Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de grondslagen anders is vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar van uitbetaling.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op een andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend toegekend wordt.

Balans

Vaste activa
Alle investeringen worden geactiveerd, met uitzondering van kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde. 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.

De kosten van het sluiten van geldleningen worden volledig afgeschreven over de looptijd van de betrokken geldlening.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal 5 jaar. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdrage wordt afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit:
-    investeringen met een economisch nut;
-    investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
-    investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut > € 10.000 worden conform de financiële verordening geactiveerd.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. 

De activa worden vanaf het jaar volgend op het tijdstip waarop dit gereed kwam of verworven werd lineair (of annuïtair bij uitzondering) afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur. Op grond met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, geactiveerd vóór 2017, worden afgeschreven in de destijds vastgestelde afschrijvingstermijn. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, geactiveerd na 2017, worden afgeschreven in het aantal jaren zoals dat bij de kredietverlening door de Gemeenteraad is vastgesteld

De van toepassing zijnde afschrijvingstermijnen, zoals ook vastgelegd in de financiële verordening, zijn opgenomen in de hieronder opgenomen tabel.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. 

Vlottende activa

Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede rentekosten en administratie- en beheerskosten minus de verkregen verkoopopbrengsten.

Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.
Bij de winst- en verliesneming wordt de volgende uitgangspunten aangehouden: 
-    verliezen worden genomen als die bekend zijn (voorzichtigheidsbeginsel);
-    winsten worden in de jaarrekening verwerkt op basis van de ‘Percentage of Completion-methode’
-    winsten en verliezen worden genomen op basis van contante waarde;
-    winsten en verliezen worden via de exploitatie verantwoord in het jaarrekeningresultaat.

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening is bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze worden tegen nominale waarden opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen
Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Onder de voorzieningen is ook opgenomen de voorziening afvalstoffen omdat dit door derden verkregen middelen zijn.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Afschrijvingstermijnen

Terug naar navigatie - Afschrijvingstermijnen
Immateriële vaste activa Termijn in jaren
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling en planvorming maximaal 5
Bijdragen aan activa in eigendom van derden variabel
Materiële vaste activa Termijn in jaren
Gronden en terreinen geen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Riolering: eerste aanleg niet-mechanisch deel 60
Riolering: niet-mechanisch deel 35
Riolering: mechanisch deel 15
Aanleg sportvelden 30
Renovatie sportvelden 15
Aanleg en herinrichting begraafplaatsen 25
Aanleg / renovatie kunstgrasvelden 10
Civieltechnische kunstwerken 40
Waterwegen, waterbouwkundige werken 20
Aanleg en herinrichting parken, plantsoenen, vijvers en overig openbaar groen 15
Permanente terreinwerken, wegen, straten, fietspaden, voetpaden 15
Houten bruggen 15
Buiteninventaris (speeltoestellen, sportparkattributen, straat-meubilair en verkeersborden c.a.) 10
Openbare verlichting 10
Verkeersregelinstallaties 10
Gebouwen / bouwwerken
Gebouwen met permanente bouwaard: school- en bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties, woningen c.a. 40
Gebouwen met een semi-permanente bouwaard: school- en bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties, woningen c.a. 20
Renovatie, restauratie en aankoop school- en bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties en woningen c.a. 25
Bouwkundige aanpassingen, die niet vallen onder renovatie en restauratie (bijvoorbeeld vervanging sportvloer) 15
Vervanging daken en dakbedekkingen 20
Transport- en Vervoermiddelen
Vracht- en vuilnisauto's, bestel- en personenauto's, aanhangers e.d. 7
Tractoren en shovels 10
Motorvaartuigen 10
Schuiten 10
Machines, apparaten en installaties
Technische installaties: aard en nagelvast (leidingen, kanalen, radiatoren) 40
Technische installaties: werktuigbouw (CV-ketels, liften, luchtbehandelingskasten, armaturen) 20
Technische installaties: elektrotechniek (telefooncentrales, toegangs- en veiligheidsinstallaties, stemcomputers) 10
Automatisering: hardware en software 5
Apparatuur kantoren, keukens, foto, film, reproductie etc. 5
Zoutstrooiers, sneeuwploegen en -schuivers, andere aan voertuigen te koppelen apparaten/machines en overig materieel voor reiniging, openbare ruimte. 10
Veegmachines 6
Maaimachines 5
Afzetcontainers 15
Ondergrondse afvalcontainers: buitenbak en binnenbak 15
Zonnepanelen 20
Overige materiële vaste activa
Meubels en inventaris (incl. meubilair kantoren, scholen, sporthallen en gymzalen) 10
Afvalcontainers 10
Kaartmateriaal, luchtfoto's 5
Financiële vaste activa Termijn in jaren
Het betreft activa die een financiële waarde of een financieel bezit vertegenwoordigen variabel