EMU saldo

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In onderstaande tabel is het EMU saldo voor het jaar 2023 berekend. Dit betreft het exploitatiesaldo van de gemeente vóór onttrekking en toevoeging aan de reserves,
gecorrigeerd door baten en lasten die geen EMU-effect hebben, maar wel deel uitmaken van het exploitatiesaldo. Dit betreft onder meer onderstaande categorieën.

- Baten en lasten die geen geldstroom hebben omdat dit geen uitgaven of inkomsten zijn (afschrijvingen, toevoegingen aan voorzieningen en dergelijke);
- Baten en lasten die niet in de exploitatie zitten, omdat het balansposten betreft (grondexploitaties, uitgaven rechtstreeks ten laste van een voorziening en dergelijke);
- Mutaties in financiële vaste activa en eventuele boekwinsten (leningen, deelnemingen), omdat deze niet relevant zijn voor het EMU-saldo.

Emu Saldo 8.057
Emu Saldo referentiewaarde 4.637
Verschil EMU saldo & referentiewaarde 3.978
Mutaties 1 januari tot 31 december Activa Financiele Vaste Activa Kapitaalverstrekkingn en leningen 625
Uitzettingen
Vlottende activa Uitzettingen 19.441
Liquide middelen -1.302
Overlopende activa 1.500
Passiva Vaste passiva Vaste schuld 7.438
Vlottende passiva Vlottende schuld 6.701
Overlopende passiva -26.346