe niet gekregen;
• Hij heeft de gedraging van een medewerker ervaren als onheus, niet begripvol of niet respectvol.
In dit gesprek wordt ook afgestemd wat er nodig is om de klacht op te lossen.

Er zijn verschillende manieren om een klacht te behandelen:
Informeel
De KC onderzoekt hoe het proces is verlopen, waarbij alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden inzichtelijk worden gemaakt. Is het voor de klager een logisch proces? De KC overlegt met de vakafdeling. Samen bekijken zij hoe de klant beter geholpen kan worden en welke vervolgactie nodig is voor de klant. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de vakafdeling het proces aanpast. De KC koppelt het onderzoek terug aan klager. Als er zaken minder goed zijn gegaan in het proces wordt excuses gemaakt.

Formeel 
De betrokken teammanager en de KC gaan in gesprek met zowel de klager als de medewerker. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. De klacht wordt beoordeeld. De uitkomst is gegrond, niet gegrond, deels gegrond/deels ongegrond of er is geen oordeel mogelijk. Alle klachten worden met een brief of e-mail afgesloten.

Sommige klachten kunnen door de vakafdeling opgelost worden. De KC heeft in deze gevallen de rol om aan de vakafdeling door te geven welke behoefte de klager heeft. Nadat de vakafdeling de klacht heeft behandeld, informeert de KC bij de klager of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Zo ja, dan wordt de klacht afgesloten. Zo nee, dan gaat de KC opnieuw met betrokkene in gesprek over wat daar nog voor nodig is.

Bij klachtbehandeling wordt ook onderzocht wat er anders gekund had. Zijn er verbeteringen mogelijk in het proces? Wat had de medewerker van de gemeente Meppel anders kunnen doen? De uitkomsten worden meengenomen in de verbetering van de dienstverlening.

Inwoners kunnen naar de Overijsselse Ombudsman als zij niet tevreden zijn met afhandeling van hun klacht. In 2023 zijn er geen klachten vanuit Meppel bij de Overijsselse Ombudsman in behandeling genomen.

Bestuursorganen en Bestuursondersteuning (griffie)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het nader invulling geven aan de ontwikkelingen willen we doen met inwoners, partners in onze gemeente, in de regio, de provincie –alles afhankelijk van de aard van de opgave en wie erbij betrokken is of wil zijn

Terug naar navigatie - Het nader invulling geven aan de ontwikkelingen willen we doen met inwoners, partners in onze gemeente, in de regio, de provincie –alles afhankelijk van de aard van de opgave en wie erbij betrokken is of wil zijn

De samenwerking met inwoners is cruciaal. Dit geldt ook voor samenwerking met organisaties en partijen. We willen benadrukken dat de samenwerking in Regio Zwolle en met provincie Drenthe van wezenlijk  is. Daar steken wij veel energie in. Deze samenwerking levert ons veel op. Veel vraagstukken kunnen we als lokale overheid niet (meer) alleen oplossen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de versnelling in de woningbouw en de daarmee onlosmakelijk verbonden ontwikkeling van ons stedelijk gebied. Noordpoort, stationsgebied, de bijbehorende infrastructuur (spoor, weg, fiets), voorzieningen, groen en water.  Deze opgaven vragen zoveel dat de samenwerking met provincie, regio en zelfs het rijk noodzakelijk is. Ook vraagstukken als de energietransitie, (circulaire) economie en arbeidsmarkt spelen zich op regionaal niveau af. De havenontwikkeling Port of Zwolle springt daarbij in het oog, evenals de noodzakelijke veranderingen rond bedrijventerreinen en spoorweg ontwikkelingen rondom de flessenhals in Meppel. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.

Terug naar navigatie - Het versterken van de volksvertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en specifiek een gemeenteraad die daadwerkelijk in verbinding staat met de samenleving en de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om onze samenleving optimaal te kunnen bedienen, willen we in 2023 van start gaan met de realisatie van een organisatiebreed participatiebeleid

Terug naar navigatie - Om onze samenleving optimaal te kunnen bedienen, willen we in 2023 van start gaan met de realisatie van een organisatiebreed participatiebeleid

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo, en de rol van de gemeente verandert mee. Inwoners, ondernemers en instellingen willen zélf aan het roer staan en betrokken worden bij besluiten die genomen worden. De rolverdeling tussen overheid en gemeenschap verandert. Participatie speelt kortom een steeds grotere rol.

We willen een participatiebeleid dat ervoor zorgt dat de hele organisatie op eenzelfde manier participatie toepast. In het coalitieakkoord 2022-2026 wordt dit ook bevestigt: “Door een nieuw participatiebeleid voor de gehele gemeentelijke organisatie te ontwikkelen willen we enerzijds duidelijkheid creëren in hoe wij participatie de ruimte geven. Anderzijds is het een kans om aan te geven welke kaders er zijn voor participatie. Kaders zijn daarbij niet bedoeld om uit te sluiten, maar om duidelijkheid te creëren en daarmee teleurstellingen te voorkomen. Wanneer het organisatiebrede participatiebeleid gereed is, weten inwoners, ondernemers en instellingen beter waar ze aan toe zijn. Ze kunnen dan rekenen op een transparante overheid waar op dezelfde, betrouwbare wijze wordt gewerkt. Daarnaast weten gemeentelijke ambtenaren en bestuurders waaraan zij moeten voldoen als zij zich verhouden tot betrokkenen in de samenleving. Niet alles is mogelijk, maar de gemeente is open en transparant over wat wél kan. Ook vanuit de samenleving zijn er regelmatig initiatieven waarbij in meer of mindere mate aan participatie wordt gedaan. Wanneer initiatiefnemers een beroep doen op de gemeente, worden zij op passende wijze ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Bestuur
Bestuur
Lasten 1.921 2.025 2.093 1.932 161
Baten -24 -1 -1 0 -1
Totaal Bestuur 1.896 2.024 2.092 1.932 160
Totaal Bestuur 1.896 2.024 2.092 1.932 160
Saldo van baten en lasten 1.896 2.024 2.092 1.932 160
Bestuur
Bestuur
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Bestuur 0 0 0 0 0
Totaal Bestuur 0 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties 0 0 0 0 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 51 - Bestuursorganen en bestuursondersteuning
Maatschappelijke initiatieven 100 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 60 I
Saldo programma 1 - Bestuur 160
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting

Maatschappelijke initiatieven
Op het geraamde aanjaagbudget van € 100.000 is geen beroep gedaan. 

Diverse kleine afwijkingen
De diverse kleine afwijkingen betreffen vooral lagere kosten voor het college van burgemeester en wethouders, het fractiebudget en de griffie. Ook de kosten van de regionale samenwerking zijn lager dan geraamd.  Daarentegen is de uitbetaalde contributie voor de VNG hoger dan geraamd.