Paragraaf subsidies

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Meppel heeft in 2023 voor € 22,4 miljoen subsidies aan instellingen en bijdragen aan overheden/verbonden partijen verstrekt. Daarvan is € 8,7 miljoen naar diverse instellingen gegaan en € 13,7 miljoen naar overheidsorganisaties. Deze bedragen zijn inclusief de doorbetaling van ontvangen rijksbijdragen. Het subsidieregister van de verstrekkingen aan instellingen is gepubliceerd op https://data.overheid.nl.

Beleidsmatige aspecten

Terug naar navigatie - Beleidsmatige aspecten

Financiële taakstellingen
De financiële taakstelling van € 100.000 voor de subsidiejaren 2023 tot en met 2025 is volledig bereikt in 2023, met name door een besparing op het beheer van CCM De Plataan in 2022 en een extra besparing in 2023.

Subsidieverlening
Voor subsidies is 3,4% indexatie gehanteerd, tenzij andere eerdere gemaakte afspraken gelden. Hiermee worden kostenstijgingen van organisaties en instellingen (deels) gecompenseerd en wordt het voorzieningenniveau in de gemeente op peil gehouden.

Steunfonds 2023
Een budget van € 250.000,- is beschikbaar gesteld voor een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke- en kerkelijke instellingen. Dit ten behoeve van het verlenen van financiële hulp om de gevolgen van de hoge inflatie en energiekosten te overbruggen en/of de kosten van noodzakelijke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen te bekostigen. Deze middelen zijn aan de Bestemmingsreserve corona onttrokken en toegevoegd aan de begroting 2023 in programma 3 Sociaal domein.  Deze organisaties hoeven geen accountantsverklaring te overleggen bij de subsidieverantwoording.

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds

Bij vaststelling van de begroting zijn tevens subsidieplafonds vastgesteld. Hiermee worden open-einde-regelingen voorkomen.

Bij aanvang 2023 golden de volgende subsidieplafonds voor de onderdelen amateurkunst, sportbeoefening en evenementen:

Amateurkunst € 97.505
Algemene sportstimulering € 7.482
Evenementen € 81.394

In de loop van het jaar is er een plafond aan toegevoegd van € 223.531 voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
Het plafond voor algemene sportstimulering is met € 18 overschreden. Overige plafonds zijn niet overschreden.