Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf behandelt onze kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, riolering, plantsoenen en gebouwen. Van al deze segmenten wordt aangegeven om welke hoeveelheden het gaat, hoe we met het onderhoud omgaan, of de uitvoering volgens schema verloopt en hoe de dekking is geregeld. Deze gegevens zijn mede de basis voor de door de raad te formuleren beleidskaders.

Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Openbare ruimte

Voor het onderhoud van de openbare ruimte is een instrument ontwikkeld waarbij de gewenste onderhoudskwaliteit kan worden afgewogen tegen bijbehorende kosten. Dit kennen wij onder de naam KOM. Dit staat voor kwaliteit op maat. In een integraal beheersysteem worden arealen van de openbare ruimte geregistreerd en kan aan de hand van kwaliteitsniveaus met bijbehorende kosten een prijskwaliteitskeuze worden gemaakt.
Er wordt gewerkt aan implementatie van een nieuwe beheersystematiek, te weten de Beheerstrategie Openbare Ruimte, afgekort BSOR. Dat is een meerjarig en stapsgewijs proces. Hierdoor zullen andere sturingsinstrumenten of –mechanismen ontstaan. Of die KOM overbodig maken of zullen vervangen is nog onduidelijk. Tot die tijd blijven we KOM hanteren als sturings- en rapportage-instrument.

Beleidskader:
- Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit op Maat 2014

Voor bijna alle bovengrondse delen van de openbare ruimte is een kwaliteitsnorm ontwikkeld, vertaald naar categorieën voor Hoge (A), Basis (B) en Lage (C) onderhoudskwaliteiten. In de raadsvergadering van 23 januari 2014 is onderstaande prijskwaliteitsafspraak voor KOM vastgesteld conform het inwonergerichte scenario. KOM is gebaseerd op de CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

Afspraak prijs/kwaliteit centrum woongebied buitengebied begraafplaats hoofdwegen industrie kantoren natuurpark sport stadspark wijkpark
verharding (technisch)
rijbaan B B C B B C C B C B B
fietspaden B B B B B B B B B B B
voetpaden B B B B B C C B B B B
parkeren en overig C C C C C C C C C C C
groen (technisch) A B C B C C C B C B B
meubilair (technisch) B B C B C C C B C B B
verzorging B B C B C C C B C B B

Wanneer de technische kwaliteit onder C-niveau zakt, kan ingrijpen noodzakelijk zijn vanwege veiligheid of mogelijke kapitaalvernietiging.

Op basis van het inwonergerichte model geldt een prijskwaliteitsafspraak die overwegend op B (basis) niveau en verder op C (laag niveau) is. In 2023 zijn 3 steekproefmetingen verricht op de kort-cyclische verzorgingsaspecten (bijvoorbeeld onkruid in beplanting) en 1 steekproefmeting op de lang-cyclische technische onderhoudsaspecten, waarbij groen en meubilair beide zijn gemeten. Normaal is dit het ene jaar groen en het andere jaar meubilair. Daarnaast heeft in 2023 de jaarlijkse weginspectie plaatsgevonden, dit betreft een 100% controle van het areaal.

Behaalde prijs/kwaliteit 2023 centrum woongebied buitengebied begraafplaats hoofdwegen industrie kantoren natuurpark sport stadspark wijkpark
verharding (technisch)
rijbaan A A B A+ A A A nvt C A A
fietspaden A+ B B nvt B B A+ A+ nvt A+ A
voetpaden B B D B C D B nvt D B C
parkeren en overig C C D C C C A nvt A A A
groen (technisch) B D D D D D D D A D D
meubilair (technisch) B B B C C C B/C B C B C
verzorging B C C B C C C C C C C

Uit de globale weginspectie 2023 blijkt dat de kwaliteit van de wegen niet overal voldoet aan de vastgestelde ambitie. Omdat de openbare ruimte constant wordt gebruikt, is het onmogelijk om op enig moment een 100% score te behalen. Van alle wegen in Meppel is bij 5% sprake van C of D kwaliteit. Daarmee is er geen toe- of afname van C en D kwaliteit ten opzichte van vorig jaar, de lange termijn geeft wel een dalende trend. De wegen met C of D kwaliteit liggen onder andere in de wijk Oosterboer, Nijeveen en Sportpark Ezinge. Het gemeten D niveau betreft voornamelijk een aantal voetpaden op Sportpark Ezinge en binnen het ontwikkelgebied Noordpoort. Op Sportpark Ezinge wordt dit opgelost binnen het regulier onderhoud 2024. Binnen het ontwikkelgebied Noordpoort gebeurt alleen het hoognodige omdat wegen en voetpaden hier binnen de ontwikkeling gereconstrueerd worden.  

De uitgevoerde beleidsmeting laat een negatieve ontwikkeling zien in de technische kwaliteit van het groen. De geconstateerde D-kwaliteit blijkt te maken te hebben met de bomen: het betreft de takvrije ruimte boven wegen. In de reguliere inspecties komt ditzelfde beeld niet naar voren . Qua verzorging geldt dat zwerfvuil grotendeels onder controle is, maar op een aantal andere vlakken is de verzorging echter onder de maat. Dit heeft te maken met diverse aspecten, maar ligt vooral aan de kwaliteit van het maaien. In de parken en een deel van het woongebied wordt hierdoor de beoogde verzorgingskwaliteit niet gehaald. Nadere analyse van de beleidsmeting vind nog plaats en wordt verwerkt in de bedrijfsvoering. 

De beleidsmeting wordt geëvalueerd. De bevindingen worden gebruikt om de bedrijfsvoering aan te passen om beter te voldoen aan de kwaliteitsafspraken. Vooralsnog lijkt er vooral sprake van achterstand in het onderhoud, maar niet van achterstallig onderhoud. Veiligheid noch kapitaalvernietiging lijken aan de orde. 

Wegen (product 60)

Terug naar navigatie - Wegen (product 60)

De gemeente is op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare wegen.

Beleidskader:
- Wegenbeheerplan 2019-2023

Alle wegen in Meppel zijn opgenomen in een wegenbeheersysteem. Naast een beschrijving van de grootte en het type van de wegen is per weg ook de onderhoudskwaliteit in het systeem opgenomen.
Jaarlijks worden alle wegen door een gespecialiseerd bureau geïnspecteerd op basis van de landelijke erkende CROW-systematiek.
De resultaten van de inspecties worden in het wegenbeheersysteem verwerkt. Met het wegenbeheersysteem kan de kwaliteit van de wegen worden weergegeven en kunnen de kosten voor het onderhoud worden berekend.

onderhoudskwaliteit van de wegen
goed (A+, A en B) slecht (C en D)
inspectie 2015 87% 13% volgens KOM
inspectie 2016 92% 8% volgens KOM
inspectie 2017 96% 4% volgens KOM
inspectie 2018 95% 5% volgens KOM
inspectie 2019 97% 3% volgens KOM
inspectie 2020 98% 2% volgens KOM
inspectie 2021 98% 2% volgens KOM
inspectie 2022 95% 5% volgens KOM
inspectie 2023 95% 5% volgens KOM

Doelstelling: de kwaliteit van de wegen in Meppel op het niveau brengen zoals dat door de raad is vastgesteld volgens het inwonergericht model.

Het percentage slechte wegen is 5% van het totale areaal. Dit houdt in dat bijna 119.366 m² verharding is waarbij sprake is van een lagere kwaliteit. Deze C en D kwaliteit wordt via klein- en groot onderhoud en via de investeringsplanning gefaseerd aangepakt.

Klein en groot onderhoud
In het wegenbeheerplan 2019-2023 is een planning opgenomen voor het grootschalig wegenonderhoud gedurende de planperiode. In totaal was in 2023 een budget van € 1.006.010 beschikbaar voor dit wegenonderhoud.  Dit onderhoudsbudget is bestemd voor klein en groot onderhoud en wordt ingezet voor het oplossen van calamiteiten en meldingen, een jaarlijks asfaltbestek en een elementenbestek. Op basis van functie en prioriteit wordt een selectie van de wegen, die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, op niveau gebracht. In 2023 is naast klein- en calamiteitenonderhoud ook groot onderhoud uitgevoerd aan een deel van de Handelsweg, Setheweg en Zuiderlaan. Het groot onderhoud aan de Jan van Goyenstraat en B. van der Helststraat is niet uitgevoerd. Reden hiervoor is dat we ook het riool gaan afkoppelen in deze twee straten. Daarmee zijn ze op de investeringsplanning geplaatst van 2024 en 2025. De hieruit vrijgekomen middelen uit het onderhoudsbudget zijn ingezet voor groot onderhoud aan een onvoorzien extra deel Handelsweg. De werkelijke kosten bedroegen in 2023 € 1.082.200.

Door de prijsstijgingen  van materiaal en arbeid is minder werk uitgevoerd doordat de eerder vastgestelde budgetten hierop niet naar rato zijn aangepast.

Rehabilitatie
Grootschalige herinrichtingen en vervanging van de riolering zijn opgenomen in de investeringsplanning van de meerjarenbegroting 2023-2027. Achterstallig onderhoud van de wegen wordt in deze gevallen integraal meegenomen bij de uitvoering van deze (riolerings)projecten. Voor de bepaling van de omvang van de onderhoudscomponent wordt uitgegaan van circa 30% van het onderhanden werk. Voor 2023 komt dit neer op een bedrag van € 462.700.

Daarmee is in totaal in 2023 voor een bedrag van € 1.544.900 besteed aan het onderhoud van de openbare wegen.

Openbare verlichting (product 60)

Terug naar navigatie - Openbare verlichting (product 60)

Beleidskader:
- “Alles Duurzaam”, beleid openbare verlichting 2015-2019 (2015)

Doelstelling: aanpassen van de verlichting om te verlichten waar het moet, maar te dimmen waar het kan.

Naast regulier onderhoud en het verhelpen van storingen aan de openbare verlichting, is de openbare verlichting in Nijeveen omgevormd naar LED-verlichting. Daarnaast is een verlichtingsplan gemaakt om de openbare verlichting in de Oosterboer om te vormen naar LED-verlichting.

Het onderhoudsbudget voor de openbare verlichting bedroeg in 2023 € 100.000. De werkelijke opgenomen kosten bedragen € 253.800.
Er loopt een geschil met een externe partij over de uitvoering van onderhoud. In afwachting van een oplossing zijn de in rekening gebrachte bedragen eerst volledig als last verantwoord in 2023. Zodra duidelijkheid is over een oplossing kan mogelijk een deel van deze verplichting vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Civieltechnische kunstwerken (product 60)

Terug naar navigatie - Civieltechnische kunstwerken (product 60)

Beleidskader:
- Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2023-2027

Doelstelling: zorg dragen voor de veiligheid van de gebruikers van de kunstwerken.

Het regulier onderhoudsbudget voor 2023 bedroeg € 141.800. De werkelijke kosten bedroegen € 143.700.   

In 2023 is, naast regulier onderhoud als reinigen en schilderen, groot onderhoud gepleegd aan een deel van de bruggen in park Berggierslanden en de steiger bij de zwemplas in Nijeveen. Hiervoor was in de begroting een budget geraamd van € 128.300. De werkelijke uitgaven bedroegen € 124.900.

Naast dit groot onderhoud is er ook regulier onderhoud uitgevoerd:

  • Reinigen diverse objecten;
  • Schilderwerk aan diverse objecten;
  • Klein onderhoud aan diverse objecten. 

Daarnaast heeft een calamiteit plaats gevonden met de Boazbrug, de voorbereidingen voor het herstel zijn in gang gezet. Na een reguliere inspectie van de Eekmolenbrug is geadviseerd om een deel van de brug af te sluiten omdat de conditie sneller achteruit is gegaan dan verwacht. Deze brug staat op lijst voor vervanging in 2025.

Naast de reguliere werkzaamheden die de gemeente onder eigen regie uitvoert is de gemeente Meppel ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de op afstand bedienbare bruggen (Eshuisbrug, Kaapbruggen en Galgenkampsbrug). Deze worden door Rijkswaterstaat vanuit Zwartsluis bediend. Storingen worden op aangeven van Rijkswaterstaat hersteld, de kosten zijn voor gemeente Meppel.

Verder is in de begroting € 91.600 opgenomen  voor civieltechnisch onderhoud aan de havenvoorziening, watergangen en voor de gladheidsbestrijding.  In werkelijkheid is hiervoor € 72.000 uitgegeven.

Openbaar groen (product 63)

Terug naar navigatie - Openbaar groen (product 63)

Beleidskader:
- De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015)
- Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017
- Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen

Doelstelling openbaar groen: een betere inrichtings- en beeldkwaliteit van groen, een sterkere identiteit en gebruikswaarde van de groene hoofdstructuur en toename van de natuurwaarde.

Op groenonderhoud wordt regie gevoerd (eigen dienst en aannemers). Dit gebeurt op basis van ervaring en vakmanschap, rekening houdend met de strategische kaders.

In verband met de omschakeling naar een nieuw beheersysteem is dit jaar niet het volledige boomrayon aan een inspectie onderworpen. Alleen bomen hoger dan 12 meter zijn geïnspecteerd. De rest van het rayon dat aan de beurt was in 2023 nemen we mee in 2024. Aansluitend aan de inspectierondes wordt ook het noodzakelijke beheer uitgevoerd. Deze aanpak verbetert de kwaliteit van het bomenbestand

Het totaal regulier onderhoudsbudget groen voor 2023 bedraagt € 1.512.800. Binnen dit totale onderhoudsbudget wordt ook groenbeheer begraafplaatsen, groenonderhoud rondom de sportvelden en leggers, schouw en waterlossing uitgevoerd. De werkelijke kosten bedroegen in 2023 € 1.576.900. 

In de investeringsplanning voor openbaar groen is rekening gehouden met:
-Vervanging zieke bomen, jaarlijks een bedrag van € 330.000: de jaarschijf 2023 is gerealiseerd. 
-Uitvoering Binnenstadsplan, Tuinen van de stad: in 2023 is de vergroening aan het Oosteinde gerealiseerd en is een start gemaakt met verfraaiing Slotplantsoen.
-Voorbereiden herontwikkeling Bleekerseiland: in de raadsvergadering van 30 maart 2023 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp Bleekerseiland. Hierna is de verdere voorbereiding opgestart met een bestek, aanbesteding en verdere onderzoeken. Uitvoering is voorzien in 2024. 

Speelvoorzieningen (product 63)

Terug naar navigatie - Speelvoorzieningen (product 63)

Beleidskader:
- Speelruimteplan 2013

Onder product 63 valt ook het beheer en onderhoud van speelvoorzieningen

Doelstelling spelen: voorzien in de speelbehoefte van ieder kind van 0-18 jaar via formele en informele speelruimte, uitnodigend tot buiten spelen, bewegen en ontmoeten.

Speeltoestellen moeten voldoen aan het Besluit Veiligheid en Attractie- en Speeltoestellen. Om dit te controleren worden inspecties uitgevoerd. De resultaten worden in een elektronisch logboek bijgehouden. Bij constatering of melding van een gebrek aan de speeltoestellen wordt deze gerepareerd.

Het regulier onderhoudsbudget spelen voor 2023 bedraagt € 34.200. Dit regulier onderhoudsbudget wordt naast regulier beheer en onderhoud ingezet voor de uitwerking van het Speelruimteplan 2013. Hierbij wordt het spelaanbod aangepast aan de behoefte op basis van het aantal kinderen in de buurt. Sinds 2013 is jaarlijks een deel van de speelvoorzieningen vernieuwd en/of aangepast conform het speelruimteplan. Na 10 jaar zijn we nu ‘1x rond’. De eerste plekken zijn al weer 10 jaar oud. De leeftijdssamenstelling van wijken is ook gewijzigd. De aanpak van het speelruimteplan zetten we voort; deze is min of meer tijdloos. De werkelijke kosten bedroegen € 33.500.

In de periode 2023-2030 wordt jaarlijks € 120.000 geïnvesteerd in het plaatsen van nieuwe speelvoorzieningen. Deze bedragen zijn met ingang van 2023 als krediet in het investeringsprogramma opgenomen. De werkelijke uitgaven bedroegen  in 2023 € 80.600. 

Water en waterbodem (product 62)

Terug naar navigatie - Water en waterbodem (product 62)

Beleidskader:
- De Kadernotitie “Zo doen we Groen” (2015)
- Riolering en Water Programma 2023-2028
- Het Baggerplan / Prioritering baggerwerken Meppel

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van overtollig grond- en hemelwater en bijdragen aan de functionaliteit en kwaliteit van watergangen.
Voor het op diepte houden van de watergangen en het verwijderen van vervuild slib moet baggerwerk respectievelijk saneringswerk worden gedaan. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Periodiek vindt in overleg met het Waterschap monitoring plaats om de waterdieptes in de gaten te houden. Een regulier onderhoudsbudget is niet van toepassing. Er is in 2023 gekeken naar de mogelijkheden van het opstellen van een baggerplan voor gemeentelijke wateren en havens voor de komende 10 jaar. 

Riolering (product 64)

Terug naar navigatie - Riolering (product 64)

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceel eigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Tevens heeft de gemeente vanuit de Waterwet een zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen. Dit om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de bestemming van die grond zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Beleidskader:
- Het basisrioleringsplan (2006);
- Het afkoppelplan Kern-Meppel (2006);
- Riolering en Water Programma 2023-2028

Doelstelling: voldoen aan de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

In oktober 2022 is het Riolering en Water Programma 2023-2028 (RWP) vastgesteld door de gemeenteraad. Het RWP geeft invulling aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor wat betreft de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. De in het RWP opgenomen plannen worden gedurende de looptijd van het RWP uitgevoerd. Deze plannen dragen bij aan een effectief beheer van de riolering en het maken van onderbouwde keuzes bij de investeringen voor wat betreft de riolering. Daarnaast is er een investeringsplanning opgenomen in het RWP. 

Het regulier onderhoudsbudget voor 2023 bedroeg voor onderhoud riolering € 260.900;  voor pompen en gemalen € 122.500 en voor kolken € 56.000. De werkelijke uitgaven bedroegen respectievelijk € 201.700, € 134.200 en € 72.600.

Vastgoed

Terug naar navigatie - Vastgoed

De gemeente heeft op verschillende manieren te maken met het bouwen, onderhouden en exploiteren van gebouwen. Het betreft hier een aantal categorieën.
- Gebouwen voor de gemeentelijke dienst (zoals het stadhuis, de gemeentewerf en rioolgemalen);
- Sportaccommodaties (binnensport- en buitensportaccommodaties);
- Cultuur- en welzijnsaccommodaties (zoals Ogterop, De Schalle en molen de Sterrenberg);
- Multifunctionele accommodaties (zoals De Plataan en Het Palet);
- Schoolgebouwen (gemeente is verantwoordelijk voor capaciteit, scholen voor het onderhoud);
- Overig bezit (dit gaat dan om strategisch bezit of gebouwen die nog afgestoten moeten worden).

Per type gebouw verschillen de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. In onderstaande paragrafen wordt dit per type gebouw nader toegelicht.

Vastgoed dat niet meer noodzakelijk is voor de gemeente wordt waar mogelijk afgestoten. De opbrengsten (na aftrek van eventuele kosten en boekwaarde) komen ten goede aan de algemene middelen.

Onderwijsgebouwen (product 41)

Terug naar navigatie - Onderwijsgebouwen (product 41)

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In geval van nieuwbouw draagt de gemeente volledig de kosten voor de bouw. Als er sprake is van renovatie worden maatwerkafspraken gemaakt tussen schoolbestuur en gemeente. 

Het onderhoud van schoolgebouwen ligt in de meeste gevallen bij het schoolbestuur. Alleen wanneer het juridisch eigendom bij de gemeente ligt, is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit is het geval bij IKC Het Palet en de katholieke basisschool De Plataan. Het onderhoud van deze schoolgebouwen is onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan MJOP Planon.

Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2035
In 2020 is het integraal huisvestingplan (IHP) primair onderwijs vastgesteld. In dit plan zijn de ontwikkelingen en de te nemen maatregelen (nieuwbouw of levensduur verlengende renovatie) voor de komende 15 jaar in beeld gebracht. Het IHP vormt, samen met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, het kader en planningsinstrument waar huisvestingsaanvragen aan worden getoetst.

Het IHP is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolbesturen in Meppel. Voor alle scholen is het toekomstperspectief onderzocht. Op basis daarvan is een aantal opgaven concreet uitgewerkt en zijn voor de langere termijn keuzes gemaakt. Belangrijke uitgangspunten uit het IHP zijn:
- We willen zoveel mogelijke integrale integrale kindcentra bouwen;
- Nieuwe scholen bouwen we zo veel mogelijk energieneutraal;
- Bij renovaties streven we naar Frisse scholen Klasse B. 

Projecten
Voor onderwijshuisvesting zijn concreet de volgende projecten gaande of in voorbereiding:

Nieuwbouw IKC Nieuwveense Landen
Nieuwbouw Reestoeverschool
Nieuwbouw en renovatie Kindcentrum Stadskwartier
Renovatie CSG Dingstede

Een actuele stand van zaken is te vinden onder de tabel investeringen in Programma 4. 

Overige gebouwen

Terug naar navigatie - Overige gebouwen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt gemonitord in een gebouwbeheerssysteem (Planon). Periodiek worden de gebouwen geïnspecteerd en op basis van de onderhoudstoestand wordt het benodigde budget voor (groot) onderhoud aan de gebouwen en bijbehorende installaties berekend. Het verschilt per jaar hoeveel geld voor groot onderhoud nodig is. 

Kosten onderhoud gebouwen (excl. onderwijs) (bedragen x € 1.000) Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023
Regulier onderhoudsbudget 728 663 687 768

Accommodatiebeleid
Vastgoedobjecten die geen toegevoegde waarde meer hebben of geen bijdrage leveren aan gemeentelijk beleid komen in aanmerking om af te stoten. 
In 2023 is een voormalig clubgebouw aan de Jan Sluytersstraat verkocht.
Het voormalig onderwijsgebouw AOC Terra aan de Ceintuurbaan is gesloopt. Dit terrein zal uiteindelijk integraal onderdeel worden van de ontwikkelingen Noordpoort.  
Het wijksteunpunt Hesselingen dat voorheen van Reestmond was, is overgedragen aan de gemeente.
In De Plataan heeft voor de basisschool een uitbreiding plaatsgevonden op de eerste verdieping. Door het faillissement van Scala is de bezetting van CCM De Plataan als multifunctionele accommodatie gewijzigd. In een tijdelijke constructie heeft er alsnog buitenschoolse cultuureducatie plaatsgevonden in de Plataan.

Gebouwen voor gemeentelijke dienst
De gemeente voert voor een aantal gebouwen die nodig zijn voor de gemeentelijke dienst het onderhoud uit. De belangrijkste daarvan zijn het stadhuis en de gemeentewerf. Daarnaast zijn er allerlei kleine gebouwen op de begraafplaatsen, bij de haven, de brugwachtershuisjes en de gebouwen voor rioolgemalen die onderhouden moeten worden. Voor alle gemeentelijke gebouwen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. De bijbehorende budgetten zijn meerjarig in de begroting opgenomen.
In het stadhuis is als gevolg van een brand schade ontstaan aan bekabeling voor toegangscontrole, deursloten en netwerkkabels. Alle schade is hersteld en alle werkplekken zijn operationeel.

Sportaccommodaties
De gemeente heeft diverse sportaccommodaties: Ezinge, Koedijkslanden, Het Erf en De Aanloop in Meppel en sporthal De Eendracht in Nijeveen. Er zijn ook twee gymnastieklokalen: Oosterboer en Prinses Marijkestraat. Voor de sportaccommodaties en de gymnastieklokalen zijn actuele meerjarige onderhouds- en investeringsplannen aanwezig. Daarnaast doet de gemeente nog het beheer en onderhoud van de kleedaccommodaties op de sportparken (Ezinge, Koedijkslanden en Tussenboerlanden). Op sportpark Koedijkslanden voeren de sportverenigingen het beheer en onderhoud uit. Ter compensatie ontvangen de verenigingen een subsidiebijdrage.
Vanuit de aanpak sportaccommodatiebeleid zijn nieuwe plannen voor het beheer van sportaccommodaties in de maak. 
In 2023 heeft groot onderhoud plaatsgevonden in sporthal Het Erf. Er is een warmtepomp geplaatst, vloerverwarming aangelegd, LED-verlichting en een nieuwe sportvloer. Sporthal Het Erf wordt daardoor gasloos verwarmd. In sporthal De Aanloop is de sportvloer voorzien van een nieuwe toplaag.

Cultuur en welzijnsaccommodaties
De belangrijkste cultuur- en welzijnsaccommodaties die de gemeente in beheer heeft zijn: schouwburg Ogterop, de Secretarie, de Schalle, de Meppeler toren, de kerktoren in Kolderveen, het Metahir huisje en molen De Sterrenberg in Nijeveen. Aan de verdere uitwerking van de vernieuwbouw Ogterop wordt gewerkt. Daarnaast zijn enkele buurt- en wijkcentra in eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt deze gebouwen aan de gebruikers.

Multifunctionele accommodaties
Het Palet is een multifunctionele accommodatie waarin zowel openbaar als bijzonder (christelijk) basisonderwijs zijn gehuisvest. Ook maken maatschappelijke partners zoals Stichting WelzijnMensenWerk en het Centrum Jeugd en Gezin gebruik van deze locatie, evenals private instanties Prima Life Junior, Partou Kinderopvang en Icare.
De Plataan is een multifunctionele accommodatie. In deze accommodatie zijn culturele activiteiten (Speel-o-theek, bibliotheek, Kameleon, Bazuin), welzijnsactiviteiten (Stichting WelzijnMensenWerk), onderwijs (K.B.S. De Plataan en Drenthe College, volwasseneneducatie) en kinderopvang gehuisvest. In 2023 heeft de buitenschoolse cultuureducatie via een tijdelijke constructie deels onderdak gevonden in CCM De Plataan. Door het faillissement van Scala vindt er momenteel een heroriëntatie plaats op het verdere gebruik van CCM De Plataan.

Strategisch gebouwenbezit
De gemeente is in het bezit van een aantal panden die vanuit strategische overwegingen zijn aangekocht. Het gaat daarbij onder andere om enkele objecten die zijn gelegen in ontwikkelingsgebieden zoals Nieuwveense Landen en het transformatiegebied Noordpoort. Een aantal van die zogenaamde strategische panden is verhuurd of zijn in beheer uitgegeven om leegstand te voorkomen. Panden die gesloopt gaan worden, zijn afgesloten van het gas.  

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Daar waar mogelijk wordt bij vervangingsmomenten of natuurlijke momenten gezocht naar vervangende oplossingen voor verdere verduurzaming en om van het gas af te komen. Afgelopen jaar is sporthal Het Erf verder verduurzaamd en wordt nu gasloos verwarmd. Het Havenkantoor is volledig gasloos evenals de schafruimte van het poortgebouw van de begraafplaats.
In 2023 is de levering van energie opnieuw aanbesteed, per 1 januari 2024 is er een nieuwe energieleverancier. De gemeentelijke gebouwen krijgen blijvend 100% groene stroom geleverd afkomstig van wind en zon.
In 2023 zijn voor de gemeentelijke panden nieuwe energielabels bepaald. Daarnaast is voor een aantal panden een maatwerkadvies opgesteld waarin verdere verduurzamingsmaatregelen worden voorgesteld. Deze maatregelen worden waar mogelijk geïntegreerd in het meerjarenonderhoud. Vervangingsonderhoud wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. 
De productie van conventionele verlichting (TL en PL lampen) is in 2023 gestopt vanwege een verbod van de Europese Unie. Dit betekent dat er versneld LED-verlichting wordt toegepast bij gemeentelijke gebouwen. 
Netcongestie is een probleem voor een versnelde verduurzaming. Vervangende oplossingen leiden veelal tot een verhoogde elektriciteitsvraag. Het elektriciteitsnet is nog niet toegerust op de toenemende vraag. Afhankelijk van de situatie wordt ook naar alternatieven (zoals eigen energieopslag) gekeken.