Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen

Overzicht afwijkingen begroting vs. realisatie

Terug naar navigatie - Overzicht afwijkingen begroting vs. realisatie

In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma’s.

Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2023
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / - = nadeel)
Omschrijving Bedrag
Saldo baten en lasten conform begroting 2023 -812
Afwijkingen per programma:
Programma 1 Bestuur
Maatschappelijke initiatieven 100
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Bijdrage regionale brandweer -73
Programma 3 Sociaal Domein
Sociaal maatschappelijk werk 80
Inburgering 64
Noodopvang vluchtelingen 165
Opvang vluchtelingen Oekraïne 4.045
Onderwijs Oekraïnse leerlingen -146
Verbetering dienstverlening (POK) 170
Aanpak jeugdgroepen 80
Wijkgericht werken 87
Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire 60
Inkomensregelingen (uitkeringen, loonkostensubsidie) -590
BBZ 60
Armoederegelingen 123
Bijzondere bijstand (inclusief energietoeslag) 582
DVO wachtlijst oud wsw -113
Beschut werk -64
Huishoudelijke hulp 127
Schuldhulpverlening -203
PGB Wmo 51
Jeugdhulp 589
Beschermd Wonen 1.775
Preventieve en curatieve volksgezondheid 67
Programma 6 Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme
Besparing subsidie stichting CCM De Plataan 52
Lagere subsidie ivm faillissement Scala 68
Voorstellingen Ogterop 106
Afwikkelingen Stichting Horeca Ogterop -277
Programma 7 Sport en bewegen
Onderzoeken sportbeheerplan (budgetoverheveling) 104
Inzet middelen Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 167
Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte
Planvorming transformatiegebied Noordpoort -118
Voorbereiding en subsidieaanvraag stadsentree -209
Middelen verstedelijksopgave ingezet voor Noordpoort/stadsentree 203
Themapark -63
Programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte
Onderhoud openbare verlichting -236
Onderhoud groen -70
Exploitatie wagenpark groen 51
Beheer, onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo) -158
Programma 10 Economie en grondzaken
Vastgoedverkopen 170
City marketing / Merk Meppel (budgetoverheveling) 166
Afwaardering gronden Bleekerseiland -245
Mutatie winstneming en voorziening grondexploitaties 1.194
Programma 11 Duurzaamheid
Afvalinzameling inclusief mutatie voorziening afvalstoffenheffing (per saldo) -99
Bijdrage RUD -70
Lokale Energie Strategie 60
Programma 12 Burgerzaken
Meer opbrengst gemeentelijke leges (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen) 62
Uitvoering WOZ -91
Verkiezingen -107
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Afrekening belastingdienst BTW 300
Divenduitkeringen en dividendbelasting 170
Onroerende zaakbelastingen -108
Hogere uitkering gemeentefonds 3.063
Saldo financieringsfunctie -181
Overhead
Facilitaire kosten -54
Informatisering en automatisering 92
Overige afwijkingen
Personeelslasten (programma-overstijgend) 600
Diverse afwijkingen < € 50.000 -17
Saldo afwijkingen 11.561
Saldo gerealiseerd resultaat 2023 10.749