Programma 3: Sociaal domein

Wat valt onder dit programma

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma

Het programma Sociaal domein richt zich op alle taken die voorheen in de programma’s 3 en 5 opgenomen waren. Bovenstaande onderdelen vormen nu het programma 3 Sociaal domein.

De beleidskaders waarop het programmaonderdeel Sociaal domein is gebaseerd
- Visie en kaderstelling Sociaal domein en doelen Sociaal domein (2014)
- De toegang tot een domein (2014)
- Re-integratiebeleid (2017)
- Notitie Sociaal domein – van transitie door in transformatie (2017)
- Beleidsnotitie GGD ‘Samen werken aan gezondheid’ (2017)
- Visiedocument wijk en dorpsgericht werken (2018)
- Een werkende keten (2019)
- Verordening Sociaal domein Meppel (2023)
- Rekenkameronderzoek subsidies
- Normenkader Wmo (2021))
- Uitvoeringsplan Handhaving & Toezicht Sociaal domein 2023-2026
- Jeugdnota gemeente Meppel 2023-2028
- Beleidsplan armoede en schulden 2024-2027

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De uitgaven voor het Sociaal domein stijgen verder. Dat blijkt uit het onderzoek dat BDO jaarlijks uitvoert in opdracht van de VNG, Divosa en het Netwerk Directeuren Sociaal domein (NDSD). Voor vrijwel alle gemeenten in Nederland geldt: een einde aan die groei of zelfs een afname is niet in zicht, zeker in het licht van de huidige economische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Daarnaast vergroten verschillende inhoudelijke- en systeemvraagstukken de manier van verwijzen in de jeugdhulp. De complexiteit van de zorg vergroot de druk op financiële grip en sturing.
Het rijk maakt geen aanstalten om op korte termijn iets aan de Wmo-problematiek te doen. Ook past het rijk niet structureel bij, hoewel afgelopen jaren de inkomsten voor gemeenten iets gunstiger waren als gevolg van incidentele middelen. Om die reden blijven wij de gesprekken van de VNG met het rijk over de gemeentefinanciën nauwgezet volgen.

Verschillende instellingen geven signalen af dat zij door de stijgende kosten (bijv. door cao- aanpassingen, arbeidsmarkttoeslagen, prijsstijgingen gas en dergelijke) in problemen komen om hun taken uit te voeren. Wij zijn met hen hierover in gesprek om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

In 2022 zijn wij gestart met een programmatische aanpak voor de doorontwikkeling van het Sociaal domein. De doelstelling van het programma is te komen tot een robuust (toegang tot het) Sociaal domein. Hierin zijn wij een betrouwbare en flexibele partner voor inwoners en maatschappelijke partners. De bedoeling van het vraagstuk stellen we centraal. Vanuit dit programma, genaamd ‘Sociaal domein op koers’, werken wij verder aan deze doelstelling. Het programma omvat twee onderdelen: basis op orde en doorontwikkeling medewerkers. Onder ‘basis op orde’ vallen onder andere: het optimaliseren van de processen en waar mogelijk digitalisering om de dienstverlening en toegang daartoe zo goed mogelijk te ondersteunen. Het onderdeel ‘doorontwikkeling medewerkers’ omvat onder andere: opgavegericht en projectmatig werken en talentontwikkeling.

Meppel is een sociale gemeente. De zorg voor elkaar, zeker voor mensen die het moeilijk hebben, staat hoog in het vaandel. Dat is belangrijk, vooral in deze tijd van toename van kansenongelijkheid en polarisatie. Onze uitdaging is allereerst om verschillen te verkleinen en mensen dichter bij elkaar te brengen. Juist op gemeentelijk niveau willen we de menselijke maat, sociale samenhang en het contact tussen overheid en inwoner  verbeteren.
De tweede uitdaging is de zorg voor mensen effectief te organiseren en uit te voeren. Aandacht moet worden gegeven aan afspraken met en samenwerking tussen zorgpartijen, het versterken van vertrouwen in professionals en inzet op het voorkomen van problemen door preventie en samenwerking in het voorliggend veld.

Wij willen dat zorg en ondersteuning beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Tegelijkertijd is betaalbaarheid van belang voor de structurele beschikbaarheid en de kwaliteit. Deze berust op vijf pijlers, te weten:
1. Preventie
2. Vroegsignalering
3. Zorg nabij en maatwerk
4. Vertrouwen in zorgprofessional en beperking van bureaucratie
5. Inzet op vermindering van uithuisplaatsingen

De overige aandachtspunten zijn:
- Bevorderen sociale samenhang
- Flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt
- Ondersteuning mantelzorgers
- Schuldenproblematiek

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bevorderen, focussen we ons via het programma ‘Sociaal domein op koers’ op onze interne processen waarbij we ‘de bedoeling’ als leidend principe hanteren. Hiermee geven we niet alleen invulling aan koers, maar bouwen we onze dienstverlening op vanuit de vraag vanuit onze kwetsbare inwoners, waarbij we wel kritisch blijven kijken naar een zo efficiënt mogelijke besteding van onze beperkte middelen. Tegelijkertijd zijn wij doorgegaan met de voorbereiding van de invoering van de Doorbraakmethode. Deze methode maakt maatwerk mogelijk op een betere, logischere en goedkopere wijze.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat het Sociaal domein maar deels invloed heeft op hoe ze die beperkte middelen uitgeeft. De grote tekorten de laatste jaren op Jeugd en Wmo kunnen maar ten dele worden weggewerkt door onze processen efficiënter in te richten. Een groot deel van de uitgaven vindt plaats buiten onze directe invloedssfeer.

Landelijke wijzigingen in de cultuur en de wet- en regelgeving
We blijven bouwen aan het Sociaal domein binnen de landelijke kaders waar wetten beoordeeld en verbeterd worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid. Dit moet passen binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dit zijn onder andere de beschikbaar gestelde middelen voor het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. In het eerste spoor gaat het dan onder meer om:
- Maatregelen die situaties van inkomensonzekerheid beperken en bijdragen aan bestaanszekerheid.
- Maatregelen die de participatie van inwoners bevorderen.
- Maatregelen die de integraliteit van de dienstverlening verder versterken.
- Maatregelen voor het aanpassen van de (uitvoering) van de kostendelersnorm.

De komende periode wordt de wetgeving landelijk verder uitgewerkt. We verwachten dat dit op z'n vroegst begin 2024 klaar is.

Het tweede spoor, dat gelijktijdig wordt opgepakt met andere departementen, gemeenten, de sociale verzekeringsbank, de sociale werkbedrijven en andere betrokkenen, werkt de ingezette beweging verder uit. Dit is een traject van een aantal jaren. Focus ligt daarbij op de lijnen:
- Bestaanszekerheid
- Perspectief/integraliteit en
- Handhaving

Voor al deze lijnen geldt dat ze breder zijn dan de Participatiewet alleen. Bestaanszekerheid is gelegen in een combinatie van voorzieningen, waar de Participatiewet onderdeel van uitmaakt. Denk aan samenhang met de Wmo, de Jeugdwet en handhaving.

4.3.2    Wat gaan we daarvoor doen?

Ook bij de gemeente Meppel is de trend van langdurige en zwaardere jeugdhulp zichtbaar. Onze uitdaging is om de verschuiving van individuele beschikkingen naar brede, algemene voorzieningen verder vorm te geven en bepleiten een omslag van curatieve zorg naar preventief. Dit vraagt om mankracht die dicht op de leefwereld zit en zorg en onderwijs beter op elkaar kan laten aansluiten. Waar nu jeugdhulp individueel aangeboden wordt, willen we naar bredere mogelijkheden binnen scholen. Daarnaast hebben we nog niet inzichtelijk wat de gevolgen gaan zijn van de landelijke “Hervormingsagenda Jeugd” en de aanvullende rijksmaatregelen die moeten leiden tot een besparing op de uitgaven.

Het werken vanuit de leefwereld van onze inwoners en het denken van buiten naar binnen staat centraal bij de doorontwikkeling van onze medewerkers. Hierbij geldt: zo buiten, zo binnen. Wij werken via een intern opleidingsaanbod aan een professionele maar betrokken houding en versterking van de vaardigheden van onze eigen medewerkers om zo te werken vanuit de bedoeling. Hierbij staat de klant centraal, leveren we maatwerk, denken we vanuit kaders waarbinnen we maximaal creatief zijn en werken we vanuit de geest van de wet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Ook dit jaar zien we een groei in aanvragen voor Wmo-maatwerkondersteuning en voorzieningen. Hierin maken we een onderscheid tussen de echt kwetsbare inwoners al dan niet met complexe problematiek en inwoners met een enkelvoudig vraagstuk. Dit doen we door samen met de inwoner te kijken naar zijn of haar ondersteuningsbehoefte en zoeken samen naar (maatwerk)oplossingen zo lang als nodig is. Het liefst gericht op het zelf weer kunnen doen of regelen. Onze insteek blijft om inwoners zoveel mogelijk zelf de regie te laten houden en verantwoordelijkheid te nemen. De Wmo is immers een vangnet, we moeten voorkomen dat inwoners zorgafhankelijk worden.

Doordat de vraag en de kosten toenemen, moeten we alert blijven op zorgvragen die niet direct langdurige of professionele zorg nodig hebben. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is lastig en noodzakelijk. Wat vinden we in Meppel normaal en wat niet? De juiste zorg op de juiste plek en betaald door de juiste partij blijft een belangrijke focuspunt.

Het managementinformatiesysteem heeft ons afgelopen jaren geholpen om nog meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze regelingen en inzet van onze gelden. Dit inzicht bouwen we steeds verder uit zodat we meer trends in het zorggebruik inzichtelijk kunnen maken.

Jeugdhulp
We constateerden gedurende de opstelling van de begroting dat er steeds meer een beroep werd gedaan op de jeugdhulp en met name zorg voor complexere casussen en toenemende GGZ-problematiek. Er waren verscheidene factoren die deze ontwikkeling verklaren waaronder een veranderende maatschappij. De jeugdhulp is sinds de transitie toegankelijker geworden. De ingekochte jeugdhulp sluit beter aan op de wensen van de inwoners en is uitgebreider dan voorheen. De inwoners zijn nu beter op de hoogte van de aangeboden zorg. Deze factoren, in combinatie met de (naijl)effecten van corona, hebben de vraag naar hulp voor complexe en langdurige zorgtrajecten geruime tijd versterkt. Dit was ons uitgangspunt bij het opstellen van de begroting.
Wij constateren in 2023 dat er minder jongeren gebruik maken van jeugdhulp. Of hier sprake is van een trendbreuk of een zwaluw (die nog geen zomer maakt) is nog onbekend en dient nader uitgezocht te worden. De uitkomst hiervan zal worden meegenomen in de komende begroting.

Ontwikkelagenda jeugdhulp
In december 2021 en januari 2022 hebben we een aanzet tot de ontwikkelagenda jeugdhulp aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze ontwikkelagenda is onderdeel van landelijk beleid voor de beheersing van de kosten op jeugdhulp.

Deze bevat 4 elementen:

  1. Basis op orde Het adequaat inrichten van onze processen, actualiseren van verordening en beleidsregels en inzicht in de trends en ontwikkelingen, onder andere met behulp van het managementinformatiesysteem.
  2. Toevoegen lichte en kortdurende ondersteuning en behandeling aan de toegang We onderzoeken de mogelijkheden om lichtere jeugdhulp meer als algemene voorziening in te richten in plaats van dat daar een indicatie op afgegeven moet worden.
  3. Taakgericht contracteren van specialistische jeugdhulp We onderzoeken of we de inkoop van jeugdhulp beter kunnen organiseren. Nu hebben we te maken met een ‘Open House’ constructie van rond de 160 aanbieders. We zouden toe willen naar één á twee aanbieders die de inzet van de juiste jeugdhulp coördineren.
  4. Taakgericht contracteren Sociaal domein breed inzetten. Taakgericht contracteren breder inzetten dan alleen voor jeugdhulp lijkt zinvol. Ook voor Wmo-dienstverleners is het taakgericht contracteren in sommige gemeenten een inmiddels beproefde inkoopvariant.

Deze ontwikkelagenda willen we blijvend uitrollen.

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen die gericht zijn op participatie:
- Ondersteuning burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg
- Sociaal cultureel werk, algemeen maatschappelijk werk (AMW) en wijkopbouw
- Preventie
- Buurt en clubhuizen
- LGTBI-beleid
- Toegankelijkheid van voorzieningen
- Kinderopvang: toezicht op handhaving en kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen
- Statushouders en hun inburgering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.

Terug naar navigatie - Van oudsher is Meppel een levendige stad met vitale inwoners die oog hebben voor elkaar. Dit willen we als gemeente graag behouden en stimuleren.

De samenwerking tussen formele en informele organisaties vinden wij belangrijk en wij pakken hierbij graag een ondersteunende rol.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Investeren in de nieuwe Wet Inburgering

Terug naar navigatie - Investeren in de nieuwe Wet Inburgering

Sinds 2022 is de nieuwe wet Inburgering van kracht, waardoor gemeenten meer verantwoordelijkheid hebben gekregen voor het op een goede manier in de maatschappij kunnen landen van onze inburgeraars.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Eigen kracht en individuele ondersteuning

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle (loket) voorzieningen, waaronder:
- Voorlichting en advies
- Onafhankelijke cliënt-ondersteuning (OCO)
- Toegang tot voorzieningen in de eerste en tweede lijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Terug naar navigatie - Binnen de gemeente Meppel willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Meestal lukt dit op eigen kracht of met hulp van een netwerk. Daar waar iets extra’s nodig is ondersteunen wij.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inkomensregelingen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
- Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
- Medische en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
- Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
- Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en startende ondernemers (Bbz 2004)
- Sociale-zekerheidsregelingen van het rijk, bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima
- Gemeentelijk armoedebeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bieden van passende inkomensondersteuning.

Terug naar navigatie - Het bieden van passende inkomensondersteuning.

Meedoen in onze samenleving zien we als groot goed. We nemen zelfredzaamheid als norm en stimuleren inwoners om zelf de regie te nemen over hun leven en werk en op deze manier in hun eigen inkomen te voorzien. Als het (tijdelijk) niet lukt dan bieden we vanzelfsprekend passende inkomensondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begeleide participatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakvelden behoren:
- Beschut werken
- Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, begeleid werken en dienstbetrekkingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.

Terug naar navigatie - Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een rol heeft in onze Meppeler samenleving. Het zo regulier mogelijk werken is hier een belangrijk onderdeel van. Extra ondersteuning bieden we om dit voor onze (jong) volwassenen te blijven organiseren.

Daarnaast vinden we het belangrijk om iedereen zo lang mogelijk werkfit te houden en/of te krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Arbeidsparticipatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:
- Participatie-instrumenten, zoals Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf of tijdelijke loonkostensubsidie
- Stimuleringsmaatregelen, waaronder inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen en de No-riskpolis
- Algemene voorzieningen, zoals de jobcoach
- Begeleiding Werkvoorzieningen zoals werkplekaanpassing, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels of een aangepaste rolstoel
- Hulp bij individuele loonwaardebepaling
- Voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

We dragen bij aan flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt door het stimuleren van om-, op- en bijscholing. Het Ontwikkelfonds van Regio Zwolle, waaraan ook gemeente Meppel bijdraagt, is hiertoe een geschikt middel. Dit is nodig vanwege de veranderingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt en de disbalans tussen vraag en aanbod. Ons motto in dit verband luidt: een leven lang ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

Terug naar navigatie - Vergroten van de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking.

We willen dat de arbeidsmarktkansen voor onze inwoners met een beperking vergroot worden. Dit vraagt inzet en creativiteit van (toekomstige) werkgevers en natuurlijk ook van de inwoners zelf.

Onze taak is om met behulp van de algemene en individuele mogelijkheden mensen met een beperking voor langere tijd aan het werk te krijgen met aantrekkelijke en reële voorwaarden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatwerkvoorziening Wmo

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren voorzieningen die gericht zijn op:
- Woningaanpassingen
- Hulpmiddelen
- Overige voorzieningen voor mensen met een beperking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Terug naar navigatie - Samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven.

De Wmo is een vangnet voor diegene die het (tijdelijk) niet zelf kan regelen. Onze insteek is dat we samen met de aanvrager en eventueel een (zorg)professional op zoek gaan naar wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zelfredzaamheid nemen we als norm. Natuurlijk zijn er ook situaties denkbaar waar we helpen in de doorstroom naar de langdurige zorg (Wlz) of vooral inzetten op structurele ondersteuning.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatwerkdienstverlening 18+

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren diensten die individueel ter beschikking worden gesteld aan volwassenen:
- Individuele begeleiding
- Dagbesteding
- Huishoudelijke verzorging
- Respijtzorg, speciaal voor mantelzorgers
- Vervoer
- Schuldhulpverlening

Meedoen vinden we belangrijk. Hoe groot of klein je rol in onze samenleving ook is, het geeft voldoening en heeft waarde. Soms is hiervoor extra hulp nodig vanuit de directe omgeving of van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.

Terug naar navigatie - Als het gaat om schuldhulpverlening richten wij ons op preventie, vroeg signalering en het voorkomen van terugval.

In het geval van problematische schuldensituaties voert de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) voor ons de tweedelijns schuldhulpverlening uit. Dit doen we in een gemeenschappelijke regeling met Assen en Hoogeveen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We investeren in de sluitende keten GGZ.

Terug naar navigatie - We investeren in de sluitende keten GGZ.

In het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is afgesproken dat gemeenten investeren in de sluitende keten GGZ. In Meppel doen wij dit vooral door aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatwerkdienstverlening 18-

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente Meppel als individuele voorziening worden toegekend:
- Begeleiding 18-, Jeugd- en opvoedhulp
- Jeugd-GGZ
- Jeugdzorg aan verstandelijk beperkten
- Persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - We willen alle kinderen in onze gemeente de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Hiervoor is een goede afstemming tussen leven, onderwijs, zorg en opvang noodzakelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Geëscaleerde zorg 18+

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren alle opvang en beschermd wonen voorzieningen:
- Vrouwenopvang, de aanpak huiselijk geweld en veilig thuis
- Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen
- De inloopfunctie GGZ
- Maatschappelijke opvang voor mensen met een meervoudige problematiek waaronder verslaving
- Wmo maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen bij opvang
- Aanpak Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.

Terug naar navigatie - Binnen onze gemeente willen we iedereen de kans geven de regie over zijn of haar leven te nemen.

Bij de meeste mensen gaat dit vanzelf maar sommige mensen zijn even de regie helemaal kwijt. Wij begeleiden bijvoorbeeld inwoners die gedetineerd zijn geweest om weer succesvol terug te keren in de samenleving. De individuele zorg én de openbare veiligheid moeten beide gewaarborgd worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Geëscaleerde zorg 18-

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen die gericht zijn op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugd:
- Kinderbeschermingsmaatregelen en de aanpak kindermishandeling
- Jeugdreclassering
- Opvang (18-)
- Vrouwenopvang/huiselijk geweld (inclusief Veilig Thuis) (18-)
- Beschermd wonen (18-)
- Programma's rond verslaving (18-)
- Individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Terug naar navigatie - Jongeren met opgroeiproblemen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving zodat ze uiteindelijk volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

Met waar nodig toegankelijke en beschikbare (specialistische) ondersteuning. Landelijk wordt gewerkt aan de oprichting van regionale expertisecentra. Gebleken is dat een kleine groep jeugdigen door hun specifieke problematiek zeer moeilijk plaatsbaar is (zorg met verblijf). De expertisecentra zijn bedoeld als kenniscentra die kunnen helpen met bemiddeling en plaatsing. Meppel is ingedeeld in regio Noord, gevormd door Groningen, Friesland en Drenthe. Er worden structurele middelen voor de expertisecentra door het rijk beschikbaar gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Volksgezondheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de algehele volksgezondheid, zoals:
- Monitoren van de gezondheidssituatie
- Uitvoeren van preventieprogramma’s (het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheid -bedreigende factoren)
- Bestrijden van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties volgens het rijksvaccinatieprogramma
- Geven van prenatale voorlichting
- Bevorderen van medisch milieukundige zorg
- Bevorderen van technische hygiënische zorg
- Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen

Een integrale aanpak binnen volksgezondheid is essentieel. Armoede, taalonderwijs en jeugd zijn nauw aan elkaar verwant bij het vinden naar oplossingsrichtingen. De GGD heeft hierin een adviserende rol en voert een groot deel van ons gezondheidsbeleid uit.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2020 2021 2022 2023
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % 5,0% 5,0% 5,0% nog niet bekend
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren % 2,0% 2,0% 1,0% nog niet bekend
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 904,1 917,8 929,9 nog niet bekend
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 790 780 770 nog niet bekend
Jongeren met een delict voor de rechter % 1,0% 1,0% 1,0% nog niet bekend
Jongeren met jeugdbescherming % 0,9% 1,0% 1,1% 1,0%*
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 13,5% 14,2% 14,0% 11,5%*
Jongeren met jeugdreclassering % 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%*
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 324,5 310,5 339,2 327,0*
Netto arbeidsparticipatie % 71,1% 71,1% 73,4% nog niet bekend
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 395,6 354,2 301,0 297,1
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl * = voorlopig data
Ontleend aan: CBS-Jeugdmonitor, CBS-Bevolkingsstatistiek/LISA, CBS-Arbeidsdeelname, CBS-Re-integratie, CBS-Indicatoren jeugdzorg in natura, CBS-Gemeentelijke Monitor Sociaal domein
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten 9.268 4.434 4.674 11.700 -7.026
Baten -9.152 -577 -833 -12.419 11.586
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 116 3.857 3.841 -719 4.560
Eigen kracht en individuele ondersteuning
Lasten 695 1.227 1.563 1.116 447
Baten -13 -50 -50 -107 57
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning 682 1.177 1.513 1.009 503
Inkomensregelingen
Lasten 14.867 12.122 15.666 15.852 -186
Baten -11.458 -11.314 -12.814 -12.539 -275
Totaal Inkomensregelingen 3.409 808 2.852 3.313 -461
Begeleide participatie
Lasten 7.608 7.821 8.564 8.747 -183
Totaal Begeleide participatie 7.608 7.821 8.564 8.747 -183
Arbeidsparticipatie
Lasten 1.671 1.931 1.940 1.870 70
Baten -15 -15 -15 -23 8
Totaal Arbeidsparticipatie 1.656 1.916 1.925 1.847 78
Maatwerkvoorzieningen
Lasten 1.203 1.352 1.376 1.438 -62
Baten -21 -10 -10 -32 22
Totaal Maatwerkvoorzieningen 1.182 1.342 1.366 1.405 -39
Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten 8.930 9.896 8.987 9.146 -159
Baten -273 -230 -230 -299 69
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 8.657 9.666 8.757 8.847 -91
Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten 13.219 11.728 13.802 13.335 467
Baten -6 0 0 -2 2
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- 13.212 11.728 13.802 13.333 469
Geëscaleerde zorg 18+
Lasten 346 355 283 274 9
Baten -1.378 -370 -1.680 -3.455 1.775
Totaal Geëscaleerde zorg 18+ -1.032 -15 -1.397 -3.181 1.784
Geëscaleerde zorg 18-
Lasten 1.025 1.261 1.348 1.218 130
Totaal Geëscaleerde zorg 18- 1.025 1.261 1.348 1.218 130
Volksgezondheid
Lasten 1.502 1.700 1.724 1.647 77
Baten -26 0 0 -144 144
Totaal Volksgezondheid 1.476 1.700 1.724 1.503 221
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 37.992 41.262 44.293 37.323 6.971
Saldo van baten en lasten 37.992 41.262 44.293 37.323 6.971
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie
Onttrekkingen -64 -25 -323 -323 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie -64 -25 -323 -323 0
Eigen kracht en individuele ondersteuning
Onttrekkingen -276 0 -306 -306 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning -276 0 -306 -306 0
Inkomensregelingen
Onttrekkingen -36 0 -1.602 -1.558 -44
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Inkomensregelingen -36 0 -1.602 -1.558 -44
Begeleide participatie
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Begeleide participatie 0 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Maatwerkvoorzieningen 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+
Onttrekkingen -78 0 -30 -30 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ -78 0 -30 -30 0
Maatwerkdienstverlening 18-
Onttrekkingen -91 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- -91 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18-
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
Volksgezondheid
Onttrekkingen 0 0 -16 -16 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Volksgezondheid 0 0 -16 -16 0
Minimabeleid
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Minimabeleid 0 0 0 0 0
Periodieke bijstand
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Periodieke bijstand 0 0 0 0 0
Arbeidsmarkt
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Arbeidsmarkt 0 0 0 0 0
Integratie, inburgering en nieuwkomers
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Integratie, inburgering en nieuwkomers 0 0 0 0 0
Jeugd
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Jeugd 0 0 0 0 0
WMO
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal WMO 0 0 0 0 0
Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk)
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk) 0 0 0 0 0
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid -545 -25 -2.277 -2.232 -44
Totaal reserve mutaties -545 -25 -2.277 -2.232 -44

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 10 - Samenkracht en burgerparticipatie
Beleid, regie en uitvoering taakveld 6.1 25 I
Sociaal en maatschappelijk werk 80 I
Inburgering 64 I
Noodopvang vluchtelingen 165 I
Opvang Oekraïne 4.045 I
Onderwijs Oekraïnse leerlingen -146 I
Personeelslasten 203
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Kapitaallasten
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 123
Product 11 - Eigen kracht en individuele ondersteuning
POK-middelen 170 I
Aanpak jeugdgroepen 80 I
Wijkgericht werken 87 I
Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire 60 I
Personeelslasten 77
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 29
Product 12 - Inkomensregelingen
Uitkeringen -378 I
Loonkostensubsidie -212 I
BBZ 60 I
Armoederegelingen 123 I
Bijzondere bijstand 582 I
Personeelslasten -615
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -65
Product 13 - Begeleide participatie
DVO wachtlijst oud wsw -113 S
Beschut werk nieuw -64 S
Personeelslasten -6
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel overhead.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
Product 14 - Arbeidsparticipatie
Personeelslasten 40
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 38
Product 15 - Maatwerkvoorzieningen
Personeelslasten 23
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -62
Product 16 - Maatwerkdienstverlening 18+
Huishoudelijke hulp 127 I
Schuldhulpverlening -203 I
PGB Wmo 51 S
Personeelslasten -149
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 83
Product 17 - Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp 468 I
Personeelslasten 12
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -11
Product 18 - Geëscaleerde zorg 18+
Beschermd wonen 1.775 I
Personeelslasten 14
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -5
Product 19 - Geëscaleerde zorg 18-
Jeugdhulp (zie ook product 17) 121 I
Personeelslasten 12
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -3
Product 20 - Volksgezondheid
Preventieve en curatieve volksgezondheid 67 I
Personeelslasten 82
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 72
Saldo programma 3 - Sociaal domein 6.926

Toelichting

Product 10 - Samenkracht en burgerparticipatie

LHBTIQ-beleid
We hebben er voor gekozen om te kiezen voor beleidsontwikkeling van onderop, dit door samen met de stichting Regenboog Meppel een meerjarig beleidsnotitie op te stellen. Hiermee spelen we in op de lokale vraagstukken en sluiten we aan bij datgene wat nodig is. De € 25.000 hebben we niet hoeven te gebruiken.

Sociaal en maatschappelijk werk
Door de komst van GALA hebben we kosten die we normaal van reguliere budgetten betaalden vanuit GALA-middelen kunnen betalen.

Noodopvang vluchtelingen
Het voordelig saldo van de noodopvang aan de Paradijsweg wordt veroorzaakt door verrekening van personeelskosten en BTW uit voorgaande jaren.

Opvang Oekraïne
Over 2023 ontving de gemeente een vergoeding van € 83 per bed/per nacht. Doordat de gemeente Meppel de opvang geconcentreerd heeft op 1 locatie zijn de exploitatiekosten per bed/per nacht lager dan de vergoeding van het Rijk. Dit leidt tot een overschot van ruim € 4 miljoen. Voor dit overschot geldt geen terugbetalingsverplichting.

Onderwijs Oekraïnse leerlingen 
Dit betreft kosten voor onderwijs(huisvesting) van Oekraïnse leerlingen. De financiële dekking van deze taak zit deels in de algemene uitkering, waardoor dit budget een nadeel laat zien.

Product 11 - Eigen kracht en individuele ondersteuning

POK-middelen
De middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) ontvangen wij vanuit het Rijk vanaf 2022 tot en met 2027 en zijn bedoeld voor meerjarige inzet voor de verbetering van de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie. In 2023 hebben we met deze middelen het volgende gedaan:

- Impuls gegeven aan integraal werken middels implementatie doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). De informatievoorziening vanuit het Sociaal Domein is verbeterd doordat brieven en beschikkingen zoveel mogelijk herschreven zijn naar B1-niveau.
- Er zijn voorbereidende stappen gezet op het gebied van digitalisering toegang en dienstverlening Sociaal Domein. Er is extra formatie wijkregie ingezet en er zijn trainingen gevolgd vanuit wijk- en dorpsgericht werken gericht op het contact met inwoners middels de Nieuwe Route.
- Er is gestart met een programma Dienstverlening voor het verder verbeteren van de dienstverlening organisatie breed. Ook is er een kennisbase aangeschaft waardoor onze juristen versterkt worden om zo sneller in te kunnen spelen op juridische vraagstukken.

Een deel van de middelen is niet ingezet omdat met name de digitalisering van de toegang/dienstverlening Sociaal domein een langere voorbereidingstijd heeft gekend dan vooraf verwacht. Deel van de middelen was bestemd voor de invoering van de wet WAMS. Door de val van het kabinet is de behandeling van dit wetsvoorstel controversieel verklaard en daarmee uitgesteld. Wegens uitdagingen rondom capaciteit en personele wisselingen is er minder inzet geweest bij pilots gericht op het verbeteren van de  leefomgeving.

Aanpak jeugdgroepen
Er is in december 2023 besluitvorming geweest door het college over het plan van aanpak jongerengroepen en richting bepaalt daarna is er pas handen en voeten gegeven aan de uitvoering, daardoor hebben we niet in 2023 al het geld kunnen besteden. In 2024 is externe expertise ingehuurd binnen de kaders van het college besluit en wordt er op het budget uitgegeven.

Wijkgericht werken
Enkele uitgaven die gepland stonden voor 2023 zijn qua uitvoering verschoven naar 2024. Om die reden worden de uitgaven dan ook ten laste gebracht van 2024.

Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire
Voor de uitvoeringskosten van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag ontvangt de gemeente een vergoeding op basis van normbedragen. In 2023 zijn de uitvoeringskosten binnen deze normbedragen gebleven. Een kanttekening hierbij is wel dat de ontvangen vergoeding betrekking heeft op volledige trajecten, terwijl de betreffende trajecten nog niet geheel zijn afgerond. Dat betekent dat mogelijk een deel van de bijbehorende uitvoeringskosten nog ten laste van een volgend jaar zullen komen.

Product 12 - Inkomensregelingen

Uitkeringen
De definitieve beschikking BUIG in oktober viel uiteindelijk nog een stuk lager uit dan de nadere voorlopige beschikking in juni, welke meegenomen was in de bestuursrapportage.

Loonkostensubsidie
Het Rijks LKS-budget wordt op basis van de laatst bekende realisaties vastgesteld. Bij de bekendmaking van de voorlopige budgetten 2023 door het Rijk waren de realisaties van 2022 nog niet bekend, daarom is de voorlopige verdeling van het LKS-budget gebaseerd op realisatiecijfers 2021. De definitieve vaststelling van het LKS-budget is gebaseerd op realisatiecijfers 2022. Wij blijven met onze uitgaven binnen het definitieve LKS budget. Echter, het begrote bedrag was lager. Dit heeft te maken met de inschatting die is gemaakt. Loonkostensubsidie wordt veel verstrekt omdat steeds meer mensen vanuit de participatiewet aan het werk kunnen met dit instrument. De minimumloonsverhoging van 10% in 2023 zorgt natuurlijk ook voor hogere uitgaven in de LKS dan voorzien in 2022 bij het opstellen van de begroting.

BBZ
Het overschot is ontstaan doordat we voor de terugvordering van de bedrijfskredieten Tozo een externe partij hadden ingeschakeld. Deze partij kon echter niet aan zijn verplichtingen voldoen. Daarom is in tweede instantie besloten om de uitvoering samen met de gemeente Zwolle op te pakken. Hierdoor zijn de uitgaven lager dan begroot.

Armoederegelingen
Dit jaar is er minder een beroep gedaan op de armoederegelingen. Wij verwachten echter wel een stijging. De armoede onder inwoners blijft stijgen. Daarnaast is recentelijk nieuw beleid vastgesteld. Vanuit dit beleid worden de armoederegelingen opnieuw onderzocht en wordt gekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. De nieuwe inrichting zal zeer waarschijnlijk zorgen voor een toename van de inzet van de armoederegelingen.

Bijzondere bijstand
Voor de uitvoering van de energietoeslag was budget overgeheveld van 2022 naar 2023. Dit bedrag was niet geheel benodigd. Daarnaast is in de beschikbaar gestelde gelden ook een component voor de uitvoeringskosten (8%) opgenomen. Deze gelden zijn daarvoor echter niet geclaimd, we hebben deze werkzaamheden met het eigen personeel opgevangen. Daarnaast hebben iets minder huishoudens bereikt dan verwacht (1810 i.p.v. 1817) en hebben we maar heel weinig aanvragen voor individuele bijstand gehad waar we meer hadden verwacht. De regeling energietoeslag loopt door in 2024. Via de budgetoverheveling wordt voorgesteld het restantbudget energietoeslag 2023 over te hevelen naar 2024.

Product 13 - Begeleide participatie

DVO wachtlijst oud-WSW
De medewerkers die op de dienstverleningsovereenkomst wachtlijst “oud” met Reestmond staan hebben dezelfde rechten als de huidige SW-ers. Het grootste deel van de facturen bestaat uit loonkosten.
Deze mensen hebben ook een loonsverhoging gehad zoals die in de CAO WSW twee keer in 2023 is vastgesteld. Daarom is hier structureel een verhoging van de uitgaven.

Beschut werk nieuw
Bij Beschut werk nieuw is er een hogere instroom geweest dan verwacht door het openen van een nieuw zorg- wooncomplex in 2023 in Meppel. Hier kwamen mensen te wonen die al een dienstverband hadden. Hierdoor werd de gemeente Meppel verantwoordelijk voor de structurele kosten beschut werk nieuw van deze nieuwe inwoners.

Product 16 - Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke Ondersteuning
Door de invoering van HHM-normenkader in 2022 is er een indicatiedaling van gemiddeld ongeveer 10 minuten per week per client. daarnaast heeft er in oktober 2023 een tariefwijziging plaatsgevonden van €33,43 naar € 35,11.
Net als in 2022 is het landelijk beeld dat er te weinig capaciteit is voor huishoudelijke hulp en er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en zien wij dit terug in de verzilveringsgraad van de indicaties.  

Schuldhulpverlening

Het tekort is grotendeels ontstaan door ons aandeel in het negatieve jaarresultaat van de GKB en de organisatie-/onderzoekskosten die gemoeid zijn met het inrichtingsproces van de GKB (verzelfstandiging). Het bestuur van de GKB is volop bezig en heeft het streven om de nieuwe situatie op 1 januari 2025 te laten ingaan.

Wmo PGB
De aantal Wmo pgb verstrekken zijn de afgelopen jaren afgenomen, mede door het toetsen van de pgb-waardig- en -vaardigheid.

Product 17 - Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp
In de begroting was gerekend met een gelijkblijvend aantal jongeren met jeugdhulp, maar ook met hogere tarieven. Echter, we constateren in 2023 een daling in het aantal jongeren met jeugdhulp. Deze daling liet zich met name zien binnen de jeugd GGZ, maar ook bij verblijf. Tegelijkertijd zijn de kosten per cliënt op alle zorgsoorten wel toegenomen. Door deze combinatie zijn de werkelijke uitgaven op jeugdhulp in 2023 in totaliteit niet gestegen en in lijn met het voorgaande jaar gebleven. 

Product 18 - Geëscaleerde zorg 18+

Beschermd wonen
Op basis van de voorlopige afrekening Beschermd Wonen (BW) ontvangt gemeente Meppel circa €1.774.000 meer van centrumgemeente Assen dan was begroot. Het overschot is vooral te verklaren doordat de rijksbijdrage op vergelijkbaar niveau is gebleven, terwijl de kosten zijn gedaald.

Met de openstelling van de Wet langdurige zorg voor BW-cliënten per 1 januari 2021 zijn sindsdien veel cliënten uitgestroomd vanuit onze BW-regio. In de jaren die volgden stroomden meer cliënten uit dan vooraf verwacht, zowel door de gemeenten als het Rijk. De nieuwe instroom is beperkt. Een bijstelling van de rijksbijdrage heeft sindsdien nog niet plaatsgevonden. En de verwachting is dat dit voor 2025 ook nog niet zal gebeuren. Als gevolg van een fors lager aantal cliënten en een niet aangepaste rijksbijdrage hadden we de afgelopen jaren een flink overschot op deze middelen. Deze middelen zijn een algemeen dekkingsmiddel en hoeven daarom niet terugbetaald te worden.

Product 19 - Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdhulp
Zie product 17.

Product 20 - Volksgezondheid

Preventieve en curatieve volksgezondheid
Door de komst van GALA hebben we kosten die we normaal van reguliere budgetten betaalden vanuit GALA kunnen betalen.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Programma 3 -Sociaal domein
Duurzame vervanging CV Ketels Leerwerkcentrum 50.000 50.000 - - - 50.000 Nee
Totaal Programma 3 - Sociaal domein 50.000 50.000 - - - 50.000

De vervanging van de CV-ketels in het leerwerkcentrum  heeft nog niet plaatsgevonden. Er wordt onderzocht op welke manier de vervanging het beste kan worden uitgevoerd.