Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte

Wat valt er onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt er onder dit programma?

Het programma ‘Ontwikkeling openbare ruimte’ gaat over de gemeentelijke taken en rollen rond ruimtelijke ontwikkelingen.

Beleidskader
- Samen bouwen aan kwaliteit, visie op de fysieke leefomgeving (2021)
- Gebiedsvisies, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen
- Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) 2021-2024
- Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021)
- Kwaliteitsmanifest 2021


Relatie met andere beleidsterreinen
Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheidsvraagstukken en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt.

Algemene doelstelling

Een prettige woon- en werkomgeving creëren voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers.

Ontwikkeling van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Groeiend kwaliteit toevoegen

Terug naar navigatie - Groeiend kwaliteit toevoegen

In Meppel willen we een bijdrage leveren aan de landelijke en regionale verstedelijkingsopgave. In het coalitieakkoord is dit als een van de pijlers genoemd. We hanteren het motto ‘Groeiend kwaliteit toevoegen’, zoals verwoord in 'Samen bouwen aan kwaliteit'. Niet groeien om het groeien, maar groeien om een leefbare gemeente te blijven met voldoende voorzieningen voor haar inwoners om prettig te wonen, werken en recreëren. Meer inwoners en arbeidsplaatsen helpen bij het in stand houden van de voorzieningen zoals Ogterop en een levendige binnenstad. Ook willen we met de groei en ontwikkeling invulling geven aan de opgaven voor bijvoorbeeld klimaat en energie, mobiliteit en gezondheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Terug naar navigatie - Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 januari 2023 is nog veel werk aan de winkel en kunnen zogenoemde kinderziektes niet worden uitgesloten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit.

Terug naar navigatie - Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit.

De Omgevingswet introduceert een aantal integrale kerninstrumenten. De omgevingsvisie, tezamen met de omgevingsprogramma’s, vervangt ons huidig sectoraal beleid op de fysieke leefomgeving. Alle regelgeving voor het fysiek domein komt samen in één omgevingsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwaliteitsbeheer ruimte(bouwen en milieu)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Optimaliseren van de bereikbaarheid.

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de bereikbaarheid.

Uitvoering geven aan de onderzoeken en beheersmaatregelen beschreven in het Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte
Lasten 1.760 1.765 2.284 2.418 -133
Baten -230 -15 -15 -100 85
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 1.530 1.749 2.269 2.317 -48
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte
Lasten 741 1.126 1.187 1.158 29
Baten -1.766 -866 -1.316 -1.355 39
Totaal Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte -1.024 260 -129 -197 67
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 506 2.009 2.139 2.120 19
Saldo van baten en lasten 506 2.009 2.139 2.120 19
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte
Onttrekkingen -156 -155 -335 -335 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte -156 -155 -335 -335 0
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 0 0 0 0 0
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte -156 -155 -335 -335 0
Totaal reserve mutaties -156 -155 -335 -335 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 49 - Ontwikkeling van de openbare ruimte
Planvorming transformatiegebied Noordpoort -118 I
Voorbereiding en subsidieaanvraag stadsentree -209 I
Verstedelijkingsopgave 203 I
Themapark -63 I
Voordeel uit niet geraamde exploitatiebijdragen 45 I
Hogere opbrengst leges principeverzoeken 41 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 53 I
Product 50 - Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 67 I
Saldo programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 19
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting

Ontwikkeling transformatiegebied Noordpoort en stadsentree
In 2022 is een subsidie woningbouwimpuls (WBI) ontvangen voor een bedrag van € 5,8 miljoen. Deze subsidie is bestemd voor de versnelling van de woningbouwopgave in Noordpoort. In 2023 heeft inzet plaatsgevonden voor nadere uitwerking van het plangebied. Een nota van uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling is vastgesteld in de gemeenteraad van 21 december 2023. In 2024 wordt gewerkt aan verdere planvorming en besluitvorming. 
Gekoppeld aan de woningbouwopgave is in 2022 eveneens door het Rijk een subsidie toegezegd (mobiliteitsgelden) voor de realisatie van de stadsentree. In 2023 heeft inzet plaatsgevonden voor de formele subsidieaanvraag. In december 2023 is de definitieve subsidiebeschikking ontvangen voor een bedrag van € 29,7 mln (inclusief BTW). In aanloop naar de realisatie van de stadsentree is in 2023 gestart met een verwervingsstrategie voor de benodigde gronden. 
Dekking voor de uitgaven op deze onderdelen is gevonden door inzet van een deel van de verstedelijkingsgelden. Daarnaast is bij de provincie ter dekking van de gemaakte kosten een beroep gedaan op de subsidieregeling 'Inzet personele capaciteit versnelling woningbouwprojecten'. De subsidieaanvraag is bij het opstellen van de jaarcijfers nog in behandeling. De verwachte bijdrage is daarom nog niet financieel verwerkt in de jaarcijfers 2023.

De gemaakte kosten in relatie tot de planvorming van het transformatiegebied en stadsentree kunnen op basis van de gestelde voorwaarden (deels) worden opgevoerd als subsidiabele kosten in de betreffende subsidieregelingen. Gezien de link met de woningbouwopgave en de startfase van het project is nog geen subsidieopbrengst als gerealiseerd verantwoord.

Themapark
De totale besteding aan externe kosten ten aanzien van het themapark bedroeg € 413.000. Begroot was € 350.000. Onderdeel van deze kosten zijn de kosten gemaakt voor de beoordeling van de business case, de uitwerking van de gemeentelijke opgave in Noord IV met invulling themapark, waaronder de uitwerking in het omgevingsprogramma. De kosten gerelateerd aan de gebiedsontwikkeling, waaronder het omgevingsprogramma, zouden zonder het scenario themapark ook gemaakt zijn. Deze kosten zijn voor 25% toegerekend aan het budget themapark. De overige 75% is ten laste van de grondexploitatie Noord III/IV geboekt. Basis hiervoor is het uitgangspunt dat het themapark 1 van de 4 scenario’s uit het omgevingsplan is.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station 160.000 - 105.000 - - - 160.000 Nee
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 160.000 - 105.000 - - - 160.000

Toelichting
De uitbreiding van de fietsenstalling bij het station wordt uitgevoerd onder regie van Pro Rail. Overeenstemming is bereikt over de uitvoering. De aanbesteding van de werkzaamheden is voorzien in het 1e halfjaar van 2024.