Paragraaf Wet open overheid

Wet open overheid

Terug naar navigatie - Wet open overheid

Voor de implementatie van de Wet Open Overheid is volgens planning gewerkt aan de actieve openbaarmaking van de verplichte informatie-categorieën en is de ambitie 'basis' voor de implementatie Woo afgestemd met management,  directie en het college. Het proces rond de passieve openbaarmaking (de Woo verzoeken) is in werking. De processen rond de actieve openbaarmaking van de 11 informatiecategorieën worden stapsgewijs over de jaren 24 en 25 verder aangescherpt  In 2023 zijn de volgende informatiecategorieën behandeld:

  1. Bereikbaarheidsgegevens van de gemeente en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend;
    2. Vergaderstukken van de raad;
    3. Convenanten; en
    4. Woo-verzoeken, de beslissing over het verzoek en de verstrekte informatie.

Dat betekent dat de ontbrekende onderdelen, die verplicht zijn voor de invoering van de wet zijn toegevoegd op de website en dat de agenda voor de raad, de bestuursstukken en de WOO verzoeken zo goed als mogelijk geanonimiseerd gepubliceerd worden. 

In 2023 zijn 33 Woo verzoeken geregistreerd. Daarvan zijn 16  toegewezen, 9 zijn omgezet naar een informatieverzoek, 4 zijn buiten behandeling gesteld en 1 verzoek is nog in behandeling. Op het totaal is dit een toename van 57% ten opzichte van het jaar 2022. Van de toegewezen verzoeken is 71% binnen de wettelijke termijn op tijd beantwoord.