Overzicht overhead

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Toelichting:

In beginsel worden hier alle overheadkosten verantwoord. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Eén van die uitzonderingen is de mogelijkheid om overheadkosten toe te rekenen aan grote investeringsprojecten en grondexploitaties. In 2023 hebben we voor € 1.152.000 vanuit de overhead toegerekend aan projecten en grondexploitaties.

Overhead Begroting Begroting ná wijziging Rekening
Baten en lasten x € 1000 2023 2023 2023
Huisvesting 1.097 1.102 1.091
Facilitair 889 803 857
Informatisering & automatisering (ICT) 1.417 1.501 1.409
Personeel 10.790 11.427 11.511
Totaal overhead 14.193 14.833 14.868

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2023 Totaal Begroting 2023 Realisatie2023 Begroot - Rekening 2023
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Lasten 12.626 14.293 14.935 15.636 -701
Baten -675 -100 -100 -768 668
Totaal Overhead 11.951 14.193 14.834 14.868 -33
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 11.951 14.193 14.834 14.868 -33
Saldo van baten en lasten 11.951 14.193 14.834 14.868 -33
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Onttrekkingen -96 0 -125 -125 0
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal Overhead -96 0 -125 -125 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -96 0 -125 -125 0
Totaal reserve mutaties -96 0 -125 -125 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 58 - Overhead
Facilitair -54 I
Informatisering & automatisering 92 I
Personeelslasten -84 I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 13 I
Saldo overhead -33
+ = voordeel / - = nadeel

Toelichting

Facilitair
Hier worden de kosten verantwoord van juridische en financiële dienstverlening, informatiebeveiliging, catering, verzekeringen, representatie etc.. De overschrijding betreft diverse posten. 

Informatisering en automatisering 
Het gunstige verschil wordt met name veroorzaakt door lagere kosten van onderhoud voor hardware en software. 

Personeelslasten
De meevaller van € 84.000 bestaat uit verschillende onderdelen. De werkelijke kosten voor de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ten opzichte van de raming behoorlijk toegenomen. Het gaat dan om kosten van arbo zorg, werving en selectie, reis- en verblijfkosten, verzekeringspremie etc.. De raming is de afgelopen jaren niet aangepast aan de ontwikkelingen rondom het personeel. Verder heeft er een storting plaatsgevonden in de voorziening pensioen- en wachtgeldverplichtingen en aan de voorziening verlofsparen. Een behoorlijke meevaller is de vergoeding die we ontvangen van derden voor het personeel. Ook vallen de personeelslasten die verantwoord worden onder de overhead lager uit (zie ook paragraaf bedrijfsvoering).

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Overhead
Projecten automatisering & informatisering 912.000 - 912.000 788.548 - 788.548 123.452 Deels
Warmtepompen gemeentewerf (vervanging CV) 200.000 - 200.000 18.413 - 18.413 181.587 Nee
Totaal Overhead 1.112.000 - 1.112.000 806.961 - 806.961 305.039

Toelichting

Het beschikbare krediet voor projecten automatisering & informatisering van € 912.000 heeft betrekking op twee jaren, namelijk 2022 en 2023 (ieder jaar € 456.000). Vorig jaar is daarvan al € 115.000 uitgegeven. Dit jaar is € 674.000  besteed. Het restantkrediet eind 2023 van € 123.000 wordt grotendeels ingezet voor Versaasing (Software as a Service) en de rechtmatigheid van applicaties. 

De aanschaf van de warmtepompen op de gemeentewerf als vervanging van de CV is vertraagd. Tekorten binnen het elektra netwerk belemmeren de realisatie. Gezocht wordt naar passende oplossingen.