Programma 12: Burgerzaken

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Onder het programma Burgerzaken vallen de onderdelen zoals hierboven beschreven. Dit betreft:
- De algemene begraafplaats in Meppel en Nijeveen: begrafenissen en verstrooiing;
- Burgerzaken is de poortwachter voor het vaststellen van de juiste identiteitsgegevens. Daarnaast is Burgerzaken onder meer verantwoordelijk voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, het voltrekken van huwelijken en aanvragen van de Nederlandse nationaliteit;
- Het Klant Contact Centrum (KCC) handelt alle eerste klantcontacten af en is de verbindende factor tussen de inwoner/ondernemer/instelling (=klant) en onze organisatie;
- De waardering van onroerende zaken: de uitvoering van de Wet waardering van onroerende zaken (wet WOZ) en uitvoering van de lokale heffingen;
- Programma Dienstverlening.

Wettelijke en beleidskaders, zoals :
- Wet op de Lijkbezorging (Wlb);
- Beleidskader Begraven 13 juni 2013;
- Wet basisregistratie personen (BRP);
- Burgerlijk Wetboek boek 1 (BW);
- Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN);
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
- Algemene wet bestuursrecht (AWB);
- Wet waardering onroerende zaken (WOZ);
- Wet open overheid (Woo);
- Dienstverleningsvisie en digitaliseren dienstverlening;
- Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO);
- Single Digital Gateway (SDG);
- Wet Elektronische Publicaties (WEP);
- Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV);

Relatie met andere beleidsterreinen
Dienstverlenen doen we allemaal. Dit beperkt zich niet tot de diensten aan de balie van het stadhuis of het telefonische contact via het Klant Contact Centrum. Alle medewerkers en bestuurders hebben hun bijdrage in de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen binnen het Sociaal domein, het wijk- en dorpsgericht werken, de nieuwe Omgevingswet en het verbeterplan informatisering. Dienstverlening is ook de interne ondersteuning door onze collega’s, zoals facilitaire diensten, ICT, advies op het gebied van HR of juridische zaken, enz.. Alles is gericht op samen het goede met onze inwoners, ondernemers en partners (=klant) te doen.

Gastvrijheid, meedoen en kansen zien zit in het DNA van de gemeente Meppel. Zo geldt dit ook voor onze dienstverlening. Wij willen deze aan laten sluiten bij de behoeften van onze klant, in samenhang met de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geloven in de zelfredzaamheid van onze inwoners en helpen deze zelfredzaamheid te vergroten zodat iedereen mee kan doen. We gaan samen met anderen uit onze samenleving flexibel aan de slag, waarbij er meer ruimte komt voor het goede gesprek, eigen initiatief en participatie. Anderzijds doen we een groter beroep op de eigen regie, weerbaarheid en het zelf oplossend vermogen. Steeds vaker zijn we deelnemer en/of facilitator in een proces.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Gemeente Meppel wil haar dienstverlening aan laten sluiten bij de behoeften van haar klanten én bij de maatschappelijke en de technologische ontwikkelingen. Dit gebeurt binnen de wettelijke en beleidskaders, naast het lokale beleid. De continue ontwikkeling van onze medewerkers staat hoog op de agenda, zo wel op inhoudelijk vlak als ook op het gebied van de benodigde competenties om onze doelen verder vorm te geven.

In 2023 hebben er vervroegd Tweede Kamer verkiezingen plaatsgevonden. 

Publiekszaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Aansluiting op de Basisregistratie Kadaster 2.0 (BRK 2.0)

Terug naar navigatie - Aansluiting op de Basisregistratie Kadaster 2.0 (BRK 2.0)

De aansluiting op de Basisregistratie Kadaster 2.0 (BRK 2.0) zorgt er voor dat ook in de toekomst een reële perceeloppervlakte, de gerealiseerde verkoopprijzen en de correcte belastingplichtige geregistreerd staan in de administratie van de WOZ. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een visie op dienstverlening voor de gemeente Meppel, die gedragen wordt door haar klanten, met een toekomstbestendige ambitie waar de dienstverlening van de gemeente naar toe gaat

Terug naar navigatie - Een visie op dienstverlening voor de gemeente Meppel, die gedragen wordt door haar klanten, met een toekomstbestendige ambitie waar de dienstverlening van de gemeente naar toe gaat

We streven naar een verbeterde dienstverlening van de hele organisatie voor de klanten van de gemeente Meppel. Een organisatie die dienstverlening in het DNA heeft, zelf doorontwikkelt, projecten durft te organiseren en durft te pionieren. Een organisatie die klaar is voor de toekomst, de verwachtingen van de samenleving aankan en klaar is voor nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Moderne en innovatieve dienstverlening die nog beter aansluit bij de behoeften van onze interne en externe klant, binnen de wettelijke- en beleidskaders.

Terug naar navigatie - Moderne en innovatieve dienstverlening die nog beter aansluit bij de behoeften van onze interne en externe klant, binnen de wettelijke- en beleidskaders.

Burgerzaken heeft te maken met een transformatie: het aantal contacten aan de balie neemt af, tegelijkertijd neemt de complexiteit van de vraagstukken door de maatschappelijke ontwikkelingen toe. Bijvoorbeeld door het toenemende risico op identiteitsfraude. Daarnaast wordt de gemeente door de toenemende digitalisering en de veranderde klantvraag uitgedaagd om haar dienstverlening anders in te richten en andere competenties en inhoudelijke kennis bij medewerkers te ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een begraafplaats die er optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Terug naar navigatie - Een begraafplaats die er optimaal verzorgd uitziet aan de hand van de kwaliteitscriteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Burgerzaken
Begraafplaatsen
Lasten 447 433 454 469 -16
Baten -246 -296 -246 -252 6
Totaal Begraafplaatsen 201 138 208 218 -10
Publiekszaken
Lasten 2.328 2.136 2.218 2.749 -531
Baten -519 -306 -306 -490 183
Totaal Publiekszaken 1.809 1.829 1.912 2.260 -348
Totaal Burgerzaken 2.010 1.967 2.120 2.478 -358
Saldo van baten en lasten 2.010 1.967 2.120 2.478 -358
Burgerzaken
Begraafplaatsen
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Begraafplaatsen 0 0 0 0 0
Publiekszaken
Onttrekkingen -94 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Publiekszaken -94 0 0 0 0
Integratie, inburgering en nieuwkomers
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Integratie, inburgering en nieuwkomers 0 0 0 0 0
Totaal Burgerzaken -94 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -94 0 0 0 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 30 - Begraafplaatsen
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -10 I
Product 31 - Publiekszaken
Gemeentelijke leges rijbewijzen en reisdocumenten 62 I
Uitvoering WOZ -91 S
Verkiezingen -107 I
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. -292 I/S
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 80 I
Saldo programma 12 - Burgerzaken -358
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting
Begraafplaatsen
De uitvoering van het beheer van de begraafplaatsen en de inning van begraafrechten heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor gestelde middelen.

Publiekszaken
De gemeentelijke leges voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn hoger dan begroot. We zien hier meer aanvragen dan waarvan was uitgegaan. Voor reisdocumenten zien we een inhaaleffect als gevolg van corona.

De kosten van de uitvoering van de WOZ zijn toegenomen. Deze toename is onder andere te relateren aan het aantal ontvangen bezwaren en de kostenvergoedingen in relatie tot de bezwaarafhandelingen.

In 2023 hebben naast de geplande verkiezingen voor Provinciale Staten/Waterschap ook vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot extra uitgaven die niet waren begroot.